آشنایی با اصلاحیه دوم قانون اساسی آمریکا: آزادی حمل اسلحه

نویسنده : , موضوع : اخبار ایران, اخبار جهان, رویدادهای امروز , 3 روز پیش ارسال شدهآشنایی با اصلاحیه دوم قانون اساسی آمریکا: آزادی حمل اسلحه

Second Amendment to the United States Constitution

متمم دوم قانون اساسی آمریکا از حق مردم برای داشتن و حمل اسلحه محافظت می‌کند و در ۱۵ دسامبر ۱۷۹۱، به عنوان بخشی از ده متمم گنجانده شده در منشور حقوق آمریکا تصویب شده است

متن اصلاحیه دوم قانون اساسی آمریکا [۱۷۹۱] از این قرار است:

“داشتن یک نیروی منظم شبه نظامی مردمی که برای امنیت یک کشور آزاد ضروری باشد و حق مردم برای حمل و نگهداری اسلحه محترم شمرده می‌شود.”


ادامه مطلب
بدون نظر

کشتار در دبیرستان فلوریدا؛ دستگیری مهاجم جوان با ۱۷ کشته پشت سر

نویسنده : , موضوع : اخبار ایران, اخبار جهان, رویدادهای امروز , 3 روز پیش ارسال شدهکشتار در دبیرستان فلوریدا؛ دستگیری مهاجم جوان با ۱۷ کشته پشت سر

فلوریدا

به گزارش خبرگزاری‌ها تیراندازی یک دانش‌آموز ۱۹ ساله اخراجی در دبیرستانی در ایالت فلوریدای آمریکا، روز چهارشنبه ۱۷ تن کشته و بیش از دوازده تن زخمی بر جای گذاشت.

تصاویر تلویزیونی، دانش‌آموزان در حال گریزی را نشان می‌داد که سعی داشتند با عبور از میان صفوف پلیس زره‌پوش از پیرامون این مدرسه دور شوند.

مقامات فلوریدا گفته‌اند که مهاجم جوان که دانش‌آموز اخراجی همان دبیرستان بوده، در حالی که ماسک ضدگاز بر چهره داشته به همراه یک قبضه سلاح، چند خشاب گلوله و چند نارنج دودزا وارد مدرسه می‌شود، او سپس آژیر آتش‌سوزی را به کار می‌اندازد تا همه از کلاس‌ها بیرون بیایند و بعد شروع به تیراندازی به سوی آنها می‌کند.

مهاجم ۱۹ ساله که نیکولاس کروز نام دارد،‌ سعی داشته خود را میان دانش‌آموزان گریزان جا بزند و از مهلکه جان به در ببرد اما پلیس موفق می‌شود او را شناسایی کرده و بیرون از محوطه دبیرستان دستگیر کند.

همکلاسی‌های مهاجم به خبرگزاری رویترز گفته‌اند او دیوانه تفنگ بوده و درباره چاقوها و تفنگها حرفهای عجیبی می‌زده،‌ اما هیچکس او را هرگز جدی نگرفته بوده است.

ماموران پلیس فلوریدا تاکنون هویت ۱۲ تن از قربانیان را شناسایی کرده‌اند. تیراندازی در دبیرستان «استونمن داگلاس» که در ۷۲ کیلومتری شمال میامی واقع شده، دومین تیراندازی مرگبار در نوع خود در این کشور به شمار می‌رود.


ادامه مطلب
بدون نظر

تفاوت بین طلبکاران در قانون تجارت ایران

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 3 روز پیش ارسال شده

برعکس، در حقوق ما از همان ابتدا قانونگذار تفاوتی میان طلبکاران قائل نشده است و کلیه آنان، اعـم از طلبکـاران دارای حـق رجحان، دارای وثیقه، یا طلبکاران عادی باید تشریفات اعلام را رعایت کنند. این راه حل منطقی است و با روح مقـررات مربـوط به ورشکستگی و تصفیه موافق است؛ زیرا هدف در واقع این است که کل بدهی تاجر شناخته و کنترل شود.

این راه حل در مورد کسانی که به موجب مواد ۴۷۴ و ۴۷۵ قانون تجارت نسبت بـه امـوال متصـرفی تـاجر ورشکسـته دعـوای خیاراتی دارند و از آن صرف نظر نمی کنند و نیز در مورد کسانی که با صدور حکم ورشکستگی از طریق مراجـع قضـایی عمـل نموده و حکم گرفته اند صادق است.

با صدور حکم ورشکستگی۴ اختیارات (حقوقی) که دیگران بر اموال تاجر ورشکسته دارند، از جمله حق انتفاع، ارتفـاق و … و یـا خیار فسخ و استرداد ناشی از عقود از بین نمی رود، اما به موجـب مـاده ۴۷۴ قـانون تجـارت بایـد در حـین تصـفیه، حقـوق و-۲ ماده ۳۲ قانون اداره تصفیه ورشکستگی –۳ مواد ۳۵ و ۳۶ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی و ماده ۴۳ و ۴۴ و ۴۵ آ یین نامه اداره تصفیه امور ورشکستگی

مع ذلک، قانون تجارت برای حفظ امتیاز کارکنان موسسه تجاری نسبت به دیگر طلبکاران، طلبهای ناشی از قراردادکار آنها را ازاعلام معاف کرده و برای آنها سیستم خاصی برقرارنموده است :

دمرچیلی ، محمد و حاتمی، علی و قرائی، محسن، قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی ، تهران، انتشارات میثاق عدالت، چاپ چهارم ، ۱۳۸۴ ، ص۷۸۶

اختیارات خود را به موقع به اجراء بگذارند. قانون گذار ضمانت اجرای عدم اعمال حقوق۱ مزبور را بیان نکـرده اسـت. بنظـر مـی رسد از یک طرف می توان قائل به این نظر بود که به دلیل عدم اقدام دارندگان چنین حقـوقی در مهلتـی کـه قانونگـذار بـرای اعلام حق آنها در نظر گرفته بر اساس قاعده اقدام حقوق آنها ساقط می شود.اما بنظر این عادلانه نبوده و می توان چنین گفـت که حق ارتفاق و حق انتفاع نامبردگان در مرحله بعد از احقاق حقوق طلبکارانی که طلب خود را اعلام نموده اند قرار می گیرند. در برخی از مواقع اعمال بعضی از حقوق مزبور ممکن است به ضرر صاحب حق تمام شود، مثلاً اگر شخصی در معامله ای که بـا

 

خریدار ورشکسته داشته حق فسخ داشته باشد ولی مبیع در حال حاضر موجود نباشد با اعمال خیار فسخ باید ثمـن را مسـترد داشته و جهت گرفتن بدل مبیع در صف غرما قرار گیرد.

ادامه مطلب
بدون نظر

اقدامات لازم برای اعلام ورشکستگی

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 3 روز پیش ارسال شده

hگر مال شخص ثالثی در قبال طلب طلبکاری از ورشکسته در رهن باشد، مال ارزیابی شده و این قسمت، جزء طلب بسـتانکاران قید می گردد تا در صورتی که مال مورد رهن قبل از تقسیم وجوه حاصله به فـروش رسـیده و بسـتانکار بـه حـق خـود برسـد، شخص ثالث مالک مرهونه، جانشین بستانکار شناخته شده و در غرما به همان نسبت بستانکار اولیه، شرکت خواهد نمود.

هرگاه دعوائی از طرف بستانکار، مربوط به طلبی علیه تاجر یا شرکت تجارتی طرح گردیده و به هنگام اعلام ورشکستگی دعـوی مزبور در جریان باشد اداره تصفیه تا تعیین تکلیف قطعی دعوی مزبور از طرف دادگاه، در مورد طلب ادعـائی طلبکـار تصـمیمی اتخاذ نخواهند کرد. ولی اداره تصفیه می تواند تصمیم خود را در ظرف مـدت اعتـراض بسـتانکاری منـدرج در مـاده ۳۶ قـانون تصفیه تغییر دهد ولی این تغییر باید طبق ماده ۳۵ قانون تصفیه به اشخاص ذینفع اعلام گردد تا آنان بتوانند در ظـرف مهلـت مقرر در ماده ۳۶ قانون تصفیه به دادگاه مراجعه نمایند.

اداره تصفیه حداکثر ظرف ۲۰ روز پس از انقضـاء موعـد ابـراز اسـناد و مدارک از طرف بستانکاران ( ۲ ماه از تاریخ نشر آگهی دعوت مندرج در ماده ۲۴ قانون اداره تصفیه) صورتی با در نظـر گـرفتن طلب هایی که حق رهن یا حق رجحان دارند تهیه می نماید. این صورت از طریـق آگهـی بـه بسـتانکاران رسـیده و در اختیـار کسانی که ادعای حقی نسبت به ورشکسته دارند گذاشته می شود. ضـمناً اداره تصـفیه مراتـب را بـه بسـتانکاران مـردود و بـه بستانکارانی که حق رجحان مورد ادعای آنان نیز شناخته نشده است علاوه بر آگهی اعلام می نماید.

در فرانسه تا سال ۱۹۶۷ طلبکاران دارای وثیقه می توانستند حق تقدم خود را اعلام کنند، بدون آنکه مجبور باشند قـبلاً طلـب خود را برای تشخیص اعلام دارند. ولی در حال حاضر به موجب قانون تجارت فرانسه تشریفات اعلام به تمام طلبکـاران مربـوط است، اعم از طلبکاران دارای حق رجحان، دارای وثیقه یا طلبکاران عادی. حتی اداره دارایی و مؤسسات بیمه اجتمـاعی موظـف اند مانند دیگر طلبکاران ادعای خود را اعلام کنند.۳

ادامه مطلب
بدون نظر

خدمت سربازی در فرانسه اجباری می‌شود

نویسنده : , موضوع : اخبار ایران, اخبار جهان, رویدادهای امروز , 3 روز پیش ارسال شدهخدمت سربازی در فرانسه اجباری می‌شود


به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه ایندیپندنت، امانوئل مکرون، رئیس‌جمهوری فرانسه در جریان کمپین انتخاباتی خود قول داده بود تا شرایطی را فراهم کند که تمامی جوانان فرانسوی به صورت مستقیم زندگی نظامی را تجربه کنند و گفته بود که اجرای مجدد خدمت اجباری سربازی باعث تحریک روحیه انسجام اجتماعی و میهن‌پرستی می‌شود.

بین ۶۰۰ هزار تا ۸۰۰ هزار جوان فرانسوی هستند که باید تحت تعلیم آموزش‌های نظامی قرار گیرند و دست‌کم یک ماه باید در نیروهای مسلح این کشور باشند که هزینه زیادی برای دولت فرانسه دارد.

این سیاست باعث ایجاد تنش در کابینه دولت پاریس شده؛ به ویژه پس از آنکه فلورانس پارلی، وزیر دفاع اخیرا گفته بود که سیاست خدمت اجباری سربازی احتمالا برای جوان‌های فرانسوی الزامی نیست.

اما سخنگوی مکرون با رد صحبت‌های وزیر دفاع تاکید کرد که خدمت اجباری سربازی هم الزامی و هم همگانی است و هیچ برگشتی از این سیاست هم وجود ندارد.

این سخنگو همچنین گفت که این خدمت سربازی می‌تواند شامل حضور در بخش غیرنظامی ارتش باشد و پرسنل خاص از سوی بخش منابع انسانی دولت در آوریل سال جاری میلادی برای خدمت انتخاب می‌شوند.

مکرون نخستین رئیس‌جمهوری دوران معاصر فرانسه است که خدمت سربازی نرفته چون پس از توقف این خدمت در دو دهه گذشته سنش برای رفتن به خدمت سربازی گذشته بود. دولت فرانسه قصد دارد تا این روند را از سال ۲۰۱۹ اجرایی کند.

کشورهایی چون یونان، فنلاند و روسیه همگی خدمت اجباری سربازی دارند. سوئد که در سال ۲۰۱۰ این خدمت را ملغی کرده بود، بار دیگر در سال ۲۰۱۷ آن را به دلیل تنش در منطقه حوزه بالتیک به اجرا گذاشته است.


ادامه مطلب
بدون نظر

رسانه ترک: ۳۴۰ داعشی به اسارت نیروهای مخالف دولت سوریه در آمدند

نویسنده : , موضوع : اخبار ایران, اخبار جهان, رویدادهای امروز , 3 روز پیش ارسال شدهرسانه ترک: ۳۴۰ داعشی به اسارت نیروهای مخالف دولت سوریه در آمدند


به گزارش روز چهارشنبه ایرنا و به نقل از این رسانه، ۳۴۰ نفر از اعضای گروه تروریستی داعش در مسیر ادلب ـ حما توسط نیروهای مخالف دولت بشار اسد موسوم به ارتش آزاد سوریه محاصره شده و در نهایت از بیم کشته شدن، تسلیم این نیروها شدند که در میان آنها ۸۰ زن حضور دارند.

به نوشته این رسانه، مدت هاست که عناصر داعشی به مناطق تحت کنترل ارتش به اصطلاح آزاد سوریه نفوذ کرده و اقدامات خرابکارانه ای را انجام می دادند به طوری که پایگاه های نظامی و نقاط دیده بانی ارتش ترکیه در ادلب نیز از حملات عناصر این گروه تروریستی مصون نبود.

ینی شفق اضافه کرد: چندی پیش نیز ۲۳ داعشی پیش از حمله تروریستی به پایگاه تفتناز متعلق به نیروهای مسلح ترکیه در ادلب دستگیر شدند.

این رسانه نزدیک به دولت ترکیه مدعی شد: بر اساس اطلاعات دریافتی از نیروهای ارتش آزاد سوریه، دستگیر شدگان داعشی در اعترافات خود اذعان کرده اند که برای حمله به پایگاه های نظامی ترکیه در ادلب از دولت سوریه کمک دریافت می کردند.

به گزارش ایرنا، اواخر سال گذشته میلادی، نیروهای گروه تروریستی داعش با کمک گروه های کُرد سوری و طبق توافق پنهانی با آمریکا، از شهر رقه خارج و به نقاطی امن در سوریه، عراق، اردن و بعضی از کشورهای اروپایی منتقل شدند تا در مواقع لازم در راستای اهداف ایالات متحده به کار گرفته شوند.

بنا بر اعلام رسانه های ترکیه، گروه تروریستی داعش در توافقی پشت پرده با آمریکا متعهد شده بود که در مقابل خروج امن یکهزار و ۳۰۰ عضور این تشکیلات تروریستی از شهر رقه، کنترل منابع نفتی جفرا در منطقه دیرالزور را به نیروهای پ.ک.ک و پ.ی.د که موردحمایت آمریکا هستند، واگذار کند.

به نوشته این رسانه ها، مذاکرات نیروهای آمریکایی با گروه تروریستی داعش بر عهده برت مک گورک نماینده ویژه آمریکا در مبارزه با داعش بود.

ارتش به اصلاح آزاد سوریه متشکل از نیروهایی از گروه های مختلف مخالف دولت سوریه و مورد حمایت دولت آنکارا است که در کنار ارتش ترکیه در عفرین علیه نیروهای کُرد سوری می جنگد.


ادامه مطلب
بدون نظر

میانمار با ۲ گروه شبه نظامی پیمان آتش بس ملی امضا کرد

نویسنده : , موضوع : اخبار ایران, اخبار جهان, رویدادهای امروز , 4 روز پیش ارسال شدهمیانمار با ۲ گروه شبه نظامی پیمان آتش بس ملی امضا کرد


به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از «نیو استریت تایمز»، رهبران ۲ گروه شبه نظامی «دولت جدید مان» و «اتحاد دموکراتیک لاهو»، قراردادی با عنوان «پیمان آتش بس ملی» را با «آنگ سان سوچی» رهبر معنوی میانمار و «مین آنگ هلاینگ» فرمانده نیروهای ارتش در نایپیدائو، پایتخت میانمار امضا کردند.

با آن که حدود ۲ سال پیش «آنگ سان سوچی» هنگام به قدرت رسیدن، اولویت خود را پایان دادن به جنگ‌های داخلی تقریبا همیشگی در این کشور اعلام کرده بود اما از آن پس تاکنون، ناآرامی‌ها در این کشور شدت گرفته است.

رهبر میانمار در مراسم امضای آتش بس بیان داشت که قدم بعدی مستحکم کردن این آتش بس و آوردن دیگر گروه‌های مسلح به پای میز مذاکره است.

با آن که ۲ گروه شبه نظامی امضا کننده پیمان آتش بس، در سال های اخیر دست به اقدام نظامی نزده اند، برخی از تحلیلگران بر این باورند که چنین پیمانی در مجموع اقدام مثبتی برای هموار شدن راه گفت و گو با دیگر گروه‌های مسلح دراین کشور است.

حداقل ۱۰ گروه مسلح دیگر وجود دارند که هنوز به این پیمان نپیوسته اند. «پیمان آتش بس ملی» برنامه دولت پیشین میانمار بود که با روی کار آمدن «آنگ سان سوچی»، از ماه مه سال گذشته میلادی (اردیبهشت ۹۶) دور جدید مذاکرات آن از سر گرفته شده است.

با این حال به «آنگ سان سوچی» که برنده جایزه صلح نوبل نیز شده، انتقادات گسترده ای پیرامون کشتار روهینگیایی‌ها توسط ارتش و افراط گرایان بودایی میانمار شده است.

از شهریور ۹۶ و درپی حملات سیستماتیک و مرگبار ارتش میانمار به روستاهای روهینگیایی‌ها در ایالت «راخین»، حدود ۷۰۰ هزار نفر به بنگلادش، کشور همسایه پناه برده اند.

ارتش میانمار در توجیه این حملات، روهینگیایی‌ها را «تروریست» می‌خواند اما پناهنده‌های گریخته به بنگلادش، شاهد کشتار دسته جمعی، تجاوز و آتش گرفتن خانه‌هایشان بوده اند.


ادامه مطلب
بدون نظر

بیانیه رسمی دهلی نو درباره سفر رییس جمهور ایران به هند

نویسنده : , موضوع : اخبار ایران, اخبار جهان, رویدادهای امروز , 4 روز پیش ارسال شدهبیانیه رسمی دهلی نو درباره سفر رییس جمهور ایران به هند


به گزارش ایرنا در روز چهارشنبه، در این بیانیه اعلام شده است که دیدار رییس جمهوری ایران به هند به مدت سه روز انجام خواهد شد.

وزارت خارجه هند، در این بیانیه افزود: رئیس جمهوری ایران دکتر حسن روحانی یک دیدار رسمی را از هند از ۱۵ الی ۱۷ فوریه سال ۲۰۱۸ ( ۲۶ تا ۲۸ بهمن ) بنابه دعوت نخست وزیر نارندرا مودی انجام خواهد داد.

در این بیانیه گفته شده که، از رئیس جمهور روحانی در ۱۷ فوریه به طور رسمی استقبال خواهد شد. پس از آن دکتر حسن روحانی به طور جداگانه با رئیس جمهور و نخست وزیر هند دیدار و گفت وگو خواهد کرد.

وزارت خارجه هند در بیانیه خود یادآوری کرده است که، نخست وزیر نارندرا مودی در ماه مه سال ۲۰۱۶ یک دیدار رسمی را از ایران انجام داد.

بر اساس این بیانیه، طرفین، در طول دیدار قریب الوقوع رئیس جمهوری ایران از هند، پیشرفت حاصله را در روابط دوجانبه بررسی و همچنین در مورد مسائل منطقه ای و بین المللی مورد علاقه طرفین تبادل نظر خواهند کرد.

بر اساس این گزارش، رئیس جمهوری ایران، علاوه بر انجام دیدارهای رسمی در دهلی نو، از حیدرآباد نیز دیدن خواهد کرد.


ادامه مطلب
بدون نظر

تظاهرات سراسری در هفتمین سالگرد انقلاب بحرین | درگیری نیروهای امنیتی با مردم

نویسنده : , موضوع : اخبار ایران, اخبار جهان, رویدادهای امروز , 4 روز پیش ارسال شدهتظاهرات سراسری در هفتمین سالگرد انقلاب بحرین | درگیری نیروهای امنیتی با مردم


به گزارش ايرنا به نقل از پایگاه خبری بحرینی ‘ائتلاف جوانان انقلابی ۱۴ فوریه’، شهرک های ‘ابوصیبع’ و ‘الشاخوره’ از صبح امروز به صحنه تظاهرات انقلابیون بحرینی و درگیری آنها با مزدوران که با بلدوزر و خودروهای نظامی به منطقه و اهالی این شهرکها حمله کردند، تبدیل شد.

اهالی شهرک های ‘الدیه’، ‘العکر’ و ‘المعامیر’ نیز با برپایی راه پیمایی مسالمت آمیز برای بزرگداشت هفتمین سالگرد انقلاب با برخورد شدید نظامیان بحرینی و مزدوران آنها با شلیک گلوله و گازهای اشک آور مواجه شدند.

تظاهرات تمامی مناطق الهمله و شهرک های غرب بحرین را فرا گرفت و خیابان های المنامه پایتخت بحرین نیز شاهد تظاهرات مسالمت آمیز مخالفان رژیم آل خلیفه است .

اهالی مناطق مختلف بحرین با بستن مغازه های خود و شرکت در راه پیمایی سراسری امروز به دعوت نیروهای انقلابی این کشور برای بزرگداشت هفتمین سالگرد انقلاب پاسخ مثبت داده و بر ادامه مبارزات خود تا تحقق نهایی خواسته های مردمی تاکید کردند.

 تظاهرات سراسری در هفتمین سالگرد انقلاب بحرین | درگیری نیروهای امنیتی با مردم

انتظار می رود بحرین عصر امروز نیز شاهد افزایش جمعیت تظاهر کنندگان و تشدید برخوردهای خشونت آمیز عوامل رژیم آل خلیفه با مردم این کشور که در پاسخ به دعوت نیروهای انقلابی برای حمایت از تداوم انقلاب در راه پیمایی سراسری انقلاب ۱۴ فوریه حضور یافته اند، باشد.

بحرین از سال ۲۰۱۱ تاکنون با بحران نارضایتی های عمومی ناشی از سیاست های ظالمانه رژیم آل خلیفه مواجه است.
در ساعات اوليه صبح امروز؛

  • درگیری نيروهاي امنيتي بحرين با مردم

تظاهرکنندگان بحرینی خیابان اصلی منطقه نویدرات را بستند؛ حکومت بحرین مزدورانش را به حال آماده باش درآورده است.

به گزارش خبرگزاري صدا و سيما ؛ منابع بحريني گفتند تظاهرکنندگان در سالگرد انقلاب بحرين ، خيابان اصلي منطقه نويدرات را با سوزاندن لاستيکهاي خودرو بستند و حکومت بحرين مزدورانش را به حال آماده باش در آورده است. نيروهاي امنيتي صبح امروز در مناطق مختلفي از بحرين با مردم درگير شدند.

نيروهاي امنيتي در منطقه العکر براي متفرق کردن تظاهرکنندگان به گاز اشک آور بسنده نکرده و با اسلحه وارد عمل شده اند.

درگيري نيروهاي امنيتي با جوانان در برخي مناطق شدت گرفت و خودروهاي امنيتي در خيابانهاي اصلي و ورودي هاي مناطق براي سرکوب تظاهرات مردم مردم مستقر شده اند.

منابع بحريني گفتند تظاهرات و درگيري هاي شديد بين انقلابيون و مزدوران حکومت بحرين در مناطق ابو صبيع و الشاخوره نيز ادامه دارد.


ادامه مطلب
بدون نظر

ترکمان‌های سوری بودجه آمریکا برای کردها را غیرقابل قبول خواندند

نویسنده : , موضوع : اخبار ایران, اخبار جهان, رویدادهای امروز , 4 روز پیش ارسال شدهترکمان‌های سوری بودجه آمریکا برای کردها را غیرقابل قبول خواندند


مجلس ترکمان سوریه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: غیرقابل قبول است که پنتاگون درخواست اختصاص بودجه‌ای بالغ بر ۵۵۰ میلیون دلار برای یگان‌های مدافع خلق و اتحاد دموکراتیک سوریه به بهانه مبارزه با داعش کرده است.

به نوشته این بیانیه، عملیات “شاخه زیتون” ترکیه با هدف پاکسازی نیروهای یگان‌های مدافع خلق و داعش در عفرین در شمال غربی سوریه انجام می‌گیرد. داعش تهدیدی برای امنیت ملی ترکیه و مردم سوریه است.

به گزارش ایسنا به نقل از آناتولی، تركمان‌هاي سوريه گفتند: یگان‌های مدافع خلق، سوری‌ها را مورد شکنجه قرار داده و به دنبال جذب اجباری کودکان به این گروه است. ما حمایت‌های انجام شده از این گروه تروریستی را به عنوان هدفی برای تقسیم سوریه دانسته و آن را محکوم می‌کنیم.

براساس بودجه پیشنهاد شده برای سال ۲۰۱۹، پنتاگون به دنبال سرمایه‌گذاری ۵۵۰ میلیون دلاری برای آموزش و تجهیز نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) که از سوی یگان‌های مدافع خلق رهبری می‌شوند و نیروهای کرد امنیت مرزی است.


ادامه مطلب
بدون نظر
صفحه 3 از 1,00312345...102030...قبلی »