توجیه بر مبنای نقش بازدارندگی کیفر شلاق

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 18 ساعت پیش ارسال شده

 توجیه بر مبنای نقش بازدارندگی

موافقان اجرای مجازات شلاق بر این عقیدهاند که مجازات مزبور از طریق ارعاب مجـرم، اراده مجرمانه او را تحت تأثیر قرار میدهد و از ارتکاب جـرایم بعـدی منصـرف سـاخته (بازدارندگی خاص) ، در عین حال، میل و رغبت مجرمین بالقوه را نسبت به نقض قوانین کنترل میکند .(بازدارندگی عام) این گروه معتقدند، مجازات شلاق با تحمیل درد و رنج مستقیم بر جسم بزهکار، خوشـی لذت نامشروع او را با درد و رنج پاسخ مـیدهـد و بـه روشـنی و بـا قاطعیـت بـه او و جامعه پیام میدهد که پس از بهرهبـرداری از لـذتهـای نامشـروع، عـلاوه بـر رسـوایی دنیوی و عذاب اخروی، عقوبتی تلخ و زجرآور در انتظار آنها است.

بـا ایـن پاسـخ، همـه اعضای عاقل جامعه به محاسبه نتایج رفتار خود میپردازند و بدون شک آن عـده کـه از حالت خطرناکی کمتری برخوردارند، از این محاسبه عبرت گرفته و راه صلاح و درسـتی احترام به قـوانین اجتمـاعی را در پـیش مـیگیرنـد و فقـط آنهـایی کـه دارای حالتهـای فوق العاده خطرناکی هستند، دست به ارتکاب جرم و تکرار آن خواهند زد. (۳۷)

از میان اندیشمندان قدیم، افلاطون برای کیفر شـلاق ارزش خاصـی قائـل بـوده و ضـمن تأکید بر ابعاد بازدارنده آن، معتقد بود کـه اعمـال صـحیح ایـن کیفـر، بزهکـار را بـه راه راست خواهد آورد زیرا کیفری که به حکم قانون درباره کسی اجـرا شـود، هرگـز منشـأ زیان نیست؛ بلکه یکی از دو نفع را در بردارد: یا مجرم بر اثر کیفر به خوبی مـیگرایـد و یا حداقل از بدی او کاسته میشود. (۳۸) برخی از حامیان شلاق، بر این باورند که اگر تنبیه بدنی قضایی قابل استفاده باشد، قـدر مسلم خواهد توانست بسیاری از مجرمان بالقوه و بویژه اشخاصـی را کـه ممکـن اسـت مرتکب جرائم خشونت آمیز شوند، از ارتکاب جرم بازدارد و آنها در واقع افزایش جرایم خشونت آمیز علیه اشخاص را به الغای این مجازات نسبت میدهند. همچنـین، در توجیـه نقش بازدارندگی خاص این کیفر استدلال میکنند کـه اغلـب آنهـایی کـه ایـن مجـازات را دریافت نمودهاند، به سبب تحمیل این کیفر هرگز دوباره مرتکب جرم نشدهاند. (۳۹)

اگر چه اعتقاد به نقش بازدارنده کیفر، قـدمتی بـه تـاریخ بشـریت دارد و در طـول دوران مختلف، نمـایش عمـومی تعـذیب، ابـزاری مـوثر بـرای ایجـاد رعـب و وحشـت در میـان بزهکاران و عامه مردم تلقی میشده است، مع الوصف، اساس شکلگیری و تحول علمـی این نقش را باید در اندیشههای فیلسوف معروف انگلیسی »ژرمی بنتـام« جسـتجو نمـود. وی ضمن ارائه تئوری »اصالت سودمندی« یا »حسـابگری مجرمانـه« اعتقـاد داشـت کـه تهدید قانون به مجازات بر اراده مجرمان بالقوه موثر است و اجـرای مجـازات در مـورد جرم واقعی یا برخواست مجرم مبنی بر تکرار عمل در آینـده تـأثیر مـیگـذارد یـا وی را برای مدتی کوتاه یا طولانی از ارتکاب جرم ناتوان میسازد. (۴۰)

بر همین مبنا است که بنتام مجازات را اصولاً عاملی رعب انگیز معرفی میکند بـه منزلـه بازدارنده عمومی و فردی عمل میکند. وی اگرچه بر بازدارندگی فردی بیشتر تأکید می-ورزد، اما معتقد است که مجازات با نشان ننگ عمومی و مانـدگاری کـه بـر مجـرم مـی- گذارد، گاهی واجد خصیصه »عبرت آموزی اخلاقی« میشـود کـه سـبب نفـرت عمـوم از عادات و مشربهای زیانبار می گردد و عادات و رفتارهای نیکو را در وجود آنها تقویـت و پایدار میکند. (۴۱) بدین ترتیب، قائلین به نقش بازدارندگی عام و خاص شـلاق اذعـان مـیدارنـد کـه طبعـاً انسانها از دو حیث در تلاش خواهند بود تا به مجازات شلاق گرفتار نشوند؛ هم از جهـت رهایی از زجر بدنی و هم از جهت رهایی روحی ناشی از تحقیر اجتماعی. فلـذا؛ در وهلـه نخست، تقریباً همه محکومان به شلاق در معرض تأثیر قابل توجه این مجازات قرار می- گیرند زیرا همه مجرمان از هر دو جنبه زجرآوری بدنی و رسوایی شلاق متأثر میشوند و یا یکی از آندو. در وهله دوم اینکه، غالب شـاهدان و آگـاه شـدگان از اجـرای مجـازات مذکور نیز به منظور اجتناب از گرفتار شدن بـه عواقـب دوگانـه فـوق از ارتکـاب جـرائم مذکور دوری خواهند جست. (۴۲)

ادامه مطلب
بدون نظر

ارزیابی اندیشه های کیفر شناختی پیرامون شلاق

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 18 ساعت پیش ارسال شده

پس از پیروزی انقلاب، قوانین کیفری نیز دستخوش تغییـر و تحـولات متناسـب بـا نیـاز جامعه قرار گرفت. در این زمان، کیفر شلاق عمدتاً در دو مورد حدود و تعزیرات اسلامی مطرح گردید و به دلیل تمایل شدید قانونگذار کیفری به رعایـت مبـادی مـذهبی و تطبیـق قوانین کیفری با مقررات شرعی، طبیعی مینمود که شلاق در قـوانین کیفـری مزبـور بـه دفعات مورد تصریح قرار گیرد.

با گذر از سالهای ملتهب بعد از انقلاب، بـه تـدریج، مقـنن از وابستگی سابق به ضوابط شرعی فاصله گرفـت و بـا اسـتفاده از نظـرات فقهـی پویـا، رویکردی منطقی به ساز و کارهای جزایی نشـان داد و در ایـن مسـیر، مقـررات جزایـی سالهای ۱۳۶۱ و ۱۳۶۲، در سالهای ۱۳۷۰ و ۱۳۷۵ دستخوش تغییرات بنیادی گردید، به گونه ای دراجرای سایر کیفرهای حدی نیز باب تساهل و تسامح به حدی باز شد کـه بـه طرق مختلف از اجرای آنها ممانعت هدفمند و معناداری به عمل آمد. این واقع گرایی تا به آنجا ادامه یافت که در عمل نوعی تعارض و انسداد در سیاست جنایی تقنینی، قضـایی و اجرای احکام به وجود آمد.

ارزیابی اندیشه های کیفر شناختی پیرامون شلاق

 رویکرد موافق اجرای شلاق

موافقان اجرای شلاق، با ارائه دلایلی چند، چنین استدلالی میکنند که این کیفر در مقایسه با سایر کیفرهای رایج از قبیل زندان یا جزای نقدی، دارای اثـرات مطلـوب و شایسـتهای خواهد بود.

ادامه مطلب
بدون نظر

آینده حضور آمریکا و روسیه در سوریه

نویسنده : , موضوع : اخبار ایران, اخبار جهان, رویدادهای امروز , 1 روز پیش ارسال شدهآینده حضور آمریکا و روسیه در سوریه

درباره آمريكا تقريبا اجماعي عمومي مبني بر عقب‌نشيني سياسي اين كشور در سوريه طي يك سال گذشته وجود دارد؛ درحالي‌كه روسيه توانسته از طريق همكاري با ايران و تركيه، واقعيتي جديد، تماما مختلف از آنچه كشورهاي غربي به‌دنبالش بودند، در بحران سوريه ايجاد كند. اگرچه آمريكا و متحدانش در پرونده سوريه به شكست خود اعتراف نكرده‌ و هرگز نخواهند كرد، اما ناكامي آنان در تحقق تمامي اهدافي كه از آغاز جنگ سوريه به‌دنبالش بودند،

عملا به‌معناي شكست طرح آنان است. بايد توجه داشت از زمان روي كار آمدن ترامپ، آمريكايي‌ها به‌طور آشكار در ارائه راهبردي واضح دچار مشكل بوده‌اند؛ درحالي‌كه ميان وزارت خارجه، وزارت دفاع و كاخ سفيد اختلافات جدي ديده مي‌شود. البته اين اختلافات در ساختار سياسي آمريكا امر جديدي نبوده و ضرورتا نشانه‌اي از ضعف نيست بلكه مي‌تواند قدرت تلقي شود، اما مشكل جديد آن است كه ترامپ با شخصيت عجيب و روش‌هاي سبك خود، كار را براي ديگران به‌منظور پذيرش سياست‌هايش سخت مي‌كند.

بر‌اين اساس مي‌توان گفت حضور آمريكا در سوريه ادامه خواهد داشت. اما بدون شك نزاع آمريكايي و روسي در داخل سوريه با ابزارهاي سياسي و شايد امنيتي (به‌ويژه از سوي آمريكايي‌ها كه از طريق كردها از حضور خود در سوريه صيانت مي‌كنند) ادامه خواهد داشت، درخصوص خروج نيروهاي روسي، از ديد من بهتر است عبارت بازتعريف موقعيت روس‌ها در سوريه مورد استفاده قرار بگيرد. قطعا مسكو وارد اين جنگ نشده و چنين هزينه‌هاي گزافي متحمل نشده كه سوريه را در بازه زماني كوتاهي ترك كند، اما مي‌توان انتظار داشت حضور روس‌ها پوشش‌هاي ديپلماتيك‌تري در چارچوب تعامل و توافق با دولت دمشق به‌خود بگيرد.

از سوي ديگر نبايد فراموش كرد روسيه با كردهاي متحد آمريكا دشمن نيست و اين امر به ۲‌ابرقدرت اجازه هماهنگي گسترده‌تري را خواهد داد. به‌طور كلي خطوط اصلي منافع روسيه در سوريه در موارد زير خلاصه مي‌شوند: مقابله با تجزيه سوريه از طريق مقابله با تحركات انقلابي در داخل اين كشور؛ خاموش كردن آتش درگيري‌هاي نژادي و مذهبي؛

درگيري‌هايي كه به‌طور مستقيم تنوع نژادي و مذهبي موجود در سوريه را تهديد مي‌كند. بحران سوريه از همان ابتدا، ايستگاهي براي بازسازي توازن قوا در منطقه بود و غيبت مسكو در اين بحران به مثابه فقدان وزن بين‌‎المللي اين كشور است. روسيه طرف هيچ‌يك از بحران‌هاي جديد منطقه‌اي نيست، بلكه صرفا به‌دنبال آرام كردن شرايط و ايجاد راه‌حل‌هاي سياسي است. اين مورد به خوبي موضع روسيه نسبت به تجاوزهاي اسرائيل به سوريه و حتي نزاع كردي تركيه را نشان مي‌دهد.


ادامه مطلب
بدون نظر

نیویورکر: ترامپ موافق ماندن بشار اسد در قدرت تا سال ۲۰۲۱ است

نویسنده : , موضوع : اخبار ایران, اخبار جهان, رویدادهای امروز , 1 روز پیش ارسال شدهنیویورکر: ترامپ موافق ماندن بشار اسد در قدرت تا سال ۲۰۲۱ است

به گزارش روز سه شنبه ایرنا، نیویورکر در گزارشی به قلم ‘رابین رایت’ تصریح کرد به رغم کشته شدن نیم میلیون نفر در جریان جنگ داخلی در سوریه که دهها تن از آنان در اثر سلاح های شیمیایی بوده است، دولت ترامپ آماده موافقت با تداوم ریاست جمهوری بشار اسد تا زمان برنامه ریزی برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آینده این کشور در سال ۲۰۲۱ است. این تصمیم، پایان تکرار اظهارات مقام های آمریکایی و اروپایی است که تاکنون می گفتند، اسد نمی تواند بخشی از روند صلح در سوریه باشد.

به تازگی و در ماه اکتبر پس از یک چرخش جهت، ‘رکس تیلرسون’ وزیر امور خارجه آمریکا گفت: ایالات متحده به دنبال یک سوریه متحد و یکپارچه بدون نقش بشار اسد در حکومت است. تیلرسون در گفت وگو با خبرنگارانی که در سفر به خاورمیانه او را همراهی می کردند، تصریح کرد که سلطنت خاندان اسد به پایان رسیده، تنها مسئله این است که چگونه باید این کار را انجام داد.

در این گزارش آمده است: تصمیم ایالت متحده نشان دهنده گزینه های محدود دولت ترامپ در تقابل با واقعیت های نظامی در بعد میدانی و موفقیت های روسیه، ایران و سوریه و همچنین متحدان حزب الله درحمایت از بشار اسد است.

‘ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز دوشنبه در سوریه اعلام کرد که در مقابل داعش و شورشیان طرفدار غرب به پیروزی رسیده اند.’

در ادامه این گزارش آمده است: تنها در عرض دو سال نیروهای نظامی روسیه به همراه ارتش سوریه گروهی از تروریست های بین المللی را شکست دادند. پوتین خطاب به نیروهای نظامی روسی مستقر در یک پایگاه هوایی در استان ساحلی لاذقیه سوریه گفت: روسیه در سال ۲۰۱۵ با استفاده از قدرت هوایی به سوریه کمک کرد و این نقطه عطفی بود برای حکومت اسد و حالا برای حفظ قدرت به مبارزه با دشمنان سرسخت خود رفته است.

‘واشنگتن همچنان در سوریه مداخله می کند، هر چند در درجه نخست مبارزه با داعش را در دستور کار قرار داده است. از سال ۲۰۱۴ ایالات متحده بیش از ۱۴ میلیارد دلار یعنی به طور متوسط روزانه ۱۳ میلیون دلار صرف مبارزه با داعش در سوریه کرده است.

رابین رایت در ادامه تحلیل خود آورده است: در چند ماه گذشته واقعیت هایی دربعد میدانی آشکار شده که ایالات متحده را ناگزیر کرده است که دولت اسد را بپذیرد. خانواده اش درطول نیم قرن بر سوریه حکومت کرده اند و ممکن است چهار سال دیگر این حکومت ادامه پیدا کند.

‘در زمان حاضر دولت سوریه، کنترل اکثر نقاط این کشور به ویژه شهرهای دمشق، حما، حمص، لاذقیه و حلب را به دست گرفته است.’

در این مقاله تاکید شده است که درعرصه دیپلماتیک، واشنگتن توسط تروئیکای روسیه، ایران و ترکیه که هم اکنون بر روند صلح در سوریه احاطه دارند، به حاشیه رانده شده است.

‘تاکنون چندین دور مذاکرات صلح سوریه تحت حمایت سازمان ملل در ژنو برگزار شده که هیچ گونه پیشرفتی نداشته است و مذاکرات آستانه با حضور ایران، روسیه، ترکیه و دولت سوریه در قزاقستان جایگزین گفت وگوهای صلح سازمان ملل شد’.


ادامه مطلب
بدون نظر

هشدار اروپا به آمریکا در مورد اصلاح قانون مالیات

نویسنده : , موضوع : اخبار ایران, اخبار جهان, رویدادهای امروز , 1 روز پیش ارسال شدههشدار اروپا به آمریکا در مورد اصلاح قانون مالیات

بي بي سي، وزیران دارایی بریتانیا، آلمان، فرانسه، ایتالیا و اسپانیا در نامه به استیون منوچین، وزیر دارایی آمریکا نوشته‌اند که اگر این تغییرات اعمال شود، ممکن است اثر مخربی بر تجارت بین المللی داشته باشد.

آنها به عنوان نمونه به طرح اخذ مالیات ۲۰ درصدی از کالاها و خدماتی اشاره کرده‌اند که شرکت‌های آمریکایی از شرکت‌های خارجی می‌خرند.

اگر این طرح اجرا شود، چنین مالیاتی بر خرید از شرکت‌های آمریکایی اعمال نخواهد شد.

یک سخنگوی وزارت دارایی آمریکا گفته است که این وزارتخانه نظرات وزیران دارایی کشورهای اروپایی را به دقت بررسی خواهد کرد.

نمایندگان جمهوری‌خواه در کنگره آمریکا مشغول کار بر روی طرح پیشنهادی دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا برای اصلاح قانون مالیات هستند و امیدوارند نسخه نهایی آن را بزودی تصویب کنند تا آقای ترامپ بتواند پیش از پایان سال جاری میلادی آن را امضاء کند.

آمریکا بزرگترین شریک تجاری اتحادیه اروپا است.

فیلیپ هموند وزیر دارایی بریتانیا، پیتر آلتمایر وزیر دارایی آلمان، برونو لومر وزیر دارایی فرانسه، کارلو پادوان وزیر دارایی ایتالیا و کریستووال مونتورو وزیر دارایی اسپانیا نامه به آقای منوچین را امضاء کرده‌اند.

وزیران دارایی ۲۸ کشور عضو اتحادیه اروپا سه‌شنبه هفته گذشته به درخواست فرانسه در نشست خود در بروکسل در مورد این موضوع بحث و گفت و گو کرده بودند.


ادامه مطلب
بدون نظر

عفو بین‌الملل: اروپا در نقض حقوق پناهندگان در لیبی مقصر است

نویسنده : , موضوع : اخبار ایران, اخبار جهان, رویدادهای امروز , 1 روز پیش ارسال شدهعفو بین‌الملل: اروپا در نقض حقوق پناهندگان در لیبی مقصر است

به گزارش دويچه وله، همکاری کشورهای اروپایی با ادارات و نهادهای کشور لیبی به منظور جلوگیری از خروج مهاجران از این کشور به سمت اروپا مورد انتقاد شدید سازمان عفو بین‌الملل قرار گرفته است.

این سازمان، کشورهای اروپایی را متهم به همکاری با قاچاقچیان در شکنجه پناهجویان و مهاجران کرده است. بر اساس گزارش عفو بین‌الملل تا ۲۰ هزار انسان در مراکز بازداشت لیبی نگهداری می‌شوند تا از ورود آنها به اروپا از طریق دریای مدیترانه جلوگیری شود.

مسئول بخش اروپایی عفو بین‌الملل گفته دولت‌‌های اروپایی خبر ندارند که در این جنایات سهیم هستند.

توافق میان اروپا و لیبی به این منظور صورت گرفت که جلوی ورود غیرقانونی پناهجویانی را که از آفریقا آمده و قصد ورود به اروپا از طریق دریای مدیترانه را دارند، بگیرد. به این منظور نیروهای گارد ساحلی آموزش دیدند و میلیون‌ها یورو به نهادهای کمک‌رسانی سازمان ملل پرداخت شد تا وضعیت زندگی در اردوگاه‌های پناهجویان در کشورهای آفریقای شمالی بهتر شود.

با این وجود نهادهای کمک‌رسانی از مدتها پیش گزارش داده‌اند که در این اردوگاه‌ها پناهجویان مورد بدرفتاری قرار گرفته و به کار اجباری واداشته می‌شوند.

گزارشی درباره فروش پناهجویان به عنوان برده در لیبی که مدتی پیش منتشر شد باعث تشدید نگرانی‌ها در این باره شد و این موضوع تبدیل به بحث اصلی نشست اروپا-آفریقا در ساحل عاج شد.

کشور لیبی پس از سقوط معمر قذافی دیکتاتور حاکم بر آن دچار آشفتگی و بحران بسیاری است و در حقیقت تبدیل به کشوری بدون قانون شده که از سوی گروه‌های مختلف شبه‌نظامی اداره می‌شود.

لیبی در عین حال گذرگاه مهاجرانی است که از آفریقا قصد رسیدن به اروپا را دارند.


ادامه مطلب
بدون نظر

انفجار در پایانه گازی اتریش

نویسنده : , موضوع : اخبار ایران, اخبار جهان, رویدادهای امروز , 1 روز پیش ارسال شدهانفجار در پایانه گازی اتریش

به گزارش يورونيوز، به گفته سخنگوی پلیس اتریش انفجار ساعت ۸ و ۴۵ دقیقه به وقت محلی روی داد و احتمالا دلیل آن آتش‌سوزی در این پایانه گازی بوده است.

این پایانه با ۴۰ میلیارد متر مکعب ظرفیت یکی از اصلی‌ترین مراکز توزیع گاز وارداتی از روسیه و نروژ در اتریش، جنوب آلمان و شمال ایتالیاست.


ادامه مطلب
بدون نظر

بازداشت ۲۰۰ فلسطینی از زمان اعلام تصمیم ترامپ درباره قدس

نویسنده : , موضوع : اخبار ایران, اخبار جهان, رویدادهای امروز , 1 روز پیش ارسال شدهبازداشت ۲۰۰ فلسطینی از زمان اعلام تصمیم ترامپ درباره قدس

به گزارش ايرنا به نقل از شبکه خبری اسکای نیوز، باشگاه اسیران فلسطین در این بیانیه افزود: نظامیان رژیم اشغالگر قدس از شامگاه روز دوشنبه تا صبح روز سه شنبه ،۲۲ شهروند فلسطینی را در استان های کرانه باختری بازداشت کرده اند.

در این بیانیه آمده است: به دنبال تصمیم اخیر دونالد ترامپ رییس جمهور آمریکا در خصوص شناسایی قدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی، اعتراضات مردمی در شهرهای مختلف فلسطین افزایش یافته و این اعتراضات هر بار با سرکوب نظامیان رژیم صهیونیستی به درگیری کشیده شده است.

از زمان اعلام تصمیم اخیر ترامپ درباره قدس در روز چهارشنبه (۱۵ آذر)، نزدیک ۲۰۰ شهروند فلسطینی بازداشت شدند.

باشگاه اسیران فلسطینی اعلام کرد: نظامیان صهیونیست ۸ نفر را در استان الخلیل بازداشت کردند که یکی از آنها ۱۲ ساله است؛ ۵ فلسطینی دیگر در استان نابلس، ۳ تن در استان رام الله، ۳ تن در شهر قدس و شمار دیگری در شهرهای مختلف فلسطین، توسط نظامیان صهیونیست بازداشت شده اند.

دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا شامگاه چهارشنبه (۱۵ آذر) در اقدامی که سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای جهان آن را در تضاد با قطعنامه‌های بین‌المللی دانستند، شهر قدس را به عنوان پایتخت جدید رژیم صهیونیستی معرفی کرد و دستور داد تا سفارت آمریکا از تل آویو به این شهر منتقل شود.

تصمیم اخیر ترامپ، درگیری میان معترضان فلسطینی و نظامیان صهیونیست را تقریبا در همه شهرهای فلسطین اشغالی، افزایش داده است.

این تصمیم همچنین موجی از اعتراضات و تظاهرات گسترده در بسیاری از کشورهای عربی و اسلامی و غربی را در پی داشته و دارد.

وزیران خارجه کشورهای عربی نیز در بیانیه پایانی خود در نشست اضطراری قاهره در روز یکشنبه از واشنگتن خواستند که این تصمیم را لغو کند و درباره بی اعتبار شدن این کشور به عنوان میانجی و ناظر بر روند سازش، هشدار دادند.

بسیاری از تحلیل گران درباره عواقب این تصمیم و آثاری که می تواند در ناامن کردن منطقه خاورمیانه بگذارد، هشدار داده اند.

اکنون وضعیت قدس و تصمیم جنجالی ترامپ درباره انتقال سفارتخانه آمریکا از تل آویو به آن، احساسات جامعه مسلمان را جریحه دار کرده است.

رژیم اسرائیل قدس شرقی را در سال ۱۹۶۷ میلادی به اشغال در آورد و در سال ۱۹۸۰ در اقدامی که جامعه جهانی و آمریکا آن را به رسمیت نشناختند، این شهر را پایتخت ابدی خود اعلام کرد.


ادامه مطلب
بدون نظر

بلژیک از رژیم صهیونیستی غرامت خواست

نویسنده : , موضوع : اخبار ایران, اخبار جهان, رویدادهای امروز , 2 روز پیش ارسال شدهبلژیک از رژیم صهیونیستی غرامت خواست

الکساندر دی کرو، معاون نخست‌وزیر بلژیک در امور بشردوستانه به همراه شماری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا از اسرائیل خواست برای تخریب‌ها و مصادره زیر ساخت‌ها مانند مدارس سیار و باتری‌های خورشیدی در کرانه باختری که با حمایت مالی اروپا ساخته‌ شده‌اند، غرامت بپردازد.

به گزارش ایسنا به نقل از “آر.تی.بی.اف” بلژیک، این دیپلمات در بروکسل اعلام کرد: احتمالا غرامت حدود ۳۰ هزار یورويي به هر کشور درخواست‌کننده از جمله بلژیک، فرانسه، ایتالیا، لوکزامبورگ، اسپانیا، ایرلند، سوئد و دانمارک برسد.

پیش‌بینی می‌شود پرونده غرامت امروز سه‌شنبه ۲۱ آذر در بیست‌ و هشتمین نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا با حضور بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در بروکسل مطرح شود.


ادامه مطلب
بدون نظر

ترامپ ادعای نیویورک‌تایمز را رد کرد

نویسنده : , موضوع : اخبار ایران, اخبار جهان, رویدادهای امروز , 2 روز پیش ارسال شدهترامپ ادعای نیویورک‌تایمز را رد کرد

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا  پس از انتشار این گزارش در روزنامه مذکور، در توئیتی نوشت: یک داستان دروغین دیگر؛ این بار روزنامه نیویورک تایمز نوشت من روزی چهار تا هشت ساعت در روز تلویزیون تماشا می‌کنم. این درست نیست!

این توئیت پس از آن منتشر شد که نیویورک‌تایمز  قول اشخاص نزدیک به ترامپ 


گزارشی  در‌اين باره نوشت.

شکبه خبری سی.ان.ان پیش از توئیت ترامپ در گزارشی بر عادات تلویزیون دیدن او متمرکز شد و نشان داد که ترامپ کم‌تر از یک‌ساعت را صرف این کار می‌کند.

به گزارش ایسنا به نقل از هیل، رئیس‌جمهور آمریکا از توئیتر برای نقد گزارش‌های رسانه‌ای که دوست ندارد، استفاده می‌کند. او در گذشته چندین رسانه خبری شامل نیویورک‌تایمز را به اشاعه اخبار نادرست و جعلی متهم کرده بود.

“کلیفورد لوی”، معاون سردبیر نیویورک تایمز در واکنش به توئیت ترامپ گفت:‌ روزنامه مسئولیت گزارشی را که منتشر کرده، می‌پذیرد. ما در نیویورک تایمز از این گزارش که منبع آن مصاحبه با ۶۰ مشاور، دستیار، دوست و عضو کنگره است، حمایت می‌کنیم.


ادامه مطلب
بدون نظر
صفحه 2 از 92712345...102030...قبلی »