عوامل مهم اثر گذار بر ساختار و کارایی غشاهای الیاف توخالی

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 4 هفته پیش ارسال شده

با استفاده از یک طرح مناسبی از غشا مثل فیبر توخالی، جریان های گاز و مایع در دو طرف غشا با هم تماس حاصل می نمایند که فصل مشترک گاز-مایع در دهانه حفره های غشا تشکیل می گردد. شکل((۱ نمای کلی از این فرایند را نشان می دهد. در این سیستم انتقال جرم با استفاده از نفوذ در عرض فصل مشترک انجام می گردد، مشابه سیستم های موجود جذب گازی. فشار فاز مایع به مقدار جزیی بیش از فاز گاز کنترل می گردد تا از تشکیل حباب در فاز مایع و هدر رفتن جریان گازی جلوگیری گردد.

نوع حلال بکار رفته در ساخت محلول پلیمری ، ترکیب حلال و فاصله هوایی در فرایند وارونگی فازی خشک-مرطوب از عوامل مهم اثر گذار بر ساختار و کارایی غشاهای الیاف توخالی محسوب می شوند.

وارونگی فازی از بین مواد پلیمری آبگریز تنها پلی وینیلیدن فلوراید در حلال های آلی قابل حل شدن میباشد که میتوان غشاهای بسیار متخلخل با روش جداسازی فازی تهیه نمود. اما از طرفی بدلیل آبگریز بودن این پلیمر و دارا بودن کشش سطحی بحرانی بسیار کم، آب براحتی نمی تواند در فرایند تغییر فازی در محلول پلیمری نفوذ نموده و مشکلات فراوان ساخت را باعث می گردد. بنابراین با اضافه نمودن افزودنی های غیر حلال به محلول پلیمری می توان سرعت جامد سازی محلول پلیمری و ساخت غشا را تسهیل نمود. در این تحقیق اثر پارامترهای ساخت شامل زمان تماس محلول پلیمری با هوا و ترکیب سیال مورد استفاده در قسمت توخالی غشا بر ساختار و کارایی جذب دی اکسید کربن در تماس دهنده غشایی برای غشاهای متخلخل از جنس پلی وینیلدن فلوراید مورد بررسی قرار گرفت.

 

ادامه مطلب
بدون نظر

چگونگی انتخاب مواد پلیمری جدید برای ساخت غشابرای دستیابی به تراوایی

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 4 هفته پیش ارسال شده

الیاف توخالی به لوله های مویین با قطر کمتر از یک میلی متر اطلاق می شود که در آنها جداره الیاف به عنوان سطح گزینش پذیر عمل می کند. این نوع غشاها به دلیل اشغال حداقل فضا و نسبت سطح به حجم بسیار زیاد بیشتر مورد توجه قرار گرفته اند. صنعت تولید غشا بویژه تولید غشا برای جداسازی گازها، به طور گسترده به سمت تولید غشاهای الیاف توخالی متمایل شده و تاکنون واحدهای تولید غشای بسیار زیادی نصب و بهره برداری شده اند.

در کنار توسعه کاربردهای الیاف توخالی و تجاری سازی ، فعالیت های پژوهشی زیادی نیز روی این نوع از غشاها متمرکز شده است. عمده این نوع پژوهش ها بر دو محور متمرکز شده است: اول انتخاب مواد پلیمری جدید برای ساخت غشا به منظور دستیابی به تراوایی و گزینش پذیری زیاد و دوم اینکه بررسی اثر شرایط عملیاتی ساخت غشا برای حصول ساختارهایی با ضخامت کمتر لایه چگال و افزایش تراوایی غشا.

از جمله فعالیتهای پژوهشی انجام شده در این دو زمینه می توان به بررسی اثر عواملی مانند نوع پلیمر [۱- ۳]، ترکیب اجزای محلول پلیمری [۴- ۵] ، سرعت جامد شدن پلیمر [۶] و اثر افزودنی ها [۷] اشاره کرد. منصوری زاده و همکاران در سال ۲۰۱۰، محلول های مختلف پلی وینیلدن فلوراید تهیه کردند و رفتار رئولوژی آنها بر ساختار غشاهای تولید شده و کارایی جذب دی اکسید کربن را مورد مطالعه قرار دادند.[۷]

ادامه مطلب
بدون نظر

حدود علم قاضی در حقوق جزای ایران

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 4 هفته پیش ارسال شده

نگارنــده در تبیــین موضــوع اصــلی تحقیــق لازم مــی دانــد مــوطن اصــلی ادلــه معنــوی اثبــات جــرایم را علــم قاضــی تصــور نماید. چرا که حجیت ادله معنوی زمانی معنا پیـدا مـی کنـد کـه بـرای قاضـی موجـب علـم گردنـد، امـا اینکـه علـم قاضـی چیست و حجیت آن چگونه است در این قسمت از تحقیق به آن مهم می پردازیم.

در بررســی ادلــه ی اثبــات جــرم ، کــه بــه تفصــیل مــورد بررســی قــرار گرفــت، علــم قاضــی از اهمیــت ویــژه ای در فقــه و قوانین موضـوعه برخـوردار اسـت. تـا جاییکـه طبـق مـاده ۲۱۱ قـانون مجـازات اسـلامی مصـوب ۱۳۹۲ علـم قاضـی عبـارت از یقــین حاصــل از مســتندات بــین امــری اســت کــه نــزد وی مطــرح مــی شــود و … امــا از آنجــایی کــه خاســتگاه اصــلی قوانین موضوعه، فقه می باشـد. ضـروری اسـت تـا اسـاس و قلمـرو علـم قاضـی بـر کیفیـت اسـتناد و صـدور حکـم بـر طبـق آن، از جهت فقهی مورد تحقیق و بررسی قرار گیـرد. چـرا کـه بـه نظـر نگارنـده رابطـه علـم قاضـی بـا ادلـه ی سـنتی اثبـات دعوا، ماننـد: بینـه، اقـرار و سـوگند رابطـه عمـوم و خصـوص مطلـق اسـت و ادلـه ی سـنتی جزئـی از علـم قاضـی بـه شـمار می آیند و علم به حقیقت دعـوا ممکـن اسـت از طـرق دیگـری نظیـر امـارات و قـرائن نیـز حاصـل شـودکه موضـوع تحقیـق حاضر است.

ادامه مطلب
بدون نظر

تحلیل نظامات ادله اثبات دعوا

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 4 هفته پیش ارسال شده

نظامات ادله اثبات دعوا:

اهمیت طرح این موضوع در اینجـا ایـن اسـت کـه بـا توجـه بـه شـمارش انـواع ادلـه اثباتی،بایـد دیـد محـاکم قضـایی چـه رویکردی به این ادله داشته و اساسا دلایل چه جایگاهی در محاکم دارند؟

نظام های ادله ی دعوا به سه دسته تقسیم می شوند که شامل:

نظام ادله قانونی(پایبندی به ادله قانونی):

در نظام ادله قـانونی، دلایـل شـمارش شـده و احصـا شـده هسـتند و ارزش دلیـل توسـط قانونگـذار مشـخص شـده و قاضـی حق تخطی از این امر را ندارد. در این نظام، نقش قاضی یک نقش منفعل است.

نظام ادله آزاد یا اخلاقی(اقناع وجدانی قاضی):

در نظــام ادلــه آزاد یــا اخلاقــی دلایــل شــمارش شــده نیســتند و بــه اختیــار قاضــی اســت. ارزش دلیــل را قاضــی مشــخص مــیکنــد و هــر دلیلــی کــه قاضــی را بــه قناعــت وجــدانی برســاند، مهــم و معتبــر اســت. در ایــن نظــام دســت قاضــی بــرای تحصــیل دلیــل بــاز اســت. قاضــی بــرای کشــف حقیقــت تحقیــق مــیکنــد و نقــش قاضــی در ارایــه دلیــل و اداره دلیــل بــه طورکامل فعال است به عبارتی دیگر، روش علم و یقـین قضـایی را مفهـومی بـاطنی و معنـوی منبعـث از وجـدان ضـمیر کسـی مـی دانـد کـه بـه طــور مســتقیم بــا امــر کیفــری ســروکار دارد و بــه آن رسـیدگی مــیکنــد. ایــن روش تشــکیل دهنــده نظــام دلایــل معنــوی است.

نظام ادله مختلط:

در نظام مختلط در برخی از دعـاوی از نظـام ادلـه قـانونی و در برخـی دعـاوی دیگـر ازنظـام ادلـه آزاد یـا دلیـل معنـوی بـه استفاده مـی شـود.در قـوانین موضـوعه ایـران تقریبـا همـین سیسـتم حـاکم اسـت یعنـی در حـدود نظـام ادلـه قـانونی و در بقیه جرایم سیستم اقناع وجدانی قاضی حاکم است.

ادامه مطلب
بدون نظر

روش های بهره گیری از عناصر و سازه های تغییر شکل پذیر

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 4 هفته پیش ارسال شده

بهره گیری از عناصر و سازه های تغییر شکل پذیر در اشکال مختلف و با کاربری های متفاوت می تواند تاثیرات مختلفی بر فضاهای معماری داشته باشد. شناخت کامل اجزای تشکیل دهنده سازه های تغییر شکل پذیر می تواند طراحان این سازه ها را از عملکرد صحیح آن ها در مواجه با عوامل مختلف محیطی و داخلی مطمئن سازد. امکانات نرم افزاری امکان مشاهده و تعارضات مختلف بین بخش ها یا اهداف و خواسته های مختلف پروژه را در محیط مجازی و قبل از ساخت میسر می سازد. صرف نظر از عملکرد مکانیکی صحیح سازه و هماهنگی با معماری پایدار در برابر عوامل محیطی،اثرات روان شناسی مکانیزم های تغییر شکل این سازه ها بر فضای معماری و کاربران آن ها،پارامتر بسیار مهمی در ارزیابی سازه و فضای تحت پوشش آن می باشد. در واقع فضاهای خلق شده با سازه های تغییر شکل پذیر باید بتوانند ارتباط روانی مناسبی با کاربران خود برقرار سازند و موجب ارتقای کیفی و کمی پارامترهای مختلف زندگی کاربران خود گردند.

انجام پژوهش در مکانیزم های تغییر شکل موجود در طبیعت در آینده و بهره گیری و الهام از آن ها در طراحی سازه های تغییر شکل پذیر میتواند علاوه بر جذابیت بیشتر، به پایداری این سازه ها در برابر عوامل مختلف طبیعی، عمر و دوام و بهینه سازی اقتصادی و فنی کمک موثری کند. استفاده از سیستم های کنترلی و مصالح هوشمند با قابلیت برنامه ریزی می تواند سازه های تغییر شکل پذیر و فضای آن ها را علاوه بر پاسخگویی هوشمند به شرایط محیطی،الزامات و نیازهای داخلی، هزینه های تامین شرایط آسایشی مطلوب و نگهداری را در طول عمر سازه کاهش دهد. در واقع سازه های تغییر شکل پذیر صرف نظر از فعال یا غیر فعال بودن مکانیزم های حاکم بر آن ها،توانسته اند علاوه بر ارتقای کیفی شرایط آسایشی کاربران و محیط زیست،کیفیات جدیدی مانند انعطاف پذیری،چند عملکردی،وقف پذیری و.. را به شکلی مناسب در فضاهای معماری ایجاد کنند. به بیان دیگرعناصر و سازه های تغییر شکل پذیر با توانایی های متفاوت و ایجاد کیفیات مختلف و نوین در فضاها،زبانی جدید در معماری ایجاد کرده است.

 

ادامه مطلب
بدون نظر

چگونگی انعطاف پذیری به واسطه سازاه های تغییر شکل پذیر

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 4 هفته پیش ارسال شده

انعطاف پذیری فضا های معماری همواره به عنوان کیفیتی برتر در طراحی معماری مطرح بوده و هست. کاهش هزینه های ساخت و نگهداری فضا ها به صورت تک کاربری از یک سو و نحول و تغییر کار بری ها مورد استفاده انسان ها از سوی دیگر سبب شده است نیاز به چنین فضا ها مورد توجه عموم قرار کیرد. همچنین ظهور کاربری های متنوع و متعدد در زمان حاضر دلیلی دیگر بر وجود ف ضا های چند عملکردی است.

بدهی است یک فضا برای چند عملکردی و انعطاف پذیر بودن نیازمند به تغییر است. این تغیییرات بسته به شرایط حاکم بر فضا و کاربری های مورد انتظار آن، می تواند ب سیار متفاوت با شد. این تغییرات می تواند تمام اجزای ساختمان مانند سازه اصلی، نماها و پوسته ساختمان، پارتیشن های داخلی و …. را متاثر سازد.

آن چه مسلم است سازه ها و عناصر تغییر شکل پذیر ابزاری مهم و موثری برای ایجاد تغییرات در بخش های مختلف ساختمان و ایجاد کیفیت چند عملکردی در فضای معماری می باشند. چنین کیفیتی برای سازه ها و ف ضا های نمای شگاهی بسیار حیاطی ا ست. جذابیت و پویایی این سازه ها و ف ضا های تحت پو شش آنها می تواند عامل ایجاد کننده هویت برای آن ها باشد. در واقع اشیا قابل نمایش در فضا های نمایشی ساخته شده با استفاده از سازه های تغییر شکل پذیر تحت تاثیر جذابیت این سازه ها قرار می گیرند به گونه ای که شاید فیزیک و کالبد ساختمان ارزش بی شتری برای بینندگان داشته باشد.

ادامه مطلب
بدون نظر

عوامل موثر در معماری تغییر شکل پذیر

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 1 ماه پیش ارسال شده

عوامل موثر در معماری تغییر شکل پذیر

تغییر شکل پذیری

ساختارهای تغییر شکل پذیر می تواند هم در تک تک اجزای خرد ساختاری آنها ایجاد گردد و هم در کلیت سیستم وجود داشته باشد. به طور واضح ساختارهای تغییر شکل پذیر مزایای ساختارهای تغییر شکل پذیر  بسیاری همچون کاهش حجم و از بین بردن دید مزاحم، سهولت حمل و نقل و … دارا خواهد بود.

هندسه تغییر شکل

از دیگر موارد بسیار مهم و با اهمیت در ساختمان یک سیستم متحرک، هندسه تغییر شکل می باشد. این عامل در شکل گیری نوع م صالح مورد ا ستفاده و نحوه ارتباط بین تک تک اجزای سازه ای و غیر سازه ای ب سیار دخیل بوده و قابل ملاحظه ا ست.یکی از عوامل تاثیر گذار هند سی نوع حرکت یک ساختار متحرک بوده که شامل تا شوندگی، باز شدن و گ سترش یافتن، لغزیدن، خو شه ای شدن، چرخیدن و غلتیدن می باشـد. دیگر فاکنور هندسـی تاثیر گذار جهت حرکت بوده که چهار مورد اصـلی آن بر اسـاس نظریه اتو جهات موازی، مرکزی، دوار و محیطی می باشد.

در اکثر عوامل هندسی تغییر شکل می تواند به دو صورت خرد۸ با جزئیات متحرک یا کلی۹ تقسیم بندی گردد.

مصالح مورد استفاده

نوع مصالح مورد استقاده می تواند در ساختمان این سازه ها بسیار مهم باشد. به طور کلی مصالح مورد استفاده را می توان در دو بخش اصلی مصالح انعطاف پذیر و مصالح صلب طبقه بندی نمود. ویژگی های مصالح و نیز نحوه اتصال آنها به یکدیگر در انتخاب نوع حرکت، سیستم عامل و جهت حرکت بسیار تاثیر گذار است.

ادامه مطلب
بدون نظر

بررسی مکانیزم های مختلف در سازه های باز شونده و جمع شونده

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 1 ماه پیش ارسال شده

 

طراحی و اجرای تغییر شــکل های گوناگون و متنوع برای ســازه های تغییر شــکل پذیر با به کارگیری مکانیزم های مختلف تغییر شکل برای اعضای این سازه ها امکان پذیر می گردد. بدیهی ا ست که در طراحی یک سازه با قابلیت تغییر شکل ، نیازمند ا ستفاده از یک یا ترکیبی از مکانیزم ها جهت رسیدن به اهداف پروژه وجود خواهد داشت. به کارگیری هر یک از مکانیزم ها و یا ترکیب آنها تنها جهت پاسخگویی به نیاز های صرفا فرمی سازه نخواهد بود بلکه پارامتر های متعدد دیگر و گاه منحصر به فردی نیز در استفاده از آنها موثر خواهند بود .

آنچه در فرایند انتخاب این مکانیزم ها تعیین کننده خواهد بود ، دســـتیابی به حالت بهینه پارامتر های مختلف موثر در پروژه می باشد. عواملی همچون هندسه طرح، مصالح سازه ای و پوشانه های مناسب، شرایط اقلیمی، ویژگی های ابعادی طرح، نوع کاربری ، میزان تغییر شکل، امکانات اجرایی، هزینه های اجرا و نگهداری و قابلیت جابجایی، پارامتر هایی ه ستند که علاوه بر نیاز های فرمی پروژه در انتخاب مکانیزم های تغییر شکل تاثیر گذار خواهند بود.

مکانیزم های تغییر شکل را می توان به دو شیوه تق سیم بندی نمود. ابتدا از نظر نوع حرکت و جابجایی مکانیکی اعضـا سـازه ای حین تغییر شـکل پذیر و سـپس از نظر فعال یا غیر فعال بودن که بر اساس عملکرد و مسائل زیبایی شناسی است، می توان این مکانیزم ها را دسته بندی نمود. از نظر شیوه و نوع حرکت مکانیکی، مکانیزم ها به هشت نوع اصلی تقسیم می شوند.

هدف  طراحی مکانیزم های فعال، ایجاد تغییر شکل های کنترل شده در سازه های تغییر شکل پذیر است. این سیستم کنترلی با استفاده از آرایش مناسب مجموعه ای از سنسورها که در بخش های مختلف سازه قرار داده شده اند، اقدام به جمع آوری داده ها از محیط می کند. پس از پردازس داده های دریافتی بر اساس شرایط محیطی سازه و نیاز کاربران، دستورات لازم برای حرکت مکانیکی اعضا و در پی آن تغییر شکل سازه را صادر می کند.

این مکانیزم اغلب برای تداعی و یا ایجاد مفاهیم خواص مورد نظر طراحان در ذهن کاربران فضا به کار گرفته می شوند. به بیان دیگر کاربران این فضا ها ، مفاهیمی ورای حرکت ظاهری عناصر سازه ای را به صورت تصویری در ذهن خود مجسم مس کنند. در واقع می توان گفت آنچه که در ذهن بیننده از فضا باقی خواهد ماند، مجموعه ای از عناصر سازه ای متحرک نیست بلکه مفاهیمی است که مکانیزم های حاکی بر سازه آن ها را ایجاد کرده اند.

ادامه مطلب
بدون نظر

مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی استراتژیک

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 1 ماه پیش ارسال شده

مسئولیتپذیری اجتماعی شرکتی نوعدوستانه: مسئولیت نوعدوستانه، اختیاری بوده و شامل فعالیتهای بشردوستانه، و فراتر از اخلاقیات، صرف-نظر از سودمند بودن یا عدم سودمندی برای شرکت، میباشد. به زعم سیمون۲ و همکاران (۱۹۸۳) برخی، مسئولیتپذیری اجتماعی شرکتی را وقتی که ادعای مسئولیت نوعدوستانهی خود را برآورده سازد، اصیلترین میدانند، و این سطح از مسئولیتپذیری اجتماعی، فراتر از پیشگیری و یا اصلاح آسیب-هایی است که شرکت بهوجود میآورد، و مسئولیت در قبال کاستی و کمبود در رفاه و آسایش عمومی که شرکت مسبب آن نبوده است، میباشد.

مسئولیتپذیری اجتماعی شرکتی استراتژیک: در نهایت، سطح استراتژیک از مسئولیتپذیری اجتماعی شرکتی، تحقق »مسئولیتهای رفاه اجتماعی« یک شرکت به گونهای که موقعیتی برد-برد را برای منافع شرکت و ذینفعان (شامل سوددهی شرکت به واسطهی سیاستهای مثبت و نیکوکارانه) ایجاد میکند، بوده و بدین لحاظ تحسین برانگیز میباشد. در واقع در سطح سوم، یک شرکت به انجام فعالیتهای خدمات اجتماعی معینی که در راستای اهداف استراتژیک کسب و کار است، متعهد میشود.

لانتوس، بر این عقیده است که بسیاری از سردرگمیها و اختلافات در مسئولیتپذیری اجتماعی شرکتی، ناشی از عدم موفقیت در تشخیص اشکال اخلاقی، نوعدوستانه و استراتژیک میباشد. وی بر اساس بررسی کاملی که انجام داده است، با میلتون فریدمن که مسئولیت نوعدوستانه را نقش مشروع و اصلی کسب و کار نمیداند، همنظر بوده و بیان میکند که مسئولیتپذیری اجتماعی شرکتی اخلاقی بر اساس مفاهیم وظایف و مسئولیتهای اخلاقی، برای کسب و کار الزامی بوده و مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی استراتژیک برای شرکت مفید میباشد، و در نتیجه شرکت بایستی بر این دو تأکید بیشتری داشته باشد.

ادامه مطلب
بدون نظر

آشنایی باچارچوب سه سطحی نظریه وود

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 1 ماه پیش ارسال شده

چارچوب سه سطحی وود

وود (۱۹۹۱) سه سطح تجزیه و تحلیل شامل سطح مؤسسه، سطح سازمانی، و سطح فردی را برای مسئولیتپذیری اجتماعی مطرح کرده و با این روش مفهوم مسئولیتپذیری اجتماعی شرکتی را ملموستر میسازد. در سطح مؤسسه، مسئولیتپذیری اجتماعی شرکتی به طور عمومی، بلندمدت و روابط آنها با کل جامعه مورد بحث قرار میگیرد. این سطح به قسمتی از تئوریهای مسئولیتپذیری اجتماعی شرکتها اشاره دارد که به قانونمند کردن مسئولیتپذیری اجتماعی شرکتی توسط جامعه میپردازد و لذا برای همه نوع شرکتها و با هرگونه ابعاد و اندازهای قابل کاربرد است. دلیل قانونمندی شرکتها را میتوان اطمینان از کاربرد درست از قدرتی که از سوی جامعه به آنان تنفیذ گردیده است، عنوان کرد. در سطح دوم، یعنی سطح سازمانی، روشن میشود بنگاه دقیقا در برابر چه کسانی مسئولیتپذیر است و ذینفعان عمدهی بنگاه شناسایی میشوند. وود، مسئولیتپذیری در سطح سازمانی را مسئولیتپذیری اجتماعی نامیده است. در سطح فردی به عنوان آخرین سطح، میزان و قدرت تشخیص و تصمیمگیری مدیریتی در قبال ذی-نفعان مورد بررسی قرار میگیرد. در واقع، تصمیمگیری و تشخیص مدیران در این سطح نشان میدهد که چقدر تک تک مدیران به ذینفعان بنگاه اهمیت میدهند، که بیشترین تمرکز در این سطح بر روی کارمندان بنگاهها به عنوان ذینفعان میباشد.

 مدل مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی لانتوس

بر طبق نظر لانتوس (۲۰۰۱)، سه نوع منحصر به فرد از مشروعیت مسئولیتپذیری اجتماعی شرکتی بر اساس طبیعت (لازم در برابر اختیاری) و هدف (مفید برای ذینفعان، شرکت، یا هر دو) وجود دارد، که یک کسب و کار میتواند به آن بپردازد، و جهت تصمیمگیری در مورد پارامترها و مشروعیت مسئولیتپذیری اجتماعی شرکتی نیاز است بین آنها تمایز قائل شد. لانتوس این سه نوع را شامل اخلاقی، نوعدوستانه، و استراتژیک میداند (لانتوس، ۲۰۰۱؛ قدرتی، ۱۳۹۲؛ اس ای آیفول۱، .(۲۰۰۶ این سه نوع مسئولیتپذیری اجتماعی شرکتی از نظر لانتوس، در ادامه تشریح شده است (لانتوس، :(۲۰۰۱

مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی اخلاقی: این نوع مسئولیت، الزامی بوده و فراتر از عمل به تعهدات اقتصادی و حقوقی شرکت میباشد، و مسئولیتی است جهت جلوگیری از آسیبها یا صدمات اجتماعی، حتی اگر کسب و کار از آن سود نبرد. هر سازمانی که مسئولیتهای اخلاقی خود را رعایت نکند، از لحاظ اخلاقی غیرمسئولانه عمل کرده است. اگرچه همیشه نمیتوان از آسیبها اجتناب کرد، ولی بایستی تا جایی که امکان دارد به حداقل برسد. به عنوان مثال، اگر یک شرکت به دلیل اینکه دیگر فروش ندارد، و یا منبع مواد خام آن تغییر کرده است، تصمیم به بستن یا نقل مکان کارخانه بگیرد، باید این را هم در نظر داشته باشد که این تغییرات ممکن است به طور موقت مشکلاتی را برای برخی کارکنان و جامعه به بار آورد، و به عنوان یک مسئولیت اجتماعی بایستی این صدمات، از طریق ابزارهایی همچون اطلاعرسانی از قبل و حق سنوات، به حداقل برسد.

ادامه مطلب
بدون نظر
صفحه 5 از 307« بعدی...34567...102030...قبلی »