شناسایی منابع آلوده کننده وروند گسترش آن

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 3 هفته پیش ارسال شده

پوشش محصولات کشاورزی:

به منظوراینکه بیمه گر وبیمه شونده ،ارزیابی دقیقی از میزان پرداخت خسارت دراراضی کشاورزی داشته باشند تصاویرماهواره ای می توانند بسیارموثرباشند.بیمه گرمی تواند در مرحله اول بررسی وضعیت کنونی اراضی کشاورزی، سطح میزان بیمه راتعیین کند.

-تخریب اراضی کشاورزی وتبدیل آن به کاربری های دیگر:

امروزه ازمشکلات عمده جهان خصوصا در جهان سوم گسترش بی رویه شهر درحاشیه به صورت افقی  باشد. این گسترش باعث تخریب اراضیکشاورزی و تبدیل آن به مناطق مسکونی، صنعتی و حتی بایر می شود. بااستفاده از تصاویر ماهواره میتوان این روند تخریب را ارزیابی نمودو میزان خسارات وارده را تخمین زد.از آنجا که تصاویر ماهواره ای درآرشیوسازندگان آن نگهداری میشودمیتوان بامقایسه تصاویر تاریخهای قبل تاتصاویرکنونی میزان وروند تخریب را مقایسه نمود،وبرنامه ریزان راجهت حل مشکل به تلاش واداشت .

شناسایی منابع آلوده کننده وروند گسترش آن :

آلودگی هایی چون دودحاصل ازآتش سوزی،گسترش فاضلاب سطحی،آلودگی های نفتی در روی زمین اثرات خاص خود رادارند.درخصوص آتش سوزی ها باتوجه به اینکه باعث افزایش دمای اطراف خود وایجاد دود می شود درتصاویرماهواره ای به طور مستقیم قابل شناسایی وبررسی می باشند.آلودگی های نفتی خصوصا در منابع آبی در تصاویر ماهواره ای کاملا آشکارمی باشند.این آلودگی ها علاوه برتخریب اراضی کشاورزی اثرات غیرقابل جبرانی برمحیط زیست می گذارند.به همین دلیل علت ،شناسایی وکنترل آن نقش بسیار مهمی هم در کشاورزی و هم در حفظ محیط زیست دارند.[ ٧]

ادامه مطلب
بدون نظر

شناسایی وتعیین سطح گسترش آفات وامراض گیاهی درسطح اراضی کشاورزی

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 3 هفته پیش ارسال شده

کاربرد های سنجش از دور در کشاورزی

-تعیین سطح زیرکشت :

: با پیشرفت تکنولوژی در سنجنده ماهوارهای درخصوص قدرت تفکیک فضایی بالا این امکان بوجود   آمده است که بتوان سطح اراضی کشاورزی را اندازه گیری نمود.ازجمله این ماهواره ها تصاویر Spot۵ با قدرت تفکیک ٢.۵ متر،ماهواره  Ikonos با قدرت تفکیک ١متر وماهواره Quic Bird با توان تفکیک ۶٠ سانتی متر.

 

-شناسایی وتعیین سطح گسترش آفات وامراض گیاهی درسطح اراضی کشاورزی:

سنجنده ها درطول موج های مختلف ازمریی تامادون قرمز و راداری ازسطح زمین درحال تصویربرداری می باشند.گیاهان زمانی که به آفاتی دچارمی شوندبازتاب آنهادرطول موج های مختلف تغییرمی کند.این تغییرات توسط سنجنده هاقابل تشخیص می باشند باتغییردرمیزان بازتاب طیفی دربخش از اراضی کشاورزی می توان پی به وقوع یک بی نظمی برد.میزان سم مصرفی رامیتوان باتوجه به سطح محصول آفت زده شده که از تصاویرماهواره ای استخراج می شوند،تعیین کرد.این نقش مهمی درحفظ محیط زیست وجلوگیری ازتخریب آن  بامصرف زیاد سموم دارد.

تنش آبی: کمبودآب دربرگ باعث تغییردرجذب وبازتاب امواج الکترومغناطیسی میشود.به عبارت دیگربازتاب یک برگ که غشای آن ازآب اشباع می باشدبایک برگ که کمبود آب دارد در طول موج های مختلف تفاوت دارد.شاخص (ndwi) ازجمله شاخص هایی است که درجهت ارزیابی میزان تبخیر وتعرق ازسطح برگ وجود دارد.از آنجا که وجودآب در برگ تاثیر زیادی در حرارت محیط دارد پس با  اندازه گیری این محدوده طیفی و با عملیات زمینی می توان میزان کمبود آب را تخمین زد.از جمله کاربردهای این شاخص و  شاخص های مشابهه آن که کمبود آب را در اراضی کشاورزی مشخص می کند،زمان آبیاری می باشد .باتوجه به اینکه کشور ایران در محدوده خشک زمین قرار دارد و کمبود آب از مشکلات عمده بخش کشاورزی  می باشد، با این کاربرد   توان در مصرف آب برنامه ریزی دقیقتری نمود.

ادامه مطلب
بدون نظر

جایگاه داده های ماهواره ای در برنامه ریزی و توسعه پایدار

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 3 هفته پیش ارسال شده

جایگاه داده های ماهواره ای در برنامه ریزی و توسعه پایدار

دربرنامه ریز ی اولین و مهمترین مرحله تعیین هدف یا اهداف میباشد و سپس طراحی  فرایند های  که ما را جهت رسیدن به آن اهداف یاری می کنند

. این فرایند نیاز به شناخت و آگاهی از وضع موجودمی باشد .تا براساس آن بتوان برای آینده برنامه ریزیکرد. در برنامه ریز ی ،گروههای متخصص براساس اطلاعات و  داده ها تصمیم گیری کرده و با توجه به ویژگیهای  منطقه به تخصیص منابع می پردازند. در فرایند برنامه ریزی نقشه ، تصاویر ماهوار ه ای ، عکس های هوایی وعکس نقشه از اهمیت ویژه ای  برخوردارمی باشند .

زیرا نه تنها در مراحل مقدماتی و مطالعاتی ،بلکه در مراحل بعدی  پروژه ها  نیز دائما مورد استفاده قرار می گیرند. از مزیت های مهم ، اندازه گیری  پارامترهای مختلف میباشد که درروی زمین مشکل و زمانبرمی باشند. کاریرد نقشه به سه صورت می باشد :نقشه خوانی تفسیر نقشه و تهیه نقشه پیشنهادی. عمل نقشه خوانی و تفسیر نقشه بیشتر بر مبنای  نقشه ها ی موجود صورت می گیرد. درنقشه ها ی پیشنهادی وضع پیسنهادی منطقه رادرآینده درزمینه های عمرانی نشان میدهد. پیشرفت سخت افزارونرم افزارهای کامپیوتریخصوصا نرم افزارهای GIS باعث استفاده راحتر ازنقشه در برنامه ریز ی و تحلیلی های  پیچیده با متدهای جدید گردیده است .

امروز با پیشرفت کیفی و کمی تصاویر ماهواره ای درجنبه هایی چون قدرت تفکیک مکانی ،زمانی و رادمتریک و… شده و کاهش قیمت باعث گردیده است که جایگاه ویژه ای  در امر برنامه ریزی در سطوح مختلف داشته باشد.از این تصاویر می توان نقشه های توپوگرافی و موضوعی در مقیاس های مختلف استخراج نمود.[ ۵]

ادامه مطلب
بدون نظر

آشنایی با فرآیند توسعه

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 3 هفته پیش ارسال شده

توسعه فرایندی است زمانمند که طی آن تغیرات اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی ،زیربنایی، رفاهی و… به منظوربهبودوضعیت ترقی،خوشبختی،  ارتقاءبهداشت ، ارتقاء تحصیلات و…برای همه اقشارجامعه ایجاد می گردد. توسعه به مفهوم امروزی آن از زمانی در بین جوامع رایج گردیدکه افزایش روزافزون شکاف های طبقاتی بامکانیزه شدن صنعت شتاب بیشتری پیداکرد.

از همان زمان تاکنون مطالعات فراوانی پیرامون توسعه جوامع در ابعاد مختلف صورت پذیرفت وراهبرد های متعددی ارایه گردید وآزمون خطاهای بسیارباعث شد که جوامع امروزی روند توسعه رابه صورت یک استراتژی کلان ودایمی برای خود در نظرگرفته وتمام برنامه ریزی های خرد،میانه و کلان کشوری در تمام دنیا با دید توسعه وبرای رسیدن به توسعه بیشتر در تمام ابعاد طراحی شود

،از این جهت در راستای تدوین هر برنامه اجرایی به منظور رسیدن به توسعه برای آن لازم است که دیدگاه ها،نظریه هاوسیاست های توسعه حداقل به صورت اجمالی مرور شده تا ارتباط و همگونی آنها در تدوین سیاستی جدید مد نظرقرارگیرد. در راستای توسعه ،توسعه پایدار راچنین تعریف نمود:

توسعه ای است که منجر به حد اکثر رساندن رفاه بشر برای نسلهای امروزی میگردد بدون اینکه باعث شود رفاه بشر در آینده کاهش یابد دستیابی به این نوع توسعه نیازمند حذف عوامل منفی است . که باعث تخریب منابع طبیعی و محیط زیست می شود. توسعه پایدار توسعه ای  است که نیازهای فعلی بشر را مرتفع سازد بدون اینکه توانایی نسلهای آتی را در رفع نیازهایشان به مخاطره بیاندازد.[ ١٣]

ادامه مطلب
بدون نظر

انعکاس برخورد امواج الکترومغناطیسی باانواع پدیده ها

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 3 هفته پیش ارسال شده

سنجش از دور(RS)

از زمانهای گذشته تاکنون روشهای مختلفی برای جمع آوری داده های مبتنی بر مکان وجود داشته است که از آن جمله می توان به مشاهدات نجومی، فتوگرامتری، نقشه برداری و سنجش از دور اشاره نمود. سنجش از دور از زمره روشهای جمع آوری داده محسوب می گردد که در آن کمترین میزان تماس مستقیم با اشیاء و عوارض مورد اندازه گیری را داشته و برخلاف سایر روشها که عوامل انسانی در گردآوری و تفسیر داده های زمینی نقش دارند، در روش سنجش از دور این وظیفه بر عهده سنجنده ها خواهد بود.[ ١۴]

سنجش از دور را ” علم ،فناوری و هنر بدست آوردن اطلاعات در مورد اشیاء ،سطح ،یا پدیده ها بوسیله تحلیل داده های اخذ شده از وسایلی که درتماس مستقیم با شیء ،سطح وپدیده تحت بررسی نباشد”تعریف کرده اند.[٩]

در برخورد امواج الکترومغناطیسی باهر پدیده ،سه عمل عمده ی انعکاس ،جذب وعبور صورت میگرد که میزان هریک به طول موج انرژی تابیده و نیز خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آن پدیده بستگی دارد ومیزان انعکاس انرژی ازهر پدیده روی زمین تابعی ازطول موج ، خواص مولکولی و درون سلولی پدیده و سایرخصوصیات فیزیکی وظاهری اشیاء مورد اندازه گیری می باشد.

اطلاعات ماهواره ای حاصله درابتدا دارای خطاهای مختلف ژئومتری ورادیومتری است که متأثر ازوضعیت ماهواره وسنجنده وشرایط جوی وخطاهای هنگام ثبت ، انتقال اطلاعات و دیگر موارد ناشی ازآن است

ادامه مطلب
بدون نظر

کاربرد سـنجش از دور در بررسیها و برنامـه ریـزی هـای کشاورزی و منـابع طبیعی

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 3 هفته پیش ارسال شده

  مقدمه

سـنجش از دور به کمک امواج الکترومغناطیس طبیعـی و مصنوعی در بررسیها و برنامـه ریـزی  هـای کشاورزی و منـابع طبیعی کاربرد فراوان دارد.

تکنیک های سنجش از دور به  دلیل تناوب در اخذ تـصاویر ی ک ناحیـه ، تـصویر بـرداری در ط وـ ل موج  های مختلف در یک زمان و در نهایت امکـان پـردازش و تفسیر سریع داده های کسب شده به طور گسترده در تحلیل  های مختلف مربوط  به گیاهان مورد استفاده قرار میگیرند. امروزه در بسیاری از بخش ها کاربرد تصاویر ماهواره ای نه تنهـا هزینـه چندانی ندارد، بلکه منافع آن  به حدی است ک ه ـ هزینه خرید داده ها در مقابل سرعت انجام کـار، دقـت و حجم اطلاعـات به  دست آمده ناچیز میباشد. در حـال حاضر منـافع حاصل از سنجش از دور به واسطه به هنگام بـودن و امکـان آشکارسازی تغییرات ســریع محیطــی بــه خـوبی در تکنیک هــایی کــه در کشاورزی به کار میرود نمایان شده است .

تخمـین و تعیین سطح زیر کشت محصولات کشاورزی در برنامه ریزی  هـا و تصمیم گیری ها بـسیار اهمیت دارد . جمـع آوری اطلاعـات و مشاهدات زمینـی و تهیـه گزارشـات در خـصوص وضعیت وسطح زیر کـشت محصولات کشاورزی ب اـ روش های سـنتی پرهزینه و زمان بر و در مناطق وسیع عملا   قابل اجرا نمی باشد.

داده  های حاصل از سنجش از دور می توانند با تـشخیص نوع و تعیین سطح زیر کشت محـصولات ، اطلاعـات مفیـدی در ایـن رابطه به متخصصان کشاورزی ارائه کند اساس برنامه ریزی و مدیریت صحیح در کشاورزی داشـتن آمار و اطلاعات دقیق و بـه هنگـام از ظرفیت های کشاورزی می باشد.

استفاده از داده های سنجش از دور به ـ دلیـل داشـتن ویژگی هایی مانند چند زمانه بودن ، چنـد طیفـی بودن ، قابلیـت تفکیک مکانی و رادیومتریکی مناسب و متنوع ، دیـد وسیع و یکپارچه ، قـادر به ـ تفکیـک عارضـه ه اـ و پدیـده های مختلـف کشاورزی از جمله سطح ، نوع و الگوهای زمانی و مکانی کشت هستند.آگاهی از توزیـع انواع محصولات کشاورزی از نیازهای اساسی در برنامه ریزی و تصمیم گیـری های بازرگانی می  باشد وهمچنین این امر بـرای بررسـی پـاره ای از مطالعـات کشاورزی مانند تنش آبـی و بـرآورد بـازدهی بـسیار ضـروری می  باشد

.در سال های اخیر، استفاده از سـنجش از دور و سیـستم اطلاعات جغرافیایی  در مطالعات کشاورزی و تهیه نقشه های موضوعی گسترش فراوانی پیدا کرده است . تهیه نقشه کاربری و پوشش اراضی از نیازهای اساسـی بـرای مـدیریت و نظارت زیست محیطی است . این نقشه ها در برنامه ریزی و تصمیم گیری  ها در بخش  های مختلف استفاده می شـوند، مطالعـه مکان  های زیر کشت با استفاده از داده های ماهواره ای موجـود و تهیه نقشه اراضی زیر کشت آن در هر سال میتواند دولت را در مدیریت بهینه این اراضی و برنامه ریزی برای توزیع محـصولات کمک کند.

ادامه مطلب
بدون نظر

خصوصیات مخزن و مشکلات فرآیند تولید از آن مخزن

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 4 هفته پیش ارسال شده

مقدمه

تولید بهینه از یک مخزن نفتی به عنوان هدف اصلی بهره برداری از یک میدان نفتی، بستگی به عوامل گوناگونی از جمله آگاهی از خصوصیات سازندی و توزیع سیالات در داخل مخزن دارد. در طول دوره فعالیت یک مخزن نفتی مراحل گوناگونی وجود دارد. بعد از آغاز مرحله بهره برداری از یک مخزن در مراحل مختلف نیروهای گوناگونی باعث سرازیر شدن نفت از درون مخزن به سمت چاههای تولیدی میشوند. تولید نفت در مرحله اول در بهترین شرایط به بیش از ۳۰ درصد از نفت موجود در مخزن نمیرسد و به همین دلیل بعد از این مرحله نیاز به اعمال نیروهای خارجی به داخل مخزن به منظور ادامه روند تولید میباشد. به مجموع روشهایی که در مراحل دوم و سوم برداشت از مخازن نفتی استفاده میشوند، اصطلاحاً روشهای ازدیاد برداشت نفت گفته میشود . این روشها را به اختصار EOR۴ نیز میگویند که شامل طیف گستردهای از انواع عملیاتهای گوناگون میباشند. هر یک از این روشها بسته به خصوصیات مخزن و مشکلات فرآیند تولید از آن مخزن مورد استفاده قرار میگیرند.[۱]

محققان دریافتند که نانوذرات می توانند به کنترل روش های ازدیاد برداشت که با فناوری های حاضر و یا پیشین هماهنگی ندارند، کمک کنند.[۲] این نانوذرات با ارتقا مکانیک سنگ مخزن و ارتقا کشش سطحی به همراه بهبود و اصلاح برداشت نفت که البته این عوامل به طور کامل اثبات نشده اند، می توانند باعث افزایش برداشت نفت شوند. در واقع با استفاده از فناوری نانو و به کمک نانو سیالات میتوان میزان برداشت نفت را نسبت به روشهای فعلی افزایش داد.[۳] ویسکوزیته سیالی که به مخزن تزریق می شود تا نفت را جابجا کند مانند آب، دی اکسیدکربن یا محلول های حاوی مواد فعال سطحی، معمولاً از ویسکوزیته نفت کمتر است. در این شرایط اضافه کردن نانوذرات می تواند ویسکوزیته سیال تزریق شده را روی مقدار بهینه تنظیم کرده و حرکت را در مخزن بهبود بخشیده و در نتیجه بازده برداشت نفت افزایش می یابد.[۴]

ادامه مطلب
بدون نظر

نتایج تحلیل خرپا در سه روش

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 4 هفته پیش ارسال شده

خرپا با ۶١ گره ، دارای ١۵۶ عضو می باشد و معادله سطح نقاط آناست . بار به مرکز خرپا به صورت جابه جایی به میزان cm٠۵ وارد می شود. تمام مقاطع یکسان با مدول الاستیسیته و سطح مقطع  وممان اینرسی می باشند. نمودار بار-تغییر مکان برای گره مرکزی در شکل ۶ ارائه شده است .

نتایج تحلیل همین خرپا را در سه روش الاستیک ، پس کمانش غیر الاستیک با الگوریتم هیبریدی سریع [١٩]و روش ارائه شده توسط کریشنا مورتی در شکل ٧مشاهده می کنید .

همان طور که ملاحظه می کنید تفاوتی در بار حد اکثر که این روش ارائه می دهد با روش کریشنا مورتی وجود ندارد و تنها تفاوت موجود در نیروی لازم برای جابجایی پس از کمانش اعضا است .نتایج به دست آمده در تحقیقات گذشته با حذف نیرو ( نیروی منفی و رو به بالا) همچنان باعث تغییر شکل در سازه می شوند که از لحاظ ذهنی قابل درک نیست اما روش ارائه شده در این مقاله با توجه به استفاده از حل دقیق وضعیت پس از کمانش اعضا نیرویی همواره مثبت را برای جابجایی های اعضا به دست می دهد.

نتیجه گیری 

الگوریتم ارائه شده به علت استفاده از فرمول دقیق در حل .شکل پس از کمانشی اعضا دارای دقت زیادی بوده و چون نیازی به المان بندی اعضا برای یافتن تغییر شکل آنها ندارد انتظار می رود دارای سرعت بهتری نسبت به روش های اجزای محدودی باشد.

ادامه مطلب
بدون نظر

معرفی ضریب فنریت برای بهبود ماتریس پس از کمانش

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 4 هفته پیش ارسال شده

تکنیک های لازم جهت انجام چنین بهبودی را می توان به طور گسترده در دو گروه کلی تقسیم بندی کرد .

(١  استفاده از جابجایی ثابت به جای استفاده از نیرو که بیشتر در زمانی که شرایط تکیه گاهی مسئله معلوم باشد از آن استفاده می کنیم .

معرفی ضریب فنریت برای بهبود ماتریس پس از کمانش .

وی در این مقاله با مقایسه چند روش اقدام به ارائه روشی بر مبنای افزایش جابجایی به عنوان متغیری مستقل جهت تحلیل غیر خطی می کند[١١]کریسفیلد پس از انتشار مقاله ای در مورد  روشی سریع برای کنترل بار های افزایشی در سال ١٩٨٠ [١٢]که در آن به ارائه روشی ترکیبی از همگرایی نیوتن و روشی که ریکس در سال ١٩٩٧ جهت گذر از بار حدی منتشر کرده بود پرداخت ، کتابش در زمینه تحلیل غیرخطی اجزای محدودی را در سال ١٩٨١ منتشر نمود [١٣]. وی در مقاله خود با استفاده از اجزای محدود به بارگذاری صفحات و پوسته ها تحت باری متمرکز پرداخت و با عبور از بار حدی رفتار پس از کمانش آن ها را مورد مطالعه قرار داد.

در سال ١٩٩١لوگالاتان بار ناگهانی کمانش گنبد ها را آنالیز نمود [١۴].او در مقاله خود با استفاده از روش آرک لنس متد رفتار پس از کمانش خرپای گنبدی با ١۵۶ عضو را در روش اجزای محدودی به دست آورد.

تشابه دینامیکی کیرشوف

بار کمانشی اعضای محوری که توسط اولر در سال ١٧۴۴ که با رابطه به دست می آید، کمترین بار محوری است که میله را به شکل خمیده جزئی نگه می دارد. اگر بار p قدری بزرگتر از بار بحرانی در نظر گرفته شود تغییر مکان بزرگی در میله ایجاد می شود محور های مختصات را مطابق شکل ١ در نظر می گیریم

در این صورت انحنای میله خواهد بود و معادله دیفرانسیل دقیق برای منحنی تغییر مکان عبارت است از :

با دیفرانسیل گیری از رابطه (٢) نسبت به s داریم :

بنابراین معادله دیفرانسیل منحنی تغییر مکان مانند منحنی دیفرانسیل نوسان یک آونگ می باشد که در آن EI همان ممان اینرسی آونگ نسبت به محور چرخش ، s زمان و p حاصل ضرب وزن آونگ در فاصله مرکز ثقل آن از محور چرخش است . این تشابه که بین تغییر مکان یک میله لاغر که فقط در دو انتهایش بارگذاری شده است و چرخش یک جسم صلب حول یک نقطه ثابت توسط کیرشوف کشف شده که معروف به تشابه دینامیکی کیرشوف lمی باشد.[١۵]

ادامه مطلب
بدون نظر

سابقه ی پایداری المان های خرپا و تعیین نیروی کمانشی تحقیقات مهندسی سازه

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 4 هفته پیش ارسال شده

 مقدمه

پایداری المان های خرپا و تعیین نیروی کمانشی آن ها سابقه ی بسیاری در تحقیقات مهندسی سازه دارد. از سال های دور تلاش هایی برای کمانش ستون ها انجام شده است . مسایل الاستیکا نخستین بار توسط اولر در سال ١٧٧٠ مورد بررسی قرار گرفت [١]

وی همچنین مطالعاتی را در سال ١٧٨٨ در باره ی کمانش ستون ها تحت وزن خود منتشر کرد [٢].کیرشوف تشابه معادلات دیفرانسیل منحنی تغییر مکان با نوسان یک آونگ را در سال ١٨۵٩ به انتشار در آورد[٣]

در سال ١٨٨٠ حالت های مختلف خیز های خیلی زیاد توسط سالچوتز به چاپ رسید[۴] در سال ١٨٨٢ گرینهیل توانست حلی برای معادلات اویلر ارائه دهد [۵]کلبش در سال ١٨٩٢ شکل اصلاح شده تئوری کیرشوف شامل میله هایی با انحنای اولیه در لایپزینک منتشر کرد[۶].حل بسته معادلات دیفرانسیل کمانش سال ها بعد در سال ١٩٢٩ توسط دینیک به دست آمد [٧

].بیوت و کارمن نیز همین کار را در سال ١٩۴٠ انجام دادند [٨]. در سال ١٩۶١ تیموشینکو معادله دیفرانسیل کمانش اعضا با مقطع منشوری و حل آن را ارائه داد [٩]. فریش فی در سال ١٩۶۶ حل تحلیلی برای نیروی بحرانی کمانش یک المان منشوری با نیروی محوری یکنواخت تحت شرایط مرزی مختلف به دست آورد.[١٠]

جین لویس باتوز در سال ١٩٧٩در مقاله ای به نام الگوریتم جابجایی افزایشی برای مسایل غیر خطی می گوید از آنجا که اغلب از روش های نیوتنی مانند نیوتن ، نیوتن -رافسون و افزایشی خود اصلاحی و استاندارد برای حل پایداری غیر خطی سازه ها استفاده می شود لازم است تا این روش ها را برای پیگیری شکل پس از کمانش همراه با بار ناگهانی بهبود ببخشیم.

ادامه مطلب
بدون نظر
صفحه 4 از 329« بعدی...23456...102030...قبلی »