مهم ترین مشخصه تحولات نظام برنامه ریزی درسی

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 2 هفته پیش ارسال شده

مهم ترین مشخصه تحولات نظام برنامهریزی درسی در نیم قرن اخیر که با پدید آمدن مراکز برنامهریزی درسی آغاز گردید، جایگزینی گروهها به جای افراد برای تولید مواد آموزشی با تأکید بر موضوعات درسی و بهرهگیری از توانایی افراد متخصص و برجسته با هدف تولید برنامه های مفید تر و پایا تر از گذشته بوده است و سطح نازلی از عدم تمرکز را نشان می داده است.

گودلد و کلاین(۱۹۷۰ نقل از آنونیموس) گزارش کرده اند که این نوع برنامه های درسی اغلب با ناکامی مواجه می شدند. از این رو از اوایل دهه۸۰ میلادی، متخصصان برنامههای درسی تمایل پیدا کردند به جای آن که معلمان و مدارس راصرفاً به عنوان همکاران دریافت کننده تولیدات خود محسوب کنند، آنها را به عنوان مشارکت کنندگان در فرایند برنامه ریزی درسی به حساب آورند. در نتیجه، برنامه درسی مدرسه محور به عنوان یک نظام مکمل برای فعالیت های برنامهریزی درسی متمرکز مشروعیت یافت (مهرمحمدی، ۱۳۸۱ ص .(۳۲۳

تجربه نظام برنامهریزی غیر متمرکز در ایران نیز، محدود به سال های اخیر است. در سال ۱۳۸۲ سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی به اجرای نظام برنامهریزی درسی سه لایه در دوره پیش از دبستان مبادرت کرد. در این نظام، تدوین رئوس برنامه در سطح ملی، طراحی راهنمای برنامه درسی در سطح استان و تولید فعالیت ها و مواد آموزشی در سطح مدارس یا مراکز پیش دبستانی انجام میگیرد (دفتر برنامهریزی و تألیف کتب درسی،.(۱۳۸۲

نظام چند تألیفی نیز تجربه دیگر در دست اقدام سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی است. در این نظام، ده استان در فرایندتولید برنامه های درسی مشارکت دارند مستقیماًو با سازمان در ارتباط اند ودر بخشی از فرایند تهیه و تولید برنامه های درسی مشارکت میکنند. اگر چه اقدامات فوق نشانگر آغاز حرکت نظام برنامهریزی درسی به سوی عدم تمرکزاست، اما هنوز با ویژگیهای برنامه درسی مدرسه محور فاصله زیادی دارد

ادامه مطلب
بدون نظر

پیشینه عدم تمرکز در نظام آموزشی و برنامه ریزی درسی

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 2 هفته پیش ارسال شده

پیشینه عدم تمرکز در نظام آموزشی و برنامه ریزی درسی

عدم تمرکز به ظاهر مفهومی آسان به نظر می رسد و برای خیلی ها بسیار خوشایندتر از تمرکز در انجام کارهاست. دلیل عمده آن مسایل و مشکلات فراوان ناشی از تمرکز است که پیش روی افراد یا گروهها قرار میگیرد. بارتون و همیلتون۱۹۹۸ نقل از آنونیموس (۱۹۹۵ معتقدند:

تمرکززدایی عبارت است از: انتقال قدرت مقامات بالایی دولت به حکومتهای محلی. بدین ترتیب که کارکنان محلی بتوانند درباره کارهای روزانه خود تصمیمگیری کنند، به نحوی که این امر آنها را به جستجوی بیشتر نیازهای جامعه محلی و راه های رفع نیازها ترغیب کند.

لاگول(۱۹۹۰نقل از همان) در توصیف پیامد تمرکز زدایی مینویسد: این فرایند عدم تمرکز، استقلال صاحبان حرف محلی در تصمیم گیری ها را افزایش میدهد.

در کشورهایی که تاریخ برنامه ریزی متمرکز آنها طولانی است، عدم تمرکز به معنای تفویض بعضی از اختیارات مرکزی به تصمیم گیران منطقهای و محلی در ارتباط با کارهای اجرایی و یا انجام بعضی پروژههای حاضر است . در مواردی نیز عدم تمرکز هنگامی کامل انگاشته می شود که مسایل مالی و بودجه ای به صورت غیر متمرکز توزیع شود. واضح است که بنا بر هر یک از انواع تصمیمات ، شیوه اجرایی عدم تمرکز با یکدیگر تفاوت پیدا می کند. بررسی های پیشینهای نشان میدهد که در موارد تفویض اختیار به استانها و مناطق، اگر چه سطح تصمیمگیری بنا بر منطقه یا محله متعدد می شود، اما در سطح مردم و استفادهکنندگان یا بهرهگیران از برنامهها ، شیوه کار به همان صورت متمرکز پایدار میماند (باردهان۱،.(۱۹۹۶

ادامه مطلب
بدون نظر

بررسی ایده های جدید در طرّاحی فضا و هندسه معماری

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 2 هفته پیش ارسال شده

جناب آقای گروتر و همکاران نیز در کتاب زیباشناختی در معماری ٢١،  تحولات فضایی در معماری را به سه دوره تقسیم نموده اند،  دوره اول قبل از تاریخ یکصد میلادی،  معماری را برونگرا و در دوره دوم تا سال ١٩٠٠ میلادی،  معماری را هم برونگرا و هم درونگرا دانسته و از آن تاریخ ،  تا زمان معاصر را،  با توجّه به تأثیر دیدگاه های جدید علمی نظیر نظرات انیشتن و غیرو،  نه برونگرا و نه درونگرا دانسته اند،  بلکه می گویند در این دوره مرز و حریم درون و بیرون بناها از بین رفته و فضاهای داخل و خارج با هم ادغام شده و در هم رفته است .(نمودار شماره ١٩)

درباره نظریات ایشان نیز شبیه آنچه درباره نظریات آقای گیوتون مطرح شد،  باید گفت اولاً تقسیم تحولات فضای معماری در یک سیر تاریخی به دوران برونگرا و دوران درونگرا به هیچ وجه واقعیت تجربی ندارد و فضای معماری در طول تاریخ ،  در تمدن های مختلف بر حسب نوع عملکرد و نیازهای انسان ها متفاوت طرّاحی شده است و مثال های ارائه شده جنبه عام ندارد.

دوماً،  از بین رفتن مرز و حریم فضاهای داخلی و خارجی چه حسنی در رابطه با نیازهای متنوع انسان ها دارد، برای مثال اگر مرز روز و شب ،  فصول سال و مذکر و مؤنث را،  از میان برداریم ،  چه اتفاقی خواهد افتاد و اصولاً چرا باید فضای معماری را مستقل و خود بنیاد از نیازهای انسان ها مورد ارزیابی و تحلیل قرار داد،  یعنی به جای آنکه در طرّاحی فضاها معماری وسیله باشد و نیازهای انسان ها هدف،  برعکس انسان ها وسیله باشندو معماری هدفش در خود باشد.

بسیاری از گرایش ها و ایده های جدید در طرّاحی فضا و هندسه معماری نظیر،  معماری فولدینگ ، معماری فراکتال،  معماری موجی ،  معماری آشوب،  معماری پرش کیهانی ،  و غیرو… باید گفت ،  این معماران شهرت طلب و ناآگاه،  که در اوج کمیت زده گی و فورمالیسم ضد انسانی در طرّاحی معماری به سر می برند، به تفاوت فضا و هندسه در معماری با فضا و هندسه علمی و فیزیکی بی توجّه بوده و با مطلق نگری به شکل ها و صورت هایی که در عالم فیزیک و اجزاء و عناصر طبیعت دارند،  همان صورت ها را فارغ از نوع عملکرد بنا در طرّاحی های خود تقلید می نمایند و یک مکتب معماری را در یک سبک جزء نگر و تقلیدی محدود و منحرفانه ارائه می نمایند. جریان های خلق الساعه فوق و امثال آن را می توان اوج سیطره کمیت ،  جزئی نگری، فورمالیسم ضد انسانی ،  خودکامگی و شهرت طلبی برخی از معماران به شمار آورد.

ادامه مطلب
بدون نظر

ارزیابی میزان درونگرایی یا برون گرایی معماری با نوع عملکرد های آن

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 2 هفته پیش ارسال شده

با کمی توجّه ملاحظه می شود،  که خطاهای بلا تردیدی در نظریه ایشان وجود دارد. اولاً معماری های بین النحرین و مصر،  نظیر پارتئون،  برونگرا نیستند و معابد مصری (کارناک ها) از درونگراترین معماری های جهان هستند و اهرام نیز،  نیایشگاه نیستند و گورهای استثنایی تلقی می شوند و در معماری های بین النحرین نیز اغلب درونگرایی غلبه دارد و در زیگورات ها،  نمای برجسته ایجاد شده با طرّاحی سر درها و پله ها،  محل عبور انسان برای رسیدن به کوشک انتهایی است ،  که فضای درونگراست .

مگر معماری یونان به نیایشگاه ها،  آن هم فقط پانتئون ختم می شود،  در یونان بسیاری از خانه ها و کاخ ها و سایر عملکردها بر حسب موضوع به نسبت زیادی برخلاف پانتئون دورنگرا هستند. در مورد مرحله دوم یعنی معماری روم باستان و مثال پانتئون هم باید گفت اولاً معماری روم باستان،  فقط به پانتئون ختم نمی شود و در مجموع معماری روم نسبت به سایر تمدن ها از برونگرایی بیشتر و قابل توجّه تری برخوردار است .

قبل از پانتئون و بیش از آن در تمدن های دیگری نظیر ایران،  هند،  چین و مصر ما شاهد معماری هایی بسیار درونگرا تر می باشیم نظیر معابد غاری هند و نیایشگاه های مصری و ایرانی .

* نکته اساسی این است که ،  اصولاً برونگرا یا درونگرا یا ترکیب هر دو چه نقشی در رابطه با بهره ور اصلی یعنی انسان دارد،  معماری در مجموع امری اعتباری است و در رابطه با نیازهای متنوع انسان ارزیابی می شود،  نظیر لباس که باید دید برای چه کسی و چه فصلی و چه مراسمی و… تهیه می شود.

میزان درونگرایی یا برون گرایی معماری نیز با نوع عملکرد های آن و سایر عوامل محیطی تعیین و ارزیابی می شود نه مستقل و خود بنیاد.

ادامه مطلب
بدون نظر

تبیین رابطه نفوس متنوع انسانی از بیان علامه شهید مرتضی مطهری

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 3 هفته پیش ارسال شده

در تحلیل حدیث فوق و تبیین رابطه نفوس متنوع انسانی از بیان علامه شهید مرتضی مطهری و مضمون آن مدد می گیریم که   می گوید،  «انسان موجود مرکبی است ،  که عناصر ترکیب شونده آنها علی رغم سایر موجودات مرکب در طبیعت ،  استقلال خود را حفظ می نمایند». و برای درک این رابطه عمیق ۶ و پیچیده از مضمون حدیث علوی در نهج البلاغه استمداد می جوییم که در رابطه خداوند متعال (واجب الوجود) با سایر موجودات (ممکن ما)، می فرمایند: « خداوند درون اشیاء است و با آنها یکی نیست و بیرون از آنها است و از آنها جدا نیست »٧. برای درک این مفهوم عظیم در عالم تجربیات مادی،  می توان به رابطه انسان با تصویرش یا سایه اش، اشاره نمود که انسان در تصویرش وجود دارد،  اما با آن یکی نیست و بیرون از تصویرش است ،  اما از آن جدا نیست .

در دریافتی از این حدیث عمیق ،  شاید بتوان گفت ،  رابطه نفس روحی انسان،  که خداوند آن را مستقیماً به خود نسبت می دهد،  « و هنگامیکه او را تسویه نمودیم ،  از روح خود در او دمیدیم »   با سایر نفوسش ٨،  شبیه رابطه خداوند است با سایر پدیده ها،  یعنی نفس روحی انسان در سایر نفوس او ظهور پیدا می کند،  اما با آنها یکی و همسان و ماندگار نمی شود و بیرون از آن نفوس است ،  اما از آنها جدا نیست با این تفاوت که روح انسان از سایر نفوس خود تأثیر و تأثر متقابل می پذیرد،  اما تجلی خداوند(واجب الوجود) در سایر پدیدارها (ممکن الوجودها) یک طرفه است و خداوند تأثیر گزار است و نه تأثیر پذیر.

طرح این نظریه ،  دیدگاه های بسیار نو و بدیعی را در حوزه فلسفه هنر و زیبایی باز می گشاید. نظیر:

–  طرح رابطه تجلی بین معنا با صورت در هنرها،  که نه تجسد است و نه سکون .

–  طرح آزادی انسان در تحقق استعدادهای فطری خود.

–  طرح ثبات استعدادهای فطری و بالقوه انسان و متغییر بودن هویت بالفعلش .

٧- زیبایی شناسی اسلامی ،  مکتبی جامع و مانع

ادامه مطلب
بدون نظر

مسیر سیر و سلوک و درک و شهود باطنی عابدان

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 3 هفته پیش ارسال شده

*- باتوجّه به جدول بالا نه تنها ابزار شناخت و شیوه های معرفت وحاصل درک وشعور انسان ( هنرمند ) یگانه نیست و ساختاری طولی دارد،  به همین ترتیب زیبایی ها نیز در هستی یک بعدی و یگانه نبوده و بلکه برحسب مراتب وجود از سطح به عمق انواع داشته و از زیبائیهای مادی تا زیبائیهای معقول و زیبائیهای ملکوتی و تا زیبائیهای برتر سیری از ظاهر به باطن و ازمادی تا معنوی و روحی را می تواند شامل شود.

* هنرمند تا خود از همه ابزارهای معرفتی و شیوه های درک حقایق آفاقی وانفسی برخوردار نگردد،  و به درک همه مراتب زیبایی نایل نشود،  هرگز قادر نخواهد بود هنری اصیل و عالی بیافریند.

* باتوجّه به مجموع مباحث بالا ملاحظه می شود مسیر سیر و سلوک و درک و شهود باطنی هنرمندان و عابدان و عالمان و زاهدان و مبتکران از هم جدا نیست وعلم ومذهب واخلاق وهنر و زیبایی وابداع از یک سرچشمه می جوشند. و در هماهنگی و تعادل و تأثیر و وحدت بسر می برند و در پیوندی عمیق و لایزال موجب صلح و برادری و سلامت ودرک و تفاهم متقابل انسانها و رشد وکمال تمدنها وانسانها خواهند شد.

* ایجاد تجزیه و تضاد بین علم ومذهب و اخلاق وهنر و زیبایی و ایجاد آثار هنری که در بُـعد محتوی و معنا،  بی هدف و آرمان بوده و شخصی و تجزیه طلب و بی معیار و محک می باشد،  بخصوص آنچه امروز در فرهنگ معاصر غرب،  اغلب توصیه وتبلیغ می شود،   موجب تشدید از خود بیگانگی انسانها و سیطره کمیت و خیال پردازی های موهوم و پوچ و ویرانگر بوده و شکست همه اصالتها را هدف قرارداده و تضادها و غربت ها و بیماری های مهلک و ویرانگر فرهنگی وتمدنی را باعث شده و خواهد شد.

* انسان شناسی اسلامی از منظر حضرت علی (ع)

با یک حدیث از حضرت علی (ع)،  اجمالاً،  کلی ترین ابعاد وجودی انسان را مورد بررسی قرار می دهیم در متن این حدیث علوی، انسان علاوه بر موجودیت مادی،  موجودی مرکب و متشکل از چهار نفس گیاهی ، حیوانی ،  عقلانی (تدبیر کننده) و روحانی (ملکه روحانی ) معرفی می شود،  که هر نفس دارای پنج قوه بوده و حاصل قوای هر نفس به طور مشخص بیان شده است .۵ (نمودار شماره ٩  )

ادامه مطلب
بدون نظر

اصول کلی محقق از محکمات احکام

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 3 هفته پیش ارسال شده

با توجّه به مطالب فوق ملاحظه می نماییم ،  از منظر اسلامی نظریه پردازی ها،  در حوزه مباحث نظری،  صرفاً به عنوان نوآوری در تفسیر و تأویل یا تعبیر و تدوین جدید از مضامین متشابه در کلام الهی و معصومین (س) خواهد بود،  ضمن آنکه این دیدگاه ها،  در مقابل نظریات رقیب می تواند نظریه ای جدید و بدیع تلقی شود.

در حوزه مباحث عملی و با توجّه به اصول ده گانه اجتهاد شیعی (نمودار شماره ٣) و مجموع شرایط و عناصر زمانی و مکانی می توان مقوله نظریه پردازی و نوآوری و نقد را،  اجتهاد استنتاج جزئیات از اصول کلی محقق از محکمات احکام و اصول پنج گانه حاکم برآنها استنباط نمود.

و در مقوله ی آثار معماری،  نظریه پردازی و نوآوری،  درخلق و ابداع آثار بدیع و اصیل معماری مطرح است ، با تشریح مبانی نظری آنها و یا نقد و ارزیابی های جدید از آثار معماری.(نمودار شماره ۴)

مجموع موضوعات،  رشته معماری را،  در کلی ترین آنها یعنی مباحث هستی شناسانه و انسان شناسانه که سرچشمه ایده ها و ایده آل های معماران هستند،  تا ویژگی های آثار معماری و ارزیابی تأثیرات آنها بر مخاطبین در نمودار شمار  (۵) ارائه شده است .

در صورتی که بخواهیم مباحث معماری را از بعد اصول حاکم بر آن ها و نوع ارتباط آنها با یکدیگر مورد بحث قرار دهیم ،  سه حوزه کلی حکمت نظری ( گزاره های هستی شناسانه )،  حکمت عملی (گزاره های سبک شناسانه ) و ویژگی های آثار معماری (ارزیابی آثار) را می توان تفکیک نموده و در (نمودارهای شماره ۶)  ارائه نمود.

ادامه مطلب
بدون نظر

بررسی تطبیقی مکاتب  از بعد شناخت شناسی انسان تا زیبایی شناسی

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 3 هفته پیش ارسال شده

گزاره های نظری نهایتاً معیارهای حسن شناسی و زیبایی شناسی را تبیین می نمایند و گزاره های عملی در نهایت فلسفه هنر و هنرمندی را بیان می نمایند و ویژگی های آثار معماری و ارزیابی آنها،  رابطه آثار معماری را با مخاطبین و بهره برداران مورد توجّه قرار می دهد.

اصول و روابط گزاره های نظری،  عملی و آثار معماری

اصول و روابط گزاره های نظری،  مبتنی بر معرفت شناسی اسلامی و کلام الهی معصومین (س)،  گزاره های حقیقی ،  کلی ،  فهمی ،  قطعی و غیر وابسته به انسان و مجموع شرایط زمانی و مکانی بوده و گزاره های عملی ، گزاره هایی ذووجهین و برزخی هستند،  یعنی از بعد مرجع و در ذهن معمار،  نظیر گزاره های نظری بوده و به محض  مشخص شدن مخاطبین و نوع عملکرد بنا و سایر شرایط زمانی و مکانی ،  گزاره هایی اعتباری،  نسبی و وابسته به اراده و اجتهاد معمار و مجموع شرایط زمانی و مکانی می شوند،  موضوعات سه گانه فوق و اصول آنها که رابطه ای عّلت و معلولی و طولی دارند،  در (نمودار شماره ٧ ) ارائه شده است .

اولین نکته در مباحث علوم انسانی و فرایند طرّاحی معماری،  نقد و ارزیابی مکاتب فکری از بعد هستی شناسی ،  انسان شناسی و حاصل زیبایی شناسی آن مکاتب است از آنجا که بعد از قرون وسطی در اروپا و در رویکرد فیلسوفان شاخص آن نظیر دکارت و کانت ،  مباحث فلسفی از شناخت شناسی انسان و ابزار و شیوه های معرفت شناسی آغاز می شود،  ما برای تحقق یک بررسی تطبیقی و از آنجا که در فرهنگ اسلامی ،  کسی که خود را شناخت خدای خود را هم خواهد شناخت ٢ از همین زاویه مکاتب را از شکاکان و نسبی گرایان تا دیدگاه اسلامی که مدعای «تبیین کننده همه پدیدارها»٣ است مورد مواجهه و ارزیابی قرار می دهیم .۴ (نمودار شماره ٨)

ادامه مطلب
بدون نظر

پرورش ارکان مدنیت و اخلاق شهروندی

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 3 هفته پیش ارسال شده

پرورش باید آرام آرام ، به تدریج و در بسترزندگی صورت پذیرد.

تبیین هستی چه از نقطه نظر علمی و چه از منظر فلسفی ، نشان می دهد که ناموس الهی آفرینش ، نظام مند بودن هستی است . به فرموده امام علی (ع ) ” القدرنظام التوحید “، سامان گیری و سازمان پذیری دستگاه توحیدی ، مشروط به نظام سیستم هاست ، یعنی تقدیر مقدمه توحید است . به بیان امام علی (ع ) a تذل الامور للمقادیر، حتی یکون الحتف فی التدبیر؛ دنیا، پدیده و رویدادهای آن ، رام نظام تقدیرند، به گونه ای که تدبیر نامبتنی بر تقدیر، نافرجام و بی سرانجام و بیهوده و غیرکارآمد است .

پرورش ارکان مدنیت و اخلاق شهروندی

به حکم اینکه “مدنیت ” ویژگی ساختاری انسان است ، ولاد و وداد (دوستی و همبستگی ) نیز اموری فطری اند و ریشه در اندام روانی انسان دارند و البته آنچه فطرت (ولاد و وداد) را فعلیت داده و فعال می کند، ایمان است . درست است که احساس انسان دوستی و انسان گرایی به عنوان یک استعداد دربنی آدم نهان و نهفته است ، اما آنچه این استعداد را فعلیت داده و روح و احدی را درآن دمیده و من ها را ما می کند، همان ایمان است [۲۰]. امام علی (ع ) خطاب به مردم عصرخود می گوید:

هشدارتان بادا که شما رشته پیروی خدا را گسستید و در الهی پیرامون خود را وسیله بدویت شکستید… بدانید که شما از مدنیت به بدویت رجعت نموده و رشته همبستگی را گسسته و ازحق و خلق واگراییده و پراکنده گشته اید.. .

ادامه مطلب
بدون نظر

آشنایی با چند اصول تربیتی از دیدگاه امام علی (ع)

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 3 هفته پیش ارسال شده

تربیت اخلاقی

یادآوری مرگ و قیامت ، ازجمله روشهایی است که مربی می تواند با به کارگیری آن ، نقش مهمی را در پرورش اخلاقی متربی ایفا نماید؛ انسان گاه چنان به دنیا و مظاهر آن دل می بندد و لذت های دنیوی چنان او را مسرورمی نماید که لباس غفلت بر تن می کند، در چنین وضعیتی ، او نیازمند عامل نیرومندی است که زنگ خطر را برایش بنوازد، زنگارهای رذایل اخلاقی را ازقلبش بزداید و او را به کسب فضایل و انجام رفتارهای اخلاقی ترغیب نماید. مهم ترین روش عام تربیت اخلاقی در سیره وکلام امام علی (ع ) یادآوری مرگ و جهان پس از آن است [۱۷].

اهمیت تربیت اخلاق

از دیدگاه حضرت علی (ع ) فرزندان انسان تربیت پذیرند و اگر پدر ومادر از شیوه ها واصول تربیتی آگاه باشند، از این ویژگی و تربیت پذیر بودن انسان به خوبی بهره می برند و فرزندان خویش را در رسیدن به بالاترین درجه های علمی و معنوی یاری می رسانند. آن حضرت بر اساس اصل aتربیت پذیر بودن انسان ́، یکی از حقوق فرزندان بر پدر را، تربیت شایسته فرزند می داند و می فرماید: aحق الولد ان یحسن اسمه و یحسن ادبه ویعلمه القرآن ؛ حق فرزند بر پدرش این است که نام نیکو برای او برگزیند و به خوبی ادب و تربیتش کند و به وی قرآن بیاموزد́ [۵].

غفلت زدایی

حضرت علی (ع ) می فرمایند: “ای  غفلت زدگانی که خدا از شما غافل نیست . ای کسانی که فرمان خدا را ترک گفته اید و حال آنکه شما را بازخواست خواهد کرد، چیست که می بینمتان که از خدای می رمید و به دیگری جز او می گرایید. چونان چارپایانی هستید که چوپانشان به چراگاهی بیماری خیز و آبشخوری دردانگیز رها کرده است . یا همانند آن گوسفندی هستید که فربه اش  می سازند تا کارد بر گلویش مالند و نداند که با او چه می کنند. اگر با او نیکی کنند پندارد که همواره روزگارش چنین است و کار او سیر شدن است و بس [۱۸].

ادامه مطلب
بدون نظر
صفحه 3 از 31612345...102030...قبلی »