انتخاب معماری مناسب برای شبکه

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 2 ماه پیش ارسال شده

تفکیک اطلاعات به مجموعه های آموزش و آزمایش

بدیهی است که اطلاعات جمع آوری شده در مرحله قبل باید شامل کلیه اطلاعات مفید و مؤثر در تصمیم گیری باشد. همچنین این اطلاعات باید در یکجا جمع آوری شده و مجموعه های آموزش و تست به صورت تصادفی از بین آنها انتخاب شوند [۲۲] .فرآیند آموزش داده به شیکه عصبی شامل توجه کردن به همه اطلاعات سودمند و مفید درباره أن مسئله می باشد و استفاده نمودن از این اطلاعات به منظور پیش گویی نمودن یک رفتار یا مشخصات دیگر می باشد.

بنابراین برای تولید نمودن مجموعه های آموزش و آزمایشی باید همه اطلاعات را در نظر گرفت. در حالت کلی برای شبکه های عصبی، مجموعه آموزش ایده ال را برای هر کدام از خروجی های ممکن ایجاد کنند. ولی این موضوع غالباً امکان پذیر نیست. بر این اساس محققان در مسایل شبکه های عصبی ۳۰-۲۰ درصد از کل داده ها را به عنوان مجموعه آزمایشی و ۸۰-۷۰ درصد را به عنوان مجموعه آموزش در نظر می گیرند ۲۳، ۲۴]. در این مقاله ۷۵ درصد (۳۰۰ مورد) برای مجموعه آموزش و ۲۵ درصد (۱۰۰ مورد) دادهها برای مجموعه تست استفاده شده است.

انتخاب معماری مناسب برای شبکه

شبکه های پرسیترون چند لایه با آموزش پس انتشار عموماً به عنوان نمونه ای از شبکه های استاندارد برای مدل سازی پیش بینی و طبقه بندی در نظر گرفته می شوند. گزینش یک معماری بهینه در شبکه های عصبی، یکی از حوزه های تحقیقاتی است که هنوز هم محققان در مورد آن در حال پژوهش می باشند و به طور کلی محققان بر روی معماری ایده آل شبکه توافق ندارند و در مورد تعداد لایه میانی و نرون های داخل هر لایه، نظرات متفاوتی وجود دارد. به عنوان مثال کاسترا (KaaStra) و میلتون (Milton) در تحقیقات خود نشان دادند که وجود یک لایه میانی در شبکه های عصبی قادر است غالب توابع و مسائل را به شیوه ای مناسب مدل سازی نماید. همچنین در این تحقیق نشان دادند که تعداد نرون این لایه بهتر است حداکثر برابر ریشه دوم حاصل ضرب تعداد نرون ورودی در تعداد نرون خروجی باشد [۲۵].

نحوه کار شبکه عصبی پرسپترون چند لایه با آموزش پس انتشار، اساساً از دو مسیر اصلی تشکیل می شود. در مسیر رفت بردار ورودی به شبکه اعمال و تأثیرهای آن از طریق لایه های میانی به لایه های خروجی انتشار می یابد. بردار خروجی تشکیل یافته در لایه خروجی پاسخ واقعی شبکه را تشکیل می دهد. در این مسیر پارامترهای شبکه ثابت و بدون تغییر در نظر گرفته می شوند. در مسیر برگشت پارامترهای شبکه تغییر و تنظیم می شوند. این تنظیمات مطابق با قانون اصلاح خطا انجام می گیرد. بردار خطا برابر اختلاف بین بردار پاسخ مطلوب و پاسخ واقعی می باشد. مقدار خطا پس از محاسبه در لایه خروجی از طریق لایه های شبکه، در کل شبکه توزیع می شو. در این توزیع خطا، پارامترهای شبکه طوری تنظیم می شود که پاسخ واقعی شبکه به پاسخ مطلوب نزدیکتر شود. برای تعیین معماری شبکه باید توابع فعالیت نرون ها، قواعد یادگیری، تعداد لایه های مخفی، تعداد نرون ها در هر لایه و نرخ یادگیری در هر لایه مشخص شود.

ادامه مطلب
بدون نظر

یادگیری اصول قاعده دلتا

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 2 ماه پیش ارسال شده

در صورتی که مسئله درگیر یادگیری رفتاری، حدوداً میانگین را داشته باشد، توابع فعالیت حلقوی بهترین کار را انجام میدهد. در صورتی که مسئله درگیر یادگیری، انحرافات از میانگین را داشته باشد. در این حالت توابع تانژانت هذلولی بهترین کار را انجام می دهد. با توجه به تابع، خروجی مسئله ارزیابی و خوشه بندی اعتبار مشتریان در فاصله صفر و یک می باشد. در این مقاله از تابع فعالیت حلقوی استفاده شده است.

قاعده اصلی یادگیری به وسیله رو هل هارت تحت عنوان قاعده دلتا ارائه گردید. این قاعده یادگیری شامل سه مرحله محاسبه خروجی ها، مقایسه خروجی واقعی با خروجی مطلوب و تعدیل کردن وزن ها و مقادیر بایاس با تکرار پردازش می باشد. در این عملیات تفاوت بین خروجی حقیقی و مطلوب از طریق تعدیل وزن ها و مقادیر بایاس حداقل می شود [۲۶.

موضوع اصلی در معماری شبکه تعیین تعداد لایه میانی و تعداد نرون در هر لایه مخفی می باشد. اگر بیشتر از یک لایه مخفی داشته باشیم زمان یادگیری افزایش می یابد، الگوریتم یادگیری پیچیده تر و محاسبات سنگین تر می شود. همچنین تعداد کمتر نرون در هر لایه مخفی باعث تعمیم بهتر شبکه به مسائل جدید می باشد. وجود یک لایه مخفی می تواند کلیه توابع تبدیل را با الگوریتم های ساده یادگیری شبیه سازی کند [۲۶]

در این مقاله برای تعیین تعداد لایه از روش سازنده استفاده شده است. در این روش ورودی ها مستقیماً به خروجی متصل می شوند. وزن ها را آموزش داده تا اینکه خطا به مقدار ثابتی برسد. در مرحله بعد یک لایه مخفی با یک نرون ایجاد و دوباره عملیات آموزش را تکرار می کنیم. افزایش تعداد لایه های مخفی و تعداد ترون های آنها متوقف می شود که با افزایش تعداد لایه نرون در جواب ها بهبودی حاصل نشود. در این صورت آخرین لایه یا نرون مخفی اضافه شده حذف می شود. در این مقاله کمترین خطای شبکه با یک لایه مخفی دارای پنج نرون حاصل شده است. این شبکه همچنین دارای ۴۰ نرون ورودی و یک نرون خروجی می باشد. نکته مهم این است که معماری به دست آمده بر نمودار فرآیند تحلیل سلسله مراتبی در شکل ۲ انطباق دارد. یعنی تعداد نرون ها در لایه میانی برابر تعداد خوشه هایی است که می توان عوامل فرعی را در آن خوشه ها، دسته بندی نمود.

ادامه مطلب
بدون نظر

شناخت مفهوم آزادی و شرط عمده تحقق مشارکت سیاسی

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 2 ماه پیش ارسال شده

آزادی

امام خمینی (ره ) آزادی بیان و قلـم و فکـر و اندیشـه را از دسـتاوردهای مهـم انقـلاب و مـوثر در استقلال می دانستند. ایشان رفع اختناق ، ایجاد فضای آزاد و گشوده شدن درهـای زنـدانهای جهنمـی بـه روی علما و روشنفکران را از پیامدهای انقلاب اسلامی بر می شمردند و بـا اعتقـاد بـه اینکـه حکومـت اسلامی مظهر حاکمیت مردم و قدرت آنان اسـت بـر آزادی اجتماعـات و انتخابـات و مراجعـه بـه آرای عمومی تاکید داشتند که در این رابطه بر صراحت اعلام می داشتند: « ما موافق رژیـم آزادی هـای کامـل هستیم » (مصاحبه امام (ره ) با روزنامه فرانسوی فیگارو ٢٢ مهر ١٣۵٧) از سوی دیگـر، حضـرت امـام بـر تحقق نهادهای جامعه مدنی از قبیل احزاب و رسانه ها تاکید عمده داشـتند. (مصـاحبخ امـام بـا روزنامـه ایتالیایی کوریره دلاسرا در ١١ آبان ١٣۵٧) به شرط آنکه این آزادی منجر به هدایت عمـومی گـردد آنجـا می فرمایند: « مطبوعات باید یک بنگاه هدایت باشند یعنی به صورتی که اگـر دسـت مـردم بیفتـد مـردم هدایت شوند» (صحیفه ، جلد ١٨ ص ۶۵).

 گسترش مشارکت سیاسی

امام خمینی (ره ) پیش شرط عمده تحقق مشارکت سیاسی گسترده مردم را رفع اختلافات داخلـی و وحدت اقشار و اجتماع آنان با یکدیگر در کمال آرامش می دانستند ( صحیفه ، ج ٨ ص ١٢۶) که بهترین ثمره و برکت نهضت از نظر ایشان به شمار می آمد. پیش شرط دیگر تحقق مشـارکت سیاسـی، افـزایش خودآگاهی عمومی است . امام خمینی معتقد است که تحول روحی عظیم در ملت منجر به از بـین رفـتن خودباختگی و آگاهی مردم مسلمان به قـدرت خـود گردیـده اسـت (همـان ، ج ١۵ ص ٧۴ و ج ١٧ ص ١٨٩) که این مر موجب ارتقاء خودباوری و افزایش مشارکت سیاسی شده است .

در رابطه با مظاهر مشارکت سیاسی، امام خمینی احیاء شخصیت زن و حضور آن همگام با مـردان در تمامی مسائل اجتماعی و همدوش بودند مـردان و زنـان در فعالیـت هـای اجتمـاعی و سیاسـی را از برکات مهم نهضت بر می شمردند (همان ، ج ١٨  ص ٢۶۴) و معتقدند که در حکومت اسلامی با شرکت دادن زنان در امور اجتماعی، به مقام والای آنها ارزش نهاده می شود.

از دیگر مظاهر مشارکت سیاسی – گسترده مردم می توانند به احیای سنن فرامـوش شـده از قبیـل برپایی نماز جمعه اشاره کرد (همان ، ج ١٧ ص ٨٢). به نظر امـام (ره ) مشـارکت سیاسـی مـردم در امـورد سیاسی – عبادی مثل نمازجمعه که موجب اتحاد و همفکری آنان و مقابله با توطئه های دشـمنان اسـلام می شود از ثمرات نهضت اسلامی ایران محسوب می گردد. ( همان ، ج ١٧ ص ٨٢ )

از جمله نتایج و پیامدهای مشارکت سیاسی مردم از نظر امام مـی تـوان بـه رشـد روحیـه ابتکـار، خلاقیت ها، استعدادها و ابتکارات در زمینه های ادبی، نظامی، علمی، فنی و آموزشی اشاره کرد ( همـان ، ج ١۵ ص ٢٠٧) ازدیگر نتایج انقلاب می توان آشکار شدن ماهیت برخی گروههـا و جریانهـای مخـالف بویژه منافقان را مورد مداقه قرار داد چرا که آنان به گرایش به خشونت و جلـوگیری از بازسـازی مـانعی عمده بر سر راه مشارکت سیاسی – اجتماعی تلقی می شدند و در اثر چنین عملکردی بود که مردم ایران به ماهیت آنان پی بردند و به دنبال این روشنفکری بود که برخی جوانان از خواب غفلت بیـدار شـدند و همگام با عامه مردم به بازسازی انقلاب اهتمام نمودند.

ادامه مطلب
بدون نظر

آشنایی با مفاهیم استقلال از دیدگاه امام خمینی

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 2 ماه پیش ارسال شده

الف = استقلال

از جمله دستاوردهای انقلاب اسلامی تحقق استقلال در تمامی ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگـی و نظامی بود که همانا نتیجه خروج از سلطه شرق و غـرب ، (صـحیفه ، ج ١۵، ص ٢۶٠) و عـدم اتکـاء بـه سیاست قدرتهای شرقی و غربی بشمار می آمد. احساس قدرتمندی و توانایی مقابله بـا قـدرتهای بـزرگ موجب آن شد که ملت ایران با تحقق انقلاب اسلامی بر قدرتهای شیطانی پیروز شود و حکومتی بدور از دخالت قدرتهای بزرگ در امور داخلی خویش را بنیان نهد.

الف – ١- استقلال سیاسی

به نظر امام منظور از استقلال سیاسی اراده آزاد تصمیم گیری ملت برای تعیـین سرنوشـت خـود و عدم سلطه یا دخالت اجانب در سرنوشت مردم ایران بود ( مصاحبه با روزنامه ایتالیـایی دلاسـرا ١١ آبـان ١٣۵٧). از مصادیق این استقلال از دیدگاه امام (ره ) می توان به مبارزه و ایستادگی ملت در برابر قـدرتهای زمان و وابستگان خارج و داخل (صحیفه ، ج ١۵، ص ٧۴) و عدم اتکاء به یکی از قطبهای شرق و غـرب و پیمودن صراط مستقیم ( هما ن ، ج ١٩، ص ۵) اشاره کرد.

الف – ٢- استقلال اقتصادی

منظور امام (ره ) از استقلال اقتصادی همانا برچیده شدن بساز غارتگری و چپاولگری های اسـتعمار و وابستگان سرسپرده آنان بود. از مظاهر این استقلال می توان به خودکفایی کشاورزی و صـنعتی، ایجـاد مراکز عمرانی، افزایش تولید انرژی، بالا رفتن ذخایر ارزی مملکت از طریق بکه کـار گـرفتن صـحیح ارز حاصل از فروش نفت و راه اندازی کارخانه ها اشاره کرد.

الف – ٣- استقلال فرهنگی

امام خمینی با اذعان به اینکه «رأس همه اصلاحات ، اصلاح فرهنگ است » از جملـه دسـتاوردهای انقـلاب اسـلامی را «برقـراری فرهـنگ استقلالی در جـامعه توسـط دانشگاه مسـتقل و حــوزه مهــذب می دانستند (همان ، ج ١٣، ص ٢٠۶ و ٢٠٩)، از جمله مظاهر این استقلال می تـوان بـه اسـتقلال فکـری، رهایی از استعمار فکری و جایگزین ساختن مغز تفکر اسـتقلالی (همـان ،ج ١٠، ص ٢٧۶ و ٢٧٧) اشـاره کرد.

الف – ۴- استقلال نظامی

امام خمینی مظهر این استقلال را بیرون راندن مستشاران و اربابان پرمدعا و بـاجگیر و کارشـکن و نیز برچیده شدن پایگاههای نظامی و قطع خریدهای تسلیحاتی می دانستند.

ادامه مطلب
بدون نظر

چالش های فرآیندهای غشایی در صنایع لبنی

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 2 ماه پیش ارسال شده

چالش های فرآیندهای غشایی در صنایع لبنی

عدم وجود مایع راکد در تماس با فرآورده به عنوان اولین  مساله در طراحی بهداشتی تجهیزات می باشد. وجود نقاط مرده به عنوان عناصر نامطلوب در سطح غشا منجر به تشکیل ژل در این نقاط و به دنبال آن کاهش نفوذ مایع به غشا می شود که در نهایت منجر به گرفتگی غشا خواهد شد. قابلیت استفاده از تنش و استرس برشی بالا به منظور جلوگیری از تشکیل ژل در سطح غشا خصوصا در ویسکوزیته بالا از اهمیت ویژهای برخوردار است . بنابراین گرفتگی غشاها یکی از مشکلات اساسی موجود در مسیر فرآیندهای غشایی است [١].

 گرفتگی غشاء

در واقع منظور از گرفتگی غشاء، تغییر غیر قابل برگشت خواص فرآیندهای غشایی است که نتیجه تعاملات مختلف از اجزای جریان ماده غذایی و غشا می باشد[۵]. پدیده گرفتگی سبب کندی جریان، توقف خط تولید، تخریب غشا و دستگاهها، تهدید سلامت مصرفکنندگان ناشی از باقیمانده مواد شوینده در محصو ،افزایش زمان نگهداری ماده غذایی در سیستم ، احتمال افزایش بار میکروبی فرآورده نهایی و در نهایت کاهش بهرهوری و افزایش هزینه های تولید می شود[۶].

 انواع گرفتگی غشاء

به طور کلی گرفتگی غشا به دو صورت سطحی و دائمی است .

. گرفتگی سطحی : عامل گرفتگیسطحی ته نشین شدن لایه ای یکنواخت روی سطح غشاء است . که این نوع گرفتگی با محلولهای شستشو قابل برطرف شدن است . گرفتگی سطحی شایع ترین نوع گرفتگی در کارخانه هامی باشد.

. گرفتگی دائمی : در گرفتگی دائمی ذرات به داخل منافذ غشاء نفوذ کرده و آنها را مسدود می کند کهدر این حالت نمی توان توسط عملیات شستشو گرفتگی غشاء را برطرف کرد.

یکی دیگر از عوامل مهم در گرفتگی غشاها مسأله جذب مولکولهای درشت به سطح غشاء است . این پدیده یک فرآیند ترمودینامیکی خود به خودی است که شاید اولین مرحله در بروز گرفتگی غشا باشد[٨،٧].

ادامه مطلب
بدون نظر

بررسی عوامل اصلی گرفتگی غشا در صنایع لبنی

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 2 ماه پیش ارسال شده

به طور کلی دو عامل اصلی گرفتگی غشا در صنایع لبنی عبارتند از :

. ترکیب و خواص سیال شوینده

. کیفیت آب مصرفی جهت شستشوی غشا

در مورد گرفتگی غشاء طی فرآیند فیلتراسیون آب پنیر اطلاعات گسترده ای موجود است ولی در مورد گرفتگی غشاء در اثر فیلتراسیون شیر پس چرخ، دوغ کره یا شیر منعقد شده اطلاعات کمی در دسترس است [٨].

 گرفتگی غشاء طی عملیات فیلتراسیون آب پنیر دو نوع عمده آب پنیر وجود دارد :

. آب پنیر شیرین (Sweet whey) از پنیرهایی که توسط آنزیم رنت منعقد شده اند استخراج می شود و PH آن بالاتر از ۵ می باشد.

. آب پنیر اسیدی (Acid whey) از پنیرهایی که توسط اسید منعقد شده اند استحصال می شود. ویژگی آن PH پایین تر از ۵ و داشتن مقدار مواد معدنی بالا بویژه فسفات کلسیم می باشد.

اگر آب پنیر بدون اعمال فرآیند حرارتی ذخیره گردد امکان رشد میکروبی در آن وجود دارد که این امر PH آب پنیر را تغییر می دهد و  باکتریها نیز موجب گرفتگی غشاء در حین عملیات فراپالایش می شود. معمولاً اجزاء زیر موجب گرفتگی غشاء در هنگام فراپالایش آب پنیر می شوند:

. پروتئین ها

. مواد غیر آلی

. چربی ها[٨].

ادامه مطلب
بدون نظر

چگونگی استفاده از سیستم رتبه بندی ساختمان های سبز(LEED) در ایران

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 2 ماه پیش ارسال شده

امروزه رشد سریع جمعیت ازیک طرف و متعاقب آن تقاضا برای استفاده از مسکن و از طرف دیگر رشد مصرف انرژی که متعاقب آن کاهش انرژی های فسیلی در سطح جهان و افزایش قیمت آن را در پی داشته است . وجود این مشکلات باعث توجه دست اندرکاران صنعت ساختمان به استفاده از انرژی های پر ارزش طبیعی همچون (آب ، خاک ، باد، خورشید) شده است . لازم ه ب ذکر است که بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان صورت نخواهد گرفت ،مگر آنکه در کنار استفاده از انرژی های پاک استفاده از تکنولوژی های نوین ساختمانی را نیز داشته باشیم . ساختمان هایی که هر دو جنبه استفاده از انرژی های طبیعی و مصالح و تکنولوژی های نوین ساختمانی را با هم در نظر می گیرند به عنوان ساختمان های سبز معروف شده اند، که به عنوان ساختمان های سازگار با محیط زیست محسوب می شوند. مشکل اصلی در کشور ما این است که هنوز هیچ مرجعی به عنوان مرجع رسمی برای رتبه بندی ساختمان ها با محیط زیست وجود ندارد . سیستم رتبه بندی ساختمان های سبز LEED ، که اولین بار در سال ١٩٩٨ در آمریکا ارائ ه گردید می تواند به عنوان مبنایی برای ارزیابی ساختمان های سبز مورد استفاده قرار گیرد.

ساختمان های سبز این گواهینامه تمامی انواع ساختمان هارا مورد بررسی و ارزیابی قرار می دهد و می تواند برای تمام انواع ساختمان ها شامل ساخت و سازهای جدید و همچنین نوسازی های کلی ساختمان های موجود، فضای تجاری ، هسته یا پوسته یک ساختمان ، مدرسه یا منزل استفاده شود. البته این گواهینامه برای واحدهای همسایگی ، فضاهای بهداشتی و خرده فروشی ها نیز در چند پروژه در حال آزمایش شدن است . [١]

استفاده از این مرجع امتیاز دهی بدون در نظر گرفتن چالش های پیش روی آن ممکن است باعث پیچیده تر شدن مسئله ساختمان های سبز در ایران شود. در پایان نیز باید متذکر شد که استانداردهای مشابه یک پیشنهاد نیست ؛ بلکه یک وظیفه انکار نشدنی بر دوش معماران است .[٢ ] تا هم مشکل تق اضای روز افزون برای مسکن را پاسخگو باشیم و هم مسئله انرژی در ساختمان ها را مرتفع نماییم .

ادامه مطلب
بدون نظر

محاسبه ضرایب مجهول میدان خانگیران

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 2 ماه پیش ارسال شده

محاسبه ضرایب مجهول میدان خانگیران

به منظور یافتن مجهولات معادله (١- الف ) برای هر یک از سازندهای میدان خانگیران تا عمق ١١۵٠٠ فوت (که پایان اعماق مخازن گازی آن است )، ابتدا گزارشات روزانه ١٠ چاه حفاری شده در میدان خانگیران جمع آوری و پس از کنترل کیفیت داده ها، ٩ چاه که دارای اطلاعات منظم و دقیق تری بودند از میان آنها انتخاب شد. سپس برای هر سازند، از گزارشات روزانه چاهها،اطلاعات پارامترهای مورد نیاز معادله (١) در جداول جداگانه ای وارد شد. جدول (٢) یک نمونه از این جداول را که مربوط به سازند خانگیران است ، نشان می دهد.

محاسبه ضرایب مجهول سپس برنامه کامپیوتری Rop با نرم افزار MATLAB نوشته شد که بتواند با چهار روش ریاضی یاد شده ، ضرایب مورد نظر را برای هر سازند محاسبه نماید. ورودی های این برنامه همان اطلاعات درج شده در جدول مربوطه به آن سازند هستند. این برنامه علاوه بر محاسبه ضرایب قادر است مقادیر سرعت های حفاری بدست آمده با هر روش را محاسبه و با مقادیر واقعی از لحاظ آماری مقایسه کند. بدین ترتیب ثابت های a1 تا a8 برای هر سازند میدان خانگیران با هر چهار روش ریاضی ذکر شده محاسبه شد. جدول (٣) نتایج مقادیر محاسبه شده مجهولات را برای چهار سازند میدان خانگیران نشان می دهد.

همان طور که در جدول (٣) مشهود است . تنها نتایج “روش د” (بهینه سازی تراست رجیون )، قابل قبول و منطقی بوده و نتایج سایر روش ها دارای مقادیر منفی یا صفر می باشند. جدول (۴) مقادیر نرخ نفوذهای واقعی و محاسبه شده با ضرایب با چهار روش ریاضی ذکر شده برای سازند خانگیران را نشان می دهد. همان طور که مشاهده می گردد، ضریب همبستگی (r٢) “روش د” از سایر روش ها کمتر است . شکل (١) مقادیر نرخ نفوذهای واقعی و محاسبه شده توسط ضرایب با “روش د” نسبت به عمق را برای سازند خانگیران نشان می دهد. شکل (٢) نمایی سه بعدی از مقایسه نرخ نفوذهای واقعی و محاسبه شده توسط ضرایب با “روش د” نسبت به وزن روی مته و دور مته برای سازند خانگیران را نشان می دهد.

ادامه مطلب
بدون نظر

چگونگی استفاده از فناوری اطلاعات

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 2 ماه پیش ارسال شده

فناوری اطلاعات و هوش سازمانی

استفاده از فناوری اطلاعات ، باعث تغییر در مهارت کاری افراد می شود؛ بنابراین ، در این حالت آموزش کارکنان از اهمیت بیشتری برخوردار می شود. از طرف دیگر، باید به گونه ای از فناوری اطلاعات استفاده کرد که کارایی ، خلاقیت ، رضایت شغلی و نیز انعطاف پذیری به حداکثر برسد؛ برای این منظور باید از فناوری اطلاعات برای تکمیل وظایف و بهبود بخشیدن آنها استفاده کرد. هنگامی که سیستم های جدید بر پایه فناوری اطلاعات به کار گرفته می شود، استفاده ازسازماندهی مجدد ضرورت پیدا می کند، اما مقاومت کارکنان در مقابل تغییرات امری طبیعی است . از این رو باید کارکنان نسبت به فواید اجرای سیستم های جدید آگاهی لازم را کسب کنند. اگر کارکنان متوجه شوند که فناوری اطلاعات به منظور برطرف سازی کارهای پرخطر و خسته کننده و تسهیل در انجام امور به کار گرفته می شود، نه تنها در  مقابل تغییرات مقاومت نکرده ، بلکه در این حالت وفاداری به شرکت ، غرور کاری و رضایت شغلی افزایش می یابد[٩].

فناوری اطلاعات و ارتباطات و اینترنت نه فقط متخصصان فناوری اطلاعات و کارکنانی که فناوری اطلاعات را در محیط کارشان به طور منظم استفاده می کنند ، تحت تاثیر قرار داده ، بلکه محیط سازمان ، خود سازمان و به طور کلی دنیای اجتماعی را نیز تحت تاثیر قرار داده است . (داکر١ ٢٠٠٢) مدیران می بایست از این تغییرات آگاهی یافته و برای درک و سازگاری مناسب با آنها تلاش کنند. به ویژه در سطح انگیزش کارکنان ، می توان انتظار وقوع تغییرات اساسی را داشت . در کنار اینکه ارزیابان اجتماعی ، تغییرات بنیادی و عمیقی را در سطح جامع پیش بینی می کنند، نویسندگان این مقاله معتقدند که اولین و مهم ترین وظیفه مدیران در چنین شرایطی ، حفظ انگیزش کارکنان است [۴].

ادامه مطلب
بدون نظر

بررسی فرآیندBI در سازمانها و شرکتها

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 2 ماه پیش ارسال شده

فرآیندBI در سازمانها و شرکتها

فرآیندBI در سازمانها و شرکتها یک فرآیند پویا و تعاملی است . این فرآیند با یک سوال شروع می گردد و پاسخهای سئوالات در یک حلقه تکرار فراهم می شود. این پاسخها امکان تصمیم گیری برای مدیران را  فراهم می کند. فرایند ذکر شده به اختصار شامل مراحل زیر است :

برنامه ریزی و هدایت : مرحله برنامه ریزی و هدایت در ابتدا و انتهای فرآیندBI عمل میکند. در شروع متعاقب درخواستهای مدیران تصمیم گیر و سئوالات از سیستم با فرمول کردن سئوالات ، برنامه ریزی برای پاسخ به سئوالات شروع خواهد شد.

مرحله اخذ اطلاعات از پایگاه اطلاعاتی : در این مرحله اطلاعات از کلیه پایگاههای اطلاعاتی ( منابع اطلاعاتی ) جمع آوری خواهند شد. داده های جمع آوری شده از داده های خام هستند و آگاهی یا دانشی را به استفاده کننده اضافه نخواهند کرد. این داده ها می بایست پردازش و پالایش شوند در غیر اینصورت هیچ نقطه روشنی در آنها دیده نمی شود.

پردازش اطلاعات : در این مرحله داده های جمع آوری شده مجتمع خواهند شد، روابط بین آنها شناسایی و آنالیز شده و در نهایت قابل استفاده خواهند گردید. این مرحله شامل مراحل استخراج اطلاعات ، تبدیل اطلاعات و بارگذاری ١ اطلاعات می شود.

آنالیز و تولید اطلاعات : در این مرحله با استفاده از تکنیکهای پیشرفته از داده های مجتمع شده ، هوشمندی ایجاد می گردد. سیستم در انتهای این مرحله پاسخ هوشمندانه ای به سئوالات مدیران خواهد داد. این پاسخ در قالب ارائه گزارشات ، جداول و نمودارها منتشر می گردد و امکان تغییر سئوال و یا بررسی موضوع از زوایای دیگر منجر به تکرار چرخه فرآیند فوق خواهد شد[٨].

ادامه مطلب
بدون نظر
صفحه 10 از 307« بعدی...89101112...203040...قبلی »