سازه های منظم وشرایط اطلاق آن

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 2 ماه پیش ارسال شده

سازههای منظم وشرایط اطلاق آن:

به طور کلی یک سازه هنگامی منظوم تلقی می شود که هم در پلان و هم در ارتفاع منظوم باشد. معیارهای نظیم در پلان و در ارتفاع در دو شکل ۱۵ و ۱۶ توضیح داده شدهاند.

۸- سازههای نامنظم و شرایط اطلاق آن

روش تحلیل استاتیکی آیین نامه اساسا برای ساختمانهای با اشکال منظم قابل استفاده میباشند. در ساختمانهای با اشکال نامنظم و پیچیدهت حتی المقدور باید از تحلیل دینامیکی (به خصوص توزیع برشی پایه در ارتفاع ساختمان) استفادت نمود. بی نظمی های موجود  مشاهده میشوند. هرگاه فاصله ی مرکز جرم و مرکز صلبیت ساختمان در هر طبقه از ده درصد بعد ساختمان تجاوز کند آن ساختمان نامنظم محسوب میگردد. همچنین اگر بین قسمتهای مختلف دیافراگم یک طبقه اختلاف سختی قابل ملاحظه اچی موجود باشد، توزیع نیروهای زلزله به عناصر مقاوم تغییر نموده و در ساختمان پیچشی ایجاد می شود که در توزیع معمولی نیروهای زلزله برای یک ساختمان منظم به حساب آورده نمی شود.

نمونه هایی ساختمان هایی که بینظمی در تصاویر قایم آنها وجود دارد در شکل ۱۸ مشاهده می گردد. اگر پس نشستگی و پیش نشستگی از حدود مشخص شده در این شکلی تجاوز کند ساختمان نامنظم محسوب میگردد. همچنین اگر نسبت جرم به سختی طبقات مجاور ساختمان به طور قابل ملاحظهای فرق داشته باشد، ساختمان مزبور به عنوان ساختمان نامنظم طبقه بندی می شود. مثالی از این نوع ساختمان ها وجود یک جرم سنگین مثلا استخر شنا در یک طبقه از ساختمان می باشد. هرگاه ستونهای اگر دیوار برشی کار یک طبقه ساختمان قطع گردد ساختمان مزبور نامنظم محسوب می شود.

ادامه مطلب
بدون نظر

تعریف تقارن کاذب در ساختمان ها

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 2 ماه پیش ارسال شده

تقارن کاذب

گاه به بناهایی برمیخوریم که اگرچه شکل قرینه دارند، سازه ی مقاوم آنها کاملا غیر قرینه است (شکل ۱۰)، بی توجهی به این عدم تقارن می تواند حتی به خرابی ساختمان ها هم منجر شود. در اینگونه ساختمان ها، نیروهای افقی به طرف اجزای مقاومتر مانند قفسه ی پله ها یا آسانسورها و نیز دیوارها متوجه و منتقل میشوند. انتقال این نیروها همراه یا دوران سقف و جابجایی بسیار قایل ملاحظه ی ستون هایی خواهد بود که در سمت مقابل قفسه ی پله ها یا آسانسورها یا دیوارها واقع شدهاند.

گاهی اوقات ممکن است با ساختمان هایی مواجه شویم که نامنظم محسوب نمیگردند اما از ان نقطه نظر تحمل پیچشهای اتفاقی و لنگرهای واژگونی مناسب نمی باشند، زیرا سازه ی مقاوم آنها در حدود مرکز ساختمان متمرکز شدهاند شکل ۱۰ در مقابل، ساختمان های شکل ۱۱ – در زلزله های شدید رفتار بهتری خواهند داشت

پیکربندی در ارتفاع ، توجه به تمامی بی نظمی ها

همان گونه که در نقشه های افقی کلیه ی نظام و شرایط لازم برای ایجاد پایداری را مورد توجه قرار می دهیم، در طراحی ارتفاع نیز باید به طور همزمان شکلی ها، صلبیت ها و بالاخره جرمها را مورد توجه قرار داد. توصیه می شود که تا حد امکان از شکل های ساده و منسجم استفاده شود(شکل ۱۲-a ). به طور کلی، بریدگی ها یا طبقات عقب رفته به هر شکل و وضعیتی که باشند توصیه نمی شوند. البته این بی نظمیها می توانند تا حدودی قابل پذیرش باشند. از نمونه های مشخص میتوان ساختمانهایی را نام برد که در آنها بخش های انعطافپذیر بر روی قسمتها یا طبقات صلب قرار داده شد دهاند (شکل ۳۱ ).

در زمان وقوع زلزله قسمتهای بالایی ( انعطافپذیر) گرایشی به این دارند که به پهلو بر روی قسمتهای تحتانی (صلیب) بخوابند، که در اصطلاح به این وضعیت اثر هرگاه شکل یک ساختمان به صورت باشند و اختلاف_های فاحشی بین حجم های به وجود آورنده ی شکل آن ساختمان وجود داشته باشد، باید با تعبیه ی درزهایی در بین حجمها، آنها را به حجمهای ساده تقسیم کرد(شکلی ۱۴).

ادامه مطلب
بدون نظر

ریشه پدیده ی بزهکاری در افراد

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 2 ماه پیش ارسال شده

خلاصه بحث و نتیجه گیری

پدیده بزهکاری به مثابه یک عمل انسانی، معلـول عـواملی اسـت کـه ریشـه هـای آن در شخصیت روانی، ویژگیهای جسمی و یا محـیط زنـدگی افـراد، بایـد جسـتجو گـردد. لـذا واکنش نسبت به مرتکبین آن باید با عنایت به مجموعه عواملی مانند فرصتهای مجرمانه، آستانه مقاومت، اسـتعداد جنـایی و قابلیـت کیفـر یـا اصـلاح پـذیری افـراد اعمـال شـود.

متأسفانه این مؤلفه های علمی، در سیاست جنایی تقنینی کشـور مـا مـورد عنایـت کـافی قرار نگرفته است و سیاست جنایی قانونگذار ایران در قبال وضع مجازات شلاق یا سایر ضــمانت اجراهــای کیفــری، واجــد خصیصــه ابهــام، ســرگردانی، ناکارآمــدی و فاقــد برنامه ریزی دقیق و آینده نگری موجه می باشد.((۹۲ اگر آمار جنایی دقیق در زمینه نـرخ پدیده بزهکاری در ایران ارائه شود، چه بسا دلایل واضحی بر شکست سیاست جنایی ما در سالهای اخیر آشکار گردد.

توضیح اینکه در شرایطی که امروزه علوم کیفـر شـناختی نوین به دنبال یافتن راهکارهایی مناسب جهت تربیت و اعاده بزهکاران به آغوش جامعـه می باشد و از طرفی بهره گیری از علوم مترقی مانند روانشناسی، جامعه شناسی و جـرم شناسی با هدف یافتن انگیزه های مجرمانه و احراز ابعاد شخصیتی بزهکاران و در نتیجه تطبیق کیفر متناسب با شخصـیت آنهـا، یکـی از اهـداف مهـم سیاسـت جنـایی محسـوب می گردد؛

غالب قوانین کیفری ما در محک نقد و بررسی متخصصان خبره قرار نمی گیـرد و قانونگذاری در این حوزه عموماً با شتابزدگی و تعجیـل افراطـی همـراه اسـتمضـافاً. اینکه، اهداف سزادهی، سرکوبگرانه، ارعابی و بازدارنده منتسـب بـه کیفرهـای جسـمانی نظیر شلاق، به دلیل ملاحظات گونـاگون، در مرحلـه اجـرا بـا انعطـاف، تسـاهل، تسـامح، انسداد و وقفه جدی مواجه می شود.((۹۳

نگارندگان معتقدند، در دوران کنونی که جامعه مـا همـواره در حـال تحـول و دگرگـونی است و عامل زمان و مکان نقش مهمی را در شناخت نیازهای جامعه ایفا می نماید؛ توجـه به نقش حیاتی عرف در امر قانونگذاری از اهمیت فراوانی برخـوردار مـی باشـد. در ایـن راستا، به نظر می رسد با توجه به خصیصه پویایی فقه در بستر زمان و مکان، جامعه ما نیز به اجتهادی متحول نیازمند باشد. لذا نیاز به اجتهادی پویا، ضرورتی است که حیـات جامعه در گرو آن است.

بدین لحاظ لازم می آید که فقها و علمای فـن پیرامـون مسـائل و موضوعات نوین عصر حاضر به شـور بنشـینند و فرامـوش نشـود کـه در کنـار احکـام اصولی و فروعی اسلام مسائل و موضوعات دیگری نیز در رابطه بـا عرفیـات و عقـلای هر ملت و قوم هست که همواره در حال پویایی و سازگار با جامعه پیش مـی رود. شـاید اعمال مجازاتی مانند شلاق نیز تابع این قاعده بوده و احکام مربوط به آن جنبه امضـایی داشته باشد. در این وضعیت، جای آن دارد فقهای محترم به بررسی ریشه های تـاریخی، مذهبی و فقهی این مجازات بپردازند و با نگـرش علمـی و کارشناسـانه بـه آثـار منفـی و مثبت ناشی از اجرای آن به انتخاب راهکارهای مناسب در جهت جایگزینی یـا ابقـای ایـن مجازات تحت شرایط خاص همت گمارند.

 

ادامه مطلب
بدون نظر

اقدامات لازم جهت برای پایداری ساختمان در برابر زلزله

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 2 ماه پیش ارسال شده

انتخاب شکل حجمی مناسب برای پایداری ساختمان در برابر زلزله پیش از طراحی سازهای مقاوم در بین مراحل مختلفی که هنگام طراحی یک ساختمان برای پایداری در برابر زلزله مورد مطالعه قرار می گیرند، مرحله ی اتخاذ تصمیم در مورد تعیین پیکربندی ساختمان از اهمیتی اساسی برخوردار است. این پیکربندی شامل مشخصات هندسی ساختمان نظیر اندازه ها در نقشه، ارتفاعات و موقعیت و اهمیت عناصر نامنظم، نوع و وضعیت اجزای سازهای نظیر دیوارها، ستون ها، قفسه – های پله یا آسانسور و نیز طبیعت و طرز قرار گیری اجزای مختلف سازهای است.

آنچه که بیش از همه مدنظر است شناسایی پیکربندیهایی است که احتمالا بر واکنش ساختمان در برابر زلزله اثر میگذارند. هرچه اشکال ساختمان منظم تر و توزیع ها جرم ها و  سختی های آن ثر سطح افق ( نقشه) و دار ارتفاع متقارن تر باشد، مقاومت احتمالی آن ثر برابر زلزله افزایش خواهد یافت. این افزایش ناشی از توزیع بهتر تلاشها ومشارکت تمام اجزای اسکلت در جذب و استهلاک نیروهایی است که در اثر زلزله به ساختمان وارد میشود. سه مشخصهی اصلی برای پیکربندی وجود دارد:

پلان بندی ساختمان و عملکرد آن

– طراحی شهری و ضوابط طرح

– نیاز به ظاهر متمایز یا گیرا

ادامه مطلب
بدون نظر

کیفیت اجرای حق الناس پس از ثبوت جرم نظر قضایی

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 2 ماه پیش ارسال شده

آیت االله همدانی نمایش عمومی مجازاتهای حدی را بسته به نظر حاکم می دانند و آیت االله مکارم شیرازی اعتقاد دارند: »در مواردی که جرم و جنایـت علنـی شـد و افکـار عمـومی جریحه دار می شود، سزاوار است که مجازات علنی باشد تا جبران گردد؛ ولی در مـوارد دیگر لزومی ندارد جز در مورد حد تازیانـه کـه لازم اسـت جمـاعتی هـر چنـد کـم آن را ببینند(۸۱).« اما سؤال دیگر، این است که آیا اصل بر این است که حدود در ملاء عام اجرا شود یـا بـه صورت مخفیانه؟ آیت االله گلپایگانی در این باره اذعان می دارند کـه در حـدود اصـل بـر جواز استودر تعزیرات هرجا که حکم به وجه اخفّ کافی باشد به وجـه اشّـد کیفیـت و کمیت جایز نیست.((۸۲

برخی چنین استدلال کرده اند که اجرای علنی منوط به احـراز دلیـل اسـت و از آنجـا کـه دلیل خاصی مبنی بر علنی بودن مجازات نداریم، از این رو چنین بـه نظـر مـی رسـد کـه قاعده اولی در آن، اجرای مخفیانه باشد. اما ممکن است قاعده مزبور چنین مورد مناقشه قرار گیرد که در بیان مذکور فرقی بین حق االله و حق الناس داده نشـده و بـه مـوازات آن تفکیکی بین انواع مجازاتها (حدود، قصاص و تعزیر) به عمل نیامـده اسـت، در حـالی کـه روشن شدن تفاوت حق االله و حق الناس می تواند ما را در تأسـیس اصـل یـاری کنـد. در یک بیان کوتاه می توان گفت: حق االله با جرائمی ارتباط دارد که صاحب حق خداوند و در بیشتر موارد، جامعه است؛ مانند زنا، شرابخواری و ارتداد. ولی حـق النـاس بـه جرائمـی مربوط است که طالب آن شخص خاصی می باشد؛ مانند قتل، جرح و غیره.((۸۳

از نظر قضایی، در حق الناس پس از ثبوت جرم، قاضی بـدون اجـازه صـاحب حـق نمـی تواند حکم مذکور را به اجرا درآورد، اما در حق االله پس از اینکه جرم گناهکار ثابت شـد، قاضی موظف به اجرای آن خواهد بود و آنچه در حق الناس با اهمیـت اسـت جلـب نظـر صاحب حق می باشد. ولی در حق االله کسی جز حاکم اسلامی آن هـم در شـرایط خـاص دارای چنین اختیاراتی نیست وحکم الهی حتماً باید اجرا شود. با این توضـیح، مـی تـوان چنین اظهار نمود که در حق الناس به همین دلیل که همیشـه رضـایت مـدعی و اذن او در اجرای حکم شرط است، ضرورتی ندارد مجازات مجرم حتمـاً در مـلاء عـام اجـرا شـود،

هرچند در این خصوص نیز مجازات علنی می تواند فوایدی را به همراه داشته باشد؛ امـا در حق االله از آنجا که مدعی، فرد خاصی نیست و اغلب این جامعه است کـه از ایـن قبیـل جرائم زیان می بیند، جرم مذکور حقی است که برای خدا ایجاد شده و همه مردم در آن، مدعی محسوب می شوند. پس این اصل چنین دلالت دارد که حکم مذکور باید به صورت آشکارا به اجرا گذاشته شود.((۸۴ بر خلاف نظر فوق، برخی از محققان درباره علنی بودن اجرای حد معتقدند: »آیـه ای کـه در قرآن، سند علنی بودن اجرای حد است،((۸۵

در مقام بیان جـواز علنـی بـودن نیسـت، بلکه قضیه این است که این کار اجرا شود و چند نفری هم شهادت دهند. بنـابراین، بحـث ملاء عام و عبرت و ارعاب انگیزی در کار نیست، بلکه مسئله شهادت است که در واقع از یک جهت به نفع متهم است؛ برای اینکه ادعا نشود حد بر او جاری نشده است و بار دیگر بر او حد بزنند. به عقیده یکـی دیگـر از صـاحبنظران، در کتـب فقهـی، حفـظ آبـروی یـک انسان، جایگاه مهمی دارد. قدر متیقن این است که اسلام هیچ وقت نمی خواهد اگر فـردی مرتکب خطایی شد، آبروی او در ملاء عام برای همیشه برود زیرا این امر با مـذاق شـرع سازگاری ندارد؛ آن هم شرعی که آبروی مسلمان را مثل خونش محترم می دانـد و مـی خواهد آنرا حفظ کند. لذا اجرای مجازات در ملاء عام مسلّم نیسـت.((۸۶

ادامه مطلب
بدون نظر

 نقد و بررسی اجرای علنی شلاق

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 2 ماه پیش ارسال شده

سوال این است که آیا اجرای علنی مجازات شلاق و سایر مجازاتهـا مشـروعیت دارد یـا اینکه تشریع و بدعت در دین به حساب می آید؟

برخی از فقهای محترم، نسبت به مشروعیت این مسئله اتفاق نظر دارند و مسـتند ادعـای خود را نصّ صریح قرآن کریم و سیره ی معصومین (ع) ذکر کرده انـد. در قـرآن کـریم (آیه ۳ سوره ی نور) نسبت به مجازات فرد زناکار آمده است: » و لیشهد عـذابهما طائفـه من المومنین« یعنی: »باید طایفه ای از مؤمنین هنگام اجرای مجـازات فـرد زانـی و زانیـه، حاضر و ناظر باشند« و این حضـور بـه عقیـده برخـی از فقهـا چیـزی جـز علنـی بـودن مجازات نیست.((۷۸

در پاسخ به امکان یا عدم امکان اجرای علنی حدود، از میان فقهای معاصر، آیت االله محمد تقی بهجت معتقدند: »اعلام مردم برای حضـور در وقـت اقامـه حـد زنـا امـری مسـتحب است.« آیت االله گلپایگانی نیز بر این باورند که : »اجرای حدود در ملاء عام جـایز اسـت و در مورد اجرای زنـا، حضـور بعضـی مـومنین لازم اسـت.(۷۹)« آیـت االله محمـد فاضـل لنکرانی در پاسخ به پرسش فوق خاطر نشان می سازند که : »در این مورد، از نظر فقهی، تصریح قرآن است که باید طائفه ای از مومنین ناظر اجرای حـد باشـند و ایـن طایفـه بـر عده کم و زیاد قابل تطبیق است. حتی برخی قائل هستند که بر یک نفر هم صدق می کنـد. لیکن بحث دیگر آنست که حکمت اجرای حدود چیست؟

پر واضح است که اجـرای حـدود عقوبتی است برای شخص گناهکار و از این جهت فرقی نمی کند که این عقوبـت در او یـا در دیگران تأثیر بگذارد یا نه؛ و باید توجه نمود که اجرای حد که در حضور عـده ای بـر او جاری می شود، خود عقوبتی مضاعف است بر گناهکار؛ اما اینکه آیا در اجرای حـدود الهی باید تأثیری در جامعه و بینندگان هم باشد؛ هیچ آیه و روایتی به طور صریح دلالـت ندارد زیرا احتمال این معنـا وجـود دارد کـه آیـه شـریفه » و لیشـهد عـذابهما طائفـه مـن المومنین« از این جهت باشد که تشدید عقوبت باشـد بـرای گناهکـار؛ بنـابراین از دیـدگاه فقهی مسئله در این جهت نیست که آیا اجرای حدود در جامعه تأثیر دارد یـا نـه؟

لکـن از دیدگاه کلی و حکومتی روشن است که اجرای برخی از حـدود در مـلاء عـام سـبب بیمـه شدن جامعه از ابتلاء و شیوع فساد می شود و حفظ امنیت آن جامعه را به دنبـال دارد و این اختصاص به جامعه اسلامی ندارد و ما می تـوانیم بگـوییم تشـخیص ایـن مطلـب بـه عهده گروهی از اهل نظر است که چنانچه در موردی تشخیص دهند که اجرای یک حـدی نه تنها تأثیری در جامعه ندارد، بلکه ممکن است آثار منفی به دنبال داشته باشد، نباید در ملاء عام اجرا شود. بنابراین، در شرایط کنونی، چنانچه اجـرای حـد در مـلاء عـام سـبب شود که از طریق نمایش آن در کشـورهای غیـر مسـلمان تحقیـری نسـبت بـه اشـخاص مسلمان یا جامعه مسلمین به بار آورد، نباید در ملاء عام جاری شود(۸۰)«

ادامه مطلب
بدون نظر

تعارض مجازات با معیارهای بشر دوستانه

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 2 ماه پیش ارسال شده

تعارض با معیارهای بشر دوستانه

یکی از مهمترین تغییراتی که در قرن گذشته، تقریبـاً در همـه جوامـع روی داده، تخفیـف روزافزون مجازاتها بوده است. از پایان قرن هجدهم، اصلاحطلبان و جنبشهای اصلاحی زیادی در اشاعه نظریات بشر دوستانه مؤثر واقع شدند. تغییرات قرن حاضر، در اصلاح حقوق جزا و قوانین کیفری سریعتر از هر عصری بوده است.

با ظهور مکاتب کیفری نوین بویژه مکتب دفاع اجتماعی، که بـه مباحـث انسـان شناسـی حقوقی و جامعه شناسی جنایی عنایت خاصی داشـته و توجـه بـه حیـات انسـانی را بـر مبنای باورهای بشر دوستانه شکل و انسجام می بخشد؛ و تحت تاثیر همین آموزه ها که مفهوم تازه ای از فرایند بشر محوری تکوین می یابد، ارزشهای انسانی جدید مـی شـوند وضرورت حفظ حرمت و کرامت ذاتی انسان به عنوان یکی از اصول بنیادین حقـوق بشـر مطرح میگردد.

نتیجه همه این تحولات، ظهور بینش های جدید و اعلامیه های حامی حقوق بشر اسـت کـه در رأس همه آنها اعلامیه جهانی حقوق بشر بعنوان آرمان مشترکی برای جامعه انسانی جهت شناسایی حیثیت ذاتی کلیه اعضای خانواده بشری و حقوق یکسان و انتقال ناپـذیر آنان اساس آزادی و عدالت و صلح را در جهان تشکیل میدهد.

 

به تبع همین اندیشه هاست که امروزه مخالفان کیفر شلاق، از این کیفر به عنوان مجازاتی خصمانه و غیرانسانی که احساسات بشری را نادیده می انگارد، یاد مـی کننـد. مخالفـان، این پرسش را مطرح می کنند: در شرایطی که اجتماع قرن بیستم برروی ارزشهای انسانی بنا شده و اعمال وحشیانه از آن زدوده گشته است؛ آیا باید بازهم اعمـالی انجـام داد کـه این ارزشهای عالی نابود شوند یا در آنها اختلال و آشفتگی پدید آید؟ آیا حیف نیست که شأن و منزلت انسان در زیر ضربات وحشتناک تازیانه مضمحل گردد؟! آیـا هنـوز بایـد انسانها را مانند حیواناتی درنـده پنداشـت و بـه همـان طریـق کـه بـا جـانوران گزنـده و خطرناک رفتار می شود عمل کرد؟

آیا مانند انسانهای اولیه بایـد انتقـام جـو و کینـه تـوز بود؟ آیا بازهم باید اشتباه گذشتگان را تکرار کرد و عـادات و رسـوم نادرسـت و قواعـد زشت و آثار ناپسندشان را زنده نگاه داشت؟ آیا باید علـی رغـم تحـولات درخشـانی کـه تمدن عالی قرن بیستم در اندیشه ها پدید آورده است، باز هـم آداب و اندیشـه هـای نسـل گذشته را به نسل کنونی تحمیل کرد؟ (۷۷) به هر ترتیب، منتقدان خاطر نشان می سازند که بشر امروز متمدن است و در راه ترقیات شگرف و روزافزون گام برمی دارد، به پیشرفت و حیثیت انسانها احتـرام مـی گـذارد،

بـه اعتبار و شأن آنها می افزاید، رفتارها و کردارها را انسانی تر می کنـد، صـمیمت و یکـدلی ایجاد می نماید، بشردوستی و نوع پرستی را رواج میدهد، لذاباید صریحاً اذعـان داشـت که مجازات انسان به دست انسان که به نام اجرای عدالت صورت میگیرد، به عنوان لکـه ننگی است که بر پیشانی بشریت نقش بسته است. در این میان کیفر تحقیرآمیز شلاق، به ایجاد تزلزلی عمیق در ساختار شخصیتی بزهکار و تنزیل پایگاه اجتماعی او مـی انجامـد. چنین فرد حیثیت باخته ای که جامعه و اطرافیان از او روی برگردانده اند واز مصاحبت و معاشرت با او اجتناب می ورزند؛ هرگز نخواهد توانست جایگاه پیشین خود را بـه عنـوان یک انسان عادی بازیافته و بر مجهولات روحی خود فائق آید.

ادامه مطلب
بدون نظر

تعریف مجازات از دیدگاه جامعه شناسی کجروی

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 2 ماه پیش ارسال شده

از دیدگاه جامعه شناسی کجروی، سیاست تنبیه و مجازات توأم با فشار بـه عنـوان »راه حل پسینی« در مقابله با کجروی تعریف میشود که جنبـه بازدارنـدگی آن مـورد تردیـد است.

بدین معنا که افراد برای گرایش به رفتاری خاص، به انگیزه نیاز دارند؛ و این لـذتها و پاداشهاست که میتواند آن انگیزه را ایجاد کند. (۷۵) در این میان، متغیر تنبیه و فشار هم، اثر بازدارنـدگی خـود را از طریـق کاسـتن شـرایط دستیابی فرد به لذتها و پاداشهای کجروی بر جای میگذارد. حاصل ایـن وضـع نیـز در عمل آن است که تا زمانی که موجود باشد، اثر انگیزههای کجروانه را کاهش میدهد، این نیز بدان معناست که این متغیر، کجروان را صرفاً به شکل موقت از ارتکاب عمل بـازمی- دارد و هرگاه از بین برود، دوباره همان لذتها و پاداشهاست که توان خـود را در هـدایت رفتار فرد متجلی میسازد. (۷۶)

به هر حال، منتقدین شلاق هر چند نقش ارعابی و ترهیبی این کیفر را به طور کامل انکـار نمیکنند، مع الوصف، با دلایل چنـدی کـه مـذکور افتـاد، خصیصـه ارعـابی و بازدارنـده منتسب به کیفر مزبور مورد تردید و انتقاد قرار دادهاند.

مضافاً به اینکه، با اجرای شـلاق نوعی مغایرت آشکار و عمیق بین نقش ارعابی و اصلاحی کیفر نمایـان میگـردد. در ایـن شرایط، بزعم مخالفان هرچند اعمال توأم با خشونت ایـن کیفـر ممکـن اسـت احساسـات مجرمانه عمومی را تضعیف نموده و بزهکار را از تکرار مجدد جرم بترساند؛ با این حال، به لحاظ اینکه هیچ نوع ارتباط آموزشی و تربیتـی را بـین مقـام مجـری حکـم و بزهکـار ایجاد نمیکند، نقش اصلاحی آن به شدت تحت تأثیر قـرار مـیگیـرد؛ زیـرا دو خصیصـه اصلی این مجازات عبارت از جنبه رسواکنندگی و رنجآوری آن میباشد که به هیچ وجـه با هدف اصلاح و بازپروری اجتماعی مطابقت ندارد.

ادامه مطلب
بدون نظر

توجیه مخالفان کیفر شلاق

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 2 ماه پیش ارسال شده

مخالفان اعمال شلاق و دیگـر کیفرهـای جسـمانی تـأثیر ایـن نـوع مجازاتهـا را از جهـت جلوگیری از ارتکاب جرم مورد تردید قرار دادهاند و در توجیه ادعای خود به ارائه دلایل چندی میپردازند. تأثیر مجازات از نظر پیشگیری عمومی از طرف عـدهای جرمشناسـان مورد انتقاد قرار گرفته و معتقدند که مجازات به منظور پیشگیری عمـومی همیشـه تـأثیر مثبت ندارد و گاهی نیز سبب خشونت و بدبینی افراد نسبت به اجتماع میشود. (۶۵)

“منتسکیو” صاحب اثر »روح القوانین« ضمن مخالفت با شدت مجازاتها خاطر نشان مـی- سازد که تجربه ثابت کرده است که کیفرهای ملایم در ذهن افراد بیشتر تأثیر میکند. وی معتقد است: »که اعمال مجازاتهـای سـخت جسـمانی موجـب مـیگـردد کـه قـوه محرکـه حکومت فرسوده شود و افکار مردم به مجـازات خشـن معتـاد گـردد. در ایـن وضـعیت، همانطور که تنبیهات خفیف مردم را متأثر میکند، آن وقت با تنبیه شدید باید متأثر شوند و رفته رفته ترس از مجازات شدید کمتر میشود و باز هم مجبور میشوند بر شـدت آن بیافزایند و طبعاً نتیجهای هم از آن برای اصلاح اخلاقی گرفته نخواهد شد.(۶۶)

« یکی از محققان دیگر، پیرامون نقش بازدارندگی عمومی چنین کیفرهایی معتقـد اسـت کـه یکی از علل عمده تمایل توسل به چنین کیفرهایی یک اشتباه معرفت النفسـی اسـت و ایـن اشتباه عبارت از اینست که تفاوتهای فاحش بین افکار، عادات و عواطـف طبقـات مختلـف جامعه را از نظر دور میداریم و به دست فراموشی میسپاریم.

به اعتقاد ایشان، به علـت فراموشی است که اشخاص درستکار و با تقوی تصوری کـه از قـانون کیفـری دارنـد و احساسی که از آن به آنان دست میدهد با تصور و احساس طبقات اجتمـاعی کـه انبـوه کثیر بزهکاران از آن میان برمیخیزنـد متفاوتسـت… آنهـا فرامـوش مـیکننـد کـه مـردم بهنجار اگر مرتکب جرم نمیشوند، بر اثـر تـرس از کیفـر قـانونی نیسـت، بلکـه قـویترین عاملی که آنها را از ارتکاب بزه بازمیدارد، تنفر و انزجار مادی و معنوی آنان در مقابـلجرم میباشد و به علاوه، وجدان پاک خود آنان و افکار عمومی برای این طبقـه از مـردم از عوامل قوی بازدارنده از ارتکاب جرم محسوب میشود. (۶۷)

ادامه مطلب
بدون نظر

مهمترین هدف اجرای مجازات

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 2 ماه پیش ارسال شده

خلاصه بحث آنکه، از دیدگاه مخالفان شلاق، این کیفر یکی از یادگارهای جاهلیت و قرون وسطی تلقی میشوداثر. مستقیم و ملموس چنین تعذیبی صرفاً بر جسم بزهکار بـوده و درصدد است که با ایجاد رنج و تعب دردناک، اسـباب تنبیـه و آگـاهی بزهکـار را فـراهم آورد و او را از ارتکاب مجدد بزه باز دارد. حال آنکه، منتقدان بر این باورند کیفر مزبـور هیچ یک از اهداف اصلاحی و تربیتی موردنظر نظام جزایی را تضمین نمیکنـد و اساسـاً اجرای آن با اندیشه اصلاح و بـازپروری بزهکارانـه منافـات دارد؛

زیـرا آنچـه محـرک و انگیزه اصلی ارتکاب جرم است، همانا، تمایلات نفسانی و اندیشههای مجرمانهای است که خود میتواند بر حسب شخصیت افراد مختلف، دارای وجوه گوناگون و اشکال متفـاوتی باشد. لذا بکارگیری کیفر جسمانی به جای آنکه به علتیابی تمایلات مجرمانـه بپـردازد و در جهت تهذیب نفس و روح آدمی تلاش نماید، تمرکز غایی خود را بر ایجاد رنـج و آزار قرار میدهد که در حقیقت هیچ نوع تناسبی با بحث جامعهپذیری ندارد.

 تردید در نقش بازدارندگی

یکی از مهمترین هدفهایی که برای مجازات تصور میشود، آنست که مانع ارتکـاب جـرم میگردد. لذا گفته میشود کیفر باید واجد شرایط نقش عبرت آموزی بزهکار (بازدارندگی خاص) و عامه مردم (بازدارندگی عام) باشد. در حقیقت، تنبیه بزهکار باید کسـانی را کـه وسوسه تقلید از او را در سر میپروراننـد، بـه فکـر وا دارد. بـه همـین لحـاظ اسـت کـه قانونگذار، اغلب به هدف رعب انگیزی جمعی توجه دارد و در این راسـتا، مجازاتهـایی را پیش بینی میکند که به لحاظ شدت، سرعت و قطعیت اجراء، افکار عمومی را تحـت تـأثیر قرار دهند. بنابراین هدف ارعاب انگیزی در کهنترین دوران، حاکم بوده است.

اگرچه در شرایط فعلی، کارآیی واقعی رعب انگیزی جمعی مورد تردید واقع شـده اسـت، لیکن امروزه نیز گهگاهی تجلی میکند. در گذشتههای دور، هدف مزبور، بـویژه در قالـب اعمال تنبیههای وحشتناک و بیرحمانه، به منظور ترساندن بزهکاران احتمالی، جلـوگیری از تکرار جرم توسط مجرمین و به وحشت انداختن اطرافیان آنان از طریق نمایش صحنه فجیع تنبیه، تحقق مییافت.

ادامه مطلب
بدون نظر
صفحه 10 از 329« بعدی...89101112...203040...قبلی »