تحلیل عوامل تاثیر گذار برامنیت ملی

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 2 ماه پیش ارسال شده

آنها معتقدند که قریب به اتفاق روابط بینالمللی بر سر آب، مشارکتی هستند (Ansink, 2009) و آب میتواند بعنوان یک ابزار مشارکت و یا بصورت یک هدف مشترک برای مشارکت بین دولتها عمل نماید. آنها بر این باورند که منابع مشترک آبی نه تنها میتواند تضاد و تنشهای بین دو کشور را کاهش دهد بلکه بعنوان یک تسهیلگر در بهبود روابط و افزایش سطح مشارکت و همکاریهای دولت ها در زمینههای مختلف اقتصادی و سیاسی نیز عمل نماید.

همکاری ایران و ترکمنستان در ساخت بهره برداری مشترک از سد دوستی یکی دیگر از نمونههای موفق مشارکت دو کشور در بهرهبرداری از یک رودخانه مرزی است. سد دوستی که بر روی رودخانه هریرود (مرز مشترک ایران و ترکمنستان) احداث گردیده است با هدف تأمین آب شرب و کشاورزی دو کشور در سال ۲۰۰۵ به بهرهبرداری رسید که براساس توافقات صورت گرفته آب آن بصورت مساوی بین دو کشور تقسیم میگردد.

بطور کلی آب بیش از آنکه یک عامل تضاد و تنش بین دولت ها باشد میتواند یک ابزار و یا یک هدف برای مشارکت بیشتر بین دولتها و کشورها عمل نماید. مطالعات صورت گرفته نشان میدهد که هزینههای عدم مشارکت در بهرهبرداری از رودخانههای مرزی برای کشورهای ذیمدخل، بسیار بیشتر از سود حاصل از بهرهبرداری یک جانبه از این رودخانهها است که این هزینهها نه تنها باید توسط دولتها و سیاستمداران پرداخت گردد بلکه فشار اصلی آن بر صدها میلیون افراد فقیری خواهد بود که زندگی آنها به این منابع وابسته است .(Biswas, 2011; Tilmant & Kinzelbach, 2012)

آب و امنیت ملی

افزایش نیاز آبی و کاهش منابع موجود آب بهمراه اثرات سوء تغییر اقلیم، امنیت جهانی را بشدت تهدید نموده و مفهوم امنیت ملی را نیز دستخوش تحول نموده است. این امر سبب شده است که منابع آب و بهرهبرداری از رودخانههای مرزی مشترک با مسائل امنیتی و سیاسی ارتباط مستقیم پیدا نماید. برای نمونه براساس پروتکل امنیتی سال ۱۹۸۷ بین سوریه و ترکیه در حوضه آبریز فرات، ترکیه متعهد گردید تا حداقل جریان متوسط سالیانه ۵۰۰ مترمکعب بر ثانیه را برای سوریه تأمین نماید و بازای آن، سوریه متعهد گردید که در عدم حمایت از گروه جدایی طلبان P.K.K با ترکیه همکاری نماید. تحلیلگران سالهای ۱۹۵۰ تا ۲۰۳۰ میلادی را به دو دوره -۱ اقتصادی (۱۹۵۰-۱۹۹۰) و -۲ زیست محیطی (۱۹۹۰-۲۰۳۰ ) تقسیم کردهاند. نکته حائز اهمیت در این تقسیمبندی آنست که در دوره اول، “امنیت ملی”عمدتاً ماهیت “ایدئولوژیک و نظامی” داشت وشاخصه آن “جنگ سرد” بود؛ حال آنکه در دوره ۱۹۹۰- ۲۰۳۰، “امنیت ملی” بیشتر تحت تأثیر “امنیت غذایی و شغلی” و “مسائل زیست محیطی” خواهد بود(.(Brown, 1994

ادامه مطلب
بدون نظر

جنگ آب، توهم یا واقعیت

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 2 ماه پیش ارسال شده

بیش از ۴۵ درصد از خشکیهای جهان در حوضههای آبریز مشترک بینالمللی قرار دارند (Mostert, 2003) و زندگی بیش از ۴۰ درصد از مردم دنیا به رودخانههای بین المللی وابسته است. این عدد در ترکمنستان ۱۰۰ درصد، مصر ۹۷ درصد، هلند ۸۹ درصد، پاکستان ۸۰ درصد، سودان ۷۷ درصد و عراق ۶۶ درصد می رسد .(Swain, 2004) از بین ۲۶۳ رودخانه بینالمللی و آبخوان مشترک در دنیا، ۱۵۸ مورد آن فاقد هر گونه ساختار مشخص برای مشارکت بین ذینفعان است (Ansink, 2009) که این مسأله سبب افزایش تنشهای سیاسی بین کشورهای مختف ذینفع شده است. کمبود منابع آب و عدم وجود جایگزین مناسب برای آن، سبب امنیتی شدن مسائل آّبی شده است. این مسأله سبب شده است که کشورهای بالادست از”آب“ برای کسب ”قدرت“ بیشتر و کشورهای پایین دست از ”قدرت“ برای کسب ”آب“ بیشتر استفاده کنند(.(Wegerich, 2008

از آنجاییکه آب برخلاف نفت هیچ جایگزینی ندارد لذا برخی از تحلیلگران پیشبینی کردهاند که جنگ در قرن آینده بر سر منابع آب و نه بر سر ذخایر نفت خواهد بود .(Engelman & LeRoy, 1995; Ohlsson, 1995) هرچند که بسیاری معتقدند که تنشهای آبی بندرت باعث ایجاد جنگ و خشونت در قرن حاضر شده است(Barnaby, 2009; Wolf, 1

ولی شواهد متعددی بیانگر وجود برخی تنش ها وتضادهای شدید۱ بین برخی دولتها و کشورها بر سر منابع آبی بوده است. برای نمونه گفته می شود در پنجاه سال اخیر، ۱۸۳۱ مناقشه بر سر آب در جهان رخ داده است که ۳۷ درصد آن موجب بروز جنگ یا انفجار سد شده است. تنش بین عراق و سوریه در سال ۱۹۷۵ در بهرهبرداری سوریه از سد الثوره (Tabqa Dam) و کاهش دبی رودخانه فرات تا مرز یک جنگ تمام عیار پیش رفت و عراق، سوریه را تهدید به بمباران سد الثوره کرد. این اختلاف باعث شد که دو کشور نیروهای مرزی خود را در مرزهای دو کشور مستقر نمایند که این مسأله در نهایت با میانجیگری عربستان و شوروی سابق خاتمه یافت (Korkutan, .2001; Sadeghi, 1997)

از سوی دیگر، بهرهبرداری از رودخانه مرزی اروندرود یکی از بهانههای اصلی صدام برای حمله نظامی به ایران و جنگ ۸ ساله بین دو کشور بود .(Maleki, 2005) بطور کلی، منابع آبی اگر چه ممکن است علت اصلی جنگ و تنشهای شدید بین دولتها و ملتها معرفی نشود ولی ممکن است یکی از عوامل ایجاد جنگها و تضاد بین دولتها بوده باشند. به بیان دیگر، هرچند که ادعا شود که جنگی بر سر آب صورت نگرفته است؛ ولی عدم وجود جنگ به معنای عدم تضاد بر سر مسائل آبی مشترک نیست(.(Zeitoun, 2007از طرف دیگر برخی کارشناسان و تحلیلگران، آب را یک ابزار مشارکت و نه یک ابزار تضاد بین دولتها میپندارند.(Tilmant & inzelbach, 2012; Biswas, 2011; Mostert, 2003; Swain, 2001; Wolf, 1998

ادامه مطلب
بدون نظر

تفکیک فعالیت های مختلف پروژه در فرجه زمانی مشخص

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 2 ماه پیش ارسال شده

به جهت رعایت اصول علمی و انجام کار به صورت برنامه ریزی شده ، فعالیت های مختلف شناسائی و برای انجام هر کدام فرجه زمانی لازم تعیین وسپس به روش CPM برنامه ریزی و کنترل گردید. نمودار مربوطه در شکل شماره ۱ آمده است.

همانگونه که در شکل مشاهده می شود این فرآیند شامل فعالیت های زیر بوده است که به تفکیک به شرح آن ها می پردازیم:

۱- شناسائی وضعیت موجود

۲- بررسی وضعیت مطلوب

۳- تدوین پیش نویسی روش اجرائی

۴- بررسی روش اجرائی جدید و نهایی کردن آن

۵- توجیه عوامل اجرائی کار

۶- انجام روند تصویب و ابلاغ فرایند

شناسائی وضع موجود در وهله ی اول بایستی وضع موجود و گردش کار فعلی فرآیند رسیدگی به صورت وضعیت های پیمانکاران شناسائی و بررسی می شد. برای این کار ابتدا افراد درگیر در واحدهای مختلف اعم از حوزه های فنی و مالی شناسائی و با افراد کلیدی این حوزه ها جلسات توجیهی تشکیل و از ایشان خواسته شد که عوامل دست اند کار را توجیه و توصیه و ترغیب به همکاری و ارائه اطلاعات بنمایند سپس با تشکیل کار گروهی مرکب از کارشناسان و مدیران قسمت های فنی ومالی گردش کار فعلی رسیدگی به صورت وضعیت پیمانکاران به تفکیک در حوزه ی مالی و حوزه های مرتبط قبیل از ارجاع به امور مالی تهیه شد. در بدو امر مشخص گردید که اساسأبرخی از مراحل انجام کار زائدو حذف آن ها نه تنها در ماهیت کار اثرگذارنیست بلکه درسرعت انجام فرآیند و تقلیل زمان رسیدگی بسیار مؤثر خواهد بود.

مثلا پس از دریافت صورت وضعیت توسط دبیرخانه شرکت بایستی حداقل هفت مرحله طی شود تا به امور مالی برای رسیدگی احاله گردد که در این میان می توان دو مرحله وقت گیر را از این بخش که صرفاً یک ارجاع می باشد که همین ارجاع به دلیل مشغله کاری مسئول مربوطه ممکن است مدت زمان زیادی را به خود اختصاص دهد از کار حذف گردید.البته لازم به ذکر است که گاهی با یک تفویض اختیار محدود می توان بسیاری از گلوگاه هارا حذف کرد که در اینجا همین عمل صورت گرفت. شکل های ۲ و ۳ وضعیت موجود قبل از اجرای پروژه و گردش کار پیشنهادی رسیدگی به صورت وضعیت های پیمانکاران را از بدو ورود صورت وضعیت تا دریافت توسط حوزه مالی شرکت نشان می دهد.

ادامه مطلب
بدون نظر

عمده تریت مشکلات اجرای کار پیمانکاران

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 2 ماه پیش ارسال شده

معضلات اجرای کار به روش موجود(قبل از اصلاح فرآیند) عمده ترین مشکل روش موجود، ایجاد تأخیر در انجام فعالیت های پروژه ها و بروز نارضایتی و سلب انگیزه پیمانکاران برای فعالیت می باشد که قطعاًدر تحویل به موقع پروژه ها و عدم بهره برداری در زمان مقرراثر مستقیم خواهد داشت. همچنین از سایر اثرات منفی جنبی می توان به سوء استفاده های مالی و تخلفات احتمالی، رفتار سلیقه ای، سلب اعتماد ذینفعان، قانون گریزی و… اشاره کرد.

یادآوری وذکر این نکته ضروری است که همانگونه تأخیر در پرداخت باعث تضرر پیمانکار می گردد به همان نسبت چنانچه امکان دریافت وجه در کوتاه ترین زمان برایش میسر گردد بهره خواهد برد. لذا بی نظمی ها در رسیدگی به صورت وضعیت ها به خصوص صورت وضعیت هائی با بار مالی کلان این احتمال وجود دارد که به دلیل تمایل به رسیدگی صورت وضعیت های سفارشی صورت وضعیت های دیگر مدتها در نوبت رسیدگی معطل خواهند ماند لذا تدوین روش اجرایی برمبنای اصولی قانونی ، احتمال بروز تخلفات را نیز به میزان قابل توجهی کاهش خواهد داد.

فواید حاصل از تجدید ساختار فرآیند و ایجاد روش اجرایی منطقی دردست داشتن ابتکار عمل و جلوگیری از بروز ادعاهای احتمالی پیمانکاران در جهت توجیه تأخیرات پروژه ها، رعایت اصول قانونی و پایبندی به آن، جلوگیری از چندگانگی برخورد با موضوعات یکسان که از خصوصیات کار فرآیندی است، امکان کنترل ونظارت بر انجام امور با توجه به امکان زمان بندی فعالیت ها، جلب رضایت مشتری و ذینفعان، جلوگیری ازسوء استفاده های احتمالی و… از محسنات روش اجرایی تدوین شده برای رسیدگی به صورت وضعیت کارکرد پیمانکاران می باشد.

ادامه مطلب
بدون نظر

بررسی منحنی عملکرد دینامومترها

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 2 ماه پیش ارسال شده

دینامومتر ژنراتوری جریان مستقیم بدلیل داشتن جاروبک و کلکتور نیاز به مواظبت و نگهداری بیشتری نسبت به دینامومتر ژنراتوری جریان متناوب دارد. در گذشته بدلیل عدم گسترش فنآوری درایوهای مجهز به نیم هادیهای سویچینگ از دینامومتر ژنراتوری جریان مستقیم استفاده میشد. امروزه بدلیل گسترش فنآوری درایوهای مجهز به به نیم هادیهای سویچینگ و ارزانشدن نسبی آن از دینامومتر ژنراتوری جریان متناوب بیشتر استفاده میشود و عملا دینامومتر ژنراتوری جریان متناوب جایگزین دینامومتر ژنراتوری جریان مستقیم شدهاست.

روتور دینامومترهای ادیکارنت در دو نوع دیسکی و استوانه ای ساخته میشوند. در نوع دیسکی خنک کاری از سطح دو پهلوی دیسک و در نوع استوانهای، خنککاری از محیط استوانه انجام میشود. دینامومتر روتور دیسکی ادیکارنت دارای ممان اینرسی کمتری نسبت به دینامومتر روتور استوانهای ادیکارنت میباشد. این نوع دینامومتر به نیروی محوری خارجی بشدت حساس بوده و آسیبپذیر است.[۵]

   منحنی عملکرد دینامومترها

رفتار دینامومترها متفاوت بوده وهریک از آنها برای شرایط خاصی مناسبند. این تفاوت رفتارها را می توان در منحنی عملکرد آنها مشاهده نمود. در شکل ۱ منحنی گشتاور و توان برای دینامومتر هیدرولیکی به همراه منحنی بار یک موتور احتراق داخلی نشان داده شده است. این نوع دینامومتر در دور صفر گشتاور قابل ملاحظهای تولید نمیکند. ناحیه b ناشی از محدودیت حداکثر گشتاور ، ناحیه c ناشی از محدودیت حداکثر انتقال حرارت، ناحیه d ناشی از محدودیت حداکثر دور و ناحیه e ناشی از محدودیت حداقل دقت می باشد.

ادامه مطلب
بدون نظر

چگونگی آزمون موتورهای الکتریکی

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 2 ماه پیش ارسال شده

با توجه به توضیحات فوق، معمولاً برای تستهای گذرا و شبیهسازی شتابگیری موتور از دینامومترهای ژنراتوری الکتریکی استفاده میشود. برای توانهای بالا از ینامومترهای هیدرولیکی استفاده میشود.

دراتاق تستهای جدید، معمولا از دینامومتر هیدرولیکی، ادی کارنت و ژنراتوری جریان مستقیم یا متناوب استفاده شده و از دینامومتر اصطکاکی استفاده نمیشود.

در آزمون موتورهای الکتریکی به اندازه گیری گشتاور در دور صفر(گشتاور راه اندازی) نیاز است دینامومترهای ژنراتوری الکتریکی و دینامومتر پودری-ادی کارنت برای این آزمون مناسب میباشند.. دینامومتر های پودری ادی کارنت از ترکیب دینامومتر ادی کارنت با اصطکاکی ساخته میشود. با این ترکیب، عیب نداشتن ترمز قابل ملاحظه دینامومتر ادی کارنت در دور صفر بر طرف می شود. ولی این دینامومتر ترکیبی (پودری-ادیکارنت) برای دور بالا مناسب نمی باشد.[۳]

از نظر کنترلپذیری، دینامومترها به ترتیب، ژنراتوری الکتریکی، ادی کارنت و هیدرولیکی دسته بندی میشوند.

آزمون عمل کرد موتور از نظر مقایسه قیمت، ارزانترین دینامومتر، نوع هیدرولیکی و گرانترین، نوع ژنراتوری الکتریکی است. دینامومتر ادی کارنت با قیمت متوسط وکنترلپذیری خوب برای توانهای پایین و متوسط برای تستهای پایدار (غیر گذرا) مناسب میباشد.[۴]

ادامه مطلب
بدون نظر

چگونگی سازماندهی طرح ریزی مشترک

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 2 ماه پیش ارسال شده

پیشنهادی را به کار می گیرند که نسبت به حوادث در حال تغییر، انعطاف پذیرتر و پاسخگوتر می باشند. در اصل ، این طرزکارها همان طرح ریزی عمدی موازی هستند.

در کنار این فرایندها، بایستی طرح هایی نیز برای پشتیبانی وجود داشته باشد. این طرح های پشتیبانی به صورت وظیفه ای توسط فرماندهان ، فرماندهان نیروی مشترک فرمانبردار یا فرماندهان مولفه ای در حمایت از طرح های عمدی آماده می شوند. فرماندهان پشتیبانی شده از این طرح ها استفاده می کنند.

و در نهایت , دستورالعمل های عملیاتی (OPORD) براساس طرزکارهای مشترک در قالب تجویزی و در طی طرح ریزی اقدام بحرانی آماده می شوند. این دستورالعمل ها، به شکل بخشنامه از یک فرمانده به فرماندهان تحت امرش و به منظور تاثیرگذاری در اجرای هماهنگ یک عملیات صادر می شود [۹].

سازماندهی طرح ریزی مشترک

بسیج , فرایندی است که نیروهای مسلح یا بخشی از آنها به وضعیت آمادگی جنگ یا دیگر اضطرارهای ملی آورده می شوند. بسیج ممکن است به دلیل وابستگی به تهدید برای مقابله به مثل ، از افزایش نیروی انسانی فعال تا طیف وسیع درگیری منابع اقتصادی ، سیاسی و صنعتی ملی را دربرگیرد.

فعالیت های طرح ریزی و اجرای بسیج ، ابتدا توسط خدمات و دپارتمان نظامی انجام می شوند. هرچندکه طرح ریزی عملیاتی برای پیشامدهای احتمالی اصلی ، شدیدا بر بسیج به موقع قابلیت ها و نیروهای ضروری متکی است . رییس فرمانده مشترک ستاد، انجمن طرح ریزی و اجرای مشترک (JPEC) را برای طرح ریزی عملیات مشترک سازماندهی می کند که این کار با ایجاد ارتباط فرماندهی پشتیبانی شده و پشتیبانی از آن ، بین فرماندهان انجام می شود.

ادامه مطلب
بدون نظر

آشنایی با تعریف تعامل پذیری

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 2 ماه پیش ارسال شده

۴۶٣٠.۵٠٠٠ DoD، “توانایی ارائه و قبول داده ها، اطلاعات ، مواد و خدمات … شامل معاوضه فنی اطلاعات و تاثیر عملیاتی پشت سرهم معاوضه ها به صورتیکه برای انجام ماموریت موردنیاز می باشد” را به عنوان تعریف تعامل پذیری درنظر می گیرد[۵].

تعامل پذیری شامل ۲-بعد سازمانی و زمانی می باشد که بر محدودیت های سازمانی با دستگاه های ارتباطی متنوع بدست آمده ازطریق نرم افزار استوار است . طرح ریزی تعامل پذیری برای آینده نیز، به واسطه مهندسی نیازمندی ها و تعامل پذیری سیستم فرماندهی و کنترل توسط مهندسی نرم افزار و نیازمندی ها انجام می شود[۶].

تعامل پذیری مبتنی بر DOTML-P است که نماینده دکترین ، سازماندهی ، آموزش ، مواد، رهبری و صف می باشد. در این راستا می توان به موارد زیر به عنوان نیازهای تعامل پذیری اشاره کرد:

–    دکترین : برای مشخص کردن “علت ” تعامل

–    سازمان : برای تعیین “اشخاصی ” که تعامل می کنند

–    مواد: برای ارائه “چگونگی ” فنی تعامل (راه حل های مواد باید برنامه ها، خدمات و نسخه های سیستم را پیوند دهند)

ادامه مطلب
بدون نظر

تعامل پذیری چالشی در هدایت عملیات های مشترک

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 2 ماه پیش ارسال شده

در این مقاله ، در بخش دوم تعامل پذیری و مفاهیم آن توضیح داده خواهد شد. سپس اصول C4 عملیات های مشترک , سیستم های پشتیبانی فرماندهی و کنترل و طرح ریزی سیستم های C4 بیان خواهند شد. در ادامه , طرح ریزی , استانداردسازی سیستم های C4 و اجرابرای عملیات های مشترک مطرح می شود. در نهایت نیز, چگونگی ارزیابی و نتیجه گیری ارائه خواهد شد.

 تعامل پذیری

تعامل پذیری به عنوان چالش اولیه در هدایت عملیات های مشترک و اصل اساسی برای موفقیت عملیات نیروهای ائتلافی و مشترک ، ابتدا با تمرکز بر سطح تجهیزات مطرح شد. سپس به سرعت به سطح تعامل بین خدمات و نیروهای مسلح تعمیم یافت که در این سطح ، توانایی کار کردن نیروها با یکدیگر موردنظر قرار می گیرد. همکاری نیروهای زمینی ، هوایی و دریایی با همدیگر یا نیروهای کشورهای مختلف در عملیات های مشترک چندملیتی نمونه هایی از تعامل پذیری نیروهای مسلح هستند. در نهایت ، با پیچیده تر شدن سیستم ها، لزوم ارائه راهکارهایی به منظور تعامل سیستم ها و شکل گیری “سیستم سیستم ها” (تعامل پذیری به معنای پیشرفته آن ) احساس می شود[۲].

مرسوم ترین تعریف که DoD و ناتو ارائه داده اند، تعامل پذیری را “توانایی سیستم ها، واحدها یا نیروها به منظور ارائه خدمات و قبول خدمات از دیگر سیستم ها، واحدها و نیروها و استفاده از خدمات برای کار کردن موثر با یکدیگر” تعریف می کند[۳, ۴].

ادامه مطلب
بدون نظر

تحلیل و ارزیابی کیفیت زندگی در نوسازی بافت فرسوده

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 2 ماه پیش ارسال شده

۸۵درصد بافت مسکونی منطقه ۹ فرسوده است. به گونه ای که حتی برخی از بناهای این منطقه به ویژه در محله های پرجمعیـت آن بیش از نیم قرن قدمت دارند. شایان ذکر است با توجه به قرار گرفتن بخشی از این منطقه بر روی گسل ری، این منطقه یکی از مناطق آسیب پذیر شهر تهران می باشد. به طوری که در صورت تحریک گسل ری ایـن منطقـه بعـد از منـاطق۱۷،۱۱،۱۰ و چنـد منطقه دیگر در جنوب تهران بیشترین میزان تخریب را در بر خواهد داشت (متین فر،.(۱۳۹۱ ویژگی های بافت های مذکور را مـی توان به شرح ذیل برشمرد :

-فقدان برنامه از پیش اندیشیده برای کاربری زمین و عدم تامین خدمات شهری مورد نیاز متناسب با جمعیت . -ریزدانگی به معنی کوچک بودن قطعات تفکیکی زمین (گاهی کمتر از۳۰ مترمربع) .

-نفوذپذیری و ناکارآئی شبکه دسترسی.

 تحلیل و ارزیابی کیفیت زندگی در نوسازی بافت فرسوده

شاخص ترین ویژگی شهر بزرگ تهران، ساختار مرکب و پیچیده آن است که سبب کـنش هـایی میـان عناصـر کالبـدی ، فضـائی، ارتباطات می شود و در پی آن ساختار و عملکرد محیط شهری را در مقیاس وسیعی متاثر می سازد.

مسئله بافت های فرسوده از تاثیر گذارترین عوامل بر ساختار کالبدی و عملکرد محیطـی شـهر اسـت کـه در حـال حاضـر یکـی از مهمترین عوامل ایجاد اغتشاش و عدم انسـجام در بافـت هـای کنـونی اسـت و از طرفـی کیفیـت زنـدگی از لحـاظ روح ، محتـوا و سرزندگی در کنار کالبد شهر بسیار اهمیت دارد، بنابراین توجه به مسائل و مشکلات بافت های فرسوده می تواند در میزان رضـایت مندی و کیفیت زندگی شهری ساکنین شهر تاثیرگذار است . فعالیت نوسازی با هدف افزایش کارایی و بهره وری، بازگرداندن حیـات شهری به بافت می باشد و از طریق نوکردن، توانبخشی، تجدیدحیات انطباق، دگرگونی، صورت می پـذیرد. در نوسـازی بـر فعایـت دائمی فضا تاکید شده و با ایجاد تغییراتی در کالبد، آن را معاصر می کند؛ و به ایجاد فضای شهری مناسب منجر می شود.

ادامه مطلب
بدون نظر
صفحه 10 از 316« بعدی...89101112...203040...قبلی »