آشنای با روند انتخاب پیمانکار

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 4 هفته پیش ارسال شده

[۵] فرآیند تحلیل سلسله مراتبی را به عنوان یک روش تصمیمگیری بالقوه جهت پیش ارزیابی پیمانکار در مدیریت پروژه ارائه دادند. در این تحقیق پس از آنکه پیش ارزیابی پیمانکاران صورت میپذیرد، تنها شش معیار حفظ میشوند و ارزیابی سلسه مراتبی با روال تحلیل سلسله مراتبی استاندارد انجام میشود. پالانیساران وکیومرانوامی [۶] بر اساس روشهای کاربردی و تجربی گزینش پیمانکار که توسط مدیران پروژههای دولتی مختلف در کشورهای متعدد به کار رفته، مدلی را برای پیش ارزیابی پیمانکار گسترش دادند

که سه گروه از معیارها را به کار میبرد: پاسخگویی، مسئولیت و صلاحیت. تاپکو [۷] یک مدل تصمیمگیری پیچیده را برای ارزیابی پیمانکار پیشنهاد میدهد که دو سلسله مراتب جداگانه را در بر میگیرد. اولین سلسله مراتب برای پیشارزیابی پیمانکار به کار میرود ۱۰)معیار) و دومی برای انتخاب نهایی کاربرد دارد (که در آن معیار سود و هزینه بر مبنای یک مدل تصمیمگیری در نظر گرفته شدهاند). مدل تصمیمگیری رتبهبندیهایی را به کار میبرد که از طریق یک مکانیزم تبدیل (تغییر) و یک فرآیند فیلترینگ براساس ارزشهای از پیش تعیین شده یا ارزشهای محاسبه شده آستانه فراهم میشود. آناگاستپالس [۸]

یک روش تحلیل سلسله مراتبی را برای گزینش پیمانکار در یک مناقصه باز پیشنهاد داد که در این روش از طریق یک مقیاس امتیازدهی هفت نمرهای (غیر قابل قبول، خیلی ضعیف، ضعیف، متوسط، خوب، بسیارخوب و درخشان) پیمانکار شایسته ارزشیابی میشود. گرچه این مقیاس نمرهگذاری مقایسههای دو به دو لازم را به طرز چشمگیری میکاهد، اما بیطرفی قضاوتها را تضمین نمیکند. عباسنیا، افشار و اشتهاردیان [۹]

روند انتخاب پیمانکار را به دو بخش بررسی پیش صلاحیت و تعیین برنده مناقصه تقسیم کردند و یک مدل ریاضی برای تعیین صلاحیت پیمانکاران ارائه دادند که با در نظر گرفتن معیارها و زیر معیارهای تصمیمگیری و همچنین وزن این معیارها از نظر هیات برگزار کننده مناقصه و ارزشگذاری هر کدام از این معیارها برای مناقصهگران به تعیین صلاحیت پرداختهاند. در این تحقیق آنچه در درجه اول مورد توجه ایشان بوده است تبیین و جمعآوری این معیارها و میزان اهمیت آنها است. رجایی و حضرتی [۱۰] .

، از دو روش وزنده ی ساده فازی و تاپسیس فازی برای ارزیابی صلاحیت و انتخاب پیمانکاران استفاده نمودند و پس از تحلیل حساسیت بررسی مطالعه موردی، نتایج آنها را با یکدیگر مقایسه نمودند که بررسی این مقایسه منجر به این نتیجه شد که تصمیمگیری بر مبنای روش وزندهی ساده فازی یک روش محافظهکارانه میباشد و از روش تاپسیس فازی هنگامی که تصمیمگیرنده ریسکپذیر باشد میتوان استفاده نمود. اصغری زاده و نصراللهی [۱۱]

در مطالعههایی که بر روی شناسایی و تعیین وزن شاخصهای موثر در انتخاب پیمانکاران پروژه های عمرانی انجام دادند علاوه بر شناسایی شاخصهای موثر بر انتخاب پیمانکار، میزان اهمیت و اولویتبندی شاخصهای مزبور را با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی مشخص کردهاند. حیدری و حیدری [۱۲] علاوه بر شناسایی شاخصهای موثر بر انتخاب پیمانکار، اهمیت و اولویتبندی شاخصهای مزبور را با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی گروهی بررسی نمودند.

ادامه مطلب
بدون نظر

چگونگی تعیین معیارها ورسم نمودار تحلیل سلسله مراتبی

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 4 هفته پیش ارسال شده

مواد و روشها

ماهیت کار ارزیابی صلاحیت پیمانکاران و انتخاب پیمانکار مناسب از نوع تصمیمگیریهای چند معیاره است. مدل تصمیمگیری چند معیاره از مدلهای انتخابگر بوده و به منظور انتخاب مناسبترین گزینه از بین (m) گزینه موجود بکار میرود. مراحل انجام شناسایی و ارزیابی شاخص های موثر در انتخاب پیمانکاران برای پروژههای فاینانس شرکت آب و فاضلاب مشهد و ارزیابی پیمانکاران با استفاده از روش ترکیبی تحلیل سلسله مراتبی فازی در (شکل (۱ به صورت فلوچارت خلاصه شده است:

تعیین معیارها و زیر معیارها و رسم نمودار تحلیل سلسله مراتبی

طراحی و توزیع پرسشنامه مقایسات زوجی معیارها و اخذ نقطه نظرات خبرگان

تبدیل متغیرهای کلامی به اعداد مثلثی فازی

  • محاسبه و تنظیم شاخص سازگاری برای هر پرسشنامه

تعیین وزن نسبی هر معیار با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی

در علم تصمیمگیری که در آن انتخاب یک راهکار از بین راهکارهای موجود و یا اولویتبندی راهکارها مطرح است، چند سالی است که روشهای تصمیمگیری چند شاخصه جای خود را باز کردهاند. از این میان روش تحلیل سلسله مراتبی بیش از سایر روشها در علم مدیریت مورد استفاده قرار گرفته است. فرآیند تحلیل سلسله مراتبی یکی از معروفترین فنون تصمیمگیری چند شاخصه است که اولین بار توسط (توماس ال. ساعتی) عراقیالاصل در دهه ۱۹۷۰ ابداع گردید. اما در شرایطی که نمیتوان اطلاعات را به صورت یک عدد دقیق کمی ارائه کرد از ارزیابی کلامی به جای ارزش های عددی خاص استفاده میشود .[۱۳] از آنجائیکه ارزیابی کلامی توسط افراد بصورت تقریبی انجام میشود، استفاده از منطق فازی و بالاخص توابع عضویت مثلثی و ذوزنقهای برای تقابل با ابهام این نوع ارزیابی ها مناسب است. در واقع برای استفاده از نظرات مبهم و احتمالی تصمیم گیرندگان، استفاده از فرآیند تحلیل سلسه مراتبی فازی با بکارگیری اعداد مثلثی توصیه شده است. بنابراین در این تحقیق، تعیین وزن معیارها از تحلیل سلسله مراتبی فازی استفاده شده است.

ادامه مطلب
بدون نظر

هزینه ساخت سیستم های جمع آوری فاضلاب

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 4 هفته پیش ارسال شده

مقدمه

با توجه به هزینه بالای ساخت سیستم های جمع آوری فاضلاب، انتخاب بهتر ارکان ساخت و اجرای شبکه های جمع آوری فاضلاب نقش اساسی در اجرای سریعتر و هر چه بیشتر چنین طرح هایی در سراسر کشور خواهد داشت. سیستم جامع فاضلاب شهری شامل شبکه جمع آوری و انشعابات فاضلاب و همچنین تصفیهخانه فاضلاب است. خدمات شهری یاد شده عموما بخشی از وظایف حوزه آب و فاضلاب هستند و از طریق این شرکت مدیریت میشوند.

از طرفی سازمانها با تمرکز بر قابلیت های هستهای و کوچکسازی، فعالیتهای محدودی را برای انجام کار خود بر میگزینند و مابقی فعالیتهای خود را به تامین کنندگان خارج از سازمان واگذار میکنند. مساله مورد بررسی در این مقاله، انتخاب پیمانکار برای پروژههای فاینانس فاضلاب (پیادهسازی شبکههای فاضلاب و تامین منابع مالی از طریق جمعآوری هزینههای فروش حق انشعاب فاضلاب) است. در این راستا پس از شناسایی معیارها، با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی، مقایسات زوجی انجام و پس از آن وزن هر معیار تعیین شده است.

آب یک سرمایه ملی است. برای اهمیت این موضوع کافی است به این نکته توجه کنیم که انرژی های مختلف قابل جایگزینی است ولی برای آب آشامیدنی و سالم هیچ جایگزین دیگری موجود نیست. همزمان با رشد جمعیت و ایجاد توسعه شهری، آلودگی سفرههای آب زیر زمینی یکی از بزرگترین چالشها محسوب شده و تامین آب شرب سالم یکی از بزرگترین اهداف جوامع است. بر طبق مطالعات صورت گرفته، شهر مشهد با جمعیتی حدود دو میلیون و هشتصد هزار نفر در سال ۱۳۹۵ به ۳۰۵۲ کیلومتر شبکه فاضلاب و تصفیهخانههایی با ظرفیت ۵۸۰ هزار مترمکعب در شبانهروز نیاز دارد.

فقدان منابع مالی کافی دولتی بزرگترین عامل در عدم تحقق به موقع اجرای شبکه فاضلاب شهر مشهد است. حال آنکه جمعآوری فاضلاب شهر مشهد در جهت تحقق به موقع اهداف بهداشتی و زیستمحیطی شهر یکی از بزرگترین معضلات این شهر بوده و هست. این در حالی است که پس از گذشت حدود ۱۲ سال از ابتدای شروع این پروژه، تنها حدود ۱۸۵۰ کیلومتر شبکه فاضلاب اجرا گردیده است.

ادامه مطلب
بدون نظر

تفاوت های شعرلیلی و مجنون نظامی و داستان عربی

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 4 هفته پیش ارسال شده

وقوع جنگ بین نوفل و قبیله لیلی: این مورد نیز از جمله مواردی است که نظامی به داستان افزوده و در داستان عربی چنین موردی ذکر نشده است : آنچه در اصل عربی داستان در این زمینه آمده این است که نوفل ،مجنون را دید ،با او صحبت کرد و قول داد که کمکش کند…سپس با هم به طرف قبیله لیلی رفتندو وقتی که به نزدیکی قبیله لیلی رسیدند به آنها خبر رسید و آماده جنگ شدند و گفتند« و الله لا یدخل المجنون منزلنا ابدا و السلطان قد أهدر دمه »(۵۶)

نوفل تمام تلاشش را به کار برد که راضی و قانعشان کند اما نپذیرفتند و چون دید که این چنین مقاومت و مخالفت می کنند به مجنون گفت :«إنصرف فإن الامر لدیهم لصعب »(۵٧) ط : به باغ رفتن لیلی با برخی از دوستانش جهت گردش و تفریح که قدری با دوستانش می نشیند سپس از آنها جدا شده و خلوت می گزیند تا معشوقش را به یاد آورد که دراین هنگام شخصی اشعار مجنون را می خواند و لیلی از شنیدن آن دلگیر و مضطرب می گردد:
در فصل گلی چنین همایون لیلی ز وثاق رفت بیرون
در حلقه آن بتان چون حور می رفت چنان که چشم بد دور
با سرو بنان لاله رخسار آمد به نشاط و خنده در کار
تا یکچندی نشاط می ساخت آخر ز نشاطگه برون تاخت
ناکرده سخن هنوز پرواز کز رهگذری برآمد آواز
شخصی غزلی ز در مکنون می خواند ز گفته های مجنون
چنین چیزی نیز در داستان عربی ذکر نشده و با محیط عربی آن زمان نیز تناسب ندارد

ط : در داستان نظامی ١٢٩ بیت در وفات ابن سلام و وضعیت لیلی بعد وفات همسرش سروده شده در حالیکه در اصل عربی آن چیزی در این مورد ذکر نشده است ( ر ک لیلی و مجنون نظامی به کوشش دکتر حمیدیان ص ٢٣٢ و بعد از آن )
ظ :برد عشق و حد واندازه و سوز و گداز آن در منظومه نظامی بسیار وسیع تر و بیشتر است به گونه ای که نظامی «لیلی و مجنون » را یک شخص انگاشته : با تو خودی من از میان رفت وین را به بیخودی توان رفت (۵٨).
در حالیکه در اصل عربی آنها دو شخص مستقلند که آتش عشق در دلشان شعله ور شده است .
و این بود بالاجمال و الاختصار موارد افتراق لیلی و مجنون عربی و منظومه لیلی و مجنون نظامی گنجوی.«والله هو المستعان ».

ادامه مطلب
بدون نظر

تاثی نظامی از ابیات عربی در سرودن لیلی و مجنون

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 1 ماه پیش ارسال شده

بردن پیر زن مجنون را به خیمه لیلی:

در دیوان مجنون (گرد آوری والبی)آمده است که روزی مجنون به طرف کوی لیلی حرکت کرد و چون به نزدیکی آنجا رسید مضطرب و نگران شد و ندانست که با چه حیله و نیرنگی وارد کوی لیلی شود در همین فکر بود که پیر زنی را دید که گدایی با اوست  که زنجیر به گردنش انداخته و او را خانه به خانه می چرخاند. به او گفت :از این گدا چه می خواهی؟

پیر زن گفت :« نصف چیزی که می گیرد را =نصف ما یأخذ» مجنون گفت این زنجیر را بر گردن من بینداز و تمام چیزی که می گیرم را بردار. پیرزن زنجیر را برگردنش نهاد و در محله لیلی گرداندش و بچه های محله سنگش می زدند…چون به چادر لیلی نزدیک شد چنین گفت :(٣٢)

هنیئا مریئا ما أخذت و لیتنی                أراها و أعطی کل یوم ثیابیا

و یا لیتها تدری بأنی خلیلها                و إنی أنا الباکی علیها بکائیا فیا

أهل لیلی کثر الله فیکم                 من أمثالها حتی تجودوا بها لیا

و نظامی متاثر از این داستان چنین می سراید(٣٣):

شد پیر زنی زدور پیدا                با او شخصی به شکل شیدا

مجنون چو اسیر دید در بند          زن را به خدای داد سوگند

کاین سلسله و طناب و زنجیر       بر من نه ،از این رفیق برگیر

می گردانم به روسیاهی               اینجا و به هر کجا که خواهی

هرچ آن به هم آید از چنین کار       بی شرکت من تراست بردار

بردن پدر، مجنون را به خانه کعبه :

این مورد از داستان لیلی و مجنون مورد واضحی است که هم در داستان عربی و هم درداستان نظامی گنجوی ذکر شده است و بدون شک نظامی در سرودن اشعار این قسمت متاثر از داستان عربی و به خصوص این دو بیت است (٣۴):

یا رب إنک ذو من ٍّ و مغفره                 بیـت بعافیۀ لیـل المحبینا

یا رب لـا تسلبنی حبها ابدا                    و یرحـم الله عبدا قال آمینا

اشعار نظامی(٣۵):

یا رب به خدایی خداییت                  وآنگه به کمال پادشاییت

کز  عشق به غایتی رسانم                   کاو ماند اگر چه من نمانم

گر چه ز شراب عشق مستم                  عاشق تر از این کنم که هستم

گویند که خو ز عشق وا کن                 لـیلی طلبـی ز دل رها کن

یا رب تو مـرا به روی لـیلی             هـر لحظـه بده زیاده میلی

از عمر من آنچه هست برجای              بستان و به عمر لیلی افزای

ادامه مطلب
بدون نظر

جلوه ها و مناظر محیط فارسی در اشعار نظامی گنجوی

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 1 ماه پیش ارسال شده

تأکید بر جنبه و رنگ و بوی اخلاقی داستان :

مجنون از جمله شعرای عذری است که عشقشان عشق عفیف و پاک است و داستان عربی از چارچوب عفت و اخلاق خارج نشده است . نظامی گنجوی نیز بر این جنبه تاکید بسیار کرده  و در داستانش به فضیلت و اخلاق اسلامی دعوت کرده است نظامی داستانش را طوری سروده که رنگ و بوی صوفیانه در آن برجسته و واضح می باشد(٣۶).

موارد مذکور بالایجاز موارد شباهت در داستان عربی و داستان نظامی گنجوی بود که وی در بیان داستان متاثر از آن بوده است . اما موارد افتراق و یا به عبارتی ویژگی های فارسی داستان :

الف :جریان داستان و سلسله مراتب آن : داستان عربی لیلی و مجنون دارای نظم و ترتیب خاصی نیست و حوادث داستان به ترتیب اتفاق نیفتاده و ذکر نشده است اما نظامی آن را مرتب ساخته و به صورت داستانی کامل قرار داده که حوادث آن یکی پس از دیگری و به ترتیب اتفاق می افتد. دیگر اینکه این داستان در عربی در حیطه تاریخ باقی ماند و وارد ادبیات نشده بود اما نظامی آن را از حیطه تاریخی خارج و وارد ادبیات نموده است (٣٧)و آخر اینکه داستان نظامی از حیث ابیات نیز با عربی تفاوت دارد ،نظامی آن را در بیش از ۴۵٠٠ بیت سروده اما ابیات موجود در دیوان مجنون ( گرد آوری والبی)از ١٠٠ بیت کمتر است .

جلوه ها و مناظر محیط فارسی:

در داستان عربی چنین آمده است که لیلی و مجنون در کوچکی و در حالیکه در حال چراندن چهار پایان بوده اند با هم آشناشده اند

تعلقت لیلی وهی ذات ذؤابۀ                     و لم یبد للاتراب من ثدیها حجم

صغیرین نرعی البهم یا لیت أننا                     الی الیوم لم نکبر و لم تکبر البهم (٣٨)

اما در داستان نظامی آنها در مکتب با هم آشنا شده اند:

شد چشم پدر به روی او شاد               از خانه به مکتبش فرستاد

جمع آمده از سر شـکوهـی                   با او بـه مرافقـت گروهی

با آن پسـران خـرد پیوند                     هم لوح نشسته دختری چند

آفـت نرسیـده دختری خوب                چون عقل به نام نیک منسوب

در هر دلی از هـواش میـلی                  گیسوش چو لیل و نام لیلی(٣٩)

نظامی محیط را بسیار سبز و خوش و خرم توصیف کرده که گویی فصل بهار است و انواع گل ها و درختان و شکوفه ها را ذکر و توصیف کرده است چنان که گویی «جنۀ الله علی الارض »است (۴٠)اما محیط حجاز در آن زمان چنین نبوده و اکنون نیز چنین نمی باشد

ادامه مطلب
بدون نظر

موقعیت بازار تبریز به عنـوان اصلیترین مرکز داد و ستد مردم تبریز

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 1 ماه پیش ارسال شده

در کالبد بازار ، فضاهای متنوع و گوناگونی حضور دارند. مساجد، تکایا، کاخها، کاروانسراها ، مراکز دینـی، مدارس، کتابخانه ها سقا خانه ها، قلاع و استحکامات دفاعی جزیی از ساختار بازار اصلی شهر می باشند . علاوه بر اینها ، فضاهای دیگری چون قهوه خانه ها ، حمام و بیمارستان (در برخی بازارها) یافته انـد(پـورجعفر و پـورجعفر،.(۱۳۹۰در حقیقت، جمع آوری مراکز اقتصادی، اجتماعی، مذهبی و مراکـز اصـلی فرهنگـی شـهر در زیـرچتری به نام بازار پدید های است منحصر به ایران(پورجعفر و پور جعفر،.(۱۳۹۰

بازار تبریز هنوز هم، با داشتن حدود ، ۵۰۰باب حجره، مغازه و فروشگاه، ۴۰ گونـه شـغل، ۳۵ بـاب سـرا،۲۵باب تیمچه، ۲۰ باب مسجد، ۲۰ باب راسته و راسته بازار، ۱۱ باب دالان و ۹ بـاب مدرسـه دینـی، بـه عنـوان اصلیترین مرکز داد و ستد مردم تبریز شناخته می شود(پورجعفر و پور جعفر،.(۱۳۹۰ همانطور که در جـدول زیـر دیده می شود این بازار اکنون نیز از رونق اقتصادی و در نتیجه اجتماعی برخوردار است.

موقعیت و جایگاه شهری بازار و فضاها و مراکز مهم شهر در امتداد آن و هم چنین نقش و منزلت بازاریان در زندگی شهری باعث می شود که بازار صرفا در حد یک فضای اقتصادی باقی نماند، بلکه تبدیل به فضایی برای بسیاری از فعالیت های اجتماعی شود .از جمله مکانی برای برگزاری مراسم عزاداری و جش نهای ملی ومذهبی، ضمن اینکه فضای مطلوب داخلی و سرپوشیده آن این امکان را فراهم می آورد که به مکانی برای تفریح و گذران اوقات فراغت تبدیل شود(پورجعفر و پور جعفر،۱۳۹۰ با اندکی تصرف).

ادامه مطلب
بدون نظر

بررسی نکات موثر در ایجادحس تعلق به مکان در مجموعه ی بازار

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 1 ماه پیش ارسال شده

حس تعلق به مکان به لحاظ فرهنگی، منعکس کننده مولفه اصلی حیات اجتماعی – فرهنگی می باشد. درنمونه ی مورد مطالعه در این تحقیق، تحقق تعلق جمعی در بازار سنتی تبریز، ناشی از تجربه متقابل نیروهای فیزیکی، هیجانی و اجتماعی بوده و هست و در قالب دو نوع رابطه ی روحی ـ روانی و اخلاقی تعریف می گردد. به دیگر سخن، تعلق افراد به بازار، حاصل ارتباط درونی، تصورات ذهنی، خصوصیات محیطی و مبانی فرهنگی و اعتقادی ساکنان آن می باشد.

امری که از یک سو، ریشه در تجربه های ذهنی افراد نظیر؛ وقایع، سنت،تاریخ، فرهنگ، اعتقادات، اجتماع و … دارد و از سوی دیگر برگرفته از بسترهای عینی و بیرونی در محیط، نظیرنوع طراحی، سازماندهی بازار، کالبد و … می باشد. لذا می توان اینگونه بیان نمود که بازار سنتی آنجایی استکه علاوه بر فعالیت اقتصادی، رشد اجتماعی و نیازهای روان شناختی، به رفع نیازهای جمعی و فردی شهروندانبپردازد.

این امر، توجه معماران و شهرسازان، به تنوع نیازهای انسانی را در طراحی محیط طلب می نماید ونیازمند بینشی همه جانبه پیرامون نحوه ارتباط میان مفاهیم گذشته، حال و آینده فضای مورد طراحی می باشد تازمینه های تحقق تعلق اجتماعی و مکانی ، فراهم گردد. در مجموع، به نظر می رسد نکات زیر بتواند در ایجادحس تعلق به مکان در مجموعه ی بازار موثر واقع شود:

  1. افزایش حس تعلق اجتماعی از طریق انتقال صحیح باورها و تعهدات دینی در عرصه های عمومی
  2. وارد نمودن شهروندان به صحنه های فعالیت اجتماعی و متعاقب آن ایجاد خاطره ی جمعی
  3. محول نمودن مسئولیت های جانبی به شهروندان
ادامه مطلب
بدون نظر

بررسی نمودهای های تجلی تعلق اخلاقی- اعتقادی در بازار تبریز

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 1 ماه پیش ارسال شده

الگوهای بازار

-۱ راسته

-۲ سرا

-۳ تیمچه

-۴دالان

-۵ سبزهمیدان

-۶ مجموعه ها: الگوهایی که در بالا ذکر شد در ترکیب با هم، مجموعهها را به وجود مینوعآورند. رایجترین مجموعه ها ترکیب یک تیمچه، یک سرا و یک راسته است. مجموعه حاج شفیع در شمال بازار تبریز، که به فروش فرش اختصاص دارد، نمونه این مجموعه هاست.

تجلی تعلق اجتماعی به مکان در بازار تبریز به عنوان یک نمونه موفق

 نمودهای های تجلی تعلق اخلاقی- اعتقادی در بازار تبریز

مفهومی که مکان و خصوصیات آثار انسانی القاء می کنند، برگرفته از شاخص هـای فرهنگـی و جهـان بینـی آن جامعه است. هیچ رفتار، اثرانسانی و محیط زندگی وجود ندارد، مگر اینکه از فرهنگ و جهان بینـی آن جامعـه متـأثر نباشد. از آنجا که فرهنگ وجهان بینی، دو عنصر مهم فضای حرکت جامعه به سمت کمال می باشد، لذا در ارتباط بـا اخلاق و مسئولیت نیز بایست به فرهنگ و جهان بینی آن جامعه رجوع شود تا معیار زندگی و ارزش های اخلاقی نزدآن جامعه مشخص گردیده و سپس با توجه به نحوه و میزان پیاده شدن این ارزش های اخلاقی در جامعه، بـه دنبـالتعلق اخلاقی گشت. آنچه که در این نوع تعلق کراسطبقنظریات «» مطرح است، تطابق ساختار فضـا بـا خلقیـات،اعتقادات و باورهای افراد جامعه می باشد(پیربابایی و سجادزاده،.(۱۳۹۰

در اغلب بازارهای سنتی و قدیمی با داشتن کسبه ای اصیل و متدین، هنوز عمل و رفتار اهل بازار نسبت به مکان بازار بر اساس آموزه های دینی استخراج می گردد و احساس و نوع رفتاری که اهل بازار نسبت بـه فضـاهای آن نیـزدارند برگرفته از اخلاق اسلامی می باشد. در نتیجه اهل بازار، آنگونه که اعتقاداتشان می گوید با فضاها و عناصر بازاررفتار کرده که این خود نوعی تعلق اخلاقی به محیط را ایجاد می نماید.

ادامه مطلب
بدون نظر

تعریف بازار و آشنایی با گونه شناسی بازار

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 1 ماه پیش ارسال شده

بازار

 تعریف بازار

واژه ی بازار، به معنی محل خرید و فروش و عرضه ی کالاست. این واژه، بسیار کهن بوده و در برخی از زبانهای کهن ایرانی وجومیرسلیم،دداشته است. (( ۳۴۰ :۱۳۷۵ در فارسی میانهوازاربهآن »« و درفارسی پهلوی، »واچار « و در پارسی هخامنشی به آن »آباکاری، «  مرکب آبااز «   » به معنی محلکاریاجتماع و »« به معنی چریدن وگردیدن است، گفته می شده است.بازار به همراه مسجد جامع و مقر حکومتی (ارگ) در یک ارتباط فضایی، عناصر اصلی تشکیل دهنده ی شهر های ایرانی- اسلامی محسوب می گردیده اند. در این شهرها قبل از ساخته شدن محله ای در شهر، ابتدا بازار و میدان شکل می گرفت و ساکنان گرداگرد آنها ساکن می شدند. به همین اعتبار است که می توان از بازار به عنوان ستون فقرات شهر دوره ی اسلامی نام برد. ( حبیبی، ( ۴۸ :۱۳۷۵

گونه شناسی بازار

بازار ایران، با ویژگی های خود همیشه زبانزد جهانیان بوده و نام آن به همه ی زبان های جهان درآمده است.

بازارهای سنتی شهرهای ما، فضای شهری سنتی ایرانی، جایگاه تعاملات اجتماعی، نمود انگاره ی شهرنشینی، بروز هویت و حیات اجتماعی شهر، تجلیگاه تاریخ و خاطره ی جمعی شهروندان و بازتاب ارزش های قومی و فرهنگی آن تمدن شهریست. نمودار شماره ۱، گونه شناسی بازار را به لحاظ زمانی، ساخت کالبدی، نوع، حوزه ی عملکرد،مدیریت و نحوه ی اداره بازار را حبیب،نمایش می دهد.

 معرفی بازار تبریز

از دیرباز، هر آنجا که سخن از تبریز رفته است یکی از نشانههای بارز، وسعت، اهمیت و بزرگی شهر بوده است.

همه چیز در تبریز بر اثر نفوذ بازار شکل گرفته است. حتی بافت شهر نیز به صورت شعاعی از بازار منشعب گردیده است.

بازار تبریز از قرن چهارم هجری قمری در منابع مختلف آمده است . لذا می توان گفت که از عمر بازارهای

مسقف تبریز حداقل هزار سال می گذرد. پیش تر به جهت قرارگرفتن شهر تبریز بر سر چهارراه جاده ابریشم و گذر روزانه هزاران کاروان از کشورهای مختلف آسیایی، آفریقایی و اروپایی از آن، این شهر و بازار آن از رونق بسیار

خوبی برخوردار بوده است .این بازار با داشتن حدود۵۵۰۰ باب حجره، مغازه و فروشگاه، ۴۰ گونه شغل، ۳۵ باب سرا، ۲۵ باب تیمچه، ۲۰ باب مسجد، ۲۰ باب راسته و راسته بازار، ۱۱ باب دالان و ۹ باب مدرسه دینی، به عنوان اصلی ترین مرکز داد و ستد مردم تبریز شناخته می شود ( قربانی، . ( ۱۴۵-۲۰۰ :۱۳۸۲ هسته مرکزی شهر تبریز در داخل یک چهارضلعی قرار گرفته و بازار تبریز در مرکز این چهارضلعی واقع شده است .این بازار از سمت شرق به عالی قاپو و از سمت غرب به مسجد جامع محدود شده و از سمت شمال، بخش هایی از شمال رودخانه مهران رود را شامل می شود و این دو بخش به وسیله پل های چوبی که در امتداد راسته بازار قرار دارند، به هم متصل می شوند.

بازار تبریز بر خلاف بازار های اغلب شهر های ممالک شرقی اسلامی و حتی ایران، محدوده معینی را با مرز مشخص به خود اختصاص داده است که دارای درب های ورودی ویژه ای است. لازم به توضیح است که بنای فعلی بازار در یک مقطع زمانی خاص احداث نشده و به مرور بر فضاها و عناصر آن اضافه گردیده است.

ادامه مطلب
بدون نظر
صفحه 5 از 329« بعدی...34567...102030...قبلی »