بررسی موانع کارآفرینی دربخش دولتی

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 3 هفته پیش ارسال شده

۱تفویض کارها به افراد خلاق و نوآور سازمان،

.۲ مشارکت دادن پرسنل در تصمیمگیریها ،.

۳ حاکم نمودن اخلاق، درستی،  اعتماد و باور پذیری در سازمان،.

۴ تلاش در جهت افزایش تعهد و وفاداری اعضای سازمان،.

۵ تشویق مدیران به پذیرش تغییر و    فرصت جویی، .

.۶ تقویت مهارتهای سازمانی در مدیران،

.۷ واگذاری اختیارات بیشتر به کارکنان،.

۸ ترغیب افراد به ارائه ایدههای  نو و خلاقانه، .

۹ ایجاد فضای رقابت توأم با حس اعتماد و نتایج برد در سازمان،.

۱۰ فرصت دادن به افراد برای ابراز دیدگاههای  متفاوت،

.۱۱ تحمل تضادهای سازنده از سوی مدیریت؟

در پژوهش دیگری به منظور بررسی موانع کارآفرینی دربخش دولتی و به ویژه در شعبه های مختلف بانک رفاه در سطح استان مازندران از مدل سه بعدی کرونوال ۳ و پرلمن۴ استفاده نمود که در آن موانع کارآفرینی سازمانی را به سه دسته موانع داخلی، محیطی و برآیندی تقسیم نموده اند .[۱۵] نتایج پژوهش نشان میدهد که سهم موانع داخلی در کارآفرینی سازمانی کارکنان بانک رفاه بیشتر از سایر موانع دیگر بوده است . از میان سایر مولفههای موانع داخلی، سهم مانع مدیریت منابع انسانی بیشتر از سایر مولفهها بوده است . مدیریت مشارکتی یکی دیگر از مانع های اصلی کارآفرینی سازمانی در بخش داخلی است .

مشارکت کارکنان در هدف گذاری و تدوین برنامه های آتی سازمان ، نقش سازنده ای در خلاقیت و فعالیت های کارآفرینانه دارد . موانع برآیندی به عنوان دومین مانع اثر گذار بر فعالت کارآفرینانه شناسایی شده است . مولفه همکاریهای بین سازمانی بیشترین سهم را در موانع برآیندی دارد . موانع محیطی در جایگاه سوم اثرگذاری به عنوان مانع قرار گرفته اند و سهم عامل قانونی در آن بیشتر از سایر موانع دانسته اند ب۱۶ب.

در اغلب کشورهای جهان، بنگاههای کوچک و متوسط  (SME s)با مشکلات به نسبت مشابهی نیز مواجه هستند. کمبود  دانش اقتصادی، ضعف تجارب مدیریتی ، ناتوانی در اثرگذاری بر تغییرات محیطی و آسیب پذیری بالا .از این منظر، محدودیت  در تامین منابع مالی در مقایسه با شرکت های بزرگ، ضعف در تامین  و حفظ نیروی انسانی کارآمد و نبود نهادهای متولی و  حمایت کنندهی امور بازاریابی و صادرات، از مشکلات رایج بنگاههای یاد شده هستند ب۱۷ب.

کراسینکی موانع سازمانی کارآفرینی را شامل موارد زیر می داند: رویههای اجرایی نامناسب سازمان در برخورد با اشتباهات کارکنان، برنامه ریزی بلند مدت، سبک و ساختار، مدیریت وظیفه مدار، سیاست های تشویقی یگانه برای همه و ترفیع افراد سازشکار یا موافق.[۱۸]

ادامه مطلب
بدون نظر

بررسی برخی موانع و محدودیت های کارآفرینی در سازمانها

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 3 هفته پیش ارسال شده

مرور پژوهشهای مختلف داخلی و خارجی نشان میدهد که کارآفرینان برای انجام فعالیتهای کارآفرینانه خود با مشکلات و موانع گوناگونی مواجه می شوند که این موانع سرعت و توانمندی آنان را کاهش می دهد. مرور مستند بر ادبیات موضوعی کارآفرینی سازمانی، بیانگر این است که بررسیهای گوناگونی به بررسی موانع کارآفرینی سازمانی پرداختهاند.

موانع و محدودیتهای متعددی برای حرکت به سوی کارآفرینی در سازمانها وجود دارد، پیامد و بازخور به کارگیری فنون  مدیریت سنتی در سازمان است. در برخی موارد، این موانع به قدری مخرب هستند که افراد  ترجیح میدهند از رفتار کارآفرینانه اجتناب کنند. از جمله موانعی که پیش روی کارآفرینی  سازمانی وجود دارد می توان به عدم حمایت مدیریت از کارآفرینی، عدم داشتن آزادی عمل در کار، سیستم نامناسب تشویق و ارائه پاداشها، ساختار خشک و مکانیکی، فرهنگ ضعیف  ناسازگار و محافظه کارانه، اعمال کنترل شدید، توجه به سودهای کوتاه مدت، عدم باور به توان خلاقیت افراد، اعمال کنترل شدید، وجود فرهنگ محافظه کارانه، توجه به سود های کوتاه مدت، و شیوههای نادرست تشویق و ارائه پاداش و مواردی از این نوع اشاره کرد .[۱۳]

در پژوهشی که محمدکاظمی و همکارانش ب۱۴ب در سازمان تربیت بدنی کشور انجام دادند، به منظور شناسایی ابعاد رفتاری از مدلی مفهومی با ۵ بعد استفاده شده است که فرهنگ سازمانی، سبک رهبری، ویژگی های شخصیتی مدیران، ویژگی های شخصی کارکنان و تضادی سازمانی را از موانع رفتاری کارآفرینی سازمانی دانسته اند . با  توجه  به نتایج به دست آمده از این پژوهش در پیشنهادهایی برای بهبود کارآفرینی سازمانی در سازمان مزبور ارائه گردید که به موارد ذیل اشاره شده استْ

ادامه مطلب
بدون نظر

آشنایی با تخریبهای ایجاد شده در سطوح مقابل شعله

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 3 هفته پیش ارسال شده

 تخریبهای بدون خوردگی وخارج از ناحیه جوش

منظوراز اینگونه تخریبها آنهایی میباشد که عوامل غیر از نکات اشاره شـده در بنـدهای قبـل موجـب تخریب آنها گردیده است که در ذیل اشاره میشود .

 تخریبهای ایجاد شده در سطوح مقابل شعله

با توجه به چندگانه بودن سوختهای مصرفی در مشعلهای نیروگاه و ظرفیتهای حرارتی متفاوت انـواع گازهای مصرفی کوره بلند،کک و طبیعی میتوان انتظـار داشـت نـسبتهـای متفـاوتی ازاینگونـه گازهـا دارای ظرفیتهای حرارتی متفاوتی باشند که پیامد اینگونه مصرف نمودن سوخت ، ایجـاد شـعلههـایی بـا طولهای متفاوت ودرجه حرارتهای گوناگون است و به تبع آن درجه حرارت در نقـاط مختلـف دیـگ در زمانهای گوناگون متفاوت باشد که با توجه به عدم کنترل درجه حرارت نقاط مختلف سطح لولـههـا باعث میشود که شوکهای حرارتی متناوبی به لولههـا اعمـال گـردد . همچنـین تغییراتـی کـه درکیفیـت ارزش حرارتی گازهای مصرفی وجود دارد نیز ممکن است موجب این گونه تخریب گردد.

توفقات مکرر و متعدد دیگها ناشی از مسائل بهـره بـرداری کـه در نیروگـاه حرارتـی بـه دفعـات اتفـاق میافتد موجب تشدید شوکهای حرارتی فوق الذکر شده وبه تبع آن انهدامهائی به وجود میآید .

علاوه بر این تشکیل رسوبات روی سطح فلز موجب گردیده که سطح حرارتی لازم برای افـزایش درجـه حرارت آب جهت تبدیل به بخار کاهش یابد زیرا رسوب به صورت یک مانع حرارتی عمل میکند . این کاهش سطح در نهایت موجب کاهش میزان بخارتولیدی و به دنبال آن افـزایش سـوخت مـصرفی جهـت جبران آن گردیده و این افزایش سوخت موجب تمرکزهای موضعی حرارتی و حرارت دیدن بیش از حد لولهها (Over Heating) میشود . پیامد این حـرارت بـیش از حـد ، خـزش فلـز ودر نهایـت تخریـب آن میباشد . ایجاد توأماً شوکهای حرارتی و حرارت دیـدن بـیش از حـد موجـب تخریـبهـای از اینگونـه میگردد .

 

ادامه مطلب
بدون نظر

تحلیل حمله هیدروژنی در فلزات

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 3 هفته پیش ارسال شده

 خوردگی قلیائی ( (Caustic Corrosion

پس از تشکیل رسوبات و داشتن ابعاد مورد نیاز جهت ایجاد میحیط ایزوله فوق الذکر ، مکانیزم خوردگی کاستیک ناشی از تمرکز یون سدیم ( Na+ ) و تسریع در انهدام لایه محافظ Fe3 O 4 و همچنین ایجاد پیل غلظتی مطابق با شکل ۵ بوجود میآید . با انجام آزمایشات میکروسکوپ الکترونـی از روی سـطح نمونـه ملاحظه میگردد میزان سدیم در حد پائین ۰٫۷۸,۰٫۴۵) درصد) میباشد . همچنین وجود یون مس نیـز در حد ۵ درصد مشاهده گردیده است .

هرچه ازلایههای سطحی به زیر سطح رسوبات پیش میرویم افـزایش میـزان سـدیم موجـود در لایـههـای زیرین به شدت افزایش یافته وملاحظه میگردد که به ۲٫۵۴ درصد در شکل ۴ میرسد . علاوه بـر مـوارد فوق الذکر با توجه به تصاویر میکروسکوپی ضخامت لایه رویین وکـم بـودن ایـن ضـخامت درلولـههـای دیگ ۶ نسبت به دیگهای ۵ و ۷ خود میتواند به عنوان یکی از عوامل فرعی ایـن گونـه تخریـبهـا مـد نظرقرار گیرد . زیرا در شرایط نرمال کارو باتوجه به پایین بودن میزان اکسیژن موجـود در آب و درغیـاب عوامل رسوب زای دیگر کم بودن ضخامت لازم رویین میتواند تاثیر عمده ای درمکـانیزمهـای تخریـب داشته باشد

 حمله هیدروژنی

با توجه به بررسیهای انجام شده درمنابع آزاد سازی هیدروژن حاصل از واکـنشهـای خـوردگی و نفـوذ اتمهای کوچک آن به داخل فلز موجبات تخریب فلز را فراهم مـیکنـد ایـن تخریـب در اثـر واکـنش بـا کربن فولاد و تشکیل گاز متـان ( CH4) مـیباشـد کـه بـه صـورت ملکـولی در مـرز دانـههـا تجمـع یافتـه تنشهای حاصل از آن موجبات ایجاد ترک و رشد آن را بـدنبال خواهـد داشـت تـشکیل متـان مطـابق بـا واکنش ذیل صورت میگیرد .

Fe3C+2H2 CH4+3Fe

همچنین دکربوره شدن فلز اصلی ناشی از واکنش هیدروژن ، خودتـا حـدی باعـث کـاهش اسـتحکام فلـز میگردد . نتیجه این عمل همانگونه که درشکل ۳ ملاحظه میشود باعث تجزبه ساختارهای پرلیتی موجود به فریتی گردیده است

ادامه مطلب
بدون نظر

راه حل های پیشنهادی برای جلوگیری از تخریبات فلز

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 4 هفته پیش ارسال شده

انهدامهای نوع دوم

مشخصه اصلی این نوع انهدامها عدم وجود خوردگی در سطح داخل لوله واینکـه درخـارج از محـدودۀ جوشکاری لولهها واقع بوده میباشد این نوع تخریبهـا در قـسمت مجـاور آتـش لولـههـای آتـش خـوار ایجادشده و عامل اصلی اینگونه شکست انهدام را میتوان شوکهای حرارتـی و متفـاوت بـودن ظرفیـت حرارتی گاز سوختی دمیده شده در محفظه احتراقی نام برد که شامل گازهای کوره بلند ، گازکک و گاز طبیعی میباشد . انتظـار مـیرود نـسبتهـای متفـاوتی از اینگونـه گازهـا دارای ظرفیـت گرمـائی متفـاوتی میباشند که موجبات شعلههائی وارتفاعهای متفاوت را داشته باشد . همچنین وجود پـارگیهـای متفـاوت متعدد لولههای در چند مدت اخیر موجبات خاموش و روشن شدن متنـاوب دیـگ و تبـع آن شـوکهـای شدید حرارتی را فراهم نموده است.

جمع بندی مطالب فوق الذکر منجر به ارائه پیشنهاداتی گردیده که بطور خلاصه درذیل ارائه میگردد

-۱  انجام هر چه سریعتر تعمیرات اساسی دیگ بخار به دلیل آسیبهای ایجاد شده روی آن .

-۲ مــواد شــیمیائی مناســب جهــت تثبیــت آب تغذیــه و آب دیــگ ، هیــدرات هیــدرازین و فــسفات دی سدیک انتخاب گردد.

-۳ شستشوی رسـوبات داخـل درام و دیـگهـای نیروگـاه حرارتـی در تعمیـرات جـاری توسـط آب و بطورکلی رفع کلیه موانع موجود در مسیر گردشی آب از ورودیها تا لولههای پائین آورنده.

-۴ بررسی و کنترل کلیه مبادی ورود مس و روی که دراثر خـوردگی و تخریـب بطـور بـالقوه احتمـال آلوده سازی آب تغذیه بویلر را دارا هستند که یکی از مهمترین این منابع آلوده کننده کندانـسورهای نیروگاه میباشد .

  ضخامت سنجی لولههایکندانسورولولههای گرمکن فشار ضعیف و آنـالیز دقیـق از نظـر مـس وروی (Zn)

-۶ پایش و کنترل مداوم شیمی آب از نظر عوامل رسوب زا مثل سختی آب وارائـه دسـتورالعمل مـدون جهت بازگشت به نرمهای قابل قبول هنگام انحراف از مشخصههای کیفی ونرم آب.

-۷ در هنگام توقف به منظور جلوگیری از خوردگی حفره ای ناشـی از وجـود اکـسیژن محلـول در آب بویلر لازم است یک عامل اکسیژن زا به مقدار مناسب در آب بویلر موجود باشد .

-۸ جلوگیری از تزریق تریسدیم فسفاتکه موجبات تشدیدخوردگی کاستیک خواهد شد.

-۹ رفع نشتیهای احتمالی آب سیرکوله برجهای خنک کننده به آب تغذیه و کنترل مسیرها.

ادامه مطلب
بدون نظر

چگونگی تخریب (شکسته ای) ناشی از وجود رسوب

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 4 هفته پیش ارسال شده

میکروسکوپ الکترونی

جهت بررسی انهـدام و تخریـب، آزمایـشات میکروسـکوپ الکترونـی و آنـالیز EDX انجـام گردیـد کـه ملاحظه شد باافزایش عمق به سمت زیر رسوب مقدار Na2O از حدود %۰٫۴۵ تـا حـدود % ۱٫۷ افـزایش یافته است با انجام آنالیز در لایههای زیرین رسوب و داخل ترک میز آن Na2O تـا %۲٫۵۴ افـزایش یافتـه که تصویر آن به همراه آنالیز درشکل ۴ ارائه شده است.

بحث

تخریبها و آسیبهای ایجاد شده درلولههای آتشخوار دیگها ناشی از علل متفاوتی بـوده اسـت کـه در ذیل به آانها اشاره میگردد.

 تخریب (شکستهای) ناشی از وجود رسوب

نامناسب بودن شاخصهای کیفی آب و با توجه به تیپ بویلرهـای نیروگـاه حرارتـی کـه بـا فـشار ودرجـه حرارت بالا بهره برداری میشوند( این گونه بویلرهـا بسیارحـساس بـه تـشکیل رسـوبات هـستند ) تـشکیل رسوب امری اجتناب ناپذیر است . همچنین مواردی از قبیل مصرف آب نرم (شیمیائی ) از طریق نیروگـاه مرکزی ، مصرف مستمر بخار ۱۰/۱۶ با کیفیت نامناسب ، ورود آب سیرکوله بـرجهـای خنـک کننـده بـه آب تغذیه ( ناشی از سوراخ شدن کندانسورها ) میتواند به عنـوان عوامـل رسـوب گـذاری ذکـر گـردد .

مضافاً اینکه وجود یونهای مس که در تمامی آنالیزهـای انجـام شـده روی رسـوبات بـه وضـوح مـشاهده گردیده ودر بعضی موارد غلظت آن به بالای ۱۰ درصد نیز میرسد به عنوان عامـل تـشکیل دهنـده هـسته اصلی رسوبات عمل نموده است . یعنـی بـا ایجـاد پیـل گالوانیـک محـصولات خـوردگی آن بـه صـورت محلهای مستعد تجمع رسوبات عمل کرده است . این رسوبات باعث تـشکیل یـک محـیط ایزولـه و غیـر قابل دسترسی از محیط آبی بویلر گردیده وبا افزایش غلظـت عوامـل خورنـده خـوردگی زیـر رسـوب را ایجاد مینماید . این خوردگی به صورت ذیل بوده است .

ادامه مطلب
بدون نظر

تفاوت سرعت خوردگی حالت دی اکسید کربن وسولفید هیدروژن

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 4 هفته پیش ارسال شده

در  شکل (۶) منحنی های  پلاریزاسیون  دو  قطعه  A و  B در  محیط  دی اکسیدکربن  همراه  با  سولفیدهیدروژن قابل  مشاهده می باشد.. بطوریکه نرخ خوردگی B برابر mm/y ٠/١۶٨ و نرخ خوردگی A برابر mm/y ٠/٢٠١ بدست آمده است . پتانسیل خوردگی در محیط دی اکسید کربن نزدیک به V- محاسبه شده است که این مقدار در همان محیط ، همراه با سولفید هیدروژن به V ٠/۶٢۵- نرسیده است .

به  علت  تشکیل لایه های  سولفیدی  محافظ  روی  سطح ، دیده  می شود،  سرعت  خوردگی نسبت  به  حالتی که  فقط دی اکسیدکربن وجود دارد، به شدت کمتر شده است . این لایه چسبندگی به نسبت خوبی دارد. شکل (۷) لایه تشکیل شده را روی سطح نشان میدهد.قطر سیلندر مورد استفاده در الکترود چرخان ١/٨ سانتیمتر می باشد، شکل (۸) نرخ خوردگی را نسبت به عدد رینولدز در محیط دی اکسیدکربن نشان می دهد.خوردگی در rpm بسیار شدید بوده و به mm/y می رسد.

در این تحقیق تاثیر میعانات گازی همراه با آب در لوله های گاز مورد بررسی قرار گرفت . مشخص شد که خوردگی درونی لوله ها با وجود میعانات گازی دوبرابر  حالتی است که فقط آب در آنها وجود داشته باشد. این اختلاف بدلیل ایجاد پیل غلظتی اکسیژن بوده  و نرخ  خوردگی مناطق آندی را افزایش میدهد. فاز هیدروکربنی با حلالیت بیشتر  اکسیژن در خود  نسبت به آب ، تشکیل منبعی از اکسیژن در سطح مشترک می دهد و ناحیه کاتدی را بوجود می آورد.

تا زمانی که آب و هیدروکربنها به صورت الگوی جدا از هم در کنار یکدیگر قرار دارند، افزایش سرعت جریان ، اثر پیل غلظتی اکسیژن را بیشتر کرده و اختلاف سرعت خوردگی بیشتر می گردد

ادامه مطلب
بدون نظر

آشنایی با مفهوم و ماهیت شرط مفهوم شرط در لغت

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 4 هفته پیش ارسال شده

شروط بنایی به دلیل ارتباطی که با عقد دارند و عقد مبتنی بر آن جاری شده، در حکم شرط مذکور در متن عقد است، امری که در ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی نیز مورد پذیرش قرار گرفته است: »هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده، برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود، خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبانیاً بر آن واقع شده باشد.«

دیدگاه مورد پذیرش قانون مدنی، با اصل حاکمیت اراده و اعتبار دادن به تراضی واقعی طرفین سازگارتر است و با توجه به پذیرش ملاک اراده باطنی متعاقدین در جای جای این قانون پذیرش اعتبار و لازم الوفاء بودن شروط بنایی، موافق ملاک مذکور به نظر می رسد و مطابق با نظر برخی از فقها نیز می باشد.۱

شرط، واژهای عربی و جمع آن شروط و شرایط است شرط در لغت دارای معانی متعددی است از قبیل عهد و پیمان و معلق کردن چیزی به چیز دیگر یا وابستن قول یا فعل به چیزی، و امثال آن در کتب لغت شرط را به لازم گردانیدن امری یا چیزی در بیع یا در هر عقد و پیمانی و نیز ملزم ساختن یا ملتزم شدن به چیزی در هنگام معامله معنی کرده اند. همچنین گفته شده است شرط امری است که برای الزام و التزام به چیزی در خلال عقد بیع و مانند آن می باشد.

 

ادامه مطلب
بدون نظر

بررسی علل و عوامل خوردگی درونی لوله های گاز

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 4 هفته پیش ارسال شده

مقدمه

خوردگی در صنعت خطوط لوله ، نزدیک به یک درصد هزینه های خوردگی را در بر می گیرد. در ایالات متحده آمریکا بین ۲ تا ۳ بیلیون دلار در سال ، هزینه خوردگی در خطوط لوله می شود. بطوریکه با انتخاب صحیح مواد در طراحی و حفاظت از خطوط لوله ، این مقدار به ۶۰۰تا ۹۰۰میلیون دلار تقلیل پیدا می کند (حدود ۳۰%)[۱].

خوردگی درونی ۵۰% از شکست لوله های انتقال گاز و نفت را سبب می شود و کنترل آن امری مهم و حیاتی  در سیستم مدیریت  یکپارچه خطوط  لوله (Pipeline Integrity  Management  System) بحساب  می  آید. خوردگی  درونی  هم  بصورت موضعی و هم به صورت یکنواخت در خطوط لوله اتفاق می افتد که در شرایط مختلف باعث کم شدن ضخامت و انهدام لوله ها می شود.[۲]مهمترین عامل در خوردگی درونی دیواره لوله ها، ترکیبات همراه با گاز ورودی در خطوط می باشد. بطوریکه سرعت و مکانیزم خوردگی به نوع و مقدار وجود این ترکیبات بستگی دارد. از مهمترین ترکیباتی که به مقدار زیاد همراه با گاز وجود دارند میعانات گازی و آب نمک موجود در چاه های گاز می باشد و همراه با گازهایی چون دی اکسید کربن ، سولفید هیدروژن و اکسیژن ، محیط مستعدی برای خوردگی لوله ها بوجود می آورند.

میعانات گازی حاصل از هیدروکربنهای گازی هستند که دارای ارزش حرارتی بالایی می باشند و در شرایط حاکم بر خطوط لوله می توانند به  صورت مایع جریان پیدا کنند. به طور کلی این ترکیبات خورنده نیستند و علت خوردگی بدلیل وجود  آب در خطوط انتقال و مخازن نگهداری آنها می باشد. و لی این مهم است که بدانیم وجود میعانات گازی در کنار فاز آب چه تأثیری بر سرعت خوردگی می گذارد.

خوردگی دی اکسیدکربن (CO٢)بزرگترین و رایجترین نوع از خوردگیهای صنایع گاز و نفت محسوب می شود. مکانیزم خوردگی فولاد در محیطهای حاوی دی اکسیدکربن (CO٢)بسیار پیچیده است و نظریه های مختلفی در مورد مراحل آن وجود دارد[۳]. ولی بطور کلی دی اکسیدکربن (CO٢)در آب حل شده و ایجاد اسید کربنیک می کند[۴]. حلالیت گاز دی اکسیدکربن (CO٢)در آب ، ۱۵۰ مرتبه از حلالیت اکسیژن بیشتر بوده و طبق فرمول زیر هیدرولیز می گردد[۵].

ادامه مطلب
بدون نظر

متداولترین واکنش کاتدی اکسیژن در محیط آبی

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 4 هفته پیش ارسال شده

نرخ خوردگی دی اکسیدکربن (CO٢) بوسیله Dewaard و Milliams در شرایطی که محلول با سرعت m/s روی سـطح فلـز حرکت کند، بدست آمده است . سرعت خوردگی به صورت رابطه ای نسبت به فشار جزئی دی اکسیدکربن (PCO٢) و دما(T) گـزارش شده است [۶].

این رابطه برای گازایده آل بوده ، ولی در شرایطی که گاز غیر ایده آل باشد و محصولات خوردگی روی سطح فلز تشکیل شـوند، ضریبهای تصحیح در نظر گرفته اند. اگر چه آنها در ضریبها، تأثیر pH و چگونگی توزیع محصولات روی سطح را در نظر نگرفتـه انـد ولی در تحقیقات اخیر به بررسی این فاکتورها نیز پرداخته شده است [۷].از طرفی ، اهمیـت خـوردگی دی اکـسیدکربن در صـورت خوردگی درونی لوله های گاز، حاصل از دی اکسید کربن و اکسیژن …همراه بودن با اکسیژن بر مهندسین خوردگی پوشیده نمیباشد. این دو گاز همراه با هم در محیط آبی ، خوردگی را ۴٠ تـا ۵٠ برابـر افزایش میدهند[۵ ]

. متداولترین واکنش کاتدی اکسیژن در محیط آبی به صورت زیر میباشد:

الگوهای جریان  بررسی خطوط لوله ۴۴ شرکت گاز رسانی در سال ۱۹۸۸ نشان داده که حد اکثر مقدار مجاز اکسیژن کمتر از %vol ١.٠ تا %vol ١٠می باشد[۸].سولفید هیدروژن نیز  مانند دی اکسیدکربن در آب حل شده و در دو مرحله هیدرولیز میگردد که pH محیط راکم میکند.

ادامه مطلب
بدون نظر
صفحه 4 از 307« بعدی...23456...102030...قبلی »