دانلود مقاله اثرات گیاهان پیش کاشت و الگوهای مختلف کاشت بر کاهش تراکم علف های هرز و عملکرد گندم در شرایط آب و هوای خوزستان

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 1 سال پیش ارسال شده

مقاله اثرات گیاهان پیش کاشت و الگوهای مختلف کاشت بر کاهش تراکم علف های هرز و عملکرد گندم در شرایط آب و هوای خوزستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در فیزیولوژی گیاهان زراعی از صفحه ۶۵ تا ۷۹ منتشر شده است.
نام: اثرات گیاهان پیش کاشت و الگوهای مختلف کاشت بر کاهش تراکم علف های هرز و عملکرد گندم در شرایط آب و هوای خوزستان
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله الگوی کاشت
مقاله گندم
مقاله گیاهان پیش کاشت
مقاله عملکرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سیدمعصوم سیدنورالدین
جناب آقای / سرکار خانم: فتحی قدرت اله
جناب آقای / سرکار خانم: فرزادی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: سعیدی پور سعید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی اثرات گیاهان پیش کاشت و الگوی کاشت بر کاهش علف های هرز و عملکرد دانه گندم آزمایشی به صورت اسپلیت بلوک در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار در مزرعه ای واقع در روستای شمس آباد شهرستان دزفول در سال زراعی ۱۳۸۹-۱۳۸۸ اجراء گردید. تیمارهای اصلی (گیاهان پیش کاشت) شامل: ماش (P1)، شبدر (P2) و آیش (P3) و تیمارهای فرعی (الگوی کاشت) شامل: خطوط فارو ۶۰ سانتی متری با دو ردیف کاشت روی پشته (A1)، خطوط فارو ۷۵ سانتی متری با سه ردیف کاشت روی پشته (A2) و خطوط فارو ۹۵ سانتی متری با چهار ردیف کاشت روی پشته (A3) بودند. نتایج به دست آمده از تجزیه واریانس نشان داد که تیمارهای الگوی کاشت روی صفات وزن خشک علف های هرز در دو مرحله ساقه دهی و سنبله دهی گندم، عملکرد دانه، تعداد سنبله در متر مربع و تعداد دانه در سنبله و وزن هزار دانه تاثیر معنی داری داشت. هم چنین تیمارهای گیاهان پیش کاشت روی صفات وزن خشک علف های هرز در سه مرحله ساقه دهی، سنبله دهی و رسیدگی فیزیولوژیکی گندم، عملکرد دانه، تعداد سنبله در متر مربع، تعداد دانه در سنبله تاثیر معنی داری داشت. اثر متقابل الگوی کاشت و گیاهان پیش کاشت روی صفات وزن خشک علف های هرز در مرحله سنبله دهی گندم، تعداد سنبله در متر مربع و تعداد دانه در سنبله اثر معنی داری داشت. نتایج به طور کلی نشان داد که گیاه پیش کاشت ماش (P1) و الگوی کاشت فارو ۹۵ سانتی متری با چهار ردیف کاشت روی پشته (A3) ضمن کنترل موثرتر علف های هرز باعث افزایش عملکرد دانه در گندم شدند.

ادامه مطلب
بدون نظر

دانلود مقاله تاثیر سطوح مختلف تنش شوری بر غلظت کاتیون ها و آنیون ها در ژنوتیپ های مختلف کلزا

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 1 سال پیش ارسال شده

مقاله تاثیر سطوح مختلف تنش شوری بر غلظت کاتیون ها و آنیون ها در ژنوتیپ های مختلف کلزا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در فیزیولوژی گیاهان زراعی از صفحه ۹۵ تا ۱۰۸ منتشر شده است.
نام: تاثیر سطوح مختلف تنش شوری بر غلظت کاتیون ها و آنیون ها در ژنوتیپ های مختلف کلزا
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلزا
مقاله تنش شوری
مقاله غلظت کاتیون و آنیون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عباس زاده فرید
جناب آقای / سرکار خانم: رضایی سوخت آبندانی رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی تاثیر سطوح مختلف تنش شوری بر غلظت جذب کاتیون ها و آنیون ها در ارقام و لاین های مختلف کلزا، آزمایشی در گلخانه تحقیقاتی مرکز تحقیقات کشاورزی استان مازندران به صورت فاکتوریل و در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی ۸۹-۱۳۸۸ اجراء شد. چهار سطح شوری آب (صفر (شاهد)، ۴، ۸ و ۱۲ دسی زیمنس بر متر) به عنوان فاکتور اول و هفت رقم زرفام، ساری گل، لاین ۱۴، لاین ۱۸، لاین ۱۱۱، RG003 و هایولا ۴۰۱ به عنوان فاکتور دوم در نظر گرفته شدند. نتایج نشان داد که بیش ترین غلظت های جذب منیزیم (Mg)، کلسیم (Ca) و سدیم (Na) به ترتیب برای ارقام RG003 و لاین ۱۴حاصل شد و هم چنین بیش ترین غلظت های جذب پتاسیم (K) و کلر (Cl) به ترتیب برای ارقام RG003، زرفام و ساری گل در مرحله رویشی بدست آمد. در حالی که بیش ترین ارقام RG003 و لاین ۱۴ در غلظت های منیزیم (Mg) و کلسیم (Ca) و بیش ترین غلظت سدیم (Na)، پتاسیم (K) و کلر (Cl) به ترتیب برای لاین ۱۱۱، ساری گل، RG003 و زرفام در مرحله زایشی حاصل گردید. در ضمن با افزایش تنش شوری در غلظت عناصر در قیاس با مرحله زایشی تغییرات کم تری ایجاد شد به طوری که در مرحله زایشی غلظت جذب عناصر سدیم (Na) و کلر (Cl) نسبت به تیمارهای شاهد به ترتیب حدود هشت و دو برابر شده است.

ادامه مطلب
بدون نظر

دانلود مقاله بررسی رمان دختر رعیت محمود اعتمادزاده بر اساس دیدگاه ساخت گرایی تکوینی لوسین گلدمن

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 1 سال پیش ارسال شده

مقاله بررسی رمان دختر رعیت محمود اعتمادزاده بر اساس دیدگاه ساخت گرایی تکوینی لوسین گلدمن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در بهارستان سخن (ادبیات فارسی) از صفحه ۱ تا ۲۲ منتشر شده است.
نام: بررسی رمان دختر رعیت محمود اعتمادزاده بر اساس دیدگاه ساخت گرایی تکوینی لوسین گلدمن
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جامعه شناسی ادبیات
مقاله ساخت گرایی تکوینی
مقاله گلدمن
مقاله دختر رعیت
مقاله محمود اعتمادزاده (به آذین)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرضی حمیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: قبادی سامیان پریسا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جامعه شناسی ادبیات، یکی از شیوه های جدید و کارآمد نقد متون ادبی است که رابطه میان آثار ادبی و اوضاع اجتماعی – طبقاتی و موقعیت اجتماعی نویسندگان و خوانندگان را مورد ارزیابی قرار می دهد تا از این طریق، وضعیت طبقات مختلف جامعه و طرز رفتارها و کنش های متفاوت و متشابه ساختارهای اجتماعی در دوره معینی از تاریخ را مشخص کند. هدف این مقاله بررسی روابط بین ساختارهای زیبایی شناختی و ذهنی سازنده آگاهی جمعی موجود در رمان دختر رعیت با تمرکز روی روش ساخت گرایی تکوینی لوسین گلدمن بوده است. نتایج نشان می دهد که ادبیات خلق شده از نظر جان و صورت توامان شده با جنبش جنگل، رشد حزب توده، حضور متفقین و توسعه افکار مارکسیستی که جانمایه جهان نگری دختر رعیت را تحت تاثیر قرار داده و نشان از ارتباط بین ساختارهای زیبایی شناختی و ذهنی آگاهی جمعی دارد و همین موضوع، هم خوانی نزدیکی را با طبقه اجتماعی منتسب به «به آذین» نمایان ساخته است.

ادامه مطلب
بدون نظر

دانلود مقاله تاثیر تراکم بوته بر مولفه های عملکرد کمی و کیفی ماشک علوفه ای دیم در شرایط آب و هوایی خرم آباد

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 1 سال پیش ارسال شده

مقاله تاثیر تراکم بوته بر مولفه های عملکرد کمی و کیفی ماشک علوفه ای دیم در شرایط آب و هوایی خرم آباد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در فیزیولوژی گیاهان زراعی از صفحه ۸۱ تا ۹۴ منتشر شده است.
نام: تاثیر تراکم بوته بر مولفه های عملکرد کمی و کیفی ماشک علوفه ای دیم در شرایط آب و هوایی خرم آباد
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تراکم
مقاله گونه
مقاله ماشک علوفه ای
مقاله کمی
مقاله کیفی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زیدی طولابی نوراله
جناب آقای / سرکار خانم: رضایی نژاد عبدالحسین
جناب آقای / سرکار خانم: دیرکوندی سمیه
جناب آقای / سرکار خانم: اقبالی داریوش
جناب آقای / سرکار خانم: رحمتی ستار
جناب آقای / سرکار خانم: درویشیان علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی صفات کمی و کیفی علوفه خشک در مرحله گل دهی ماشک علوفه ای تحت تاثیر تراکم های مختلف، در پاییز سال ۱۳۸۶ آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان به صورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی (RCBD) در سه تکرار انجام شد. در این آزمایش سه گونه ماشک علوفه ای (برگ پهن، معمولی و کرکدار) در سه تراکم (۱۰۰، ۱۵۰ و ۲۰۰ بوته در متر مربع) مورد ارزیابی و مطالعه قرار گرفت. اثر متقابل (تراکم در گونه) نشان داد که بیش ترین و کم ترین عملکرد علوفه خشک به ترتیب مربوط به تیمار های ماشک برگ پهن و کرکدار در تراکم های ۲۰۰ و ۱۰۰ بوته در متر مربع معادل ۲۲۶۸ و ۷۲۴ کیلوگرم در هکتار می باشد. هم چنین صفات کیفی علوفه (درصد و عملکرد پروتئین خام)، درصد و عملکرد الیاف نامحلول در شوینده های خنثی به طور قابل توجهی تحت تاثیر تراکم و گونه، هم چنین اثر متقابل (تراکم × گونه) قرار گرفتند. در این آزمایش ارتفاع بوته تحت تاثیر (تراکم × گونه)، هم چنین قطر ساقه تحت تاثیر گونه قرار گرفت.

ادامه مطلب
بدون نظر

دانلود مقاله تنوع برخی خصوصیات فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی ارقام کلزای بهاره، تحت فواصل و رژیم های مختلف آبیاری

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 1 سال پیش ارسال شده

مقاله تنوع برخی خصوصیات فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی ارقام کلزای بهاره، تحت فواصل و رژیم های مختلف آبیاری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در فیزیولوژی گیاهان زراعی از صفحه ۵ تا ۱۷ منتشر شده است.
نام: تنوع برخی خصوصیات فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی ارقام کلزای بهاره، تحت فواصل و رژیم های مختلف آبیاری
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنش آبی
مقاله درصد روغن
مقاله شاخص برداشت
مقاله کلزا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سیدمحمدی نسرین سادات
جناب آقای / سرکار خانم: اله دادی ایرج
جناب آقای / سرکار خانم: سیدمحمدی سیدعلیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: سرافراز عصمت

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در بسیاری از مناطق کشور، عملکرد و اجزای عملکرد کلزا تحت تاثیر تنش آبی قرار می گیرد. به منظور بررسی اثر تنش آبی بر صفات کمی و کیفی ارقام کلزا، پژوهشی به صورت کرت های یک بار خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار در سال زراعی ۸۷-۱۳۸۶ در مزرعه تحقیقاتی پردیس ابوریحان-تهران اجرا گردید. در این آزمایش دو رقم کلزای بهاره RGS003 و OPTION500 به عنوان عامل اصلی و تیمار سه فاصله آبیاری (۶، ۸ و ۱۰ روز یک بار) به عنوان عامل فرعی مورد بررسی قرار گرفتند. عمق خالص آبیاری، فاصله بین آبیاری ها و مقدار آبی که در هر نوبت باید به زمین داده می شد، با استفاده از فرمول های مربوطه محاسبه گردید. نتایج نشان داد که بیش ترین عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک، عملکرد روغن، ارتفاع گیاه، تعداد خورجین در گیاه و طول خورجین در گیاه در رقم RGS003 با دور آبیاری شش روز یک بار به دست آمد. بیش ترین وزن هزار دانه، شاخص برداشت، درصد روغن و وزن خشک ساقه در رقم OPTION500 با دور آبیاری شش روز یک بار مشاهده شد. هم چنین بیش ترین درصد پوکی گیاه مربوط به رقم OPTION500 با دور آبیاری ۱۰ روز یک بار بود.

ادامه مطلب
بدون نظر

دانلود مقاله تاثیر مشاهده مدل انیمیشنی، تصاویر ثابت و مدل ترکیبی بر یادگیری حرکتی مهارت بالانس دو پایه

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 1 سال پیش ارسال شده

مقاله تاثیر مشاهده مدل انیمیشنی، تصاویر ثابت و مدل ترکیبی بر یادگیری حرکتی مهارت بالانس دو پایه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۱ در رشد و یادگیری حرکتی-ورزشی (حرکت) از صفحه ۱۴۳ تا ۱۵۶ منتشر شده است.
نام: تاثیر مشاهده مدل انیمیشنی، تصاویر ثابت و مدل ترکیبی بر یادگیری حرکتی مهارت بالانس دو پایه
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله یادگیری مشاهده ای
مقاله مدل انیمیشن
مقاله تصاویر ثابت
مقاله بالانس دوپایه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قوامی اکبر
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی فاطمه السادات
جناب آقای / سرکار خانم: محمدزاده حسن
جناب آقای / سرکار خانم: ملکی بهنام
جناب آقای / سرکار خانم: برهانی حسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف این پژوهش، بررسی تاثیر مشاهده مدل انیمیشنی، تصاویر ثابت و مدل ترکیبی بر یادگیری حرکتی مهارت بالانس دو پایه است. ۴۵ آزمودنی با میانگین سنی ۱٫۷±۸٫۰۳ به طور تصادفی در سه گروه تجربی مشاهده مدل انیمیشنی، تصاویر ثابت و مدل ترکیبی قرار گرفتند. آزمودنی ها مهارت بالانس دو پایه را به مدت سه هفته (هر هفته سه جلسه) تمرین کردند. پیش آزمون، آزمون اکتساب و آزمون یادداری از سه گروه به عمل آمد. امتیازات آزمودنی ها از طریق محاسبه میانگین امتیازات سه داور بر اساس هنجار تعیین شده فدراسیون ژیمناستیک صورت گرفت. نتایج تحلیل واریانس دو طرفه در اندازه های تکراری نشان داد مشاهده مدل انیمیشنی، تصاویر ثابت و ترکیبی بر یادگیری حرکتی مهارت بالانس دو پایه تاثیر معنی داری دارد (pv=0.001). همچنین نتایج نشان داد اختلاف معنی داری بین گروه های مدل انیمیشن و مدل ترکیبی وجود ندارد (pv=0.156). در نهایت هر دو گروه مدل انیمیشن و مدل ترکیبی، عملکرد بهتری نسبت به گروه تصاویر ثابت داشتند (pv=0.001). در کل نتایج نشان می دهد مشاهده انیمیشن روش الگودهی مناسب برای یادگیری مهارت بالانس دوپایه در سنین کودکی است. همچنین پیشنهاد می شود، از تصاویر ثابت به عنوان مکمل همراه با انیمیشن استفاده شود.

ادامه مطلب
بدون نظر

دانلود مقاله بررسی اثرات اسموپرایمینگ بر جوانه زنی و عملکرد سه رقم ماش تحت تنش فرسودگی

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 1 سال پیش ارسال شده

مقاله بررسی اثرات اسموپرایمینگ بر جوانه زنی و عملکرد سه رقم ماش تحت تنش فرسودگی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در فیزیولوژی گیاهان زراعی از صفحه ۱۹ تا ۳۲ منتشر شده است.
نام: بررسی اثرات اسموپرایمینگ بر جوانه زنی و عملکرد سه رقم ماش تحت تنش فرسودگی
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پرایمینگ بذر
مقاله ماش
مقاله فرسودگی بذر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جهانبخشی پریسا
جناب آقای / سرکار خانم: ابدالی مشهدی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: شرفی زاده مهران
جناب آقای / سرکار خانم: حبیبی خانیانی بهنام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور مطالعه اثرات اسموپرایمینگ بر جوانه زنی و عملکرد ارقام مختلف ماش (پرتو، گوهر و هندی)، تحقیقی در مزرعه و آزمایشگاه مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد دزفول اجرا گردید. این آزمایش در دو مرحله بصورت آزمایشگاهی و مزرعه ای در تابستان ۱۳۸۹ انجام شد. در بخش آزمایشگاهی، شامل دو آزمایش جداگانه در دو محیط فرسوده و غیرفرسوده اجرا شد که در نهایت تجزیه مرکب روی آن انجام گرفت. در هر محیط، آزمایش فاکتوریل شامل سه رقم (ارقام پرتو، گوهر و هندی) و سطوح مختلف پتانسیل اسمزی (۰، ۳-، ۶- و ۹- بار) بود که در سه تکرار انجام گرفت. در بخش مزرعه ای یک آزمایش فاکتوریل ۳ فاکتوره با طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با ۳ تکرار اجراء گردید، فاکتور اول شامل رقم (پرتو، گوهر و هندی)، فاکتور دوم فرسود گی (استفاده از بذور فرسوده و غیر فرسوده) و فاکتور سوم شامل سطوح مختلف پتانسیل اسمزی (۰، ۳-، ۶- و ۹- بار) بود. نتایج نشان داد که تیمار رقم، پرایمینگ و تنش فرسودگی بر روی کلیه صفات مورد بررسی در آزمایشگاه و مزرعه تاثیر معنی داری داشت.

ادامه مطلب
بدون نظر

دانلود مقاله اثر تعاملی الگودهی (الگوی ماهر و الگوی از خود) و نوع بازخورد بر اجرا و یادگیری مهارت پرتاب دارت

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 1 سال پیش ارسال شده

مقاله اثر تعاملی الگودهی (الگوی ماهر و الگوی از خود) و نوع بازخورد بر اجرا و یادگیری مهارت پرتاب دارت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۱ در رشد و یادگیری حرکتی-ورزشی (حرکت) از صفحه ۱۲۳ تا ۱۴۲ منتشر شده است.
نام: اثر تعاملی الگودهی (الگوی ماهر و الگوی از خود) و نوع بازخورد بر اجرا و یادگیری مهارت پرتاب دارت
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله الگوی ماهر
مقاله الگوی از خود
مقاله بازخورد خودکنترل
مقاله بازخورد جفت شده
مقاله بازخورد آزمونگر کنترل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شایان نوش آبادی ابوالفضل
جناب آقای / سرکار خانم: حومینیان داوود
جناب آقای / سرکار خانم: عابدینی پاریزی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: فاضل کلخوران جمال

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از پژوهش حاضر، تعیین تاثیر تعاملی شیوه های مختلف نمایش ویدیوئی و نوع بازخورد بر اجرا و یادگیری مهارت پرتاب دارت بود. ۹۰ آزمودنی به صورت تصادفی در ۶ گروه بازخورد خودکنترل، آزمونگر کنترل و جفت شده قرار گرفتند که یکی از دو الگوی ماهر یا الگوی از خود را دریافت می کردند. سه گروهی که الگوی ماهر را مشاهده کردند، ابتدا و در فاصله های استراحت، اجرای پرتاب یکی از اعضای تیم ملی پرتاب دارت را ملاحظه کردند، درحالی که گروه های مشاهده الگوی از خود، اجرای خود را مشاهده کردند. گروه های خودکنترل، در حین اجرا از آزمونگر درخواست بازخورد می کردند، گروه های جفت شده، در کوشش هایی که گروه خودکنترل در خواست بازخورد کرده بودند، بازخورد دریافت می کردند و گروه های آزمونگر کنترل به صلاحدید آزمونگر بازخورد می گرفتند. تمرین طی ۶ روز انجام گرفت و آزمون یادداری و انتقال، ۴۸ ساعت پس از آخرین جلسه تمرین برگزار شد. روش تحقیق نیمه تجربی بود و برای تحلیل داده ها از تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر، تحلیل واریانس دوطرفه و آزمون های تعقیبی توکی و بونفرونی استفاده شد. نتایج نشان داد پیشرفت از مرحله پیش آزمون به مراحل اکتساب، یادداری و انتقال در هر شش گروه رخ داده است. فارغ از نقش بازخورد، تفاوتی بین الگوی ماهر و الگوی از خود در هیچ یک از مراحل وجود نداشت. از طرفی بازخورد آزمونگر کنترل در اکتساب سودمندی بیشتر از دو نوع بازخورد دیگر داشت، ولی در یادداری و انتقال بازخورد خود کنترل بهتر بود. تحلیل بیشتر نتایج نشان داد افرادی که بازخوردی خودکنترل دریافت کردند، زمانی که الگوی از خود را مشاهده کرده بودند، یادگیری بیشتری در آنها نسبت به گروه های دیگر رخ داد. برتری گروه الگوی از خود – بازخورد خودکنترل را می توان به تاثیر فرایندهای انگیزشی حاصل از این تعامل و نیز همخوانی بیشتر این نوع بازخورد با نیاز آزمودنی ها نسبت داد.

ادامه مطلب
بدون نظر

دانلود مقاله تاثیر تمرین دو تکنیک کاراته بر کاهش رفتارهای قالبی سه پسر در خود فرورفته نهایی، پژوهش مورد منفرد

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 1 سال پیش ارسال شده

مقاله تاثیر تمرین دو تکنیک کاراته بر کاهش رفتارهای قالبی سه پسر در خود فرورفته نهایی، پژوهش مورد منفرد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۱ در رشد و یادگیری حرکتی-ورزشی (حرکت) از صفحه ۹۷ تا ۱۲۲ منتشر شده است.
نام: تاثیر تمرین دو تکنیک کاراته بر کاهش رفتارهای قالبی سه پسر در خود فرورفته نهایی، پژوهش مورد منفرد
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زوکی
مقاله مای گری
مقاله کاراته
مقاله درخودفرورفتگی
مقاله رفتارهای قالبی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهرامی فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: موحدی احمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مرندی سیدمحمد
جناب آقای / سرکار خانم: عابدی احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اصلی از پژوهش حاضر، تعیین تاثیر تمرین دو تکنیک کاراته بر کاهش رفتارهای قالبی سه پسر ۵ ساله درخودفرورفته است. شرکت کنندگان شامل سه پسر ۵ ساله مبتلا به اختلال در خودفرورفتگی بودند. در این پژوهش از روش پژوهشی مورد منفرد با طرح A-B-A استفاده شد. شرکت کنندگان پژوهش حاضر دو تکنیک کاراته (زوکی و مای گری) را به مدت ۱۲ هفته تمرین کردند. مقدار تغییر در شدت بروز رفتارهای قالبی در طول فرایند مداخله و همچنین در طول یک ماه پس از پایان مداخله در توالی های یک هفته ای از طریق مقیاس رتبه بندی در خودفرورفتگی گیلیام – ویرایش دوم اندازه گیری شد. یافته ها نشان داد که مطابق با تحلیل دیداری نمودار داده ها بر اساس شاخص های آمار توصیفی و تحلیل دیداری، مداخله مورد نظر در مورد هر سه شرکت کننده اثربخش بوده است (با ۱۰۰ PND درصد برای شرکت کنندگان اول و سوم و ۵۰ درصد برای شرکت کننده دوم) و این کاهش بعد از یک ماه از پایان مداخله پایدار باقی ماند. نتایج پژوهش حاضر مشخص ساخت که آموزش تکنیک های کاراته به کودکان درخودفرورفته رفتارهای قالبی آنها را به طور پایداری کاهش می دهد.

ادامه مطلب
بدون نظر

دانلود مقاله زن و اعجاز طلاق خلع

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 1 سال پیش ارسال شده

مقاله زن و اعجاز طلاق خلع که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در زن و فرهنگ از صفحه ۳۷ تا ۴۴ منتشر شده است.
نام: زن و اعجاز طلاق خلع
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله طلاق
مقاله طلاق خلع
مقاله زن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مجیدی حسن
جناب آقای / سرکار خانم: خوش آهنگ ناهید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پیمان زناشوئی و تشکیل خانواده در قوانین اسلام مورد تاکید قرار گرفته و به وسائل گوناگون، مسلمانان را تشویق به این امر نموده است، اما مواردی هم پیش می آید که طلاق ضرورت پیدا می کند و چنان چه زن یا مردی مبادرت به طلاق نکند چه بسا مشکلات طاقت فرسا و جنایت ها و ناراحتی های روانی و نگرانی های شدید پدید آید که نه تنها زندگی زناشوئی را تلخ و ناگوار می سازد بلکه فاجعه های بزرگی در جامعه به وجود می آورد. طلاق از ریشه طلق به معنای جداشدن زن از شوهرش است و طلاق خلع آن است که زن به خاطر کراهتی که از شوهر دارد مالی را به او می دهد تا شوهر او را طلاق دهد. با بررسی آیات قرآن و سنت، این نتیجه بدست می آید که بین زن و مرد از نظر حکم طلاق تبعیض وجود ندارد و هیچگونه حقی از زن در طلاق ضایع نمی شود و زن می تواند با داشتن هرگونه کرامتی از مرد طلاق بگیرد.

ادامه مطلب
بدون نظر
صفحه 306 از 307« بعدی...102030...303304305306307