آشنایی با تفاسیر مختلف طلق بودن مبیع

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 6 ماه پیش ارسال شده

ج( مرحوم اصفهانی می گوید: طلق بودن گاهی به عنوان وصفیبرای ملکیتِ معتبر در بیتع ذکتر می شود و گاهی به عنوان وصفی برای سلطنت بر بیع. در صورت او ، شر عوضتین استت و در صورت دوم، شر متعاملین. اما در کتب فقهی به عنوان شر عوضتین ذکتر شتده استت. در ایتن صورت، تفسیر طلق بودن به اینکه مالک، مطلق العنان باشد، درستت نیستت. نداشتتن حتق تصتر ممکن است به دلیل وجود الل در اود متصر باشد، یا به دلیل وجتود التل در متورد تصتر .

الل در متصر هم گاه ناشی از نبود مقتضی است، مانند آن که بتایع مالتک مبیتع نباشتد، و گتاه ناشی از وجود مانع است، مانند آن که مالک در اثر صغر، سفه یا فلس، محجور باشد. الل دربتاره تصر نیا گاه ناشی از نبود مقتضی است، مانند آن که مبیع، مالیت نداشتته باشتد، و گتاه ناشتی از وجود مانع است، مانند آنکه موردِ رهن یا وقف باشد. نداشتن حق تصر در مورد او ، بته اتود متصر بازمی گردد، لکا در شرو متعاملین ذکر می شود؛ و نداشتن حق تصر در متورد دوم، بته مورد تصر بازمیگردد، لکا در شرو عوضین ذکر میشود )اصفهانی، ۹۲۹۱، و.)۶۹-۹۰

امام امینی نیا تفسیر طلقبودن به کاملبتودن ملکیتت یتا کامتلبتودن ستلطه را رد متیکنتد و می گوید: «اگر مقصود از آن، فقدان موانع باشد، بازگشت آن به شر  عدم مانع است و این مطلتب در صورتی صحیح است که عتدمِ متانع، از شترو  باشتد؛ در حتالی کته چنتین نیستت. بنتابراین، طلق بودن از اوصا  مورد معامله است و به این معنا است که مورد معامله متعلق حق غیتر نباشتد؛ در غیر این صورت، وجود حق ثالث در مورد معامله، مانع از تصرفات مالک در ملک اتود می شود. علاوه بر این، چنانکه از عبارت پیش معلوم شد، طلق بودن شر  نیست بلکه وجتود حتق برای غیرمانع صحت یا نفوذ معامله است» )

موسویامینی، ۹۲۲۹، ج۳، و.)۹۹۹-۹۹۹ د( عدم تعلق حق غیر. میرزا قمی )ره( طلق بودن ملک را از شرو صحت عقد بیع دانسته و آن را به عدمتعلق حق غیر به مورد معامله تفسیر کرده است. به نظر ایشان، همانطور که برای صتحت عقد بیع، ملکیت شر است، طلق بودن ملکیت نیا شر است. ایشان ذکر متواردی ماننتد وقتف و رهننبودن ما در کالم فقها را مثا دانسته و نه این که مصادیق طلق بودن به این امور منحصر شود )قمی، ۹۲۲۹، و .)۲۲۲-۲۲۳ به نظر می رسد بهترین تفسیری که می توان از طلق بودن بیتان کترد، همین معنا است.

ادامه مطلب
بدون نظر

بررسی مفهوم طلق بودن مورد معامله از دیدگاه فقهی

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 6 ماه پیش ارسال شده

طلقبودن مورد معامله از دیدگاه فقهی

درباره طلق بودن، مسائل و مباحث متعددی قابل طرح است که در ادامته بتهطتور ماتصتر بررستی میشود.

مفهوم طلقبودن

درباره مقصود از طلق بودن موضوع معامله در عقد بیع، نظرات متفاوتی مطرح شده است که براتی از آنها ذکر میشود:

الف( همان طور که مالحظه شد، عالمهحلی تعبیر تمامیت ملک را بهکار گرفته است. اما محقتق اردبیلی در شرح این سان می گوید: «معنای این عبارت واضح نیست هرچند مثا هتای آن روشتن است.» ایشان احتما میدهد مقصود از آن ملکیتی باشد که مالک هرگونته باواهتد در آن تصتر کند. اما باز هم تصریح می کند که این سان مجمل است و معلتوم نیستت کته چته چیتای مطلتق تصر در آن جایا است یا نیست تا بتوان تعیین کرد فروش آن جایا است یا نته )مجمتعالفائتده و البرهان، ۹۲۹۹، و.)۹۶۱ ( به نظر شین انصاری، مقصود از طلقبودن، تسلط کامل بر ملک است بهگونتهای کته مالتک بتواند در ملک هر کاری که باواهد انجام دهد و دست وی در این کار باز باشد.

اما بازگشت ایتن معنا در واقع، به این است که ملک طوری باشد که مالک بتواند به طور مستقل آن را انتقتا دهتد و انتقا وی نافک و مؤثر باشد، به این دلیل که حق غیر به آن ملک تعلق نگرفته باشد، تا معامله بدون اذن وی نافک نباشد )انصاری،۹۲۲۰، ج۲، و.)۲۹-۳۰ به نظر مرحوم نائینی نیا مقصود از طلق بودن این است که ملک نسبت به مالک آن رهتا و آزاد باشد، به این معنا که مالک بر آن شیء تسلط کامل داشته باشد و بتواند در آن هر نوع که باواهتد، تصر کند،در برابرِ مواردی که در آنها سلطنت مالک بته دلیتل تعلتق حتق غیتر، نتاقص استت )نائینی، ۹۲۹۳، و.)۳۹۳

ادامه مطلب
بدون نظر

مصالح و تکنیک های ساخت وسازفاضلاب شهری

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 6 ماه پیش ارسال شده

با اجرای تصفیه خانه های فاضلاب تهران، پساب خروجی با کیفیت مناسب و بهداشتی برای آبیاری زمین هایکـشاورزی و لجن تصفیه خانه بعنوان کودمورد استفاده قرار می گیرد. به همین منظور برای تصفیه خانه جنوبی کانال انتقـالی پـساب قبلا ساخته شده است.

با رعایتاستانداردهای زیست محیطی که در شرایطی که امکان استفاده از پساب تصفیه خانه برای آبیاری مـستقیم زمـین های کشاورزی نباشد، می توان با بررسی های کامل اقدام به تغذیه پساب به آبخوان های دشت نمود تابـدین وسـیله بـه توسعه کشاورزی منطقه کمک گردد.لجن باقیمانده پس ازخشک شدن و ذخیره سازی به منظور استفاده در امر کشاورزی و تقویت خاک بطور مـداوم توسـط کامیون ها به مناطق مورد نظر حمل خواهد گردید.

جنبه های مختلف برری اثرات زیست محیطی اجرای طرح مصالح و تکنیک های ساخت وساز

شبکه جمع آوری فاضلاب

اجرای لوله گذاری به روش تونل زنی سنتی یا روش نقبی: روش تونل زنی سنتی بـرای اجـرای خطـوط لولـه فاضـلاب تهـران از سـایر ۲۵۰ میلیمتر تا ۱۶۰۰ میلیمتر مورد استفاده قرار می گیرد. دراینروش میله های قـائم به فواصل حدود ۵ تا ۷ متر بر اسـاس ملاحظـات محلـی، بـین ۲ آدم رو متـوالی توسط مقنی حفاری شده سپس کـوره و میلـه چـاه هـا را بهـم متـصل نمـوده و مقطعحفاری تونل بهتناسب سـایز لولـه فاضـلابرو تعریـق و رگـلاژ مـی شـود.

در شرایطی که زمین حفاری از مقاومت و ایمنی کافی برخوردار نباشد بـا اسـتفاده از بلوک، چوب بست و کول اقدامات پیشگیرانه بعمـل آمـده و متناسـب بـا شـرایط تحت الارضی و مشخصات طرح بستر سازی انجام شده ولوله های فاضلابرو جهـت نصب به داخل کوره هدایت می شوند. از آنجایی که جنس لولـه فاضـلابرو تـاقطر ۴۰۰ میلیمتر پلی اتیلن است لوله ها قبل از انتقال به داخل کوره بـه هـم جـوش شده، لوله یکپارچه آماده شده جهت نصب حد فاصل ۲ آدم رو متـوالی بـه داخـل کوره انتقال و کشیده می شود. با توجه به خاصیت ویسکوالاستیـسیته لولـه هـای مزبور عملیات فوق برای لوله های تک جدارهلی اتیلن امکانپذیر است ولیکن برای لوله های دو جداره پس از انتقال تک شاخه ۶ یا ۱۲ متری لوله ها اتصال لولـه در داخل تونل و معمولا بجای جوش با استفاده از کوپلر و اورینگ و یا اتصالات جمع شونده انجام می پذیرد.

ادامه مطلب
بدون نظر

بررسی مشکلات استفاده از روش های معمول در حفر فاضلاب شهری

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 6 ماه پیش ارسال شده

اجرای لوله گذاری به روش پایپ جکینگ یا لوله رانی

از روش لوله رانی برای اجرای خطـوط اصـلی فاضـلاب تهـران از سـایز ۱۲۰۰ تـا۱۶۰۰ میلیمتر استفاده شده است. استفاده از این روش مخصوصا در طـول هـای کوتاه مثلا عبور از تقاطع بزرگراه های پر ترافیک یا عبور از زیر تاسیسات مـدفون شهری چون کانال ها و تونل های آب و غیره متداول شده است. در شـرایطی کـه جنس لایه های زمین نامناسـب و ریزشـی اسـت و عمـق خـط لولـه زیـاد اسـت مشکلات استفاده از روش های معمول چون ترانشه باز یـا تونـل سـنتی افـزایش و ضریب ایمنی کار کاهش می یابد، لذا در چنین شرایطی روش لوله رانی از جمله راهکار مورد قبول برای این مسیر ها است.

پایپ جکینگ تکنیکی برای نصب خطوط لوله، داکـت هـا و کـالورت هـا در زیـر زمین است که همزمان با راندن لوله های مخصوص توسط جک های هیدرولیکی قوی عملیات حفاری نیز دورن شیلد در جای لوله ها با دست یا کمپرسور انجام می شود. طول درایو پاپ جیکنگ بـه علـت افـزایش اصـطکاک جـداره بـا خـاک بخصوص در زمین های ریزیشی محدود است. از حدود ۵۰ متر بیشتر لازم است در بدنه لوله ها سرواخ هایی جهت تزریق بنتونیت به منظور تسهیل حرکت مولد و نیاز به فشار کمتر جک ها تعبیه شود. حالت های مختلف سیستم های حفـاری شامل دستی و مکانیکی می باشد.

ادامه مطلب
بدون نظر

نظریه تئوری در باره تفتیش بدنی

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 6 ماه پیش ارسال شده

در خصوص تفتیش اماکن مقنن با آنکه بین مفهوم منازل و اماکن ، تفاوت قائل شده، ولی مقررات تفتیش و بازرسی منازل را در خصوص اماکن نیز جاری ساخته است . منظور مقنن از بکارگیری عبارت (اماکن ) معنای لغوی آن نبوده است ، بلکه مقصود اماکن عمومی است . اماکن از بعد حقوقی به مکان هایی گفته میشود که معد برای پذیرایی جماعت کثیر از یک صنف یا اصناف مختلف است .(جعفر لنگرودی، ١٣٨۵). مقنن در ماده ٩٨ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در کنار عبارت منازل، لفظ اماکن را نیز ذکر کرده: (تفتیش و بازرسی در حضور متصرف قانونی و شهود تحقیق و در غیاب وی در حضور ارشد حاضرین به عمل می آید. تفتیش و بازرسی اماکن نیز حتی المقدور با حضور صاحبان یا متصدیان آن ها انجام می شود). لازم نیست مظنون یا متهم یا صاحب خانه ، مالک منزل یا اماکن عمومی باشد، بلکه متصرف قانونی محل باشد کافی است .

در رابطه با تفتیش بدنی افراد مقررات صریحی وجود ندارد، اینکه تفتیش بدنی مشمول مقررات بازرسی مسکن باشد یا مقررات بازرسی اموال، از نظر تئوری دارای اهمیت است  اما در عمل تفاوت چندانی ندارد. آنچه مهم است این است که مقررات ثابتی در خصوص تفتیش بدنی وضع گردد یا رویه قضایی واحدی اتخاذ شود. در حال حاضر از آنجا که قانون یا رویه قضایی واحدی بر تفتیش بدنی حاکم نمی باشد، اصل برائت اقتضا می کند که تفنیش بدنی افراد توسط پلیس یا ضابطین دادگستری به نیابت از سوی مقام قضایی ، فاقد وجهه قانونی باشد. در راستای انجام تحقیقات مقدماتی و کشف جرم و حفظ آثار و ادله وقوع آن، مقنن به مقام قضایی به طور عام و به ضابطین دادگستری در موارد خاص اجازه داده است تا به هر گونه اقدامی مبادرت ورزند و شاید بتوان این اختیار قانونی را مجوزی برای تفتیش بدنی مظنون یا متهم دانست .

با اینحال اصول حقوقی و رعایت امنیت و آزادی شهروندان ایجاب می نماید که مقام قضایی استفاده از اختیارات قانونی خود را به موارد قدر متیقن محدود نماید و فقط زمانی دستور تفتیش بدنی مظنون یا متهم را صادر کند که اولا دلایل و قرائن متیقنی دال بر اینکه آلات و ادوات ارتکاب جرم نزد مظنون یا متهم است ، وجود داشته باشد و ثانیا قبل از تفتیش بدنی توسط ضابطین دادگستری، مقام قضایی دستور کتبی صادر نماید و طی آن شخص یا اشخاص مظنون را با مشخصات کامل تعیین نماید. لذا بازرسی بدنی اشخاص در ملاء عام توسط پلیس و بدون هماهنگی و دریافت دستور کتبی از ناحیه مقام قضایی ، به هیچ وجه مستند قانونی نداشته و با اصول حقوقی مغایرت آشکار دارد و نمی توان احراز هویت افراد را بهانه ای جهت تفتیش بدنی ایشان قرار داد.

ادامه مطلب
بدون نظر

مهمترین حقوق برای اشخاص دستگیر شده توسط ضابطان

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 6 ماه پیش ارسال شده

بازجویی های پلیسی

بازجویی عبارت از هنر فن طرح یک رشته سؤالات ماهرانه وقانونی از متهم یا مظنون به ارتکاب جرم، به منظور اخذ اطلاعات صحیح در باره حادثه کیفری می باشد. معمولا در بازجویی چهار هدف مشخص ملاک عمل قرار می گیرد که به ترتیب عبارتند از

١- اخذ اعتراف ٢- شناسایی مجرم ٣- رفع مظنونیت یا اثبات بی گناهی ۴- دستیابی به حقایق با ارزش بازجویی .

بازجویی در مراحل مختلف دادرسی صورت می پذیرد: ١- بازجویی در مرحله کشف جرم ٢- بازجویی در مرحله تحقیق ٣- بازجویی در مرحله دادرسی .

بازجویی در مرحله کشف جرم که به آن بازجویی پلیسی اطلاق می شود، توسط ضابطین دادگستری صورت می گیرد. مستفاد از ماده ١٨ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، ضابطین دادگستری می توانند به منظور کشف جرم و جمع آوری دلایل مربوط به وقوع آن، از متهمان یا سایر افراد مرتبط بازجویی مقدماتی انجام دهند. شایان ذکر است بازجویی پلیسی از زمان دستگیری به مدت ٢۴ ساعت است و در صورت دخالت مقام قضایی ، حق آن ها در بازجویی سلب و مکلف به انجام دستورات قضایی می شوند.

آگاهی متهمان از حقوق دفاعی خود به هنگام دستگیری و به عنوان حقوق طبیعی و فطری و همچنین رعایت آن ها از جانب ضابطان و مقامات قضایی ، تا حد زیادی تضمین کننده حقوق شهروندان است . مهمترین حقوقی که می توان برای اشخاص دستگیر شده توسط ضابطان از ابتدای دستگیری تا پایان فرایند بازجویی برشمرد، عبارتند از:

–  تفهیم موضوع اتهام به همراه دلایل آن به گونه ای صریح و روشن به متهم

–  حق سکوت متهم (مصونیت از خود اتهامی )

–  تکلیف پلیس به اعلام حق سکوت متهم به صورت واضح

–  حق داشتن وکیل در مراحل بازجویی

–  حق متهم در آگاه ساختن خانواده یا شخص مورد علاقه اش در خصوص دستگیری خود( به جز موارد استثنایی مطابق شرایط قانونی )

–  لزوم رعایت مدت بازجویی و خودداری از طولانی نمودن ساعات آن

–  خودداری از سؤالات تلقینی و منحرف کننده و خارج از موضوع اتهام

–  پرهیز از اجبار و اکراه متهم در امر بازجویی

–  تنظیم دقیق و بدون تحریف اظهارات متهم

ادامه مطلب
بدون نظر

بررسی محدود وظایف ضابطین دادگستری

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 7 ماه پیش ارسال شده

مقدمه

دادرسی کیفری که به روش های دفاع اجتماعی با رعایت حقوق فردی در مقابل بزهکاری می پردازد و علی القاعده باید بهترین شیوه ها را برای این امر اختصاص و ارائه دهد، از اهمیت بسزایی برخوردار است . روند روبه تزاید بزهکاری در جوامع ، و پیچیده شدن اقدامات بزهکاران در وصول به اهداف مجرمانه خود، توان علمی و فنی و سازمان یافته هرچه بیشتر و ممکن دادرسی کیفری را طلب می کند. در جامعه ای که قانون برای شخص مجرم در هر رتبه و مقامی ، حسب شدت و ضعف جرم، مجازات مناسب مقرر می دارد، علاوه بر تنبیه مجرم باعث ارعاب دیگران نیز خواهد شد. در اجتماعی که بر اثر ارتکاب جرم، امور دچار اختلال نمی شود و به حالت اولیه بر می گردد، مردم به دستگاه قضایی امیدوار می شوند و رشد و شکوفایی آنان را در همه شئون زندگی به دنبال خواهد داشت . این احساس زمانی در مردم ایجاد و تقویت خواهد شد، که رسیدگی به پرونده کیفری به عهده عده ای که در تشکیل و تکمیل آن تخصص دارند گذاشته شود.

کسانی که هدف اصلی خود را باز ستاندن حقوق فوت شده افراد ستم دیده و حفظ امنیت و آزادی شهروندان قرار داده اند. هرگونه اهمال در جمع آوری دلایل و مدارک جرم، موجب فرار مجرم از مجازات وتجری او و سایرین در ارتکاب جرم خواهد شد. از طرف دیگر مجنی علیه نه تنها تشفی خاطر پیدا نمی کند، بلکه از طرح شکایت خود که پس ازمدت ها صبر و تحمل ، نسبت به آنچه که انتظارش را می کشید ناکام مانده است ، پشیمان خواهد شد. در فرایند دادرسی کیفری مرحله بازجویی و تحقیقات بی گمان یکی از مراحل دقیق و حساسی است که در اغلب کشورها بخش مهم آن به پلیس قضایی و در کشور ما به ضابطان دادگستری سپرده شده است . در واقع سنگ نخستین بنای دادرسی کیفری که انسجام و استحکام آ ن در گرو رعایت قواعد و اصول مهندسی قضایی است ، در این مرحله گذاشته می شود. بنابراین ضابط دادگستری که همواره به عنوان دستیار عدالت کیفری از او یاد می شود، در ساختن این بنا نقش مهمی ایفا می کند.

وظیفه او به موجب این قانون عموما کشف جرم، بازجویی مقدماتی ، حفظ آثار و دلایل جرم، جلوگیری از فرار و پنهان شدن متهم و همچنین ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی است .(ماده ١۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ) و این وظایف را تماما تحت ریاست و نظارت دادستان انجام می دهد.(بند ب ماده ٣ اصلاحی مصوب ٨١ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب). در آن دسته از جرایمی که وقوع آنها مشکوک به نظر می رسد، یعنی جرایمی که دلایل قوی دال بر ارتکاب آن ها در دست نیست و یا اطلاعاتی که در این باره کسب شده، از منابع موثق نیست ، ضابط دادگستری بدون اینکه حق دستگیری یا ورود به منزل کسی را داشته باشد، تحقیقات لازم را به عمل می آورد و نتیجه را به دادستان اطلاع می دهد(ماده ٢٢ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ). اما در جرایم مشهود یعنی آن دسته از جرایمی که در مرئی و منظر ضابطین دادگستری واقع می شود و یا مرتکب بلا فاصله پس از ارتکاب جرم دستگیر می گردد درحالیکه آثار و دلایل جرم قابل کشف و گردآوری است ،(ماده ٢١ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ) ضابط دادگستری با اختیارات بیشتری می تواند وظایف قانونی خود را انجام دهد.

ادامه مطلب
بدون نظر

بررسی کنترل فازی ولتاژ dc اینورترمنبع امپدانسی

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 7 ماه پیش ارسال شده

الگوریتم های کنترلی

منطق فازی به عنوان یکی از کنترل کننده های هوش مصنوعی به سرعت تبدیل به یکی از مهمترین و پرکاربردترین روش – های کنترلی شده است . تابع تبدیل مربوط به حالت گذرای شبکه امپدانسی اینورتر منبع امپدانسی دارای یک صفر در سمت راست محور jω می باشد که این امر باعث می شود که ولتاژ بخش dc دارای یک پاسخ غیر مینیمم فاز باشد   [١٠- ١١]. از آنجایی که  کنترل کننده های فازی در سیستم های غیرخطی و غیر مینیمم فاز عملکرد بهتری از خود نشان می دهند، لذا در این مقاله ولتاژ dc تقویت شده و ولتاژ خروجی اینورتر منبع امپدانسی همزمان به صورت فازی کنترل می گردد. ساختار این کنترل کننده ها به گونه ای می باشد که ویژگی هایی از قبیل سادگی ، عملکرد بهتر و تنظیم خودکار را در کنار کاهش هزینه سیستم سخت افزاری و نرم افزاری فراهم می آورد.

مقدار ولتاژ dc اعمالی به کلیدهای اینورتر منبع امپدانسی در طول اعمال حالت های فعال برابر VPV و در طول اعمال حالت های اتصال کوتاه برابر صفر می باشد. در نتیجه ولتاژ dc تقویت شده توسط شبکه امپدانسی (Vi) به دلیل اعمال حالت های اتصال کوتاه دارای شکل موج مربعی می باشد. بنابراین استفاده از ولتاژ سمت dc اینورتر به عنوان سیگنال پس خور مناسب نخواهد بود. در مراجع [٨] و [٩] ولتاژ خازن شبکه امپدانسی به عنوان سیگنال پس خور در نظر گرفته شده است .

ادامه مطلب
بدون نظر

ویژگی های طراحی مدلی از فضای مکان های تفریحی بانوان

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 7 ماه پیش ارسال شده

طراحی مدلی از فضا و کالبدی به منظور برآورده نمودن نیازهای واقعی بانوان شهر؛

سالم و امنسازی محیط فعالیتهای زنان؛

اشتغالزایی برای بانوان؛

شکلگیری تعاملات میان زنان متعهد و متخصص؛

رفع نیازهای زنان در یک محیط زنانه توسط دیگر بانوان توانمند؛

تعمیق فرهنگ حجاب و عفاف؛

سالمسازی اوقات فراغت بانوان از طریق ورزش و …؛

انجام اقدامات هنری توسط بانوان برای بانوان؛

انجام اقدامات فرهنگی توسط بانوان برای بانوان؛

اختصاص مکانی خاص برای فعالیتهای بانوان منطقه (اداره کل امور بانوان شهرداری تهران، دستورالعمل اجرایی مجموعه شهربانو، .(۱۳۹۰

*شهربانو شهربانو مرکز فرهنگی ورزشی، علمی، هنری و خدماتی است که بسته به نیازسنجی مناطق در قالبهای متفاوت تعریف خواهد شد. بر اساس »دستورالعمل اجرایی مجموعه شهربانو« در این مراکز برنامه ها و فعالیت های زیر اجرا خواهد شد اما مطابق با دستورالعمل شهرداری کل، شهرداری مناطق باید بر اساس نتایج پژوهش حاضر، منطقهای متناسب با اولویتها، نیازها و قابلیتهای گروه های تحت تأثیر، اقدام به برنامه ریزی فعالیتها و برنامه های مجموعه شهربانو نمایند.

ادامه مطلب
بدون نظر

ضرورت وجود مجموعه های تفریحی در محلات تهران

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 7 ماه پیش ارسال شده

مجموعه شهربانو

*نیاز و ضرورت احداث مجموعه شهربانو بر اساس یافتههای حاصل از مصاحبه با زنان ساکن منطقه و مسؤولان شهرداری به

بررسی نیاز و ضرورت احداث مجموعه شهربانو در منطقه ۱۱ میپردازیم.

.۱ نیازهای فرهنگی، تفریحی و ورزشی زنان و دختران منطقه: به اعتقاد خانم خیراندیش مسؤول اداره امور بانوان شهرداری منطقه ۱۱ تهران »احداث پروژه مجموعه شهربانو از طرف اداره کل بانوان شهرداری تهران، تصمیمگیری و تصویب و به شهرداری منطقه ۱۱ ابلاغ شده است. اداره بانوان شهرداری منطقه نیز ملزم به اجرای آن است اما با توجه به مشکلات و نیازهای زنان و دختران منطقه، احداث این مجموعه در منطقه ۱۱ ضروری است. آنچه ضرورت احداث این مجموعه را در منطقه ۱۱ ضروری میسازد، نبود مجموعه فرهنگی با داشتن ظرفیتهای اینگونه برنامههاست. محلات زیادی در منطقه فاقد امکانات فرهنگی، تفریحی، آموزشی و ورزشی برای زنان و دختران هستند.

در محلات پایین منطقه (راهآهن، عباسی و آگاهی) فقط یک مجموعه ورزشی به نام »الزهرا« وجود دارد اما فاقد مجموعه های فرهنگی و تفریحی است. مجموعه الزهرا در موقعیت نامناسبی (ناامنی اجتماعی در خیابان رباط کریم) در منطقه قرار دارد و به همین دلیل ظرفیت موجود برای شرکتکنندگان (زنان) تکمیل نمیشود. خانوادهها اجازه نمیدهند که دختران آنها به این مجموعه رفت و آمد داشته باشند چون از امنیت اجتماعی مناسبی برخوردار نیست.

با این وجود محلات جنوبی منطقه از نظر فرهنگی و سطح فقر تفاوت زیادی ندارند و در سطح بسیار پایینی واقع شده اند (خیراندیش، .(۱۱ :۱۳۹۰ نکته مهم این است که مجموعه شهربانو میباید در محلات محروم منطقه (راه آهن، عباسی، آگاهی، منیریه، امیریه، فروزش) احداث شود تا زنان و دختران استفاده بیشتری از آن ببرند. این محلات دارای جمعیت بیشتری هستند و کاربری اصلی آنها مسکونی است. شهروندان محلات جمهوری، جمالزاده و انقلاب از امکانات فرامنطقهای تفریحی، فرهنگی و ورزشی مناطق ۶ و ۲ استفاده میکنند. این مناطق از امکانات بیشتری برخوردارند و به منطقه ۱۱ نزدیکترند. کاربری این محلات اداری، تجاری، سیاسی و فرامنطقهای (مراکز سیاسی، بینالمللی، نظامی و….) است و جمعیت مسکونی زیادی نسبت به محلات جنوبی منطقه ندارند (خیراندیش،.(۱۳۹۰

ادامه مطلب
بدون نظر
صفحه 30 از 330« بعدی...1020...2829303132...405060...قبلی »