شناسایی عوامل کلیدی موفقیت در یادگیری الکترونیکی در مراکز آموزشی

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 1 هفته پیش ارسال شده

در پایان دهه ۷۰، آموزش مجازی در دستور کار دانشگاه تهران قرار گرفت و پروژه هایی تحت این عنوان آغاز شد. در سال ۱۳۸۰ سایت آموزش مجازی دانشگاه تهران با ارائه ۹ درس برای دانشجویان روزانه دانشگاه راه اندازی شد و از نیم سال اول تحصیلی همان سال، بهرهبرداری از آن آغاز شد. در همان سال وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از تأسیس دانشگاه اینترنتی خبر داد که تحت نظر آن وزارت ولی به صورت مؤسسه غیر انتفاعی نوع اول در سراسر کشور خدمات آموزشی ارائه خواهد داد.

به دنبال آن تعدادی از دانشگاه ها اعلام کردند که راه اندازی آموزش الکترونیکی را جزو برنامه های خود قرار داده اند و در حال حاضر تعدادی از آنها دروسی را به صورت تک درسی برای دانشجویان حضوری خود ارائه کرده اند و اکنون نیز مراکز آموزش مجازی در همین دانشگاه ها تاسیس شده که اقدام به پذیرش و آموزش الکترونیکی داوطلبان می کنند. این نکته در خور توجه است که باید با پشتیبانی فرهنگی و فرهنگ سازی افراد را قبل از دانشجو شدن با فضای دانشگاه مجازی آشنا کنیم تا بدنبال پذیرش مسوولیت در فرآیند آموزشی باشند. لذا پشتیبانی های فرهنگی نیز در آموزش مجازی ضروری است. شکی نیست که در راه رفتن به سمت جامعه اطلاعاتی به ناچار بسیاری از زوایای پنهان و آشکار صورت بندی جوامع دستخوش تغییرات ساختاری خواهند شد.

مقوله آموزش نیز از این تغییرات در امان نیست. اطلاعات ابزار قدرتمندی در دست صاحبان قدرت است که از طریق آن هژمونی خود را به طور خزنده در لایه های مختلف فرهنگی – اجتماعی جوامع می گسترانند. از سویی با فراهم آمدن امکانات نرم افزاری و سخت افزاری، این فرصت فراهم شده است تا با توجه بیشتر به فعالیت های مبتنی بر فناوری اطلاعات، زمینه ی رشد، پرورش و باروری استعدادها فراهم شود. از این رو نویسندگان این مقاله به دنبال شناسایی عوامل کلیدی موفقیت در یادگیری الکترونیکی در دانشگاه ها و مراکز آموزشی عالی کشور از نقطه نظر دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی بوده اند. همچنین این مطالعه در طبقه بندی عوامل حیاتی در پیشبرد یادگیری الکترونیکی و تعیین عوامل اصلی درون هر طبقه، شاخص هایی را به کار میگیرد

ادامه مطلب
بدون نظر

اولین کنفرانس بین المللی شهر الکترونیک

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 1 هفته پیش ارسال شده

اولین کنفرانس بین المللی شهر الکترونیک

عرصه می گذارد که نیاز به تربیت، تخصصی و آموزش دارد، اما از طرفی تواناییهای دولتها برای تحت پوشش قرار دادن کل این پتانسیل کافی نخواهد بود. اینجاست که مشکل اصلی رخ می نماید؛ نیاز به جا، فضا و مکان، امکانات آموزشی و تسهیلات رفاهی برای پاسخگویی به این نیاز. همزمان با افزایش تقاضا برای تحصیل در دانشگاه، بودجه اختصاصی برای این مسئله افزایش چشمگیری نداشته است. پس باید با تخصیص امکانات و اولویت ها و همینطور پیشبینی سازوکارهای جدید به سمتی برویم که بتوانیم مفهوم سنتی کلاسهای درس را تغییر دهیم . دسترسی و تسلط بر تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات و بهره گیری از آن در امر استراتژیک و مهم آموزش و تربیت نیروی انسانی، خود یکی از مؤلفههای مهم قدرت در عصر حاضر محسوب می شود که نباید از آن چشم پوشید.

از سوی دیگر، گسترش بی وقفه و کم هزینه سیستم آموزشی الکترونیکی در سراسر دنیا، ضرورت استفاده از این روش آموزشی را اثبات می کند. امروزه ساختار آموزشی و فرهنگ طوری تغییر پیدا کرده است که تمامی مردم از سراسر دنیا با هر سن و سال، تفکر، قشربندی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی می توانند تحت آموزش قرار بگیرند. این نیز نیازمند مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی و دولتی است و همینطور باید در این زمینه فرهنگسازی مناسب و درخور توجهی انجام شود.

این امر ضمن تبیین اهمیت و ضرورت پرداختن به یادگیری الکترونیکی در عصر حاضر، اهداف این تحقیق را به خوبی توجیه می نماید. کشور ایران با داشتن ترکیب جمعیتی جوان و مشتاق به تحصیل در مراکز آموزش عالی، همواره با دغدغه ی کمبود فضاهای آموزشی، تمرکز امکانات در کلان شهرها و عدم توزیع عادلانه ی امکانات، کمبود اساتید مجرب و مسائلی از این دست مواجه بوده است. آنچه مسلم است، دانشگاه های مجازی محل مناسبی برای ظهور و بروز استعدادها، خلاقیت و نوآوری ها خواهند بود؛ همینطور فناوری اطلاعات موجب افزایش کارایی فرایند آموزش میگردد.

با رویکردی متفاوت در برخورد با مقوله آموزشی از راه دور و به دنبال آن ایجاد دانشگاههای مجازی، در خواهیم یافت که بروز چنین شکلی از آموزش در قرن ۲۱ آن هم با نگاهی به جامعه اطلاعاتی امری اجتناب ناپذیر می نماید؛ ضرورتی انکارناپذیر که از بطن شبکه جهانی و پیکربندی جامعه اطلاعاتی بیرون می آید. آموزشی از راه دور در کشورمان به جز تجربه کوتاه دانشگاه آزاد قبل از انقلاب و دانشگاه پیام نور، مبتنی بر استفاده از شیوه ارتباط از راه دور، دارای سابقه طولانی نیست.

ادامه مطلب
بدون نظر

تحلیل رمزپردازی استقرایی

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 1 هفته پیش ارسال شده

رمزپردازی استقرایی رمزپردازی اســتقرایی، نوعی از رمزپردازی اســت که کدگشاییَ از آن، مبتنــی بــر حس و قوای حســی اســت و لــذا در این نوع رمزپردازی، معمار بایســتی از انواعی از رمزگان اســتفاده نماید که بازخوانی معنای آنها به ســهولت برای قوای حسی مخاطب (نظیر بینایی، شــنوایی و غیره) ممکن باشد. البته لازم به ذکر اســت که حس به تنهایی توانایی کشــف معنای یک رمزگان را ندارد و دامنه توانایی آن محدود به فرایند تصورَ معنا اســت و در واقع تصدیق معنا به کمک قوای عقلی و یا شــهودی انجام می پذیرد؛ لیکن در رمزپردازی اســتقرایی، مرحله تصورَ معنا کاملا وابسته به دریافت های حسی است و عقل و شهود در آن، نهایتا نقشی فرعی و تبعی دارند.

طبــق آنچــه که بیــان شــد، در این نــوع رمزپــردازی، بین در معماری اســلامی نیز نمونه هایی از این نوع رمزپردازی  گونه هــای مختلف نشــانه، شــمایل ها بیشــترین اســتفاده وجــود دارد که برای مثال می توان به انواع نقوش اســلیمی را دارنــد. زیــرا معمار بایســتی در ایــن نوع رمزپــردازی از اشــاره نمــود . در این نوع نقوش، به دلیــل ارتباط صوری و نشــانه هایی اســتفاده کند کــه مخاطــب به ســهولت و بدون شــکلی آنها با اشــکالَ گیاهی موجــود در طبیعت، مخاطب فرایندهای اســتنباطی پیچیده بتواند از آنها رمزگشایی نماید بــه راحتی و بــدون فرایندهای اســتنباطی پیچیده می تواند  و بدیهی است که شمایل ها به دلیل ارتباط صوری قوی ای رمزگان این نوع آرایه ها را کدگشایی نماید و آنها را به مرجع کــه بین دال و مدلــول (صورت و معنا) در آنها برقرار اســت اصلیشــان که اشــکال گیاهی موجــود در طبیعت می باشــد

در این خصوص، نمونه مشــخصی کــه در آثار معماری دوره نکته قابل تأمل در خصوص نقوش اسلیمی این است که در این اســلامی به وفور از آن اســتفاده شده اســت درخت است که نقوش، اغلب نقطه شــروع و پایان، یکی اســت که طبق برخی ایــن امر ریشــه در آموزه های اســلامی دارد. در قرآن مجید تحلیل های ارائه شده، این الگو رمزی است برای یادآوریَ آغاز و از درختی یاد شــده که آتش از آن برافروخته شــده است و در پایان همه چیز از ذات لایزال الهی (نوایی و حاجی قاسمی، ۱۳۹۰، داســتان حضرت موســی خداوند در قالب درخت بر او تجلی  (۲۷۴ و استرجاع به سوی او:ّ”نا لله وّنا الیه راجعون” کــرده اســت: “فلما أتاها نودی من شــاطی الــواد ا یمن فی آیه .(۱۵۶ چنانچه این تحلیل را بپذیریم آنگاه بایستی گفت که  ّ این نوع رمزپردازی، دیگر در دایره رمزپردازی اســتقرایی نمی البقعــه المبارکــه من الشــجره أن یا موســیّنی أنــا الله رب العالمین” ۳ (ســوره قصص، آیه (۳۰ .

لذا در فرهنگ اسلامی، گنجد و بلکه رمزپردازیَ به عمل آمده اســتنباطی است؛ چراکه درخت دالی اســت بــرای مفاهیم جاودانگی و ســرزندگی. از کدگشایی از آن نیازمند استنباط عقلی است و ادراکات ساده حسی این رو، آوردن نقش درخت بر روی کاشی های آثار معماری  از درک آن عاجز است. پس در الگوهای اسلیمی، بسته به توان  اســلامی، تجدید دوبــاره نعمتها و جاودانگــی در باغ مقدس ادراک و تحلیل مخاطب، هم می توان رمزپردازی اســتقرایی را  بهشت را بشارت می دهد (طهوری، ۱۳۸۱، .(۸۵ مشاهده نمود و هم رمزپردازی استقرایی.

رمزپردازی استنباطی رمزپردازی اســتنباطی نوعی از رمزپردازی اســت که منجر بهدریافت حقایق مکنون توسط مخاطب می شود. به این معنی کــه در این نوع رمزپردازی، معمار ســعی مــی کند مخاطب را متوجــه مدلول یا مدلــول هایی (معناهایی) نمایــد که فراتر از روابط حسیَ روشن هستند و ریشه در مراتب پیچیده تر دارند.

ادامه مطلب
بدون نظر

هدف فرایند رمزپردازی در معماری اسلامی

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 1 هفته پیش ارسال شده

حقیقتَ محاکات قــوای حســی مخاطب انجام شــود، رویکرد مورد اســتفاده یا تقلیــد از طبیعت کــه مبتنی بر نظریه هایــی چون »نظریه بــرای رمزپــردازی، رویکردی حســی یا اســتقرایی اســت تجلی« اســت نیز تقلید زمین از آســمان یا بازتاب آســمان در که اســاس آن بر اســتقراء مشاهدات حســی مختلف توسط زمین و معنا در ماده است و در عرصه هنر و معماری اسلامی، مخاطب است (جوادی آملی، ۱۳۹۰، .(۳۴۵ اما اگر معرفت            نقــش و صورت، تجلی معانی آســمانی می باشــد (بلخاری، به رمزگان توســط قــوای عقلی و شــهودی او انجام پذیرد،  رویکرد مورد اســتفاده برای رمزپردازی، رویکرد استنباطی       ۱۳۹۲، .(۱۵۵ ازایــن رو، در معمــاری ســنتی، ماننــد همه         هنرهای سنتی هیچ چیز هرگز از معنی منفک نیست و معنی است که در آن، حس نقش چندانی ندارد (همان، .(۳۴۶ به

هم چیزی جز معنویت نیست (نصر، ۱۳۸۰، م). معنویتی که   بیان دیگر، در رویکرد حســی یا استقرایی، صورت یا ظاهر لازمه عبادت به عنوان هدف اصلی خلفت است: “و ما خلقت اثر اســت که رکــن اصلی نمادپردازی را تشــکیل می دهد و ّ ۲  (ســوره ذاریات، آیه .(۵۶ لذا از این ظاهر، همان صورت محسوســه اســت که بر جنبه کمی الجن و الانس الا لیعبدون” منظر اسلامی، صورت هنری، رمز یک حقیقت برتر است که که در نهایت به آسانی قابل درک است تأکید دارد (اردلان و این صورت به آن حقیقت اشاره دارد (ندیمی، ۱۳۸۲، .(۱۳۲ بختیــار، ۱۳۸۰، .(۵ اما در رویکرد دوم، رکن اصلی عبارت         توجــه به این نکتــه در تحلیل رویکردهایی کــه در ادامه ذکر        اســت از باطن که ناظــر بر جنبه ذاتی یا کیفی آثار اســت که می شود حائز اهمیت است و طبق مبانی اسلامی، نمی توان برای شناختَ به تمام معنی آن باید بتوان ظاهر را به اصلش برای مدلول نشــانه ها در هیچ یــک از این رویکردها، ارزش َ            بازگرداند که این کار به کمک تأویل میســر می شــود؛ تأویل ذاتی، استقلالی و فارغ از معنویت قائل شد.

پلی اســت میان ظاهری و باطنی و راهــی که به مدد تأویل     بر این اســاس، بــرای رمزپردازی در معماری اســلامی، دو از ظاهری به باطنی ختم می شــود فقــط به میانجی عقل و رویکرد اصلی قابل ارائه است که وجه تقسیم این دو، مبنای شهود پیمودنی است(همان). در ادامه، ضمن تبیین اجمالی        معرفت شــناختی مورد اســتفاده در آنها است؛ به این ترتیب دو رویکــرد فوق الذکر در جدول شــماره ۱، ظرفیتهای آنهاَ اثر معماری توسط که چنانچه بازخوانی و معرفت به رمزگان در معماری اســلامی مورد تدقیق قرار خواهد گرفت قوای هدف در فرایند رمزپردازی رکن اصلی در فرایند رمزپردازی نوع مزپردازی

ادامه مطلب
بدون نظر

آشنایی با ساختار آموزش، برنامه درسی، نظام آموزشی و مدیریت مدارس

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 2 هفته پیش ارسال شده

الگوی پیشنهادی

بر اسلوسکی((۲۰۰۰ معتقد است در دو دهه گذشته بسیاری از کشورهای جهان برنامه اصلاحات آموزش خود را در سطوح ملی، استانی و جامعه محلی معرفی کردهاند. این اصلاحات برای پاسخگویی به چالشهای موجود، به بازنگری در ساختار آموزش، برنامه درسی، نظام آموزشی و مدیریت مدارس پرداخته است، اما به نظر میرسد اصلاح نظام برنامه ریزی درسی امروزه به برنامه محوری جوامع برای تغییر تبدیل شده است.

امروزه ،کشورها میکوشند تا برنامه های سخت و انعطاف ناپذیر را به چهار چوبهاب منعطف تبدیل کنند. در واقع، پس از گذشت سالها جوامع در خصوص موضوع به روز کردن اطلاعات به این حقیقت نایل آمدهاند که روز آمد کردن برنامه درسی امری ناممکن است.

بنابراین، برای بهبود کیفیت آموزشی نکته حایز اهمیت این است که به اصلاح مفهوم و ساختار برنامه درسی توجه شود.

یونگ(۱۹۹۸)۱ سه چشم انداز را برای برنامه درسی آینده بر می شمرد :

اول: برنامه درسی آینده راهی جهت توسعه دانش و مهارتهایی خواهد بود که جوانان در قرن جدید به آن نیاز دارند.(مهارت های شهروندی).

دوم: برنامه درسی آینده دانش آموزان را برای توسعه سطوح تخصصی دانش و علایق خود توانمند می سازد.

سوم: برنامه درسی آینده علاوه برآموزش پایه برای حل مسایل پیچیده و انتزاعی چون ریاضیات و علوم و…، به میزان زیادی، متون روان شناسی وعلوم اجتماعی و انسانی را نیز در برنامه های درسی پایه لحاظ میکند.. وی با ارایه جدول زیر مشخصههای منحصر به فرد اجتماعی و عقلانی برنامه درسی پایه (آن چه امروز مورد نظر است) را با مشخصههای فراگیر برنامه آینده مقایسه میکند (جدول .(۲

ادامه مطلب
بدون نظر

ویژگی برنامه ریزی معلمان در نظام غیرمتمرکز

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 2 هفته پیش ارسال شده

سطح سوم شامل برقراری ارتباط با ساخت یک نظریه آموزشی است. تفکر انتقادی، بحث و مباحثه و حتی جدل درباره تعاریف و روشها در این سطح حایز اهمیت فراوان است. از نظر دیل این سه سطح در یک محیط آموزشی واقعی در تعاملاند و سطح سوم قابلیت ، از نقطه نظر حرفهای بودن ، مهمتر از سطوح دیگر است.

البته زمینه ضروری این نوع فعالیتهاتماماً ، وجود مدرسه به صورت سازمانی نظام مند است.

سازمانی که معلمان در آن احساس کنند میتوانندکاملاً در پیشرفت هدف های مشترک مفید و مؤثر باشند.

فرهنگ حاکم بر چنین سازمانی در نظام غیر متمرکز برای موفقیت آن حایز اهمیت فراوان است. این نظام نیازمند تغییر طرز تلقی و نگرش معلمان، مدیران، دانشآموزان و اولیا است تا آنها بتوانند احساس مسئولیت کنند، به شناخت نقش خود نایل آیند و نسبت به انجام وظایف خود متعهد شوند. برگ ۳۴ ۱ چهارچوب حرفه محدود شده یا آزاد معلمی را با تأکید بر فرهنگ مدرسه توصیف کرده است (نقل از همان). جدول (۱) ابعاد لازم از نظر برگ در فرهنگ مدرسه را نشان می دهد.

بدیهی است ، ارزیابی فرهنگ مدرسه بدون در نظر گرفتن شرایط کاری فاقد ارزش است. بااین حال در یک نظام غیرمتمرکز برنامهریزی معلمان باید :

 • نقش جدید خود را درک کنند.
 • قابلیتهای حرفهای خود را گسترش دهند.
 • اطلاعات دقیق و عمیق نسبت به موضوعات آموزشی به دست آورند.
 • نسبت به مدرسه به عنوان یک سازمان آموزشی و نقش و مسوولیت آن اشراف داشته باشند.
 • با شیوههای مدیریتی و اجرایی برنامه آشنا باشند.
 • در تولید مواد آموزشی سهیم شوند.

با شیوه های نو ارزشیابی آشنا شوند و در اجرای ارزشیابی های تحصیلی مشارکت کنند.

ادامه مطلب
بدون نظر

بررسی علل موفقیت برنامه های غیر متمرکز

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 2 هفته پیش ارسال شده

– مسأله تغییر نگرشها و باورها

موفقیت برنامه های غیر متمرکز به میزان زیادی بر باور ها و نگرش های دست در کاران و مجریان برنامه ها متکی است. برخی از زمینه های الزامی تغییر باورها و نگرش ها به شرح زیر است.:

-۱ باور به لزوم ایجاد تنوع در فرصتهای یادگیری برای پاسخگویی به تفاوتهای فردی دانشآموزان .

-۲  تصمیم به ایجاد تحول در نظام ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و ارزشیابی از معلمان.

دلیسیو(۲۰۰۵) ۱ در پاسخ به این پرسش که چرا فرهنگ مدرسه مهم است، مینویسد : عملکرد یک مدرسه تا زمانی که فرهنگ آن به گونهای نباشد که افراد در آن احساس ارزشمندی و آرامش کرده و در بهبود خود مشارکت داشته باشند،

هرگز بهبود پیدا نمیکند. او به نقل از واگنر۲ میگوید: تئوری قدیمی بهبود مدرسه بیانگر آن است که باید به طور شایسته نتایج برنامههای آموزشی پژوهش محور را به کار گرفت و اما اکنون بسیاری از مردم با این فرض موافقند که اگر افراد درون مدرسه تغییر نگرش ندهند و بر ضرورت بهبود بخشی امور باور نداشته باشند، هیچ تغییری رخ نخواهد داد. بسیاری از پژوهشگران از جمله استیگلر و هیبرت(۱۳۸۳)

۳ بر این باورندکه آموزش فعالیتی فرهنگی است و فعالیتهای فرهنگی در سطح بالایی از رشد و تکامل خود ابداع نشدهاند، بلکه در طول زمان شکل گرفته و شبکه محکم و پایداری از باورها و پیش فرضهایی را که خود بخشی از فرهنگ است، شامل میشوند. بنابراین، این واقعیت که آموزش یک مقوله فرهنگی است، پیچیدگی مسأله و دشواری تلاش برای تغییر را نشان می دهد.

ادامه مطلب
بدون نظر

الزامات در سطوح سیاست گذاری جهت برقراری نظام غیر متمرکز در برنامه ریزی درسی

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 2 هفته پیش ارسال شده

 الزامات در سطوح سیاست گذاری

هر گونه اقدام در جهت برقراری نظام غیر متمرکز در برنامه ریزی درسی تغییر در سیاست گذاری ها و خط مشی های مرتبط با موضوع را طلب میکند . اهم موارد قابل توجه در موارد زیر مستتر است:

سیاستهای کلان:

مهم ترین موارد قابل ذکر در این سطح عبارتند از :

 • حمایت از برقراری نظام غیر متمرکز با تصویب قوانین و مقررات لازم.
 • حمایت مالی.
 • فرهنگ سازی از طریق رسانههای(عمومی، صدا و سیما و …) در جهت :
 • ترغیب جامعه به مشارکت و اظهار نظر.
 • تشویق خلاقیتها و نوآوریها .
 • ارایه و معرفی الگوهای موفق.
 • تشکیل کنفرانسها، گردهم آییها، مناظرهها و گفتگو های جمعی.
 • ترغیب فرهنگ فعالیتهای مشارکتی.

 

– سیاستهای سطوح میانی(وزارت خانهای)

 • حمایت از تولید استانداردها، نظام ارزشیابی و نظام پاسخگویی.
 • حمایتهای فنی۷ و تأمین اطلاعات مورد نیاز.
 • حمایت از نظام مدیریتی غیر متمرکز(پیشروی به سوی عدم تمرکز).
 • تفویض مسئولیتها.
 • تفویض اختیارات.
ادامه مطلب
بدون نظر

الزامات عدم تمرکز در نظام برنامه ریزی درسی

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 2 هفته پیش ارسال شده

بدیهی است که گرایشهای فوق فرصتهای متفاوت و خطرات جدید، را نیز برای نظام آموزشی به همراه میآورد. بنابر این ، نظام آموزشی در کل می باید بر اساس ضرورت های زیر به سوی نظام غیر متمرکز گام بردارد :

 • ازدیاد جمعیت و تنوع نیاز ها و تقاضاها.
 • خواسته های جدید و گرایش های نو در جامعه.
 • جنبه های مردم سالارانه ی زندگی اجتماعی.
 • راهبرد های جدید تعلیم و تربیت.
 • لزوم برقراری نظام عدالت با توجه به نیاز های محلی و منطقه ای.

الزامات عدم تمرکز در نظام برنامه ریزی درسی

در دهه اخیر تمرکززدایی به عنوان مشخصه کلیدی اصلاحات آموزش در بسیاری از کشورهای جهان مطرح شده است. تمایل دولتها برای واگذاری اختیارات، نظامی را به اجرا در آورده است که به مقامات محلی جهت انجام مسوولیت های تفویض شده اختیار میدهد تا از طریق درآمدهای مالیاتی و بخش خصوصی منابع مالی را تأمین کرده و درباره چگونگی هزینه کرد آنها، مطابق با نیازهای محلی، تصمیمگیری کنند.

اصولاً تمرکززدایی در صدد ساختن نظام آموزشی»انعطاف پذیر« و »پاسخگو« نسبت به نیازهای واقعی از طریق واگذاری اختیارات به مقامات محلی، مدارس، معلمان و والدین جهت تصمیمگیری درباره مسایل آموزشی است. بسیاری از کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی (از جمله بلژیک، دانمارک، فنلاند، آلمان، ایرلند، نیوزلند، نروژ، انگلستان و آمریکا )

ادامه مطلب
بدون نظر

ضرورت تغییر شیوه های برنامه ریزی درسی بر بازشناسی گرایش ها

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 2 هفته پیش ارسال شده

بروز گرایش های نو و تقاضاهای متنوع

براسلاوسکی۲۰۰۰) ۱ )که گرایشها و تنشهای اصلاحات برنامه درسی در قرن ۲۱ را مورد بررسی قرار داده است، مینویسد: »ضرورت تغییر شیوه برنامه ریزی درسی بر بازشناسی گرایشهای مستحکمی مبتنی است که حداقل از بیست سال گذشته آغاز شده است. این گرایشها بیشتر به تقاضا برای آموزش، مؤلفه ها و منابع فرایندهای آموزشی و تدارک خدمات آموزشی مربوط میشوند.

« به اعتقاد وی، امروزه حداقل شش((۶ گرایش عمده به شرح زیر در تقاضا برای آموزش وجود دارد که ضرورت تغییر برنامه ریزی از نظام متمرکز به نظام غیر متمرکز را آشکار میسازد :

-۱ تغییرات در نیمرخ مشاغل که به طور فزاینده ، متنوع و متکثر میشوند. این روند به سرعت در حال تغییر و همواره در حال جهانی شدن است.

-۲ نیاز به از بین بردن نابرابریهای اجتماعی ناشی از حاشیه نشینی.

-۳ نیاز به بازشناسی تفاوت های طبیعی موجود میان افراد وتوجه به آن به عنوان یک منبع ارزشمند برای رفع نابرابری.

-۴ نیاز به آموزش جهت توانمند ساختن افراد به عنوان شهروندان یک جامعه.

-۵ نیاز به توجه به طیف وسیعی از مسایل در حال رشد از قبیل پیشرفتهای بیوتکنولوژی که افراد با اتکا به آنها اقدام به تصمیم گیری میکنند.

-۶ لزوم توجه به وجوه مشترک مزایا و معایب ناشی از تأکید بر پیشرفت های فنی در محیط و کیفیت زندگی افراد در جوامع.

ادامه مطلب
بدون نظر
صفحه 2 از 31612345...102030...قبلی »