چگونگی تعیین دارایی تاجر ورشکسته

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 7 روز پیش ارسال شده

پس از آگهی، طلبکاران و کسانی که نسبت به اموال تاجر ورشکسته ادعایی دارند باید طلب یا ادعای خود را اعلام کنند تا مورد رسیدگی و تشخیص قرار گیرد. اگر طلب مسلم و قبول شد، مدیر تصفیه باید در روی سند، قبول شدن آن را قید و امضاء نماید و عضو ناظر نیز باید آن را تصدیق کند. یکی از آثار ورشکستگی که در اعسار وجود ندارد تعلیق دعاوی فردی است. بستانکاران بازرگان ورشکسته نباید به طور انفرادی بر علیه بازرگانان اقامه دعوی نمایند زیرا اگر چنین امری تجویز شود هم حکم ورشکستگی بیوجه می گردد و هم عدم تساوی بین بستانکاران ایجاد می شود. مبنای قاعده مذکور از چند متن قانونی نشات می گیرد.

مبحث اول: دعوت از اشخاص ذی نفع

برای تعیین دارایی تاجر ورشکسته لازم است از طلبکاران، بدهکاران و کسانی که نسبت به اموال او ادعایی دارند، یـا امـوال او را در اختیار دارند از طریق آگهی در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار، دعوت به عمل آید.

گفتار اول: دعوت از طلبکاران تاجر

مدیر تصفیه مکلف است برای دعوت بستانکاران و اخطار به آنها و مهلتی که در طی آن طلبکاران باید خـود را معرفـی نماینـد، برابر نظامنامه شماره ۱۳۱۱/۳/۱۶ – ۷۰۶۸ اقدام نماید.

اداره تصفیه ( مدیر تصفیه) باید صـورتی از طلبکـاران احتمـالی۱ تـاجر ورشکسـته را تهیـه کنـد. ایـن صـورت بـا مراجعـه بـه صورتحسابی که تاجر متوقف، مطابق ماده ۴۱۴ قانون تجارت، تقدیم کرده است تنظیم می شود و اگر او صورت دارایـی خـود را تسلیم نکرده باشد طبق ماده ۴۴۹ قانون تجارت، با استفاده از دفاتر و اسناد تاجر و اطلاعات دیگری که مـدیر تصـفیه تحصـیل می کند تنظیم خواهد شد.۲ برای تنظیم این صورت، اداره تصفیه می تواند از خود تاجر ورشکسته یا شاگردان و کارمندان او یـا اشخاص مطلع دیگر تحقیق و مراتب را در صورت مجلس درج کند.

ادامه مطلب
بدون نظر

بررسی علل ورشکستگی

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 7 روز پیش ارسال شده

مقدمه:

امور تجاری بر پایه دو اصل سرعت و اعتبار جریان دارد و تجار نمی توانند قبل از انجام هر معامله در مورد وضع مالی تاجر طرف معامله خود بررسی کافی بنمایند و اصولا معاملات آنها بر اساس اعتماد به یکدیگر صورت می پذیرد. لذا لازمه عمل تجار قبول مخاطرات اقتصادی است و همان قدر که ممکن است سود ببرند، احتمال دارد که به دلایلی سرمایه خود را از دست داده و متضرر گردند و دیون زیادی پیداکنند.

عدم توانایی تجار و شرکت های تجاری در تادیه دیون خود در موعد مقرر باعث توقف و ورشکستگی آنها می شود و ورشکستگی نیز موجب ایجاد اختلال در امور تجاری شده و اثرات سوئی را در اقتصاد ملی بوجود می آورد.در نتیجه آثار ورشکستگی تنها شامل تاجر و شرکت تجارتی نبوده ، بلکه در اغلب موارد وضعیت اقتصادی دیگران را هم تحت تاثیر قرار داده و با منافع عمومی جامعه ارتباط پیدا می کند.

نظام های حقوقی مختلف جهت حمایت از اشخاص ثالث، به ویژه طلبکاران ورشکسته با وضع قوانین و مقررات لازم در مسائل مختلف مربوط به توقف و ورشکستگی دخالت نموده و افراد ورشکسته و شرکت های متوقف را از مداخله در اموال خود ممنوع می کنند.از تاریخ توقف، تاجری که عالم به توقف خود می باشد باید از تمامی معاملاتی که به زیان بستانکاران است خودداری کند.

بنابراین اگر تاجر معامله ای به زیان بستانکاران انجام می دهد سوء نیت او ثابت است و از این لحاظ اصولا تمامی معاملاتی که تاجر به زیان بستانکاران انجام می دهد باطل است. برای تعیین دارایی تاجر ورشکسته لازم است از طلبکاران، بدهکاران و کسانی که نسبت به اموال او ادعایی دارند، یا اموال او را در اختیار دارند از طریق آگهی در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار، دعوت به عمل آید.

ادامه مطلب
بدون نظر

اثر سیستم های راهنمایی در سفر بر سرعت رانندگی

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 1 هفته پیش ارسال شده

چاترجی و همکاران در سال ۱۹۹۹ مطالعه ای راجعبه میزان مفیدبودن VMS در لندن صورت دادند. هدف تابلوها اطلاع رسانی به رانندگان در مورد وقایع برنامهریزیشده و مشکلات رایج شبکه جادهای است. بمنظور راهنمایی در مورد سرمایه گذاری و تصمیمات اجرایی، لازم است درکی نسبت به آثار اطلاعات VMS وجود داشته باشد.

مطالعه مورد استفاده، اشاره به پرسشنامه هایی نمود تا اثر پیامهای مختلف VMS بر روی انتخاب مسیر را بررسی نمایند. مدلهای پسروی لجستیکی برای ایجاد ارتباط میان احتمال انحراف مسیر از سوی راننده، سفر و خصوصیات پیام نمایش داده شده، ایجاد شده اند.

مدلها نشان دادند که موقعیت مکانی رخداد و محتوای پیام نمایش داده شده توسط VMS عوامل مهمی هستند که بر احتمال انحراف مسیر تأثیر میگذارند. مطالعهای بر روی جوابهایی که رانندگان در واقع به پیامهای نمایش دادهشده میدهند نشان داد که تنها یکسوم رانندگان اطلاعات ارائه شده را مشاهده نمودند و تعداد معدودی از آنها مسیرشان را تغییر دادند، هر چند به نظر آنها اطلاعات مفید بودند (چاترجی و همکاران،.(۱۹۹۹

بویل و منرینگ در گزارششان تحت عنوان “اثر سیستم های راهنمایی در سفر بر سرعت رانندگی” از یک شبیه ساز رانندگی با اندازه حقیقی اما پایه ثابت استفاده نمودند تا رفتار سرعت رانندگی در افراد تحت پیامهای مختلف در چهار حالت را بسنجند. این چهار حالت عبارتند از پیامهای درون خودرویی، بیرون خودرویی، همبیرون و همدرون خودرویی و بدون هیچگونه پیام. نتایج مطالعه، پدیدهای جالب را نشان داد

بدین صورت که اگر پیامها در کاهش سرعت به طور چشمگیری مؤثر باشند، در صورت عدم وجود شرایط برای رانندگان برای کاهش سرعت، آنها آهسته راندن خود را با افزایش سرعت جبران میکنند.  در نتیجه، اثر قطعی این پیامها بر ایمنی رانندگی مبهم است (بویل و منرینگ،۱۹۹۸ (

ادامه مطلب
بدون نظر

انواع پیام های مختلف VMS

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 1 هفته پیش ارسال شده

فناوری VMS میتواند جهت بهبود روانی ترافیک و ایمنی رانندگان مورد استفاده قرار بگیرد. گزارش نهایی کوپر و میشل تحت عنوان ایمنی و مؤثربودن استفاده گسترده تر از VMS این نتایج را ارائه داد کوپر و میشد ۲۰۰۲

 • رانندگان مایلند استفاده از علائم VMS بیشتر شود
 • مؤثربودن VMSها بستگی به میزان توانایی راننده ها در درک و جذب اطلاعات فراهم شده، دارد. به خاطرآوردن اطلاعات هنگامی ساده تر میشود که عوامل کلیدی بیشتری در پیام ظاهر شوند، هرچند یک پیام به صورت کامل، کمتر به خاطر میآید.
 • در برخی شرایط رانندگان ممکن است قادر نباشند کل اطلاعات یک پیام را متوجه شوند و ممکن است حجم بیش از حد اطلاعات دریافت کنند. آنها ممکن است به اطلاعات مهم ارائه شده عکسالعملی نشان ندهند و یا ممکن است عملکرد آنها در رانندگی افت کند.

کوپر و میشد همچنین گزارش دادند که اثر انواع پیام های مختلف VMS بر سرعت رانندگی و انتخاب مسیر رانندگان تأثیر میگذارد (کوپر و میشل :(۲۰۰۲

 • تفاوتی میان VMSهای بدون پیام (خالی) و VMSهای غیرترافیکی یافت نشد، بنابراین ممکن است اجازه دادن به نمایش پیامهای تبلیغاتی در مواقعی که اطلاعات ترافیکی برای گزارشدادن موجود نیست میتواند ایده خوبی باشد چرا که به درآمدزایی میانجامد.
 • پیامهای تاکتیکی زمان تصمیم گیری را افزایش میبخشد.

پیامهای استراتژیکی زمان تصمیم گیری را افزایش میدهد و تعداد پاسخ های نادرست بیشتری وجود دارند.

ادامه مطلب
بدون نظر

نتایج بکارگیری سیستمهای اطلاعات پارکینگ (PGI)

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 1 هفته پیش ارسال شده

بکارگیری سیستمهای اطلاعات پارکینگ (PGI) میتواند ازدحام ناشی از جستجو برای جای پارک را هنگامی که تقاضا برای پارکینگ بیشتر از عرضه محلی میشود را کاهش دهد.

این کار با هدایتکردن رانندگان به محلهای پارکینگی جایگزین میتواند صورت بگیرد. در مراکز شهری فراهمآوردن اطلاعات بهتر در مورد پارکینگ و فضاهای در دسترس در مسیر میتواند بسیار توسط رانندگان مورد استقبال قرار بگیرد و زمان رانندگی را در ساعات شلوغ کاهش دهد (نشریه مشاوران ترافیک،.(۲۰۰۳ اگر اطلاعات نمایش داده شده در پیامهای VMS قبل از اینکه افراد سفرشان را آغاز کنند در اختیارشان قرار بگیرند، احتمالاً مفیدتر و مؤثرتر خواهند بود.

در نیوجرسی یک لینک مستقیم بین تابلو VMS در وب سایت NewJersey Turnpike Authority وجود دارد بطوریکه افرادی که به اینترنت دسترسی دارند میتوانند مطلع شوند که آیا جادهای در دست عملیات کارگاهی است، یا تأخیری در مسیرهای مورد نظرشان وجود دارد یا خیر؟. در این طرح، درآمد حاصل از عوارض جادهای صرف هزینه های VMS میشود، چرا که بزرگراهای این شهر دارای باجههای دریافت هزینه از رانندگان میباشند (وب سایت NewJersey Turnpike Authority،.(۲۰۰۶

از VMSها میتوان بهعنوان نشانگر کیفیت هوای اطراف جاده در طول شهر استفاده نمود، که این مورد میتواند با اطلاعات عمومی که نمایش دهنده اهداف کیفیت هوا هستند تکمیل شود. یکی از مزایای اینکار این است که افرادی که بیشترین سفر را انجام میدهند بیش از همه در معرض این پیامها قرار میگیرند. اگرچه در اینجا پیشنهاد میشود که اطلاعات نشان دادهشده در مورد کیفیت هوا تأثیر مستقیمی بر میزان استفاده از خودروها نمیگذارد مگر آنکه اطلاعات نشان دادهشده خاصتر باشند و راههای جایگزین غیر از خودرو معرفی شوند، بعنوان مثال سیستم حملونقل عمومی.جدول زیر نشان میدهد که چگونه VMS میتواند مسافت طیشده توسط خودرو را تحت تأثیر قرار دهد (برانیو،.(۱۹۹۴

ادامه مطلب
بدون نظر

موارد استفاده از از VMSها برای رانندگان

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 1 هفته پیش ارسال شده

 

 آثار تقاضا

تعیین مقدار مزایای این نوع تابلوها کاری دشوار است و شواهد دقیق کمی در مورد اثر تقاضا وجود دارد. از VMSها اغلب برای اطلاع رسانی به رانندگان در مورد ازدحام، اتفاقات پیشرو و تأخیرهای غیرمنتظره استفاده میشوند و به این طریق میتوانند فشار روانی رانندگان را کاهش دهند. از اینرو، این احتمال وجود ندارد که استفاده از VMS باعث کاهش تقاضای استفاده از شبکه جادهای شود.

اغلب VMSها در جهت تسهیل استفاده از شبکه جادهای و سریعتر کردن، کوتاه ترکردن و کمکردن فشار روانی در سفرها طراحی شده اند. به سبب هزینهه ا، VMS معمولاً تنها در مکانهایی استفاده می شوند که قابل مشاهده توسط تعداد زیادی از رانندهها باشند، این اقدام باعث میشود از نظر اقتصادی در جادههای پر رفتوآمدی که مسیرهای جایگزین برای آنها وجود دارد بهصرفهتر باشند.

از طرف دیگر، هیچ شواهد مستدلی مبنی بر اینکه VMS باعث افزایش تقاضای استفاده از شبکه جادهای میشود نیز موجود نمیباشد. واضح است که اثر بر روی تقاضا شدیداً وابسته به نوع تابلو نصب شده و اطلاعات ارائه شده است. تابلو جادهای در مکانهایی که رانندگان میتوانند از وجود مسیرهای جایگزین و یا محلهایی که میتوانند خودروهایشان را پارک نموده و از وسایل نقلیه عمومی استفاده نمایند مطلع شوند، بهطور ویژه میتوانند برای مدیریت تقاضا مفید واقع شوند، اما این ممکن نیازمند این است که VMS زیرمجموعه ای از یک سیستم نظارتی ترافیکی پرهزینه گستردهتر باشند (شامل در دسترس بودن فضای پارک در مکان های پارک و وسایل نقلیه عمومی).

ادامه مطلب
بدون نظر

کاربردهای احتمالی VMS

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 2 هفته پیش ارسال شده

کاربردهای احتمالی VMS

مثال هایی از استفاده محتمل VMS عبارتند از:

 • اطلاع رسانی در مورد پایان یک مسیر (شامل سیستمهای جزر و مد) و سرعت تردد مناسب در یک مسیر
 • خطرات کلی مسیرهای پرازدحام (ترافیک کند و یا توقف ترافیکی در مسیر پیشرو، خودروهای امدادی در مسیر، تعداد بیش از حد اتومبیلهای پشت سر هم و …)
 • اطلاعات مرتبط با انتخاب مسیر (جاده در دست عملیات ساختمانی، بستهبودن مسیرها، تأخیرتخمین زده شده، مسیرهای جایگزین پیشنهادی و …) چه در طول یک مسیر و چه در مسیر اطلاعات در مورد حملونقل عمومی (معمولاً در مجاورت مکانهایی که در آن امکان پارکنمودن خودرو و استفاده از وسایل نقلیه عمومی وجود دارد)
 • وضعیت های آبوهوایی (کاهش دید، جاده لغزنده، باد شدید، غیره)
 • پیامهای مربوط با محیط زیست
 • تعداد مکانهای خالی و موقعیت پارکینگها
 • هشدارهای مربوط به پلهای با ارتفاع کم، خودروهای با ارتفاع زیاد، خودروهای با وزن بیش از حد
 • دیگر پیامهای هشدار مربوط به خطرات احتمالی و ایمنی (رامو و کلمالا، ۲۰۰۵ و آیین نامه ۲۰۰۱،.(AASHTO

برخی از این موارد در ادامه تشریح میشوند.

بسته بودن  مسیرها  و  سرعت

پیشنهادی در هر یک از خطوط یک جاده

از VMS میتوان جهت اطلاعرسانی در مورد بستهبودن جادهها و نیز نشان دادن سرعتهای مجاز متغیر، چه به منظور فراهمآوردن این امکان که رانندگان پیش از رسیدن به خطرات احتمالی از سرعت خود بکاهند و چه به منظور بهبود جریان کلی ترافیک با استفاده از سرعتهای مجاز متغیر.

ادامه مطلب
بدون نظر

چراهای ایجاد VMS

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 2 هفته پیش ارسال شده

ارزیابی سه اصل اولیه

اهداف VMS

هدف از استفاده از VMS فراهمکردن اطلاعات اجباری و یا کمکی برای رانندگان در جادهها در ارتباط با موقعیتهای پیشرو و یا اتفاقاتی که در نزدیکی آنها رخ داده است، میباشد. در رابطه با ازدحام، VMS میتواند به رانندگان کمک کند تا مسیرهایی را انتخاب نمایند که ترافیک کمتری دارند و نیز میتواند با ارائه اطلاعات صحیح (لحظه ای) از میزان فشار روانی رانندگان بکاهد.

در هنگام بروز مشکلات جاده ای (بهعنوان مثال اقدامات کارگاهی در جادهها، تصادفات جادهای و دیگر اتفاقات)، VMS میتواند بسیار مفید واقع شود، بطوریکه با معرفی مسیرهای جایگزین، میتواند بسیاری از مشکلات را حل نماید. به منظور بهبود مدیریت میزان تردد خودروها، VMS میتواند با سیستم های نظارت ترافیکی ترکیب شود. این سیستمها هزینه ها را افزایش می دهند اما مزایایی از قبیل در اختیار گذاشتن اطلاعات به رانندهها با میزان صحت لحظهای را دارا می باشند.

تابلوها مزایای مختلفی دارند که این بستگی به نوع پیامی دارد که برای نمایش آن طراحی شده اند. به ویژه، VMS میتواند احتمال رخداد رفتارهای پرخطر از جانب رانندگان را کاهش دهد. نمونه ای از VMS که اجرای آن در جادههای فرعی امکان پذیر هستند، از نوعی میباشند که با سرعت تردد خودروها در آن جاده در هنگام نزدیک شدن، با آن علامت فعال می شوند. چنین نوع پیامی میتواند بهعنوان مثال یک پیام استاندارد از قبیل “از سرعت خود بکاهید” را نمایش دهد تا راننده را مطلع سازد که با سرعت بیش از حد در حال نزدیک شدن به قوس است. اثر مورد انتظار از چنین علامتهایی کاهش در تعداد دفعاتی است که رانندگان با سرعت بیش از حد مجاز رانندگی میکنند. چنین علامتهایی معمولاً مستقل از مراکز کنترلی هستند. گاهی اوقات، VMS میتواند تعداد علائم جادهای و مقدار اطلاعات را کاهش دهد، چرا که دارای پیامهای متغیر هستند. هر چند چنین موردی به ندرت هدف اصلی از بکارگیری VMS است (چاترجی و همکاران،.(۱۹۹۹

ادامه مطلب
بدون نظر

آشنایی با نام های دیگر تکنولوژیVMS

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 2 هفته پیش ارسال شده

در استفاده از اینگونه تابلوها هزینه های نیز وجود دارند که شامل هزینه تهیه و خرید، هزینههای مربوط به استفاده از آنها و نیز هزینه نصب،تعمیر و نگهداری میباشند. اما این مقدار بطور چشمگیری به نوع تابلوها و اطلاعات صحیح مورد نیاز و حسگرهای مربوطه بستگی دارد.

 طبقه بندی و تشریح VMS

 واژگان فنی

تابلوهای پیام متغیر بخش مهمی از سیستم های حملونقل هوشمند هستند. تکنولوژی VMS میتواند هنگامی بکار رود که انعطافپذیری بیشتری از علائم جادهای ثابت و یا تابلوهای کنار جاده نیاز باشد. این تکنولوژی جهت فراهمآوردن اطلاعات لحظه ای از مسیر جاده به منظور تسهیل ترافیک و افزایش ایمنی رانندگان میباشد.

در سادهترین شکل، VMS میتواند یک دستگاه باشد که به صورت دستی کنترل میشود و علامت “پر” یا “خالی” را مانند آنچه در پارکینگ ها مشاهده میشوند نشان میدهد.

عموماً VMS به علائم الکترونیکی اتلاق میشوند که توسط کامپیوتر کنترل میشوند. این تکنولوژی هر چقدر هم پیچیده باشد، پیام نمایش داده شده بر روی آن بایستی برای همه قابل فهم باشد، بنابراین کیفیت پیام مهمترین نکته در استفاده از تابلو می باشد.

تکنولوژیVMS با نامهای دیگری نیز شناخته میشود:

:DMS علائمی با پیامهای پویا

:CMS علائمی با پیامهای متغیر

:EMS علائمی با پیامهای الکترونیکی

:VAS علائمی با پیامهای فعال شده توسط وسایل نقلیه

یک VAS بهعنوان مثال، علامتی جادهای است که سرعت وسایل نقلیهای که با سرعت زیاد حرکت می کنند را تشخیصداده و قبل از پیچها و یا قبل از تجاوز از حد مجاز سرعت، به آنها هشدار میدهد. چنین تکنولوژی همچنین به وسایل نقلیه با ارتفاع زیاد قبل از پلهای با ارتفاع کم هشدار میدهد (نشریه مشاوران ترافیک،.(۲۰۰۳

ادامه مطلب
بدون نظر

مهمترین مانع بر سر اجرایی شدن رفع مشکل ترافیک در کلان شهرها

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 2 هفته پیش ارسال شده

 مقدمه

در دنیای متمدن کنونی با افزایش ترافیک در کلان شهرهای دنیا، رفع مشکل ترافیک از جمله مسائل مهم و حائز اهمیت میباشد. استفاده از این تابلوها در سطح شهر به روانسازی ترافیک و رفع گرههای ترافیکی تشکیل شده در سطح شهر کمک میکند. این امر باعث پیشرفت روزافزون و تلاش بیشتر کارشناسان در زمینه افزایش کیفیت استانداردهای موجود در این زمینه شده است. تکنولوژیVMS1اغلب جهت اطلاعرسانی در مورد ازدحام جادهها، اتفاقات جادهای پیشرو و تأخیرهای غیرمنتظره میباشد و بدینترتیب میتواند از اضطراب رانندگان بکاهد. این علائم هنگامی میتوانند بسیار مفید واقع شوند که رانندگان بتوانند از مسیرهای جایگزین و محلهایی که رانندگان میتوانند جهت اجتناب از تأخیر، اتومبیلهای خود را پارک نمایند و از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنند مطلع شوند، اما این مستلزم آن است که VMS، خود بخشی از یک شبکه گسترده در کنترل و مدیریت بر نظارت ترافیکی باشد.

یک مطالعه مهم صورت گرفته در این مورد نشان می دهد که رانندگان مایلند استفاده از VMS وسیعتر شود. حقایق گواه بر آن است که چنانچه VMS بصورت صحیح طراحی شود، حواس رانندگان را پرت نمیکنند. در محلهایی که تابلو “از سرعت خود بکاهید” نصب شده باشد، این انتظار منطقی وجود دارد که تجاوز از سرعت مجاز کمتر مشاهده شود. (کوپر و میشل .(۲۰۰۲

مهمترین مانع بر سر اجراییشدن این سیستم هزینه های آن است. البته درصدی نگرانی نیز بایستی متوجه بحث ظاهری و مزاحمتهای ناشی از نصب علائم و تجهیزات جدید وجود داشته باشد. اگرچه با کاهش علائم جادهای ثابت، پیشنهاد میشود که VMSهایی که به شکل صحیح طراحی شدهاند میتوانند آثار منفی بر روی زیبایی محیطی را کاهش دهند.

ادامه مطلب
بدون نظر
صفحه 2 از 33012345...102030...قبلی »