کارآیی دانشجو و نگرش فرد به دندانپزشکی

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 2 ماه پیش ارسال شده

در تحقیق حاضر، عامل نگرش فرد به رشته دندانپزشکی در هر دو گروه در رتبه چهارم قرار گرفته است . در صورتی که در تحقیقات  مشابه جزو عوامل اولیه نبوده و در رتبه های کم اهمیت آمده است (١٧ و ١٨). در توجیه این قضیه می توان به تفاوت جامعه آماری و نبود برنامه ریزی جامع جهت اشتغال و نداشتن احساس امنیت شغلی در کشور ما در مقایسه با کشورهای خارجی اشاره کرد.

نگرانی در مورد سلامت جسمی و آسیبهای شغلی ناشی از دندانپزشکی باعث ایجاد استرس در این مورد شده است . لازم به ذکر است که در تحقیقات مشابه عواملی نظیر ترس از عقب افتادن و مردود شدن و ترس از ناتوانی در فراگیری مهارتهای عملی و اتمام دوره تحصیلی از موارد مهم استرس زا برای دانشجویان تلقی می شد (١٩).

در تحقیق حاضر این عوامل برای دانشجویان چندان استرس زا نبود که شاید به دلیل سخت گیری بیشتر دانشکده های خارجی در این مورد باشد.درباره جنسیت ، رابطه معنی دار آماری یافت شد که این خود نشان می دهد جنس مؤنث نسبت به مذکر از استرس بیشتر و سلامت روانی کمتری برخوردار است . همانطور که ذکر شد در دختران مقطع اول ، سه رتبه اول عوامل استرس زا به ترتیب مربوط به اساتید و مسؤولین ، کارآیی دانشجو و نگرش فرد به دندانپزشکی قرار داشت .

ادامه مطلب
بدون نظر

نتیجه ی تحقیقات در زمینه ی عوامل استرس زای دانشجویان

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 2 ماه پیش ارسال شده

در تحقیق حاضر اولین عامل استرس زا در مقطع زمانی اول ، عامل اساتید و مسؤولین (٧۶.۴%) بود که در مقطع دوم در رتبه دوم قرار می گرفت (۶١.۵%)، در حالی که رتبه اول مربوط به حجم تکالیف بود (۶۶.۵%). در تحقیق دکتر Polychronopoulou درسال ٢٠٠٣-٢٠٠٢ در دانشگاه یونان نیز حجم تکالیف و دشواری دروس بیشترین عامل استرس زا (٨٢%) در دانشجویان بود (٢)،.

در حالی که در تحقیق Murihead در سال ٢٠٠۵ در دانشجویان کانادا این عامل در رتبه دوم عوامل استرس زا قرار می گرفت (١٧). در توجیه این قضیه می توان گفت که با توجه به زمان کم و حجم زیاد دروس ، دانشجویان این رشته برنامه منظم و زمان بندی مناسب برای انجام تکالیف ندارند که باعث استرس در این مورد شده است . در همین تحقیق ، عامل اساتید و مسؤولین ، رتبه چهارم از عوامل استرس زا را داشته (١٧).

و در تحقیق Rosli در سال ٢٠٠۵-٢٠٠۴ در دانشکده ای در مالزی ، در رتبه دهم واقع شده بود (١٨). این عامل در تحقیقات مشابه خارجی رتبه ای به مراتب پایینتر را اشغال کرده که شاید به دلیل رسیدگی بیشتر مسؤولین دانشکده های مورد بررسی به مشکلات دانشجویان و یا نحوه برقراری ارتباط دانشجویان با اساتید و مسؤولین باشد. به نظر دانشجویان استرالیایی جو ایجاد شده توسط اساتید استرس زایی کمتری داشته است (١٩).

در تحقیق حاضر، عامل کارآیی دانشجو و فشار کاری شامل امتحانات و نمرات ، انتقاد دیگران و تکمیل ریکوارمنت ، رتبه های چهارم و سوم را به ترتیب در دو مقطع زمانی اول و دوم به خود اختصاص داد. این در صورتی است که در دانشجویان کانادا، عامل نمرات و رتبه ، بیشترین عامل استرس در دوره آکادمیک بود (١٧) و در تحقیقی در پنج دانشکده اروپایی که توسط Gorter و همکاران در سال ٢٠٠٣ انجام شد به ترتیب اجبار در درس خواندن (در شاخه حجم تکالیف )، و ارتباط با بیماران و فشاردروس (در شاخه کارآیی دانشجو) بالاترین رتبه آزمون DES را داشتند (١٣).

 

ادامه مطلب
بدون نظر

بهترین روش های جمع آوری داده ها برای تشخیص عوامل استرس زای دانشجویان

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 2 ماه پیش ارسال شده

مواد و روشها

این مطالعه از نوع توصیفی cross-sectional بود. جامعه مورد بررسی در مقطع اول ۵٠٠ دانشجوی دوره کلینیکی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران در سال ٨٣-٨٢ و در مقطع دوم ۴۶٠ دانشجوی مشغول به تحصیل در سال ٨٩-٨٨ را شامل می شد. برای جمع آوری داده ها از تکنیک تکمیل فرم های اطلاعاتی و پرسشنامه ای استفاده شد. نمونه گیری با سرشماری انجام شد و کلیه دانشجویان دوره های کلینیکی در دو سال تحصیلی ٨٣-٨٢ و ٨٩-٨٨، وارد مطالعه شدند. برای کلیه شرکت کنندگان ، طرح تحقیقاتی توضیح داده شد. در سال تحصیلی ٨٣-٨٢ از مجموع ۵٠٠ دانشجو، ٣٠١ نفر و در سال تحصیلی ٨٩-٨٨ از ۴۶٠ دانشجو، ٣۵٩ نفر موافقت خود را برای شرکت اعلام کرده و پرسشنامه ها و فرم های اطلاعاتی را به صورت دقیق ، کامل کرده بودند.

در ابتدا فرم اطلاعاتی شماره ١ که شامل پرسشهایی از قبیل سن ، گروه سنی (٢۵-٢١، ٢۵ و بیشتر)، جنس ، ترم تحصیلی ، محل اقامت (تهران یا شهرستان )، وضعیت تأهل و محل سکونت (زندگی مستقل یا با والدین ) بود، در اختیار دانشجویان قرار گرفت . این فرم ها دارای کد بود تا دانشجویان مجبور به ذکر نام خود در پرسشنامه نشوند. پس از تکمیل فرم ، پرسشنامه های استاندارد  (General Health Questionnaire)

٢٨-GHQ ارائه شده توسط گلدبرگ در سال ١٩٧۶ (۵) و) Dental Environment Stress Questionnaire DES) (۶)، در اختیار دانشجویان  قرار گرفت . این دو پرسشنامه در مطالعات قبلی مورد استفاده قرار گرفته و بدین ترتیب روایی لازم را داشتند. پایایی آنها نیز در یک مطالعه آزمایشی به فاصله یک هفته از طریق test-retest بررسی شد که برابر با ٠.٨۴ بود. در این تحقیق از فرم ٢٨ سؤالی پرسشنامه سلامت عمومی GHQ استفاده شد که اعتبار این تست توسط تحقیقات دیگر به اثبات رسیده است (٩-٧). این آزمون شامل چهار مقیاس ٧ سؤلی مربوط به شاخصهای سلامت روانی (یعنی علائم جسمانی ، اضطراب ، اختلال در کارکرد اجتماعی و افسردگی ) است .

ادامه مطلب
بدون نظر

مهم ترین عوامل استرس زای دانشجویان رشته دندانپزشکی

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 2 ماه پیش ارسال شده

اولین بار Selye در سال ١٩۵۶ بر روی مشکل استرس تحقیق کرد (١). یکی از نگرانیهای جامعه ، بویژه در کادر پزشکی که دانشجویان دندانپزشکی زیرمجموعه ای از این گروه می باشند، وجود استرس است . تحقیقات انجام شده  در کشورهای مختلف و نتایج آنها نشان می دهد که دانشکده دندانپزشکی برای دانشجویان این رشته ، محیط پر استرسی تلقی می شود و دانشجویان دندانپزشکی ، نسبت به مردم عادی استرس بیشتری را تجربه می کنند (٢). عوامل مختلفی در بروز این استرس ها مطرح شده اند که در بین دانشجویان کشورهای مختلف ترتیب استرس زایی آنها متفاوت بوده است  (٣).

مسؤولیت معالجه بیماران ، مشکلات فراگیری مهارتهای عملی ، ترس از مردود شدن ، حجم سنگین درسها و پیچیدگی مطالب از جمله عوامل استرس زای دانشجویان رشته دندانپزشکی معرفی شده اند. تداوم استرس باعث ناراحتیهای جسمی و روانی متعدد و اثر بر سلامت فرد خواهد بود و می تواند عوامل روانی نظیر احساس عدم کارآیی ، تشویش ، کینه ، بی حوصلگی و… و عوارض متعدد دیگر مانند اختلالات گوارشی ، پرخوری ، بی اشتهایی ، تند شدن ضربان قلب ، بی خوابی ، سردرد و … را در بر داشته باشد. بی حوصلگی ناشی از استرس ، حتی ممکن است به بی علاقگی نسبت به رشته تحصیلی نیز منجر شود  .(۲-۴)

تشخیص زودرس منابع استرس زا و سعی در تعدیل آنها می تواند در سلامت روانی دانشجویان و در نتیجه جامعه نقش بسزایی داشته باشد و منجر به رضایت تحصیلی و شغلی و در نهایت  بالا رفتن اعتماد به نفس و احساس رضایت در دانشجویان  گردد. با توجه به احتمال متفاوت بودن منابع استرس زا و میزان سلامت روانی دانشجویان دندانپزشکی در ایران ، بخصوص در دانشگاه آزاد اسلامی با توجه به شرایط ویژه آن نسبت به دانشگاههای سراسری ، لزوم این تحقیق احساس شد. در این تحقیق به بررسی وضعیت سلامت روانی و منابع استرس زای دانشجویی در بین دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی در دوره های کلینیکی واحد تهران در طی دو مقطع زمانی سالهای تحصیلی ٨٣-٨٢ و ٨٩-٨٨ پرداخته شد.

ادامه مطلب
بدون نظر

سازه های منظم وشرایط اطلاق آن

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 2 ماه پیش ارسال شده

سازههای منظم وشرایط اطلاق آن:

به طور کلی یک سازه هنگامی منظوم تلقی می شود که هم در پلان و هم در ارتفاع منظوم باشد. معیارهای نظیم در پلان و در ارتفاع در دو شکل ۱۵ و ۱۶ توضیح داده شدهاند.

۸- سازههای نامنظم و شرایط اطلاق آن

روش تحلیل استاتیکی آیین نامه اساسا برای ساختمانهای با اشکال منظم قابل استفاده میباشند. در ساختمانهای با اشکال نامنظم و پیچیدهت حتی المقدور باید از تحلیل دینامیکی (به خصوص توزیع برشی پایه در ارتفاع ساختمان) استفادت نمود. بی نظمی های موجود  مشاهده میشوند. هرگاه فاصله ی مرکز جرم و مرکز صلبیت ساختمان در هر طبقه از ده درصد بعد ساختمان تجاوز کند آن ساختمان نامنظم محسوب میگردد. همچنین اگر بین قسمتهای مختلف دیافراگم یک طبقه اختلاف سختی قابل ملاحظه اچی موجود باشد، توزیع نیروهای زلزله به عناصر مقاوم تغییر نموده و در ساختمان پیچشی ایجاد می شود که در توزیع معمولی نیروهای زلزله برای یک ساختمان منظم به حساب آورده نمی شود.

نمونه هایی ساختمان هایی که بینظمی در تصاویر قایم آنها وجود دارد در شکل ۱۸ مشاهده می گردد. اگر پس نشستگی و پیش نشستگی از حدود مشخص شده در این شکلی تجاوز کند ساختمان نامنظم محسوب میگردد. همچنین اگر نسبت جرم به سختی طبقات مجاور ساختمان به طور قابل ملاحظهای فرق داشته باشد، ساختمان مزبور به عنوان ساختمان نامنظم طبقه بندی می شود. مثالی از این نوع ساختمان ها وجود یک جرم سنگین مثلا استخر شنا در یک طبقه از ساختمان می باشد. هرگاه ستونهای اگر دیوار برشی کار یک طبقه ساختمان قطع گردد ساختمان مزبور نامنظم محسوب می شود.

ادامه مطلب
بدون نظر

تعریف تقارن کاذب در ساختمان ها

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 2 ماه پیش ارسال شده

تقارن کاذب

گاه به بناهایی برمیخوریم که اگرچه شکل قرینه دارند، سازه ی مقاوم آنها کاملا غیر قرینه است (شکل ۱۰)، بی توجهی به این عدم تقارن می تواند حتی به خرابی ساختمان ها هم منجر شود. در اینگونه ساختمان ها، نیروهای افقی به طرف اجزای مقاومتر مانند قفسه ی پله ها یا آسانسورها و نیز دیوارها متوجه و منتقل میشوند. انتقال این نیروها همراه یا دوران سقف و جابجایی بسیار قایل ملاحظه ی ستون هایی خواهد بود که در سمت مقابل قفسه ی پله ها یا آسانسورها یا دیوارها واقع شدهاند.

گاهی اوقات ممکن است با ساختمان هایی مواجه شویم که نامنظم محسوب نمیگردند اما از ان نقطه نظر تحمل پیچشهای اتفاقی و لنگرهای واژگونی مناسب نمی باشند، زیرا سازه ی مقاوم آنها در حدود مرکز ساختمان متمرکز شدهاند شکل ۱۰ در مقابل، ساختمان های شکل ۱۱ – در زلزله های شدید رفتار بهتری خواهند داشت

پیکربندی در ارتفاع ، توجه به تمامی بی نظمی ها

همان گونه که در نقشه های افقی کلیه ی نظام و شرایط لازم برای ایجاد پایداری را مورد توجه قرار می دهیم، در طراحی ارتفاع نیز باید به طور همزمان شکلی ها، صلبیت ها و بالاخره جرمها را مورد توجه قرار داد. توصیه می شود که تا حد امکان از شکل های ساده و منسجم استفاده شود(شکل ۱۲-a ). به طور کلی، بریدگی ها یا طبقات عقب رفته به هر شکل و وضعیتی که باشند توصیه نمی شوند. البته این بی نظمیها می توانند تا حدودی قابل پذیرش باشند. از نمونه های مشخص میتوان ساختمانهایی را نام برد که در آنها بخش های انعطافپذیر بر روی قسمتها یا طبقات صلب قرار داده شد دهاند (شکل ۳۱ ).

در زمان وقوع زلزله قسمتهای بالایی ( انعطافپذیر) گرایشی به این دارند که به پهلو بر روی قسمتهای تحتانی (صلیب) بخوابند، که در اصطلاح به این وضعیت اثر هرگاه شکل یک ساختمان به صورت باشند و اختلاف_های فاحشی بین حجم های به وجود آورنده ی شکل آن ساختمان وجود داشته باشد، باید با تعبیه ی درزهایی در بین حجمها، آنها را به حجمهای ساده تقسیم کرد(شکلی ۱۴).

ادامه مطلب
بدون نظر

ریشه پدیده ی بزهکاری در افراد

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 2 ماه پیش ارسال شده

خلاصه بحث و نتیجه گیری

پدیده بزهکاری به مثابه یک عمل انسانی، معلـول عـواملی اسـت کـه ریشـه هـای آن در شخصیت روانی، ویژگیهای جسمی و یا محـیط زنـدگی افـراد، بایـد جسـتجو گـردد. لـذا واکنش نسبت به مرتکبین آن باید با عنایت به مجموعه عواملی مانند فرصتهای مجرمانه، آستانه مقاومت، اسـتعداد جنـایی و قابلیـت کیفـر یـا اصـلاح پـذیری افـراد اعمـال شـود.

متأسفانه این مؤلفه های علمی، در سیاست جنایی تقنینی کشـور مـا مـورد عنایـت کـافی قرار نگرفته است و سیاست جنایی قانونگذار ایران در قبال وضع مجازات شلاق یا سایر ضــمانت اجراهــای کیفــری، واجــد خصیصــه ابهــام، ســرگردانی، ناکارآمــدی و فاقــد برنامه ریزی دقیق و آینده نگری موجه می باشد.((۹۲ اگر آمار جنایی دقیق در زمینه نـرخ پدیده بزهکاری در ایران ارائه شود، چه بسا دلایل واضحی بر شکست سیاست جنایی ما در سالهای اخیر آشکار گردد.

توضیح اینکه در شرایطی که امروزه علوم کیفـر شـناختی نوین به دنبال یافتن راهکارهایی مناسب جهت تربیت و اعاده بزهکاران به آغوش جامعـه می باشد و از طرفی بهره گیری از علوم مترقی مانند روانشناسی، جامعه شناسی و جـرم شناسی با هدف یافتن انگیزه های مجرمانه و احراز ابعاد شخصیتی بزهکاران و در نتیجه تطبیق کیفر متناسب با شخصـیت آنهـا، یکـی از اهـداف مهـم سیاسـت جنـایی محسـوب می گردد؛

غالب قوانین کیفری ما در محک نقد و بررسی متخصصان خبره قرار نمی گیـرد و قانونگذاری در این حوزه عموماً با شتابزدگی و تعجیـل افراطـی همـراه اسـتمضـافاً. اینکه، اهداف سزادهی، سرکوبگرانه، ارعابی و بازدارنده منتسـب بـه کیفرهـای جسـمانی نظیر شلاق، به دلیل ملاحظات گونـاگون، در مرحلـه اجـرا بـا انعطـاف، تسـاهل، تسـامح، انسداد و وقفه جدی مواجه می شود.((۹۳

نگارندگان معتقدند، در دوران کنونی که جامعه مـا همـواره در حـال تحـول و دگرگـونی است و عامل زمان و مکان نقش مهمی را در شناخت نیازهای جامعه ایفا می نماید؛ توجـه به نقش حیاتی عرف در امر قانونگذاری از اهمیت فراوانی برخـوردار مـی باشـد. در ایـن راستا، به نظر می رسد با توجه به خصیصه پویایی فقه در بستر زمان و مکان، جامعه ما نیز به اجتهادی متحول نیازمند باشد. لذا نیاز به اجتهادی پویا، ضرورتی است که حیـات جامعه در گرو آن است.

بدین لحاظ لازم می آید که فقها و علمای فـن پیرامـون مسـائل و موضوعات نوین عصر حاضر به شـور بنشـینند و فرامـوش نشـود کـه در کنـار احکـام اصولی و فروعی اسلام مسائل و موضوعات دیگری نیز در رابطه بـا عرفیـات و عقـلای هر ملت و قوم هست که همواره در حال پویایی و سازگار با جامعه پیش مـی رود. شـاید اعمال مجازاتی مانند شلاق نیز تابع این قاعده بوده و احکام مربوط به آن جنبه امضـایی داشته باشد. در این وضعیت، جای آن دارد فقهای محترم به بررسی ریشه های تـاریخی، مذهبی و فقهی این مجازات بپردازند و با نگـرش علمـی و کارشناسـانه بـه آثـار منفـی و مثبت ناشی از اجرای آن به انتخاب راهکارهای مناسب در جهت جایگزینی یـا ابقـای ایـن مجازات تحت شرایط خاص همت گمارند.

 

ادامه مطلب
بدون نظر

اقدامات لازم جهت برای پایداری ساختمان در برابر زلزله

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 2 ماه پیش ارسال شده

انتخاب شکل حجمی مناسب برای پایداری ساختمان در برابر زلزله پیش از طراحی سازهای مقاوم در بین مراحل مختلفی که هنگام طراحی یک ساختمان برای پایداری در برابر زلزله مورد مطالعه قرار می گیرند، مرحله ی اتخاذ تصمیم در مورد تعیین پیکربندی ساختمان از اهمیتی اساسی برخوردار است. این پیکربندی شامل مشخصات هندسی ساختمان نظیر اندازه ها در نقشه، ارتفاعات و موقعیت و اهمیت عناصر نامنظم، نوع و وضعیت اجزای سازهای نظیر دیوارها، ستون ها، قفسه – های پله یا آسانسور و نیز طبیعت و طرز قرار گیری اجزای مختلف سازهای است.

آنچه که بیش از همه مدنظر است شناسایی پیکربندیهایی است که احتمالا بر واکنش ساختمان در برابر زلزله اثر میگذارند. هرچه اشکال ساختمان منظم تر و توزیع ها جرم ها و  سختی های آن ثر سطح افق ( نقشه) و دار ارتفاع متقارن تر باشد، مقاومت احتمالی آن ثر برابر زلزله افزایش خواهد یافت. این افزایش ناشی از توزیع بهتر تلاشها ومشارکت تمام اجزای اسکلت در جذب و استهلاک نیروهایی است که در اثر زلزله به ساختمان وارد میشود. سه مشخصهی اصلی برای پیکربندی وجود دارد:

پلان بندی ساختمان و عملکرد آن

– طراحی شهری و ضوابط طرح

– نیاز به ظاهر متمایز یا گیرا

ادامه مطلب
بدون نظر

کیفیت اجرای حق الناس پس از ثبوت جرم نظر قضایی

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 2 ماه پیش ارسال شده

آیت االله همدانی نمایش عمومی مجازاتهای حدی را بسته به نظر حاکم می دانند و آیت االله مکارم شیرازی اعتقاد دارند: »در مواردی که جرم و جنایـت علنـی شـد و افکـار عمـومی جریحه دار می شود، سزاوار است که مجازات علنی باشد تا جبران گردد؛ ولی در مـوارد دیگر لزومی ندارد جز در مورد حد تازیانـه کـه لازم اسـت جمـاعتی هـر چنـد کـم آن را ببینند(۸۱).« اما سؤال دیگر، این است که آیا اصل بر این است که حدود در ملاء عام اجرا شود یـا بـه صورت مخفیانه؟ آیت االله گلپایگانی در این باره اذعان می دارند کـه در حـدود اصـل بـر جواز استودر تعزیرات هرجا که حکم به وجه اخفّ کافی باشد به وجـه اشّـد کیفیـت و کمیت جایز نیست.((۸۲

برخی چنین استدلال کرده اند که اجرای علنی منوط به احـراز دلیـل اسـت و از آنجـا کـه دلیل خاصی مبنی بر علنی بودن مجازات نداریم، از این رو چنین بـه نظـر مـی رسـد کـه قاعده اولی در آن، اجرای مخفیانه باشد. اما ممکن است قاعده مزبور چنین مورد مناقشه قرار گیرد که در بیان مذکور فرقی بین حق االله و حق الناس داده نشـده و بـه مـوازات آن تفکیکی بین انواع مجازاتها (حدود، قصاص و تعزیر) به عمل نیامـده اسـت، در حـالی کـه روشن شدن تفاوت حق االله و حق الناس می تواند ما را در تأسـیس اصـل یـاری کنـد. در یک بیان کوتاه می توان گفت: حق االله با جرائمی ارتباط دارد که صاحب حق خداوند و در بیشتر موارد، جامعه است؛ مانند زنا، شرابخواری و ارتداد. ولی حـق النـاس بـه جرائمـی مربوط است که طالب آن شخص خاصی می باشد؛ مانند قتل، جرح و غیره.((۸۳

از نظر قضایی، در حق الناس پس از ثبوت جرم، قاضی بـدون اجـازه صـاحب حـق نمـی تواند حکم مذکور را به اجرا درآورد، اما در حق االله پس از اینکه جرم گناهکار ثابت شـد، قاضی موظف به اجرای آن خواهد بود و آنچه در حق الناس با اهمیـت اسـت جلـب نظـر صاحب حق می باشد. ولی در حق االله کسی جز حاکم اسلامی آن هـم در شـرایط خـاص دارای چنین اختیاراتی نیست وحکم الهی حتماً باید اجرا شود. با این توضـیح، مـی تـوان چنین اظهار نمود که در حق الناس به همین دلیل که همیشـه رضـایت مـدعی و اذن او در اجرای حکم شرط است، ضرورتی ندارد مجازات مجرم حتمـاً در مـلاء عـام اجـرا شـود،

هرچند در این خصوص نیز مجازات علنی می تواند فوایدی را به همراه داشته باشد؛ امـا در حق االله از آنجا که مدعی، فرد خاصی نیست و اغلب این جامعه است کـه از ایـن قبیـل جرائم زیان می بیند، جرم مذکور حقی است که برای خدا ایجاد شده و همه مردم در آن، مدعی محسوب می شوند. پس این اصل چنین دلالت دارد که حکم مذکور باید به صورت آشکارا به اجرا گذاشته شود.((۸۴ بر خلاف نظر فوق، برخی از محققان درباره علنی بودن اجرای حد معتقدند: »آیـه ای کـه در قرآن، سند علنی بودن اجرای حد است،((۸۵

در مقام بیان جـواز علنـی بـودن نیسـت، بلکه قضیه این است که این کار اجرا شود و چند نفری هم شهادت دهند. بنـابراین، بحـث ملاء عام و عبرت و ارعاب انگیزی در کار نیست، بلکه مسئله شهادت است که در واقع از یک جهت به نفع متهم است؛ برای اینکه ادعا نشود حد بر او جاری نشده است و بار دیگر بر او حد بزنند. به عقیده یکـی دیگـر از صـاحبنظران، در کتـب فقهـی، حفـظ آبـروی یـک انسان، جایگاه مهمی دارد. قدر متیقن این است که اسلام هیچ وقت نمی خواهد اگر فـردی مرتکب خطایی شد، آبروی او در ملاء عام برای همیشه برود زیرا این امر با مـذاق شـرع سازگاری ندارد؛ آن هم شرعی که آبروی مسلمان را مثل خونش محترم می دانـد و مـی خواهد آنرا حفظ کند. لذا اجرای مجازات در ملاء عام مسلّم نیسـت.((۸۶

ادامه مطلب
بدون نظر

 نقد و بررسی اجرای علنی شلاق

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 2 ماه پیش ارسال شده

سوال این است که آیا اجرای علنی مجازات شلاق و سایر مجازاتهـا مشـروعیت دارد یـا اینکه تشریع و بدعت در دین به حساب می آید؟

برخی از فقهای محترم، نسبت به مشروعیت این مسئله اتفاق نظر دارند و مسـتند ادعـای خود را نصّ صریح قرآن کریم و سیره ی معصومین (ع) ذکر کرده انـد. در قـرآن کـریم (آیه ۳ سوره ی نور) نسبت به مجازات فرد زناکار آمده است: » و لیشهد عـذابهما طائفـه من المومنین« یعنی: »باید طایفه ای از مؤمنین هنگام اجرای مجـازات فـرد زانـی و زانیـه، حاضر و ناظر باشند« و این حضـور بـه عقیـده برخـی از فقهـا چیـزی جـز علنـی بـودن مجازات نیست.((۷۸

در پاسخ به امکان یا عدم امکان اجرای علنی حدود، از میان فقهای معاصر، آیت االله محمد تقی بهجت معتقدند: »اعلام مردم برای حضـور در وقـت اقامـه حـد زنـا امـری مسـتحب است.« آیت االله گلپایگانی نیز بر این باورند که : »اجرای حدود در ملاء عام جـایز اسـت و در مورد اجرای زنـا، حضـور بعضـی مـومنین لازم اسـت.(۷۹)« آیـت االله محمـد فاضـل لنکرانی در پاسخ به پرسش فوق خاطر نشان می سازند که : »در این مورد، از نظر فقهی، تصریح قرآن است که باید طائفه ای از مومنین ناظر اجرای حـد باشـند و ایـن طایفـه بـر عده کم و زیاد قابل تطبیق است. حتی برخی قائل هستند که بر یک نفر هم صدق می کنـد. لیکن بحث دیگر آنست که حکمت اجرای حدود چیست؟

پر واضح است که اجـرای حـدود عقوبتی است برای شخص گناهکار و از این جهت فرقی نمی کند که این عقوبـت در او یـا در دیگران تأثیر بگذارد یا نه؛ و باید توجه نمود که اجرای حد که در حضور عـده ای بـر او جاری می شود، خود عقوبتی مضاعف است بر گناهکار؛ اما اینکه آیا در اجرای حـدود الهی باید تأثیری در جامعه و بینندگان هم باشد؛ هیچ آیه و روایتی به طور صریح دلالـت ندارد زیرا احتمال این معنـا وجـود دارد کـه آیـه شـریفه » و لیشـهد عـذابهما طائفـه مـن المومنین« از این جهت باشد که تشدید عقوبت باشـد بـرای گناهکـار؛ بنـابراین از دیـدگاه فقهی مسئله در این جهت نیست که آیا اجرای حدود در جامعه تأثیر دارد یـا نـه؟

لکـن از دیدگاه کلی و حکومتی روشن است که اجرای برخی از حـدود در مـلاء عـام سـبب بیمـه شدن جامعه از ابتلاء و شیوع فساد می شود و حفظ امنیت آن جامعه را به دنبـال دارد و این اختصاص به جامعه اسلامی ندارد و ما می تـوانیم بگـوییم تشـخیص ایـن مطلـب بـه عهده گروهی از اهل نظر است که چنانچه در موردی تشخیص دهند که اجرای یک حـدی نه تنها تأثیری در جامعه ندارد، بلکه ممکن است آثار منفی به دنبال داشته باشد، نباید در ملاء عام اجرا شود. بنابراین، در شرایط کنونی، چنانچه اجـرای حـد در مـلاء عـام سـبب شود که از طریق نمایش آن در کشـورهای غیـر مسـلمان تحقیـری نسـبت بـه اشـخاص مسلمان یا جامعه مسلمین به بار آورد، نباید در ملاء عام جاری شود(۸۰)«

ادامه مطلب
بدون نظر
صفحه 10 از 330« بعدی...89101112...203040...قبلی »