تحلیل وظایف سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در نظارت مالی

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 9 ساعت پیش ارسال شده

اگرچه وظایف اعمال نظارت مالی و حدود این نظارت در فصل نهم قانون برنامه و بودجه مصوب۱ /۱۲/۱۰۳۵۱ تشریح گردیده است و مرجع آن نیز سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور است. لیکن نظارت عملیاتی در ایران تاکنون توفیقی نداشته است. نظارت عملیاتی پیش شرط تحقق مسئولیت پاسخگویی عملیاتی است و طراحی و اجرای روش ها و رویه های کنترلی مناسب برای اعمال صحیح این نوع نظارت در تحقق و ارتقای سطح مسئولیت پاسخگویی عملیاتی تاثیر بسزایی دارد.

سابقه بیش از ۵۰ ساله نظارت عملیاتی که از سال ۱۳۲۷ و در اجرای ماده ۸ قانون اول برنامه عمرانی کشور آغاز و تاکنون نیز ادامه دارد ، نشان دهنده این واقعیت است که سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور توفیق چندانی در تحقق و ارتقای سطح این نظارت نداشته است و دستگاه های مسئول اجرای طرح ها ، فعالیت ها و برنامه ها نیز از پذیرش کامل این نوع نظارت به طرق مقتضی پرهیز کرده اند.

پاسخ خواه نبودن صاحبان حق یکی از مشکلات پیش روی حسابداری دولتی است. این مشکل دیرینه تنها با فراهم کردن اطلاعات کافی در اختیار پاسخ خواهان قابل حل است. ضمن اینکه ایجاد فرهنگ پاسخ خواهی نیز امری ضروری است. در این زمینه مسئولین می توانند با حضور در شبکه ملی و یا جراید به سوالات مردم به عنوان صاحبان حق پاسخگو باشند.

ادامه مطلب
بدون نظر

چگونگی پاسخگویی مالی دولت در مورد بودجه سالانه در ایران

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 9 ساعت پیش ارسال شده

 پاسخگویی در نظام جمهوری اسلامی ایران :

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر مسئولیت پاسخگویی مقامات منتخب و منصوب مسئول در قبال شهروندان تاکید دارد و به همین دلیل ایران از جمله کشورهایی محسوب می شود که باید مسئولیت پاسخگویی عمومی اعم از مالی و عملیاتی در آن تحقق و ارتقاء یابد. تنها ابزار مسئولیت پاسخگویی دولت جمهوری اسلامی ایران ، صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور است که در اجرای قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ و قانون تفریغ بودجه سالهای پس از انقلاب مصوب ۱۳۶۵ همه ساله و از سال ۱۳۶۱ تاکنون تنظیم و به دیوان محاسبات صورت حسابک شورتسلیم می شود.

مذکور که منحصراً اطلاعات مربوط به درآمد و سایر دریافت ها و هزینه و سایر پرداخت های واقعی سال مالی در آن درج و با ارقام مصوب پیش بینی شده مقایسه می شود مبنای تهیه و تنظیم گزارش تفریغ بودجه موضوع اصل ۵۵ قانون اساسی قرار می گیرد که از سوی دیوان محاسبات کشور تهیه می گردد. گزارش تفریغ بودجه و صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور نیز بعلت آنکه از صورتحسابهای دستگاه های اجرایی استخراج می شود ، دارای همان نارسایی های مورد اشاره است و لذا فقط بخشی از مسئولیت پاسخگویی مالی دولت در مورد بودجه سالانه را پوشش می دهد.

ادامه مطلب
بدون نظر

معیار اندازه گیری جریان منابع مالی

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 24 ساعت پیش ارسال شده

از سال ۱۹۸۰ به بعد مفهوم مسئولیت پاسخگویی جایگاه پر اهمیت خود را در ادبیات نوین حسابداری دولتی پیدا نمود. مسئولیت پاسخگویی مرکز ثقل نظام حسابداری دولتی شد و چارچوب نظری و اصول و استانداردهای حسابداری دولتی بر اساس مفهوم پاسخگویی عمومی تدوین و به اجرا گذاشته شد. مفهوم مسئولیت پاسخگویی عبارتست از : (التزام شخص به توضیح و تشریح همراه با ارائه دلایل منطقی در مورد اعمالی که انجام داده است).

این مفهوم دو وظیفهکاملاً مشخص را در ایجیریبمی گیرد. (-۱ : (۱۹۸۲ الزام به انجام دادن یک عمل یا وظیفه مشخص -۲ (Responsibility) الزام به توضیح و تشریح چگونگی انجام مسئولیت از طریق ارائه گزارشهای لازم مبتنی بر دلایل منطقی و قابل اتکا (Accountability)در چارچوب نظری مبتنی بر مسئولیت پاسخگویی ، هدف حسابداری ایجاد یک سیستم مناسب جریان اطلاعات بین پاسخگو (Accounter) و پاسخ خواه (Accountee) یا صاحبان حق است. این چارچوب بر پایه یک ارتباط دو طرفه بنا شده است. بر اساس این ارتباط پاسخ خواه حق دارد بداند ، همانطور که پاسخگو حق دارد در افشاء اطلاعات یک حریم قانونی برای خود قائل شود.

کم رنگی ارزیابی ظرفیت مسئولیت پاسخگویی

هیئت تدوین استانداردهای بین المللی FASB چارچوب نظری را چنین تعریف نموده است :

“چارچوب نظری یک منشور ، یک سیستم منسجم از اهداف و مبانی بهم پیوسته است که می تواند منجر به استانداردهای سازگار و توصیف ماهیت ، نقش و محدودیت های حسابداری مالی و صورتهای مالی شود” اهداف شامل شناسایی مقاصد حسابداری ، مبانی و مفاهیم زیربنایی حسابداری می باشد. مفاهیمی که راهنمای انتخاب وقایع ، اندازه گیری آن و ابزار تلخیص و انتقال آنها به اشخاص ذینفع می باشد.

هندریکسون معتقد است که چارچوب نظری برای حسابداری حکم اساسی دارد و سازگاری استانداردهای حسابداری با چارچوب نظری ، مشابه سازگاری قوانین عادی با قانون اساسی ، الزامی است.

در چارچوب نظری حسابداری دولتی ، طبع و ماهیت اطلاعات مورد نیاز استفاده کنندگان از گزارش های مالی خارجی و نیز ویژگی های محیطی دولت و سازمانهای دولتی در سطح کلی بیان می گردد.

دو دیدگاه کاملاً متفاوت در مورد ویژگی های چارچوب نظری حسابداری و گزارشگری مالی دولتی وجود دارد. یک دیدگاه معتقد است که چارچوب نظری باید بر مبنای تصمیم گیری تدوین گردد.۲ دیدگاه دیگر عقیده دارد که چارچوب نظری باید بر مبنای مسئولیت پاسخگویی تدوین شود.۳

ادامه مطلب
بدون نظر

چارچوب نظری حوزه ی سه قوه درتنظیم قوانین مالی

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 24 ساعت پیش ارسال شده

در حکومتهای دموکراسی ، پاسخگویی دولت به مردم وجود دارد. مطابق بند ۱۵۶ بیانیه مفهومی شماره یک GASB ، پاسخگویی سنگ بنای کلیه گزارشهای مالی دولتی است . مسئولیت پاسخگویی مستلزم فراهم کردن اطلاعات مالی و غیر مالی است. در قانون اساسی ، حکومت از سه قوه (قانون گذاری-اجرایی-قضایی) تشکیل شده است. مجلس قانونگذاری در موضوعات مختلف با توجه به نظر اهل فن در آن حوزه قوانین را تنظیم می کند. قوه قضائیه نیز قوانین مربوط به اجرا و عدم اجرا موضوعات مختلف را عهده دار است . پس از قوه قانونگذاری و قوه قضائیه ، قوه اجرایی مسئولیت اجرایی آنچه حکم شده است را دارد . قوه قضائیه توسط هر مقامی که در دولت تعیین شود پس از آن یک نهادکاملاً مستقل است و نباید وابستگی به هیچ نهاد یا سازمانی داشته باشد.دولت (قوه اجرایی) در مورد اجرای بودجه مصوب در مقابل قوه مقننه پاسخگوست و هر دو قوه (اجرایی و مقننه) نیز در مقابل شهروندان مسئولیت پاسخگویی دارند.

شماری از متفکرین حسابداری نظیر یوجی ایجیری در سال ۱۹۸۳ ، روبرتسون و اسکاپنر در سال ۱۹۸۵ و ویلیامز در سال ۱۹۸۷ اعلام کردند که استفاده از چارچوب نظری مبتنی بر مسئولیت پاسخگویی بر استفاده از چارچوب نظری مبتنی برتصمیم گیری ، در حسابداری عمومی و حتی بخش خصوصی برتری دارد. پروفسور یوجی ایجیری در سخنرانی معروف خود در دانشگاه هاروارد اعلام کرد که چارچوب نظری حسابداری می تواند بر مبنای تصمیم گیری و یا بر مبنای مسئولیت پاسخگویی تدوین شود. در چارچوب نظری مبتنی بر تصمیم گیری ، هدف حسابداری فراهم ساختن اطلاعات مفید برای تصمیم گیری های اقتصادی است.

ادامه مطلب
بدون نظر

تحلیل ماده (٧٧۶) قانون مجازات اسلامی

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 2 روز پیش ارسال شده

همچنین درمواردی که شنود به ارتباطات میان دویاچند سامانه یااجزای یک سامانه (مانند چاپگر یاصفحه کلیدباسامانه )برقرار می شود، رضایت مالک یادارنده یا متصدی آنها، شرط مجاز بودن رفتار ارتکابی خواهد بود.گاهی مجوز قانونی ، جای رضایت فردی رامی گیردوبه رفتار ارتکاب یافته مشروعیت می بخشد.برای مثال ، در جایی که یک مأمور قانونی ارتباط موضوع این ماده رابارعایت مقررات شنود می کند، نیازی به گرفتن رضایت نخواهد بود.این موضوع به ویژه درفنون تحقیقاتی ویژه ای مانند دام گستری ٢رواج دارد که درآن یک مأمور با معرفی خود به عنوان یک تبهکاریا بزه دیده بالقوه ، بایک یاچند تن تبهکارارتباط برقرار وهم زمان یک مأمور دیگریاحتی خود وی ارتباط راشنود (دریافت )می کند.

نداشتن مجوز قانونی درامر تحقیق جرایم یاتخلفات هم می تواند به غیرمجاز بودن شنود بیانجامد. طبق ماده (٧٧۶) قانون مجازات اسلامی «شنود محتوای درحال انتقال ارتباطات غیرعمومی درسامانه های رایانه ای یا مخابراتی مطابق مقررات راجع به شنود مکالمات تلفنی خواهد بود».دراین باره ماده (١٠۴)قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب درامور کیفری ،مصوب ١٣٧٨،قابل استناد است که مقرر می دارد: «درمواردی که ملاحظه ، تفتیش وبازرسی مراسلات پستی ،مخابراتی صوتی وتصویری مربوط به متهم برای کشف جرم لازم باشد قاضی به مراجع ذی ربط اطلاع می دهد که اشیاءفوق راتوقیف نموده نزد اوبفرستند، بعد از وصول آن را در حضور متهم ارائه کرده ومراتب را درصورت مجلس قید نموده وپس از امضاء متهم آن را در پرونده ضبط می نماید.

استنکاف متهم ازامضا درصورت مجلس قیدمی شود وچنانچه اشیاءمزبور حائز اهمیت نبوده وضبط آن ضرورت نداشته باشد بااخذ رسیدبه صاحبش مسترد می شود».

ادامه مطلب
بدون نظر

یررسی شروط لازم برای تحقق جرم شنود

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 2 روز پیش ارسال شده

 بستر ارتکاب جرم

در ماده (٧٣٠)قانون مجازات اسلامی ،برای تبیین بستر ارتکابی شنود، واژه «ارتباطات » به کاررفته است .ارتباط درمفهوم عام ، به معنای برقراری پیوند معنادار وهدفمند میان دویا چند چیزاست که می توانند انسان ، سایرجانداران واشیاء باشند.اما درمفهوم خاص ، روابط پستی ومخابراتی متناظر آن شده که حسب مورد میان انسان هابایکدیگر، انسان هابا سامانه هاوسامانه هابایکدیگربرقرار می شود.

پرسشی که درباره شنود مقرر دراین ماده مطرح می شود این است که کدام مفهوم از ارتباطات رامدنظر دارد؟ آیاهرشکل ارتباطات سامانه ـسامانه ، انسان ـانسان وانسان ـ سامانه رادربرمی گیردیااینکه بایدبه مفهوم خاص آن برپایه مفهومی که ازشنود ارتباطات از دیرباز درپیشینه قانونگذاری کشورمان وسایرکشورها وجود داشته بسنده کرد؟ به نظر می رسد ارتباطات بین اجزای یک سامانه راهم می توان مشمول این حکم دانست .برای مثال ، هنگامی که شخصی یک صفحه کلیدبی سیم رابرای وارد کردن داده های خود به کار می گیرد، آیااین ارتباط بی سیم مشمول این ماده می شود؟

حتی برخی دستگاه هاطراحی و تولیدشده اند که بابه کارگیری آنها درفاصله مناسب می توان تشعشعات کابل های سیمی را دریافت کرد وداده های آنها رابه دست آورد.مؤیدچنین دیدگاهی آمدن «سامانه های رایانه ای »درکنار «سامانه های مخابراتی »درماده (٧٣٠)است که چنانچه تفسیری جزاین داشته باشیم ،آوردن آن ازسوی قانونگذار رابایدکاربیهوده ای ارزیابی کرد.

افزون براین کنوانسیون جرایم سایبری شورای اروپا هم به کشورهای عضو اجازه می دهد مفهوم ارتباطات رابه وجود دویاچند سامانه محدود کنند یاارتباطات میان اجزای یک سامانه را نیزمشمول عنوان مجرمانه شنود بدانند.١ضمن اینکه دلیلی وجود ندارد داده های درجریان میان اجزای یک سامانه ازچنین حمایتی برخوردار نباشند.برای مثال ، چنانچه شخصی درحال نگاشتن محتوای یک پیام رایانامه ای به وسیله صفحه کلیدبی سیم خود باشد تاپس ازپایان آن رابرای گیرنده مورد نظرش بفرستد ودراین اثنا دیگری آن را دریافت کند، آیارفتار مرتکب رانبایدشنود دانست وتنها بایدبه هنگامی محدود شود که درحال ارسال به وسیله سامانه پیام رسان الکترونیکش است ؟

به علاوه ، آنچه به این گستره به ظاهر گسترده قلمرو مشخص ومعناداری می بخشد، قید «غیرعمومی »گنجانیده شده درماده (٧٣٠)است .همان طور که درادامه خواهد آمد، این قیدبه تنهایی بار معنایی مفهوم وگستره محرمانگی محتوای درحال انتقال ارتباطات در سامانه های رایانه ای ومخابراتی رادربرمی گیردوخودبه خود دریافت محتواهایی که به طور عمومی پخش می شوند راازشمول این ماده بیرون می کند.

سرانجام ، وجود حرف «در»پیش ازسامانه های رایانه ای ومخابراتی ،دریافت وضبط هرگونه محتوا ازمحیط فیزیکی به وسیله ابزارهای الکترونیک راازشمول این ماده بیرون می کند.برای مثال ، چنانچه دویاچندنفر درحال گفتگو بایکدیگرباشند ودیگری صدای آنها راباتلفن همراه خویش دریافت کند، مرتکب شنود مقرر درماده (٧٣٠)نشده است .١ شرط لازم دیگربرای تحقق این جرم ، «درحال انتقال بودن »محتوا دانسته شده است .لذا بازه زمانی شنود عبارت است ازآغاز ارسال محتوا ازسامانه رایانه ای یامخابراتی مبدأ تاهنگام رسیدن و ذخیره شدن آن درسامانه مقصد یابافرض پذیرش مفهوم موسع ازارتباطات ، شامل زمان جابه جایی داده هامیان اجزای یک سامانه هم می شود.بنابراین ،چنانچه مرتکب ،داده های ذخیره شده درسامانه مبدأ یامقصد رادریافت کند، مرتکب شنود نشده است .لیکن لزومی ندارد که ازسوی مخاطب آن دریافت ودرک شده باشد.به بیان دیگر، صرف ذخیره شدن پیام وازحرکت ایستادن آن در مسیرهای ارتباطی بی سیم یاباسیم یادریک سامانه ، شرط لازم تحقق این جرم راازبین می برد.

ادامه مطلب
بدون نظر

بررسی «شنود» به عنوان رفتار تعرض آمیزبه حریم ارتباطات الکترونیک اشخاص

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 3 روز پیش ارسال شده

دستاورد چنین بحثی می تواند حساس وتعیین کننده باشد.ترسیم قلمرو حریم خصوصی به این معناست که هرگونه تعرض ودست یازی غیرمجاز به آن ، بایدباواکنش واعمال ضمانت اجرا همراه باشد که باتوجه به زیان بار بودن آن ، عموماً ضمانت اجراهای کیفری سخت و سنگینی پیش بینی می شود.لذا نه تنها درترسیم این قلمرو، بلکه درتعریف ویژگی هاوشرایط ۱ داده هاواطلاعات مربوط وموجود درآن بایداحتیاط بسیارکردتاجریان آزاد اطلاعات و آزادی اطلاعات ٢به خطر نیفتد وافراد به طور ناروا ازحق بنیادی دیگرخویش ،یعنی آگاهی و دانستن بازنمانند وبدتر ازآن باضمانت اجراهای سخت کیفری روبه رونشوند.

از میان رفتارهای تعرض آمیزبه حریم ارتباطات الکترونیک اشخاص ، «شنود»جایگاه برجسته ومتمایزخویش راحفظ کرده است .شایددلیل اصلی این امر، بکربودن اطلاعاتی است که دربستر ارتباطی مربوطه جریان دارد.دراینجا فرض براین است که پدیدآورنده اطلاعات ، به محض پیدایش ، دست کم برای بار نخست می خواهد تنها آنهایی ازآن آگاهی یابند که آنها رابه عنوان گیرنده مجاز می شناسد.پس ازآن ودرصورت ذخیره شدن اطلاعات دریک یاچند سامانه ، ازقلمرو حریم ارتباطی به قلمرو حریم اطلاعاتی وی راه می یابند که بااینکه همچنان آنها راسزاوار صیانت واحترام می داند، اما دیگربه اندازه حالتی نیست که مشمول حریم ارتباطی اش می شدند.٣

از جمله تمایز  حریم ارتباطی وحریم اطلاعاتی اشخاص این است که در اینجا ازبستر ارتباطی وتبادل داده هاواطلاعات ونه خود آنها حمایت می شود.لذا تفاوتی نمی کندکه چه نوع اطلاعاتی دراینجا جابه جاشود.ممکن است اطلاعات عمومی باشد، لیکن به دلیل قرار گرفتن درچنین موقعیتی ازمزایای محرمانگی برخوردار می شود.اما در حریم خصوصی اطلاعاتی ، نوع اطلاعات مهم است وبنابراین کوشش می شود ازآن تعریف روشن ومشخصی به عمل آید،مانند اطلاعات شخصی ١در برابر اطلاعات عمومی ٢ وتقسیم بندی اطلاعات شخصی به عادی وحساس ٣(انصاری ، ٣١٧:١٣٨۶).

ادامه مطلب
بدون نظر

آشنایی با شاخه های اصلی حریم خصوصی

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 3 روز پیش ارسال شده

حریم خصوصی ١یکی ازنمادهای نمایان وبرجسته حقوق بنیادین ٢بشری است .هرشخص حق دارد ازحریم خلوت خویش بهره مند باشد واطلاعات آن راازدسترس نامحرمان دور نگاه دارد.

تعرض به حریم اشخاص وتجسس وتفحص اطلاعات شخصی وخصوصی آنها می تواند بسیار ناگوار باشد وچه بسا آنان رابرای همیشه ازجامعه متنفر ورویگردان سازد.حریم خصوصی ملجأ ومجالی است برای باخود بودن وآنهایی که تنها می خواهیم باآنها باشیم وبازداشتن فرد ازچنین حقی ،به معنای نادیده انگاشتن آزادی اراده وازبین بردن حیثیت وحرمت اوست .

به طورکلی ، برای حریم خصوصی پنج شاخه اصلی در نظر گرفته می شود: حریم خصوصی جسمانی ،منزل ، محل کار، اطلاعات وارتباطات .قوانینی که به منظورصیانت و حمایت فراگیرازحریم خصوصی اشخاص به تصویب می رسند نیزهمین پنج شاخه رامبنای قاعده گذاری خویش قرار داده اند.٣لیکن درگذر زمان وبه ویژه درنیم سده اخیر،درپی دستیابی بشر به فناوری هاوهمچنین نوآوری درسبک زندگی اش ،بادگرگونی های کم و بیشی درگستره وگونه های مشمول هریک ازشاخه های پنج گانه حریم خصوصی اش روبه رو شده که ازتأثیرپذیرترین آنها حریم خصوصی اطلاعات وارتباطات اشخاص ، آن هم درپی دستیابی به فناوری های اطلاعاتی (رایانه ای )وارتباطی (مخابراتی )بوده است .

درباره  حریم خصوصی ارتباطات ،  آگاهی ناروا  از ارتباطات  انسانی ، از ارتباطات چهره به چهره تاپستی ومخابراتی ،همواره به عنوان یک رفتار سرزنش آمیزازسوی جوامع شناخته می شده ، تاحدی که علاوه برتأکیدبه آن درموازین دینی ،۴در زمره حقوق بنیادین ملت هادر قانون اساسی کشورها نیزمحترم شمرده شده است .١ولی برخلاف چنین صراحتی درمنشورهای وفاق ملی ،درقوانین عادی همه کشورها، جنبه هاوجلوه های گوناگون این حق به یک اندازه تبیین وبرای موارد نقض آنها ضمانت اجرایی پیش بینی نشده است تاشهروندان بتوانند بااطمینان برای استیفای حق خویش تظلم خواهی کنند وکارهای تقنینی بسیاری بایدصورت گیرد تااین حق جایگاه واقعی خویش رابیابد (بهره مند وجلالی فراهانی ،در دست چاپ ).

نخستین گام برای رسیدن به چنین هدفی ،شناسایی گستره ونمونه های مشمول حریم خصوصی ارتباطات الکترونیک است .اساساً منظور ازارتباطات الکترونیک ٢چیست ؟ آیاهمان ارتباطات مخابراتی ٣سنتی که گفتگوی تلفنی اشخاص رابه شکل آنالوگ پشتیبانی می کردند، تعریف جامع الشمولی برای دوران امروزی هم به شمار می آیدیابایددرمفهوم وگستره آن بازنگری کرد؟ آیاداده های متنی ،صوتی ،تصویری یاترکیبی ازآنها که باخطوط بی سیم یا سیمی الکترونیک ارسال می شوند، درزمره حریم خصوصی ارتباطی قرار می گیرند؟

ادامه مطلب
بدون نظر

اهمیت خدمات تفریحی و زیبایی

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 4 روز پیش ارسال شده

خدمات تفریحی و زیبایی

تفریحات و سرگرمی از مهمترین و باارزش ترین خدمات اکوسیستمی در شهر ها هستند که توسط فضاهای طبیعی و نیمه طبیعی آسایش و فرصت های تفریحی برای ساکنین شهرها تامین می کنند. مطالعات متعددی در زمینه آنالیز و اندازه گیری کارکرد تفریحی یا خدمات اکوسیستمی تفریحی صورت گرفته است.برای عموم جامعه، تسهیلات تفریحی و لذت زیبایی بیشترین منافع با ارزش جنگلهای شهری هستند(.(۱۶ پوشش گیاهی منظرهای ناخواسته شهری را کم کرده، تا منظرگاههای مطلوب زیبایی بیشتری را خلق کنند. پوشش گیاهی رنگها، شکلها، ابعاد، بافتها، صداها و حس های مختلفی را خلق می کنند. این ویژگی ها با شرایط فصل، زمان ، روز و شرایط محیطی تغییر می کند.پوشش گیاهی نقش مهمی در بلوکه کردن منظرهای ناسازگار و غیر دلخواه ، تونل کردن دید مردم به سمت مناظر زیبا، پرکردن چهارچوب طبیعی برای مناظر زیبا دارد. پوشش گیاهی کلید ساختن شهرها به مکان مطلوب و قابل زندگی می باشد.

خدمات سلامتی روحی و روانی

جنگلهای شهری جانشین کننده طبیعت در شهرها و تامین کننده محیط آرام وسالم برای ساکنین در حال استرس می باشند.

اسکرودر در سال۱۹۸۶ احساسات بازدیدکنندگان باغ مورتون در شیکاگو، آیلینویس را مورد بررسی قرار داد و دریافت که احساسات آنها شامل صلح، آرامش و آسودگی بود. احساس مثبت مردم در پارکها به تحول انسان مربوط بوده که در ارتباط با طبیعت شکل میگیرد. همچنین ارتباط نزدیکی بین جنگلهای شهری جذاب و ارزش درمانی آنها خصوصا در افراد بیمار وجود دارد(.(۳۱ باغهای گیاهشناسی در برنامه های توسعه برای مقاصد درمانی استفاده می شوند.مجاورت با طبیعت خستگی ها و تهاجم های ذهنی را کاهش می دهند. مجاورت با محوطه های سبز کاهش جرائم و ترس از جرائم را به دنبال دارد(.(۶

ادامه مطلب
بدون نظر

اهمیت ساخت و نگهداری ساختارهای زه کش

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 4 روز پیش ارسال شده

کاهش صدا

سر و صدا منبع استرسهای جسمی و روحی برای انسان است. جمعیت بالا و تردد خودروها سبب ایجاد سر و صدای می شود. پوشش سبز زنده در کاهش سطوح صدا کمک می کند.جنگل های شهری با جذب، انحراف و انکسار فرکانس های بالا توسط شاخ و برگها و تنه ها سبب تضعیف صدا می گردند.درختان با ایجاد صداهای دلپذیر حین حرکت باد از برگها و یا آواز پرندگان از رسیدن صداهای ناهنجار به گوش انسان جلوگیری می کنند.

حفظ و نگهداری آب باران

در اکوسیستم های شهری، بیشتر سطوح با ساختارهای نفوذناپذیر، ساختمانها و جاده ها و گهگاه با پوشش های گیاهی و خاکی اشغال شده اند. چنین ساختارهایی مسیر و رفتار چرخه آب در شهرها را تغییر می دهند.در این مناطق، نفوذ آب باران به خاک و بنابراین ذخیره رطوبت خاک و شارژ آب های زیرزمینی، به طور معنی داری کم است. زیراکه حجم آب باران باید از سطوح نفوذناپذیر حرکت کند. جنگلهای شهری و خاک های زیر سطحی نقش مهمی در حفظ آب باران و جلوگیری از آبشویی دارند. پتانسیل نگهداری آب جنگلهای شهری مربوط به نوع پوشش گیاهی و درجه نفوذ ناپذیری سطح دارد.

نگهداری آب باران با پوشش گیاهی می تواند اندازه و تراکم زه کشهای شهر و نهایتا هزینه های ساخت و نگهداری ساختارهای زه کش را کاهش دهد(.(۲۷برای محاسبه ارزش خدمت حفظ و نگهداری آب باران، از هزینه محافظت در برابر خسارت سیل در شهر استفاده می شود.

ساندرز((۱۹۸۶، بیان داشت که ۲۲ درصد پوشش کانوپی درخت در دتیون، اهایو، پتاسیل آبشویی را تا ۷ درصد کاهش می دهد و همچنین افزایش ۲۹ درصدی کانوپی میزان آبشویی را نزدیک به ۱۲ درصد کاهش می دهد. بنابراین هزینه ذخیره و تخلیه آب سیلاب برای دیتون به راحتی توسط پوشش جنگلی کاهش می یابد(.(۳۰

ادامه مطلب
بدون نظر
صفحه 1 از 30212345...102030...قبلی »