توجیه بر مبنای نقش بازدارندگی کیفر شلاق

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 18 ساعت پیش ارسال شده

 توجیه بر مبنای نقش بازدارندگی

موافقان اجرای مجازات شلاق بر این عقیدهاند که مجازات مزبور از طریق ارعاب مجـرم، اراده مجرمانه او را تحت تأثیر قرار میدهد و از ارتکاب جـرایم بعـدی منصـرف سـاخته (بازدارندگی خاص) ، در عین حال، میل و رغبت مجرمین بالقوه را نسبت به نقض قوانین کنترل میکند .(بازدارندگی عام) این گروه معتقدند، مجازات شلاق با تحمیل درد و رنج مستقیم بر جسم بزهکار، خوشـی لذت نامشروع او را با درد و رنج پاسخ مـیدهـد و بـه روشـنی و بـا قاطعیـت بـه او و جامعه پیام میدهد که پس از بهرهبـرداری از لـذتهـای نامشـروع، عـلاوه بـر رسـوایی دنیوی و عذاب اخروی، عقوبتی تلخ و زجرآور در انتظار آنها است.

بـا ایـن پاسـخ، همـه اعضای عاقل جامعه به محاسبه نتایج رفتار خود میپردازند و بدون شک آن عـده کـه از حالت خطرناکی کمتری برخوردارند، از این محاسبه عبرت گرفته و راه صلاح و درسـتی احترام به قـوانین اجتمـاعی را در پـیش مـیگیرنـد و فقـط آنهـایی کـه دارای حالتهـای فوق العاده خطرناکی هستند، دست به ارتکاب جرم و تکرار آن خواهند زد. (۳۷)

از میان اندیشمندان قدیم، افلاطون برای کیفر شـلاق ارزش خاصـی قائـل بـوده و ضـمن تأکید بر ابعاد بازدارنده آن، معتقد بود کـه اعمـال صـحیح ایـن کیفـر، بزهکـار را بـه راه راست خواهد آورد زیرا کیفری که به حکم قانون درباره کسی اجـرا شـود، هرگـز منشـأ زیان نیست؛ بلکه یکی از دو نفع را در بردارد: یا مجرم بر اثر کیفر به خوبی مـیگرایـد و یا حداقل از بدی او کاسته میشود. (۳۸) برخی از حامیان شلاق، بر این باورند که اگر تنبیه بدنی قضایی قابل استفاده باشد، قـدر مسلم خواهد توانست بسیاری از مجرمان بالقوه و بویژه اشخاصـی را کـه ممکـن اسـت مرتکب جرائم خشونت آمیز شوند، از ارتکاب جرم بازدارد و آنها در واقع افزایش جرایم خشونت آمیز علیه اشخاص را به الغای این مجازات نسبت میدهند. همچنـین، در توجیـه نقش بازدارندگی خاص این کیفر استدلال میکنند کـه اغلـب آنهـایی کـه ایـن مجـازات را دریافت نمودهاند، به سبب تحمیل این کیفر هرگز دوباره مرتکب جرم نشدهاند. (۳۹)

اگر چه اعتقاد به نقش بازدارنده کیفر، قـدمتی بـه تـاریخ بشـریت دارد و در طـول دوران مختلف، نمـایش عمـومی تعـذیب، ابـزاری مـوثر بـرای ایجـاد رعـب و وحشـت در میـان بزهکاران و عامه مردم تلقی میشده است، مع الوصف، اساس شکلگیری و تحول علمـی این نقش را باید در اندیشههای فیلسوف معروف انگلیسی »ژرمی بنتـام« جسـتجو نمـود. وی ضمن ارائه تئوری »اصالت سودمندی« یا »حسـابگری مجرمانـه« اعتقـاد داشـت کـه تهدید قانون به مجازات بر اراده مجرمان بالقوه موثر است و اجـرای مجـازات در مـورد جرم واقعی یا برخواست مجرم مبنی بر تکرار عمل در آینـده تـأثیر مـیگـذارد یـا وی را برای مدتی کوتاه یا طولانی از ارتکاب جرم ناتوان میسازد. (۴۰)

بر همین مبنا است که بنتام مجازات را اصولاً عاملی رعب انگیز معرفی میکند بـه منزلـه بازدارنده عمومی و فردی عمل میکند. وی اگرچه بر بازدارندگی فردی بیشتر تأکید می-ورزد، اما معتقد است که مجازات با نشان ننگ عمومی و مانـدگاری کـه بـر مجـرم مـی- گذارد، گاهی واجد خصیصه »عبرت آموزی اخلاقی« میشـود کـه سـبب نفـرت عمـوم از عادات و مشربهای زیانبار می گردد و عادات و رفتارهای نیکو را در وجود آنها تقویـت و پایدار میکند. (۴۱) بدین ترتیب، قائلین به نقش بازدارندگی عام و خاص شـلاق اذعـان مـیدارنـد کـه طبعـاً انسانها از دو حیث در تلاش خواهند بود تا به مجازات شلاق گرفتار نشوند؛ هم از جهـت رهایی از زجر بدنی و هم از جهت رهایی روحی ناشی از تحقیر اجتماعی. فلـذا؛ در وهلـه نخست، تقریباً همه محکومان به شلاق در معرض تأثیر قابل توجه این مجازات قرار می- گیرند زیرا همه مجرمان از هر دو جنبه زجرآوری بدنی و رسوایی شلاق متأثر میشوند و یا یکی از آندو. در وهله دوم اینکه، غالب شـاهدان و آگـاه شـدگان از اجـرای مجـازات مذکور نیز به منظور اجتناب از گرفتار شدن بـه عواقـب دوگانـه فـوق از ارتکـاب جـرائم مذکور دوری خواهند جست. (۴۲)

ادامه مطلب
بدون نظر

ارزیابی اندیشه های کیفر شناختی پیرامون شلاق

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 18 ساعت پیش ارسال شده

پس از پیروزی انقلاب، قوانین کیفری نیز دستخوش تغییـر و تحـولات متناسـب بـا نیـاز جامعه قرار گرفت. در این زمان، کیفر شلاق عمدتاً در دو مورد حدود و تعزیرات اسلامی مطرح گردید و به دلیل تمایل شدید قانونگذار کیفری به رعایـت مبـادی مـذهبی و تطبیـق قوانین کیفری با مقررات شرعی، طبیعی مینمود که شلاق در قـوانین کیفـری مزبـور بـه دفعات مورد تصریح قرار گیرد.

با گذر از سالهای ملتهب بعد از انقلاب، بـه تـدریج، مقـنن از وابستگی سابق به ضوابط شرعی فاصله گرفـت و بـا اسـتفاده از نظـرات فقهـی پویـا، رویکردی منطقی به ساز و کارهای جزایی نشـان داد و در ایـن مسـیر، مقـررات جزایـی سالهای ۱۳۶۱ و ۱۳۶۲، در سالهای ۱۳۷۰ و ۱۳۷۵ دستخوش تغییرات بنیادی گردید، به گونه ای دراجرای سایر کیفرهای حدی نیز باب تساهل و تسامح به حدی باز شد کـه بـه طرق مختلف از اجرای آنها ممانعت هدفمند و معناداری به عمل آمد. این واقع گرایی تا به آنجا ادامه یافت که در عمل نوعی تعارض و انسداد در سیاست جنایی تقنینی، قضـایی و اجرای احکام به وجود آمد.

ارزیابی اندیشه های کیفر شناختی پیرامون شلاق

 رویکرد موافق اجرای شلاق

موافقان اجرای شلاق، با ارائه دلایلی چند، چنین استدلالی میکنند که این کیفر در مقایسه با سایر کیفرهای رایج از قبیل زندان یا جزای نقدی، دارای اثـرات مطلـوب و شایسـتهای خواهد بود.

ادامه مطلب
بدون نظر

پیشینه شلاق در ایران

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 2 روز پیش ارسال شده

) در دوران معاصر، جهتگیری سیاست کیفری غالب دولتها به سـمت اعمـال مجازاتهـای جایگزین، اقدامات پیشگیرانه و روشهای اصلاح و تربیت بزهکاران سوق یافته اسـت. بـر این مبنا، کیفر شلاق از سیستم کیفری اغلب کشـورها حـذف شـده اسـت. در حقیقـت، از اوایل قرن بیستم میلادی تاکنون، روند تحولات در نظـام هـای کیفـری، حـاکی از گـذر از مجازاتهای بدنی به سالب آزادی و در نهایـت، اعمـال تـدابیر اصـلاحی و جـایگزین هـای مناسب می باشد؛ در نتیجه، نمی توان از کیفرهـای جسـمانی سـنتی، در قـاموس جزایـیاکثر کشورهای جهان به جز ممـالکی کـه بـه تأسـی از ضـوابط دینـی عمـل مـی نماینـد، مشاهده نمود.

پیشینه شلاق در ایران

به حکایت مستندات تاریخی، کیفر شلاق یکی از کیفرهای رایج در ایران باستان محسوب میشده است. به روایت ویل دورانت: »در عصر هخامنشی بزههای کوچـک را از پـنج تـا دویست ضربه کیفر میدادند. هر کس سگ چوپانی را مسموم مـیکـرد، دویسـت ضـربه شلاق مجازات داشت و هر کس دیگری را به خطا میکشت، مجازاتش نود ضربه تازیانـه بود؛ در ضمن برای تأمین حقوق قضات، غالباً به جـای شـلاق زدن، جریمـه نقـدی مـی- گرفتند و هر ضربه شلاق را با مبلغی معادل شش روپیه مبادله میکردند(۲۲) .« شلاق زدن در این دوران، تنها مختص افرادی عادی نبود، بلکه افراد برجسته نیـز از ایـن مجازات بی بهره نبودند. به فرض؛ برادر کمبوجیه، یکی از مغها را به نام »سپنت دات« از جهت خطایی که مرتکب شده بود، امر به شلاق زدن نمود. حتی گفته مـیشـود کـوروش هخامنشی در ایام جوانی به کارهای پست به طور مکرر اشتغال میورزید و از این جهت به تناوب تازیانه میخورد. (۲۳)

ادامه مطلب
بدون نظر

تاریخچه ی بـه رسـمیت شناختن حقوق بشر

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 2 روز پیش ارسال شده

در این راستا، جنبش اصلاح گرانه عصـر روشـنفکری، بـه نـام شناسـایی و بـه رسـمیت شناختن حقوق بشر، در مقابل این نظـام کهـن مجـازات قـد برافراشـته و بـا خودکـامگی قضات به مبارزه پرداخت و علیه شکنجه و مجازاتهای بیرحمانه و غیرانسانی قیـام کـرد. (۱۵) در این برهه حساس زمانی، افکـار عمـومی خواهـان نـابودی و انهـدام نهادهـای کیفـری متداول بود. در فرانسه، دگرگونی با وقوع انقلابی ۱۷۸۹ به اوج خود رسید. (۱۶) نهضت روشنگری متعاقباً دستخوش دگرگونیهایی میشود و از جریان انسان دوسـتانه و مخالف با خشونت سرکوبگرانه حقوق قدیمی، به واکنش ضدجنایی مبتنی بـر سـاختار قانونگرا که ویژگی حقوق کیفری کلاسیک سده نوزدهم است، منتهی میگردد. (۱۷)

به دنبال این حرکت، مجازات شلاق نیز بـه عنـوان جلـوهای از عقوبـتهـای جسـمانی، از سیاهه کیفری بسیاری از کشورها حذف گردید. اصلاحات انجام گرفته بسیار اساسـی و ریشهای بود زیرا منجر به لغو سختی و خشونت قوانین برای همیشه گردیـد و مجموعـه قوانین کیفری پیشرفتهای ایجاد نمـود. ( ۱۸) در کشـور پرتغـال، از ۱۸۲۶ کیفـر شـلاق و سایر کیفرهای بدنی ملغی گردید. در آلمان نیز تحت تأثیر مدل کیفری فرانسوی، به سـال ۱۸۴۸، مجازات بدنی شلاق از سیاهه کیفری حذف شد. (۱۹) بدین ترتیب، در پی ایـن جنـبش انسـان گرایانـه کـه نقطـه تمرکـز آن بـر لغـو شـکنجه ومجازاتهای بدنی قرار داشت؛ از اواخر قرن هجدهم، اغلب کیفرهـای جسـمانی بـه وسـیله قوانین اروپایی منسوخ شدند، ولی، کیفر “شـلاق جـایگزین” در اواخـر قـرن نـوزدهم در انگلستان دیده میشود که به طور کلی به جای حبسهای کوتاه مـدت اعمـال مـیگردیـد. (۲۰)

اخیراً در انگلستان شورایی برای تحقیق دربـاره تشـریع مجـدد مجـازات شـلاق تشـکیلگردید. شورای مزبور مأموریت یافت کـه جنبـههـای مثبـت و منفـی ایـن احیـاء را مـورد ارزیابی قرار دهد و وضعیت ارتکاب جـرائم را از زمـان لغـو مجـازات شـلاق (۱۹۴۸) از قوانین کیفری انگلستان مشخص نماید. نتایج تحقیقات شورا نشان داد که به دلایل متعـدد وضع دوباره تنبیه بدنی شلاق، به صلاح نمیباشد.

ادامه مطلب
بدون نظر

بررسی و تحلیلی مجازات شلاق در نظام کیفری ایران

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 3 روز پیش ارسال شده

درآمد:

واکنش کیفری در قبال رفتارهـای بزهکارانـه، سـابقهای بـه قـدمت تـاریخ بشـریت دارد. بدینسان، همپای تحولات اجتماعی، اقتصادی و غیره، بزه نیز از لحاظ مفهوم، دامنه، نـوع و کیفیت در سدههای اخیر دچار تغییرات بسیاری شده و واکنش اجتماعی نیز به تناسـب شاهد دگرگونیهای وسیعی بوده است .(۱)

در ادوار گذشته، ضمانت اجراهای کیفری، غالباً در قالـب مجازاتهـای ترهیبـی و ترذیلـی اعمال میگردید. در این دوره، مجازات بر پایه انتقام و سرکوبی مجرم استوار بـود و بـه شکل مجازاتهای بدنی قهرآمیز و سایر مجازاتهای خشن متظاهر میشد.

لیکن بـه تـدریج که حقوق کیفری از حالت انتزاعی صرف خارج گردیـده و بـویژه در دوران معاصـر، در پرتو یافتههای جرم شناختی، به سمت عینیت و واقع گرایی در برخورد با پدیده مجرمانه گرایش پیدا کرده است و از طرفی، با ظهور اندیشههای کیفری بشر دوستانه که سعی در انطباق هر چه بیشتر مجازات با اصول انسانیت دارد، تمایل بـه مجازاتهـای بـدنی رو بـه کاهش گذاشته و اندیشه اعمال کیفرهای جایگزین، تدابیر تأمینی و سیاسـتهای اصـلاح و تربیت بزهکاران، سر فصل نوینی را در قلمرو حقوق کیفری دولتها گشوده است .(۲)

در این میان، نگاهی به تاریخ تحولات کیفری نشان میدهد که کاربرد مجـازات شـلاق از زمانهای گذشته تا حال، به مثابه یکی از مهمترین اشکال واکـنش اجتمـاعی علیـه جـرم و جلوهای بارز از کیفرهای جسمانی ترهیبی – ترذیلی، امری شایع و رایج بـوده اسـت. در حال حاضر اگر چه مجازات شلاق از سیاهه کیفری بسیاری از کشورها حـذف شـده، بـا این وجود، همچنان در قوانین جزائی برخی دولتها مورد تصریح قرار گرفته و اجـرا مـی گردد. بدین لحاظ، مجازات مزبور در قانون مجازات ایـران نیـز بـه دفعـات در دو زمینـه تازیانه و شلاق »حدی« و» تعزیری« مطرح گردیده است.

ادامه مطلب
بدون نظر

مقایسه ای بین داده های آزمایشگاهی با مدل غیرخطی تارهای صوتی در افراد سالم

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 3 روز پیش ارسال شده

شکل ۸ موج بدست آمده از دستگاه را برای فرد سالم در مدت زمان یک ثانیه نشان می دهد. این موج در مقایسه با شکل ۷ مشابه بوده و دارای طیف یکسان می باشد.

برای اینکه میزان درستی روش این مقاله واضح تر گردد، مقایسه ای بین داده های آزمایشگاهی برای افراد سالم با مدل غیرخطی تارهای صوتی در مدت زمان کمتر از ۰/۱ ثانیه صورت گرفته است که در شکلهای ۹ و ۱۰ مشاهده می گردد.

نکته قابل توجه اینکه شکل موج حاصل از الکترولارینگو گرافی برای افراد بیمار نیز با شکل موج حاصل از مدل غیرخطی افراد بیمار کاملاً مطابقت دارد. در این پژوهش میزان شدت بیماری تارهای صوتی با استفاده از روشهای عددی و تحلیل ارتعاشی تارهای صوتی و مقایسه  آن با نتایج ناشی از داده های آزمایشگاهی تخمین زده شد، که از جمله  مزایای آن بکارگیری روشهای ساده  ریاضی (رابطه  اندیس بیماری) در تشخیص میزان شدت بیماری افراد مبتلا به اختلالات تارهای صوتی و سرعت بالای تخمین شدت بیماری به کمک داده های دستگاه موج نگار الکتریکی چاکنای (آشفتگی در فرکانس پایه و آشفتگی در شدت صوت) و همینطور دقت بالا در تخمین شدت بیماری می باشد.

این پژوهشی جهت تخمین و ارزیابی بیماریهای تارهای صوتی، در مقایسه با پژوهشهای دیگر بدلایل اشاره شده در بالا، مناسبتر به نظر می رسد.

اگر چه بکارگیری روشهایی مانند تصویربرداری از حنجره یا استر بوسکوپی، کمک زیادی به شناسایی دقیق بیماریهای تارهای صوتی می کند، لیکن بدلیل مشکلاتی نظیر احتمال آسیب دیدن مجرای صوتی، تصویربرداری ناقص بدلیل شرایط فیزیکی خاص حنجره و همچنین شرایط فیزیکی خاص بیمار، استفاده از روشهای غیر تهاجمی با دقت بالا علاوه بر سرعت عمل در تشخیصی اولیه شدت بیماری، احتمال هر گونه برخورد اولیه  فیزیکی با حنجره  آسیب دیده را به صفر می رساند.

از مزایای روش این تحقیقی، استفاده از روابط ساده ریاضی در تشخیص شدت بیماری و همینطور استفاده از داده های بومی دقیق می باشد. امید است با مطالعه بیشتر در زمینه شاخصه های ناشی از ارتعاش تارهای صوتی و بکارگیری روشهای نوین مهندسی و نیز استفاده از داده های دقیق آزمایشگاهی، بتوان گامهای بلندی در حل مشکلات بیماران برداشت.

ادامه مطلب
بدون نظر

معادلات و پارامترهای غیرخطی دستگاه موج نگار الکتریکی

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 4 روز پیش ارسال شده

بدلیل وجود ضایعه در تارهای صوتی، فشار هوای زیر چاکنای به درستی کنترل نمی شود و در نتیجه، بروز تغییرات ناگهانی در شدت صوت افزایش می یابد. طبق تحقیقات انجام شده آشفتگی در فرکانس پایه و آشفتگی دامنه شدت صوت در بیماران مبتلا به ضایعات توده ای و فلج تارهای صوتی در مقایسه با افراد سالم به طور معنی داری بالاتر است.

با توجه به تحقیقات فوق و دیگر بررسیها درب تاثیر ویژگیهای تارهای صوتی در افراد بیمار به این نتیجه می رسیم که دو مشخصه  آشفتگی در فرکانس پایه و آشفتگی در شدت صوت، در مقایسه با دیگر مشخصه ها از اهمیت و تاثیرگذاری خاصی میزان برخوردار است. برای تخمین میزان شدت بیماری افراد مبتلا به بیماریهای تارهای صوتی از روشهای متفاوتی مانند بکارگیری عملگر غیرخطی انرژی به منظور تشخیص میزان نارسایی بیماران مبتلا به ناهنجاری حنجره ای در گذشته استفاده شده است. علاوه بر این بیشتر روشها بر اساس معادلات و پارامترهای غیرخطی بوده و از محاسبات پیچیده ای برخوردار هستند.

از مزایای روش این تحقیق نسبت به روشهای دیگر یکی سادگی در تخمین میزان شدت بیماری و دیگری دقت محاسبه  بالا می باشد. ضمن اینکه در این تحقیق نمونه های جیتر و شیمر صرفاً متعلق به افرادی است که در ایران زندگی می کنند که جمع آوری آنها در حدود یکسال بطول انجامیده است. توجه به این مسئله که شرایط اقلیمی، کیفیت و محل زندگی و نوع تغذیه تاثیر قابل ملاحظه ای بر روی دستگاه تولید صوت انسان دارد به بهبود نتایج کمک شایانی می کند.

داده های جیتر و شیمر در این تحقیق تعداد ۵۰ نفر مرد و زن بین ۲۰ تا ۷۵ سال مورد بررسی قرار گرفته و ویژگیهای صوتی آنها از جمله آشفتگی در فرکانس پایه و اشفتگی در شدت صوت این افراد با دستگاه موج نگار الکتریکی چاکنای ” اندازه گیری شده است.

این داده ها با استفاده از دستگاه موج نگار الکتریکی چاکنای برای نمونه های مختلف افراد سالم و بشدت بیمار بدست آمده است. داده های کلینیکی که از دستگاه الکترولارینگو گرافی برای نمونه های افراد سالم و بیمار بدست می آید، درصد آشفتگی در فرکانس پایه (جیتر) و آشفتگی در شدت صوت (شیمر) را برای یک واکه  مشخص می دهد. داده های جیتر و شیمر برای ۵۰ نمونه از افراد شدیداً بیمار در شکل ۱ رسم شده است.

ادامه مطلب
بدون نظر

بررسی فرکانس شدت صوت

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 4 روز پیش ارسال شده

معالمیاه بطور کلی دستگاه تولید صوت در انسان شامل دو بخش است. بخش اول شامل حنجره و تارهای صوتی آن می باشد که صوت اولیه در آن تولید می شود و بخش دوم که در اصطلاح به آن لوله صوتی می گویند، شامل حلق، دهان و غیره است که صوت اولیه  ناشی از ارتعاش تارهای صوتی را فیلتر و پالایش می کند. بدلیل مجزا بودن این دو بخش از یکدیگر تنها بخش حنجره (تارهای صوتی و مشخصه های ناشی از ارتعاش آنها)

در این مقاله بررسی شده است. از آنجا که ارتعاش تارهای صوتی در نتیجه تغییر فشار هوای زیر چاکنای ایجاد می شود و فشار هوای محبوس شده نیز در اثر عمل دم و بازدم توسط دستگاه تنفسی شکل می گیرد در نتیجه تارهای صوتی در اثر نیروی ناشی از این فشار با سرعتهای یکسان به هم برخورد کرده و مرتعش می شوند. این ارتعاش باعث ایجاد موجهایی بشکل امواج سینوسی شده و فرکانس پایه  صوت را تولید می کند.

در ابتدا نیاز است که مقدار دقیق آشفتگی در فرکانس پایه و آشفتگی در شدت صوت را به کمک دستگاه موج نگار الکتریکی چاکنای اندازه گیری نمود، لذا باید افرادی را که دارای بیماریهای شایع تارهای صوتی هستند، از بین تمامی بیماران شناسایی کرد. مشکل عمده در این بین تعداد نمونه های کلینیکی مورد نیاز می باشد که به زمان زیادی نیاز دارد. با استفاده از داده های جیتر و شیمر متعلق به افراد سالم و بیمار برای یک واکه مشخص، به کمک رابطه ای به نام اندیس بیماری می توان میزان ضایعات ناشی از اختلالات تارهای صوتی را تخمین زد. از آنجا که آشفتگی در فرکانس پایه، ناشی از تغییرات لحظه ای، غیر ارادی و تصادفی در حنجره  فرد بیمار می باشد

، لذا بر اثر تغییر فیزیکی و نامتقارن بودن تارهای صوتی فرد بیمار، تارآواها با سرعتهای متفاوتی به ارتعاش در می آیند و باعث افزایش غیرعادی آشفتگی می شوند. شدت صوت نیز تحت تاثیر فشار هوای زیر چاکنای است و آشفتگی در شدت صوت به عنوان یک تغییر ناگهانی و غیرارادی در فرکانس شدت صوت محسوب می شود

ادامه مطلب
بدون نظر

چگونگی جداسازی منابع انرژی صـوتی

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 5 روز پیش ارسال شده

مسئله جداسازی منابع انرژی صـوتی ماننـد جریانهـای گردابی از یکدیگر، که در تولید سیگنالهای گفتـاری دخیـل میباشند، برای اولین بار توسط تیگر مورد توجه قرار گرفته اسـت. تحقیقـات وی بـر روی معــادلات مکانیـک حرکتـی جریان هوا در طول مجرای صوتی بـا درنظـر گـرفتن جـرم، مومنتوم و انرژی آن منجر به ابداع عملگر انـرژی غیرخطـی اسـت         تفاضلیای شـده   کـه قـدرت تعقیـب مدولاسـیونهای AM-FM را با محاسبه تخمینـی از حاصلـضرب دامنـه و فرکـانس متغیـر بـا زمـان آنهـا در یکـدیگر از خـود نـشان میدهد.

عملگر تیگر پیوسته- زمان عملگر انرژی تیگر برای سـیگنالهای پیوسـته در حـوزه زمان با رابطه غیرخطی زیر تعریف میشود: [۷]

با در نظـر گـرفتن سـیگنال x(t) بـصورت یـک نوسـانگر نامیرای خطی و اعمال عملگر تیگر بر روی آن داریم :

همانطور که دیده میشود، خروجـی عملگـر تیگـر برابـر بـا (Aer tω۰ )۲  بوده و با انرژی منبع تولیـد نوسـان متناسـب است. در واقع به همین علت از عملگر ψ c بعنـوان عملگـر انرژی نام بـرده مـیشـود. همچنـین خروجـی ایـن عملگـر غیرخطی بـرای حاصلـضرب دو سـیگنال مجـزا در یکـدیگر بــصورت ترکیــب غیرخطــی اعمــال عملگــر بــر هریــک از سیگنالها بطور جداگانه قابل بیان خواهد بود :

عملگر تیگر گسسته- زمان با گسستهسازی رویه مشتقگیری میتوان بـه بیـانی از عملگر انرژی تیگر در حوزه سیگنالهای گسستهزمان دسـت یافت. اگر مشتقگیری را بصورت تفاضل دونمونه متـوالی از یکدیگر در نظر بگیریم بـه عبـارت ارتبـاط دهنـده ψ d در حوزه گسسته به معادل خود یعنـی ψ c در حـوزه پیوسـته خواهیم رسید :

بطورمثال با درنظرگرفتن رابطه یک سیگنال AM بـصورت    که در آن رونـد تغییـرات بخـش اول در مقایـسه بـا بخـش دوم(سیگنال کریر) بسیار کمتر باشد، و با اعمال ψ dداریم :

بنابراین با فرض خواهیم داشت:

همانطور که از روابط اسـتنباط مـیشـود، خروجـی عملگـر گسسته تیگر برای سیگنال ورودی AM با ضریب ثابتی که دربرگیرنده اطلاعات کریر میباشد با انرژی جزء مدوله شده نسبت مسقیم دارد.

رویه فوق برروی یک نمونه ازسیگنال FM بصورت زیر:

فرکانس لحظهای باشد نتیجهای بصورت زیر خواهد داشت :

بنــابراین خروجــی عملگرتیگــر بــرای ســیگنالهای FM ، تعقیب کننده انرژیکریر درفرکانسلحظهای Ωi  خواهد بود.

از آنجا که سـیگنال صـوتی ناهنجـار حتـی در پنجـرههـای زمانی کوتاه در اثر عوامل بیماری از نظر دامنه و فرکانس به شدت تغییر میکند بنابراین در بسیاری از موارد لازم اسـت تا تغییرات دامنـه و فرکـانس لحظـهای سـیگنال بـه جـای دردست داشتن بیانی از حاصلضرب انـرژی بـسته AM یـا FM آن از روی عملگر تعقیب کننده انرژی آنها در اختیـار قرار گیرد. به این منظـور مـیتـوان از الگـوریتم جداسـازی انرژی تفاضلی ارائه شده توسط مـاراگوس (Maragos) در پنجرهای بطول ۳ نمونه از سیگنال بـا روابـط زیـر اسـتفاده نمود

ادامه مطلب
بدون نظر

آشنایی با کارکردهای سیگنال گفتاری

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 5 روز پیش ارسال شده

اولین مرحله در این گام بصورت حذف اثر لب از روی سیگنال گفتاری و بدست آوردن خطسیر پروفایل سرعت جریان هوا قبل از عبور از لب (Sl (n) ) قابل تعریف خواهد بود. در واقع شکل موج فشار سیگنال صوتی از طریق امپدانس تابشی  با سرعت حجمی هوای عبوری از میان لبها ارتباط خواهد داشت (شکل.(۱ برای فرکانسهای

کمتر از   ۴۰۰۰Hz فشارهوای ناشی از سیگنال صوتی درفاصله l1    از لبها با مشتق زمانی سرعت حجمی نرمالیزهنشده هوای عبوری از میان آن با تاخیر زمانی     l1 / c    ( که در آن سرعت انتشار صوت میباشد) متناسب است. با صرفنظر از ضریب تناسب و تاخیر زمانی، رابطه تقریبی امپدانس تابشی لبها در فرکانسهای پایین بصورت زیر قابل بیان است: [۳]

در آزمایشات انجام شده مقدار مجاز برای ضریب z۱ در محدوده ۰٫۹۸ ≤ α ≤ ۱ قابل تغییر است.

مرحله بعد در این گام عبارتست از حذف اثر فیلتر حنجره از روی سیگنال بدست آمده از مرحله پیشین به منظور دستیابی به سیگنال . Sv (n) در واقع اثر بدست آمده در این مرحله بیانی است از تحریک تابع تبدیل فیلتر تمامقطب مدلکننده مجرای صوتی توسط سیگنال تحریک کننده دستگاه تولید گفتار متشکل از قطار ضربهای با فواصل زمانی برابر با دورهتناوب گام سیگنال صوتیخروجی. تابعتبدیل تمامقطب مجرایصوتی بصورتزیربیان میگردد :

به منظور رسیدن از Sv (n) به سیگنالی با طیف قدرت سفید از یک فیلتر وینر (Wiener Filter) بطور معکوس به عنوان سفید کننده طیف سیگنال Sv (n) استفاده شده است. در عمل فیلتر وینر معادل با استفاده از یک شبکه پارکر تطبیق یابنده (PARCOR lattice) از مرتبه ۶۴ پیادهسازی شده است. اگر فیلتر وینر بدست آمده با پاسخ ضربه hv0 (n) به سیگنال Sl (n) که در آن اثر لب حذف گردیدهاست اعمالگردد، تخمین اولیهای از سیگنال u0 (n) ناشی از اعمال اثر تحریک بر فیلتر حنجره که نتیجه حذف اثر لب و مجرایصوتی از سیگنال گفتار میباشد بدست خواهد آمد (شکل.(۲

ادامه مطلب
بدون نظر
صفحه 1 از 31912345...102030...قبلی »