آشنایی با نقدهای وارد بر رویکرد مدرنیستی

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 3 هفته پیش ارسال شده

نقدهای وارد بر رویکرد مدرنیستی

به نظر میرسد ما اکنون شاهد فرسایش مدرنیسم و حرکت به سوی نوع جدیدی از آشفتگی در عقلانیت و اخلاق هستیم که همه عقاید موجود درباره اینکه چه کسی هستیم و چه میخواهیم را به چالش می کشد و همه پیش فرضهای قبلی ما درباره حقیقت و نظم را می فرساید و شاید ترکیب خانواده سنتی که ما میشناختهایم بر هم ریخته است. عقلانیت مدرن یا به رسمیت شناختن خانواده هستهای به عنوان تنها خانواده دارای ارزش، و رسیدگی همه جانبه به آن از دیگر شکلهای خانواده که در کنار خانواده هستهای زندگی میکنند غافل مانده و به مسائل آنها رسیدگی نمیکنند.

رویکرد مدرنیستی در پی ایجاد یک الگوی مطلوب خانوادگی است و سایر اشکال زندگی خانوادگی را یا نادیده می گیرد یا آنها را انحرافی از خانواده اصیل میانگارد که بسیاری این دیدگاه را برخاستهای ایدئولوژیک میدانند که بازتابنده خانواده هستهای شهری سفیدپوست است که در آن دو غیر همجنس با فرزندان سالم زندگی میکنند. در شرح و توصیف »خانواده بهنجار« جایی برای عصبانیت، آزردگی، نابرابری، اضطراب، افسردگی، خشونت جسمی یا جنسی وجود ندارد و در مورد امور جنسی خارج از چارچوب تولیدمثل به ندرت بحثی صورت میگیرد.

جامعهشناسی مدرنیستی خانواده با ترسیم چنین تصویری از »خانواده بهنجار« در ستم بر قربانیان و نیز مرتکبان بدرفتاریهای خانوادگی سهیم بوده است. مدرنیسم با ترسیم این تصویر، معیار و ملاکی همگانی بدست داده است که بسیاری از مردم با آن به سنجش کامیابیها و ناکامیهای شخصی خویش میپردازند. از آنجا که خشونت امری »ناهنجار« قلمداد میشود، قربانیان، مرتکبان و طرفهای ثالث همه در مخفی نگه داشتن آن همدست میشوند.

پارسونز یکی از نظریهپردازانی است که بسیار مورد نقد قرار گرفته است. پارسونز معروفترین صورتبندی از خانواده را در نظریه خود مطرح می کند و مبانی زیستی را توجیهی برای نابرابری قرار داده و بر بنیان آن الگویی از زندگی را میسازد که پیامد آن باز تولید نابرابری و نظام قدرت خانواده است.

ادامه مطلب
بدون نظر

اصول حاکم بر اندیشه دورکیم در مورد خانواده

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 3 هفته پیش ارسال شده

دورکیم

از دیدگاه دورکیم خانواده از کلان شروع میشودکه پایه جامعه امروزی است که بعد از طی مراحلی به خانواده امروزی رسیده است. به نظر او پیدایش خانواده به موازات تحول اجتماعی رخ داده یعنی اولین واحد اجتماعی خانواده بود که بعد به قبایل و طوایف تبدیل شد.

اصول حاکم بر اندیشه دورکیم به طور خلاصه عبارتست از:

  • نهادی بودن خانواده
  • تطوری اندیشیدن
  • جبرگرایی
  • در زمانی بودن

او مراحل مختلف برای خانواده در نظر میگیرد:

  • (۱ مرحله کلانی:کلان بی شکل برون همسری( تعریف کلان)
  • (۲ خانواده صلبی
  • (۳ خانواده پدر سری روم قدیمی
  • (۴ خانواده زن و شوهری:آخرین نوع خانواده در جهان است که از انقباض تدریجی به صورت حاضر در امده
  • از نظر حجم و ابعاد(کمیت):خانواده هسته ای با نفرات کم
  • از نظر وظایف(کیفیت):کمترین وظایف را داراستو در کارکردهایش رقبای زیادی دارد(ساروخانی،(۱۳۸۲ در نهایت برخی از ضعف های کار دورکیم عبارتند از:

:۱عدم وجود نسبی اندیشی و ندیدن تمایز بین جوامع

:۲جبر گرا بودن:عقیده بر اینکه تمام جوامع مسیر یکسانی را طی میکنند

:۳عقیده به تطور خطی:عدم وجود انواع مختلف جوامع در طول تاریخ که امکان پذیر نیست زیرا هر عاملی د رهر جامعه ای بر شکل آن تاثیر دارد.

وجود خانواده هسته ای درجامعه ما نشانگر دلیل نقض برنظریه اوست.

ادامه مطلب
بدون نظر

رهیافتهای نظری خانواده از دیدگاه چیل

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 3 هفته پیش ارسال شده

چیل میگوید که رهیافتهای نظری میتوانند ما را در کسب پنج چیز یاری دهند:

۱ -رهیافتهای نظری مفاهیمی در اختیار ما قرار میدهند که میتوانیم از آنها برای تجزیه و تحلیل و مرتبط کـردن مشـاهداتمان با یکدیگر استفاده کنیم. مفهوم »خانواده« به نحوه نگریستن به زندگی خانوادگی »شکل« داده است. اکنون نیاز به وضـع مفـاهیم بدیل داریم.

-۲رهیافتهای نظری پرسش هایی را مشخص می کنند که باید پرسیده شود. رهیافتهای نظری چیزهایی را که پیش تر از دید مـا »پنهان « بود، آشکار میکنند. تاکید بر »خانواده« معطوف به پرسش هایی درباره نفسیم جنسی کار فردی و غیرفردی و »به هنجار بودن« ساختاری خاص است. این تاکید بخش مهمی از زندگی خانوادگی همچون نارضایتی های معمولی، بدرفتاری یـا تجـاوز بـه همسر را از دید ما پنهان میکند.

-۳رهیافتهای نظری راههایی پیش پا می گذارند تا بتوان به پرسش در مورد سرمشق ها و مفروضاتی که جهت و معنای مشاهدات را مشخص میکنند، پاسخ داد. تصور سنتی از »خانواده« فرودستی زنان، به ویژه در مشاغل فردی را توجیه میکند، چنانکه سـهم بسیار اندک مردان را در بزرگ کردن بچه ها و کارهای بدون فرد (در خانه) توجیـه مـی کنـد. کارهـای تحقیقـاتی سـنتی نیـز بـر چگونگی انس گرفتن کودکان با والدین تاکید داشتهاند و از تاثیر کودکان بر والدین غفلت کردهاند.

-۴رهیافتهای نظری ما را در تغییر کردن یاری می دهند، رهیافتهای نظری باید رویـدادها را تشـریح کننـد و درکـی از نظـم، ساخت یا معنا پدید آورند. این امر به ما امکان میدهد تا با وضوح بیشتری »ببینیم.« این موضوع دقت بسیار میخواهد زیـرا بـاور کردن این فکر که درک و فهم وابسته به طرح نوعی »تبیـین« روشـن و کامـل ماننـد الگـوی »خـانواده هسـته ای « اسـت. امـری اغواکننده است. رهیافتی نظری که بخواهد ما را در کار تغییر یاری دهد باید بتواند تصوری از غنا و پیچیدگی فـوقالعـاده زنـدگی خانوادگی به دست دهد.

-۵رهیافتهای نظری حامل داوری های ارزشی درباره هدف و کاربرد دانش علوم اجتماعی اند. ادعاهای مهمی را کـه چیـل مطـرح کرده کسانی که به مطالعه زندگی خانوادگی می پردازند به ندرت جدی گرفته اند. از آنجـا کـه انگـاره خـانواده بـه گونـه ای بسـیار سطحی »حقیقی« و »بدیهی« پنداشته شده، عده اندکی متوجه شده اند که برگزیدن این مدل به منزله پذیرفتن ایثارهای ارزشـی بسیار روشن آن است(برناردز، (۱۳۸۹

ادامه مطلب
بدون نظر

ضرورت ساخت و پرداخت نظریه های خانواده

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 3 هفته پیش ارسال شده

مقدمه

 

ضمن کندوکاو در این مورد که نظریه خانواده چه منظوری را دنبال میکند، باید بگوییم که:

نظریه های خانواده هم به اندیشههای ما درباره خانواده شکل میدهد، هم به مشاهدات و تغییر یافتهها و نحوه استفاده از اطلاعـات در برنامهریزیها و سیاستگذاری هایی که به زندگی تأثیر می گذارد. از این رو، نظریه ها بر آنچه ما در مورد خانواده میدانـیم تـأثیر عمیقی به جا میگذارد. به طور کلی، ضرورت ساخت و پرداخت نظریه ناشی از دو دلیل است:

نخست اینکه نظریه پردازیهای جاری به لحاظ سرشت خود به شدت دچار محدودیتاند، مثلاً الگـوی سـنتی خـانواده اشـاره بـه تنشها، کشمکشها و بدرفتاریها را جزیی از زندگی خانوادگی متعارف نمیدانند و آنرا کنار میگذارند. اگر هم ایـن ابعـاد منفـی در نظر گرفته شوند، بیشتر به صورت یک »مسئله « به حساب میآیند. بر این اساس، طلاق و تک والدی بـودن مسـئله بـه شـمار میآید، حال آنکه شاید برخی از کسانی که درگیر آن هستند راهی برای رسیدن به وضعیت قابل تحملتر باشد.

دوم اینکه، لازم است راهی در پیش بگیریم که در درک متعارف روزمره و در برداشت های قالبی مـردم رسـوخ کنـد. از آنجـا کـه زندگی خانوادگی جزیی جدی از زندگی همه ما به حساب می آید دستخوش این تصوریم که به نحوی از انحا درباره ایـن موضـوع چیزهایی میدانیم، این فکر بزندگیا روزمره ما کاملاً تناسب دارد، زیرا ما برای ادامهی زندگی خود چیزهای بسـیاری را در مـورد سرشت و ماهیت »خانواده« مفروض میگیریم. اما در مطالعه علمی زندگی خانوادگی اتکا به درک متعارف و آزمون نشده به هـیچ وجه پذیرفتنی نیست(توسلی، .(۱۳۸۶

ادامه مطلب
بدون نظر

پارامترهای توابع در علم فازی

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 4 هفته پیش ارسال شده

تفاوت چندان زیادی ب ین نمودار م یله ای و شمع ی وجود ندارد. تنها تفاوت موجود در بدنه آنهاست که در نمودار شمع ی بصورت یک مستط یل نمایش داده م ی شود[٧].

مدل کردن خطوط شمعدانی

در یک نمودار شمعی، طول سایه و ب دنه نقش مهمی در شناسایی الگوهای شمعدانی دارند  و تعیین کننده کارایی آن می باشد.توصیف یک خط شمعدانی ،  مبهم و نادقیق است مانند: بلند، کوتاه یا متوسط . هیچ مرز مشخصی برای تعریف طول بدنه و یا سایه وجود ندارد. دراین روش از چهار متغیر زبانی مساوی، کوتاه ، متوسط و بلند برای تمایز مجموعه های فازی سایه ها و طول بدنه استفاده شده است . در شکل ۵ تابع عضویت این متغیرها نمایش داده شده است .طول بدنه و سایه ها در بازه ( ۴و٠) تعیین شده است  که نمایانگر درصد نوسانات روزانه آن می باشد. طول بدنه و سایه ها در شرایط مختلف بازار متفاوت است و می توان آنها را با سه معیار بلند، کوتاه و متوسط مدل کرد. تابع عضویت آنها نیز همانند شکل ۵ است .

مقادیر نوسانات روزانه را می توان بر طبق رابطه ١محاسبه کرد:

در علم فازی معیارها باید توسط توابع عضویت نمایش داده شوند. در این مقاله از تابع عضویت مثلثی و ذوزنقه ای استفاده می کنیم که  تابع عضویت کوتاه ،متوسط و بلند بر طبق روابط ٢ محاسبه می شوند.

پارامترهای این توابع نیز به صورت زیر تعریف می گردند:

تابع عضویت کوتاه =(٠.٧١و٠.۴٢و٠.١۴و٠)

تابع عضویت متوسط =(١.۴٢و١و٠.٧١و٠.۴٢)

تابع عضویت بلند=(١.۴٢و١)

رنگ بدنه نیز یک خاصیت مهم یک شمع است و با سه کلمه سیاه ، سفید و خنثی تعریف می شود. اگر قیمت باز شدن بیشتر از قیمت بسته شدن باشد از تعریف سفید و اگر نرخ باز شدن کمتر از نرخ بسته شدن باشد از تعریف سیاه و در نهایت اگر قیمت باز شدن با نرخ بسته شدن برابر باشد از تعریف خنثی استفاده می نماییم . تعریف رنگ بدنه به صورت قوانین فازی زیر تعیین می شود:

ادامه مطلب
بدون نظر

شناخت برخی استراتژی معاملات

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 4 هفته پیش ارسال شده

فارکس

فارکس در واقع خرید یک ارز و فروش ارز دیگر در یک بازاریکپارچه مجازی ۶است که ارزها به صورت جفتی معامله می شوند. با توجه به اینکه همه ملل به سوی جهانی سازی اقتصاد پیش می روند فعالیت این بازار ادامه خواهد یافت و هرگز متوقف نمی شود.

-استراتژی معاملات

به عنوان یک معامله گر باید تکنیکی برای خرید یا فروش داشته باشیم . بر اساس مفاهیم موجود در بازار سرمایه دو نوع استراتژی کلی وجود دارد : نوع اول تحلیل فنی٧ و نوع دوم تحلیل بنیادی ٨[۵].

تحلیل فنی بررسی حرکت قیمت است . در این تحلیل با استفاده از رفتار نمودار می توان آینده قیمت را پیش بینی کرد.با تحلیل نمودارها می توان روندها و الگوها را تشخیص داد و به معامله گر کمک می کند تا موقعیتهای خوب معامله را تشخیص دهد . استفاده از اندیکاتورها  در این نوع تحلیل بسیار رایج است [۶].

تحلیل بنیادی روشی برای نگریستن به بازار از چشم نیروهای اقتصادی،  اجتماعی و سیاسی است که بر عرضه و تقاضا تاثیر می گذارد.

در این مقاله با استفاده از تحلیل فنی، سعی در پیش بینی رفتار جفت ارز یورو- دلار داریم . یکی از مفاهیم کاربردی در این عرص ه ، منطق فازی می باشد. با استفاده از این منطق می توان الگوهای نموداری و روندها را مدل کرد و بر اساس قواعد فازی خروجی مورد نظر که همان سیگنال های خرید و فروش هستند،     استخراج می شود و بر اساس آن می توان اقدام به انجام معامله کرد.

انواع نمودارهای قیمتی

از مهمترین نمودار ها در تحل یل فنی بازار ارز م ی توان به میله ای و خطی و شمعی اشاره کرد که در این مقاله از نمودار شمعی استفاده شده است . نمودارهای شمعی همان اطلاعات میله ای را در گرافیکی زیباتر نشان می دهد. با توجه به شکل ٣ نمودارهای شمعی از دوقسمت بدنه و سایه تشکیل شده است . بدنه به طول نرخ باز و بسته شدن اشاره دارد و سایه نیز بیانگر فاصله بیشترین قیمت تا نرخ بسته شدن و کمترین قیمت تا نرخ باز شدن است .

ادامه مطلب
بدون نظر

بیان مهم ترین جاذبه های طبیعی

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 4 هفته پیش ارسال شده

از مهم ترین جاذبه های طبیعی می توان به آب وهوا ، چشم انداز های طبیعی ،نواحی سواحلی ، پوشش گیاهی و حیات جانوری ، خصیصه های ویژه زیست محیطی  ،پارک ها و مناطق حفاظت شده اشاره کرد[١]. جاذبه های فرهنگی عبارت است از کلیه تجلی ها وتبلور های بیرونی ورسمی فرهنگی مادی ویا مصنوعی هستند. جاذبه های فرهنگی مادی : اماکن تاریخی ،موزه ها ، معماری ،بناهای تاریخی ،بناهای مذهبی ومراکز فرهنگی ،محل های باستانی ومراکز مسکونی جدید.جاذبه های معنوی شامل : هنر های نمایشی ،شعر ،ادبیات ،نقاشی ، مجسمه ،حکاکی ،فرهنگ عامه وصنایع دستی است .

اقامتگاه گردشگری : درسال ١٩٩٠ توسعه های گردشگری به منظور اجرای پروژ های بزرگی جهت گیری می شد وهدف اصلی آنها رفع نیازگردشگران علاقه مند به داشتن تعطیلاتی راحت ، بدون دغدغه ، با تمام تجهیزات ولوازم مورد نیاز بوده است . درواقع با ساخت اقامتگاه های بزرگ سبک وتوسعه گردشگری به حالتی متعادل درآمد وفعالیت های توسعه به گونه ای هدایت گردید که مایحتاج رو به رشد مسافران راحت طلب وجویای امکانات کامل ومجهزتامین گردد.فنل (١٩٨٠)در این رابطه می نویسد: فعالیت های ساخت واحداث اقامتگاه های بزرگ در نیمه های سال ١٩٨٠ به اوج خودرسید که دراین مورد می توان به اقامتگاه ٣١٠٠٠ جریبی وایکولوا ١در هاوایی اشاره نمود[٢].

مسافران چه جاهای اقامتی را ترجیح می دهند؟

۵۶ درصد توریست ها هتل ومتل را ترجیح می دهند وبقیه درصد جاهای اقامتی دیگر بود.اینکه هتل ومتل را به چه درجه ای انتخاب کنند بستگی به تجربه ی سفر قبلی آنها وامکانات آن هتل ومتل دارد نه اینکه واقعا به چه جایی قصد دارند، سفر کنند ویا واقعا هتل ومتل چند درجه مناسب است .اینکه هتل ومتل را برای چه جاهایی انتخاب می کنند بستگی به قصد ومقصد مسافرت داشت . مثلا درباره سفر به یوسمیت ٢ ،کابین را به جای هتل ومتل انتخاب کردند. اکوتوریست های باتجربه فقط ۴١ درصدشان هتل ومتل را ترجیح دادند.این ها به کابین وکلبه ٣ ومسافرخانه ۴ وکمپ  بیشتر علاقه مند بودند.همچنین معلوم شد که نوع فعالیتی که در سفر انجام می دهند برای اکوتوریست ها خیلی مهم تر از جای اقامتی شان است .به طور مثال مشتریان تورهای مسافرتی اروپایی عموما فقط به دنبال یک جای اقامتی راحت بودند وخیلی سخت نمی گرفتند.آن ها عقیده داشتند که سختی وتحمل کردن بخشی از سفرشان است . در مطالعات Silverberg و Backman وBackman(١٩٩۴) علائق اکوتوریست ها ازآپارتمان ۵ به اردوگاه ۶ تغییر کرد.

ادامه مطلب
بدون نظر

بررسی زیر ساخت های گردشگری مرتبط با معماری

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 4 هفته پیش ارسال شده

زیر ساخت های گردشگری مرتبط با معماری : امروزه در بسیاری از نقاط دنیا   طراحی اماکنی مانند هتل ها ، فرودگاه ها ، رستوران ها و…از مهمترین فعالیت های مشترک معماری وگردشگری حساب می شود ومعماران سعی می کنند تا علاوه بر طراحی اصولی وزیبا بر جذابیت های بنا ،به طوری که آن را منحصر به فرد نماید ، بیافزایند. در گردشگری این عصر ،در بعضی مواقع تاسیسات گردشگری علاوه بر نقش رفع نیاز های مردم نقش جاذبه ای هم پیدا کرده اند

.از مهمترین موارد قابل ذکر در طراحی چنین تاسیساتی ،رعایت فرم در کنار عملکرد بنا است .چرا که در چنین بناهایی عملکرد موثر تر است اما نباید از فرم غافل شد . اما ضروری آنکه ، متصدیان و مسوولان برنامه ریزی تسهیلات جهانگردی ، باید قبل از هر چیز با همه مقررات و ضوابط همراهی کنند. علاوه بر این مقررات وضوابط چند معماری بومی رهنمود مفید دیگر نیز وجود دارد(جدول ٢)

باید بتوان تا حد امکان مناظر را از هر ایوان وپنجره ای مشاهده کرد .آلودگی بصری ، اغلب مفهومی بحث برانگیز است .بعضی چیز ها در تمام دنیا زشت منظر به شمار می روند[١].اصولی که مطرح شد ،اصولی از همخوانی معماری ومحیط به ویژه در خصوص تاسیسات گردشگری است .

معماری به عنوان یک جاذبه گردشگری: ضرغام بروجنی با توجه به این مطلب که معماری به عنوان جاذبه گردشگری تعریف شودبه این نتیجه رسیده است ، هنگامی که به آثار وپدید های مختلف به دید گردشگری نگاه می شود ، بسیاری از آن ها در زمره جاذبه های گردشگری دسته بندی می شوند.به عبارتی دیگر ویژگی های جذاب یک کشور یا یک منطقه اساس توسعه جهانگردی را فراهم می کند.به طور معمول جاذبه هایی باید جستجو شوند که میراث و ویژگی های منحصر به فرد ومتمایز فرهنگی وطبیعی یک ناحیه را منعکس کنند و برای تقویت این ویژگی ها به درستی توسعه یابند[١].

ادامه مطلب
بدون نظر

تانسیل های خاص هر منطقه برای جذب توریست

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 4 هفته پیش ارسال شده

ضرورت پژوهش در این است که با توجه به افزایش تعداد گردشگران این منطقه و جاذبه های طبیعی بیابان لوت بایستی امکانات مناسب برای گردشگر داخلی و خارجی فراهم شود درنتیجه وجود یک برنامه ریزی دقیق جهت ایجاد گردشگاه های مختلف که در این میان حفظ محیط زیست ، فرهنگ بومی وفرهنگ ها در منطقه در نظر گرفته شود،ضروری است .

باید توجه داشت که بهتر است از پتانسیل های خاص هر منطقه برای جذب توریست بهره جست و با حذف و نگهداری امکانات طبیعی سطح عمر و کیفیت محیطی آن ها را ارتقاء بخشید و نیاز های اولیه گردشگر را فراهم ساخت .پس لازم است که تعادل بین نیاز گردشگر و حفظ کیفیت زیست بوم برقرار شود..

در همین راستا با بررسی نقش معماری در گردشگری و همچنین توجه به علائق اکوتوریست ها برای انتخاب جای اقامتی، فرض نویسنده بر این است که چنانچه اقامتگاه گردشگری با رویکرد معماری بومی(طبیعی)  طراحی شود، می تواند راه حل مناسبی برای ارتقاء اکوتوریسم منطقه کلوت های شهداد باشد.

از دید راپاپورت معماری بومی، به جای تسلط بر طبیعت سعی در ایجاد تعادل با آن را دارد واین نعامل را عامل برتری آن بر معماری های صاحب سبک در زمینه آن چه که به بررسی روابط میان محیط ساخته شده انسان و طبیعت می گردد، می داند. معماری بومی چون برخاسته از بطن منطقه است می تواند باعث رونق اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و درنتیجه رونق اکوتوریسم شود.

ادامه مطلب
بدون نظر

بررسی انواع گونه های گردشگری

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 4 هفته پیش ارسال شده

یکی از اشکال گردشگری که در عصر حاضر به آن توجه خاصی شده است ، اکوتوریسم بیابانی می باشد که در کشورهای مختلف جهان ، در حال توسعه وکسب جایگاهی خاص در میان انواع گونه های گردشگری است . در فرهنگ ایران ، بیابان واژه ای است که به مناطق خشک و کم آب وعلف اطلاق می شود.

واژه بیابان در فارسی کهن ویاپان (Vyapan)، در فرهنگ عرب ، صحرا(Sahara) و در زبان لاتین و انگلیسی معادل کلمه دیزرت (Desert) آمده است . مناطق خشک ، بیابانی و کویری در حدود یک سوم خشکی های جهان را تشکیل داده است . داشتن چنین پهنه ای، لزوم توجه به پتانسیل های این مناطق ، در راستای توسعه پایدار را پیش از پیش ضروری ساخته است [٨].

باتوجه به اینکه قسمت اعظم کشور ایران درقلمرو مناطق خشک وبیابانی قرار دارد،شناخت دقیق واصولی وتوانایی های بیابان ها وکویرها به خصوص دشت وبیابان لوت وراه های بهره برداری ازآنها، ازضروریات اساسی توسعه اقتصادی واجتماعی منطقه وحتی کل کشوراست یکی ازساده ترین راه های استفاده ازاین گونه اراضی، استفاده از توانمندی های اکوتوریستی آنهاست .

تا کنون شناخت جاذبه های اکوتوریستی این منطقه به طور کامل صور ت نگرفته ولازم است مطالعات دقیق تری درخصوص ویژگی های این جاذبه ها برای توسعه این صنعت نوپا صورت گیرد وهمچنین ایجاد زیرساخت های مناسب تا از طریق آن ها حداقل نیازهای آسایشی را برای گردشگران فراهم کند. این زیر ساخت ها انواع تجهیزات حمل ونقل ، امکانات فراهم سازی تغذیه و سایر نیاز های اولیه مانند اقامتگاه هستند سوال اصلی پژوهش این است که مؤلفه های مؤ- ثر معماری بومی در طراحی اقامتگاه گردشگری جهت ارتقاء اکوتوریسم چیست ؟ و آیا معماری بومی توانایی سازگاری با زیست بوم را دارد و می تواند نیازهای گردشگران را در حد قابل قبولی فراهم سازد؟

ادامه مطلب
بدون نظر
صفحه 4 از 316« بعدی...23456...102030...قبلی »