بررسی و ارزیابی عناصر عالی خاک

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 3 هفته پیش ارسال شده

برآورد تولید محصول :

پیش بینی تولیدات و زراعی به طور دقیق ودر زمان مناسب یک عامل اساسی در تقویت امنیت غذایی کشور و سیستم پخش می باشد.اولین مرحله د ربکارگیری سنجش از دور برای برآورد وسعت زمین تشخیص پوشش محصول توسط سنجش از دور می باشد.به همین دلیل بتید ویژگی های انعکاسی برگ سبز مورد مطالعه قرار گیرد.سنجش از دور براساس متدولوژی تخمین وسعت زمین برای محصولاتی همانند برنج ،گندم ،نیشکر،ذرت و غیره … به خوبی بکار گرفته می شود. [٢]

ارزیابی عناصر عالی خاک:

عناصری همچون ازت درسبزینگی گیاه نقش مهمی دارد کمبود آن باعث زردشدگی گیاه و کاهش میزان سبزینگی می  شود و این کاهش از طریق تصاویر ماهواره ای قابل شناسایی و پیگیری میباشد . با شناسایی این  محدوده ها میتوان برنامه ریزی دقیقی جهت کوددهی اراضی کشاورزی ارایه داد.میزان مصرف کود را براساس آگاهی از وضع موجود توصیه کرد .بر این توصیه علاوه  برصرفه جویی مادی درحفظ منابع خاک مهم می باشد.

پوشش زیر برف :

یکی از منابع مهم آبی جهت آبیاری اراضی کشاورزی برف می  باشند از آنجا که برف دارای آلبیدو زیادمیباشد شناسایی آن از طریق تصاویر ماهواره ای در سطوح مختلف  محلی،منطقه ای، ملی و جهانی باتوجه به نوع سنجنده امکان پذیرمیباشد . تصاویر ماهواره ای Optic این قابلیت را دارند که میزان سطوح برف را در منطقه تعیین کنند . تصاویر راداری باتوجه به خاصیت امواج رادار در نفوذ به عمق برف می  توانند علاوه بر سطح برف عمق آن را تخمین زد و میزان آب حاصله از برف را تخمین بزنند .که این میتواند بعنوان پشتوانه جهت گسترش میزان کشت باتوجه به میزان آب حاصله باشد این اطلاعات می تواند عامل مهمی جهت برنامه ریزی کشاورزی در سال آتی باشد.چرا که با آگاهی از میزان آب استحصالی می توان راهکارها واستراتژی های مناسب جهت تعیین میزان  نهاده هایکشاورزی، بازاریابی  و…. انجام داد.

ادامه مطلب
بدون نظر

کنترل و نظارت بر طرح های کشاورزی

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 3 هفته پیش ارسال شده

کنترل و نظارت بر طرح های کشاورزی:

احیای مناطق و گسترش اراضی کشاورزی تاثیرات خود را در روی زمین آشکار می کند . در طرحهای بیابان زایی عدم تحرک شن های روان و وجود سبزینگی در آنهاحاکی از موفقیت طرح دارد. احداث یک شبکه آبیاری باعث گسترش سطح و بالا بردن کیفیت مزارع می  شود وآثار آن به

خوبی در تصاویر ماهواره ای  کاملا آشکارمی باشد.[ ٧]

۶-٢۴-ارزیابی استعداد اراضی:در بسیاری ازبرنامه های توسعه اراضی کشاورزی که نواحی مخالفی را پوشش می دهند ابتدا باید شواهد لازم برای برنامه ریزی فراهم شود.نقشه طبقه بندی اراضی ،یکی از مدارک  اصلی برای رسیدن به این هدف می باشد.این نقشه ویژه برای برنامه ریزی کشاورزی مناسب است ؛زیرا اطلاعات شفافی را در رابطه با استعداد خاک نواحی مختلف ارایه می دهد.[ ٣]

  نتیجه گیری

لازمه دستیابی به توسعه پایدار وبرنامه ریزی صحیح ، شناخت محیط و عوامل مؤثر بر آن است . افزایش جمعیت و رشد فزاینده شهر ها  مناطق مسکونی و توسعه صنعتی، اراضی کشاورزی زیادی را تخریب و از چرخه تولید خارج میکند، بنابراین لازم است منابع و مناطق جدید شناسایی شده و به عرصه تولید اختصاص یابد. شناخت بسیاری از منابع نظیر خاک، آب ، معدن و پوشش گیاهی و پایش پدیده های زیانباری مانند سیلابها، بیابان زایی، فرسایش آبی و بادی، حرکت تپه هایشنی،شوری آب وخاک،تخریب جنگل ها و مراتع ، لازمه دستیابی به توسعه پایدار است . فن آوری دورسنجی از جمله  ابزارهای نوینی است که دست یابی و استخراج اطلاعات پایه برای مدیریت مـنابع زمین را در راستای توسعه پایدار میسر می سازد. با اسـتفاده از فناوری سنجش از دورمیتوان با هزینه و زمان کمتر، طیف وسیعی از  پروژه ها را در سطح جهانی، منطقه ای ملی، استانی و محلی به نتیجه رساند.

ادامه مطلب
بدون نظر

فاکتورهای مهم در گسترش اراضی کشاورزی

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 3 هفته پیش ارسال شده

گسترش اراضی کشاورزی:

تقاضای روز افزون محصولات کشاورزی ایجاب می کند که محدوده های کشت گسترش پیدا کند و این نیاز به بررسی مناطق مختلف می باشد و مناطقی راکه باکمترین هزینه ،زمین محیا و آماده کشت می شود،انتخاب کرد.چهارفاکتور مهم درگسترش عرضه های کشاورزی شامل :١-زمین ٢- آب ٣-منابع انسانی۴-ابزارالات ودیگر نهاده ها می باشد. درخصوص آب ،با استفاده از تصاویر ماهواره ای می توان منابع سطحی آب رابطورمستقیم استخراج نمود و چگونگی دسترسی به آن رامورد مطالعه قرار داد.درخصوص آب های زیرزمینی تصاویر ماهواره ای بابهره گیری از اطلاعات جانبی دیگر می تواندکمک موثری باشند. زمین اگربه صورت نامساعد باشد یعنی شور،سنگی و…باشد می توان از روی تصاویر ماهواره ای کیفیت زمین رابررسی نمود. در تصاویر ماهواره مراکز جمعیتی، راههای دسترسی نیز مشخص می باشند و این بعنوان یک فاکتور میتوان در مکانیابی اراضی کشاورزی جدید کمک کند.از طرف دیگر با استفاده ازتصاویرماهواره Spot۵ امکان تهیه نقشه های توپوگرافی را می دهد که در تهیه نقشه شیب منطقه دارای اهمیت زیادی  می باشد.

تهیه مدل رقومی(DEM) نقشه شیب – جهت شیب و استخراج پروفیلهای عرضی و طولی و برآورد حجم :

همانطور که درمورد کاربردتصاویر ماهواره ای در گسترش نواحی کشاورزی جدید گفته شد. یکی از عاملهای زمین مناسب جهت کشت آگاهی از میزان شیب آن می باشد .رابطه بین  هزینه های آماده ساختن زمین جهت کشت و شیب رابطه مثبت می باشد .یعنی هرچه شیب زمین زیاد باشد هزینه آماده ساختن آن بالاتر  باشد. به همین منظور از بعضی تصاویر ماهواره ای  میتوان مدل رقومی زمین  (DEM)را استخراج نمود .از این مدل با استفاده از نرم افزارهای مختلف پردازش تصاویر ماهواره ای نقشه شیب ، جهت شیب ، پروفیلی  طولی-عرضی و حجم خاک برداری بدست آورد.

ادامه مطلب
بدون نظر

شناسایی اراضی مرطوب و باتلاقی

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 3 هفته پیش ارسال شده

شناسایی اراضی مرطوب و باتلاقی:

اراضی کشاورزی که سطوح آب زیرزمینی در آن بالا باشد باعث از بین رفتن آن می  شود از آنجاکه آب موجود در اراضی کشاورزی در تصاویر ماهواره ای قابل تشخیص  می باشند میتوان با استفاده از این تصاویر   محل های مرطوب و باتلاقی را تعیین نمود و با استفاده از زهکشهای مناسب می که جهت میزان را نیز میتوان به کمک تصاویر ماهواره ای طراحی کرد، آب اضافی را از اراضی کشاورزی خالی کرد تا گیاه بتواند رشد خود را بطور طبیعی انجام دهد  . با بررسی تصاویر زمانهای دیگر از همین مناطق باتلاقی اراضی کشاورزی می توان اثرات عملکرد زهکشهای طراحی شده  را بررسی نمود .چنانچه اراضی کشاورزی هنوز باتلاقی باشد یا در تغییر سمت  نمود کشی با کانالهای دیگر اضافه نمود.

-پایش محصولات :

پیشرفت های تکنولوژی در چگونگی برداشت تصاویر ماهواره ای این امکان را می دهد که کاربر براساس نیاز ،تصاویرخاص رادر زمان های خاص سفارش دهد(باکمتراز ۵روز دربرای سنجنده های خاص ).محصول سالم درطول دوره رشد دارای یک نظم در بازتاب طیفی در طول موج های مختلف می باشد.به عبارت دیگر هرگیاهی در مرحله جوانه زدن دارای یک بازتاب خاص در مرحله رشد نوع دیگراز بازتاب خاص ودر مرحله رسیدگی وبرداشت نیز بازتاب خاص خود را دارد.هرگونه تغییر در این میزان درمراحل داشت و برداشت توسط سنجنده ها قابل تشخیص می باشند.حتی در مرحله کاشت نیز تصاویر ماهوره ای خصوصا تصاویر راداری می توانند به منظوربهتر آماده ساختن زمین کشاورزان را یاری نمایند.با اخذ تصاویر مورد نیاز  وبررسی آنها در صورت بروزمشکل قبل از گسترش آن به نواحی دیگر بااقدامات لازم انجام داد.

ادامه مطلب
بدون نظر

شناسایی منابع آلوده کننده وروند گسترش آن

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 3 هفته پیش ارسال شده

پوشش محصولات کشاورزی:

به منظوراینکه بیمه گر وبیمه شونده ،ارزیابی دقیقی از میزان پرداخت خسارت دراراضی کشاورزی داشته باشند تصاویرماهواره ای می توانند بسیارموثرباشند.بیمه گرمی تواند در مرحله اول بررسی وضعیت کنونی اراضی کشاورزی، سطح میزان بیمه راتعیین کند.

-تخریب اراضی کشاورزی وتبدیل آن به کاربری های دیگر:

امروزه ازمشکلات عمده جهان خصوصا در جهان سوم گسترش بی رویه شهر درحاشیه به صورت افقی  باشد. این گسترش باعث تخریب اراضیکشاورزی و تبدیل آن به مناطق مسکونی، صنعتی و حتی بایر می شود. بااستفاده از تصاویر ماهواره میتوان این روند تخریب را ارزیابی نمودو میزان خسارات وارده را تخمین زد.از آنجا که تصاویر ماهواره ای درآرشیوسازندگان آن نگهداری میشودمیتوان بامقایسه تصاویر تاریخهای قبل تاتصاویرکنونی میزان وروند تخریب را مقایسه نمود،وبرنامه ریزان راجهت حل مشکل به تلاش واداشت .

شناسایی منابع آلوده کننده وروند گسترش آن :

آلودگی هایی چون دودحاصل ازآتش سوزی،گسترش فاضلاب سطحی،آلودگی های نفتی در روی زمین اثرات خاص خود رادارند.درخصوص آتش سوزی ها باتوجه به اینکه باعث افزایش دمای اطراف خود وایجاد دود می شود درتصاویرماهواره ای به طور مستقیم قابل شناسایی وبررسی می باشند.آلودگی های نفتی خصوصا در منابع آبی در تصاویر ماهواره ای کاملا آشکارمی باشند.این آلودگی ها علاوه برتخریب اراضی کشاورزی اثرات غیرقابل جبرانی برمحیط زیست می گذارند.به همین دلیل علت ،شناسایی وکنترل آن نقش بسیار مهمی هم در کشاورزی و هم در حفظ محیط زیست دارند.[ ٧]

ادامه مطلب
بدون نظر

شناسایی وتعیین سطح گسترش آفات وامراض گیاهی درسطح اراضی کشاورزی

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 3 هفته پیش ارسال شده

کاربرد های سنجش از دور در کشاورزی

-تعیین سطح زیرکشت :

: با پیشرفت تکنولوژی در سنجنده ماهوارهای درخصوص قدرت تفکیک فضایی بالا این امکان بوجود   آمده است که بتوان سطح اراضی کشاورزی را اندازه گیری نمود.ازجمله این ماهواره ها تصاویر Spot۵ با قدرت تفکیک ٢.۵ متر،ماهواره  Ikonos با قدرت تفکیک ١متر وماهواره Quic Bird با توان تفکیک ۶٠ سانتی متر.

 

-شناسایی وتعیین سطح گسترش آفات وامراض گیاهی درسطح اراضی کشاورزی:

سنجنده ها درطول موج های مختلف ازمریی تامادون قرمز و راداری ازسطح زمین درحال تصویربرداری می باشند.گیاهان زمانی که به آفاتی دچارمی شوندبازتاب آنهادرطول موج های مختلف تغییرمی کند.این تغییرات توسط سنجنده هاقابل تشخیص می باشند باتغییردرمیزان بازتاب طیفی دربخش از اراضی کشاورزی می توان پی به وقوع یک بی نظمی برد.میزان سم مصرفی رامیتوان باتوجه به سطح محصول آفت زده شده که از تصاویرماهواره ای استخراج می شوند،تعیین کرد.این نقش مهمی درحفظ محیط زیست وجلوگیری ازتخریب آن  بامصرف زیاد سموم دارد.

تنش آبی: کمبودآب دربرگ باعث تغییردرجذب وبازتاب امواج الکترومغناطیسی میشود.به عبارت دیگربازتاب یک برگ که غشای آن ازآب اشباع می باشدبایک برگ که کمبود آب دارد در طول موج های مختلف تفاوت دارد.شاخص (ndwi) ازجمله شاخص هایی است که درجهت ارزیابی میزان تبخیر وتعرق ازسطح برگ وجود دارد.از آنجا که وجودآب در برگ تاثیر زیادی در حرارت محیط دارد پس با  اندازه گیری این محدوده طیفی و با عملیات زمینی می توان میزان کمبود آب را تخمین زد.از جمله کاربردهای این شاخص و  شاخص های مشابهه آن که کمبود آب را در اراضی کشاورزی مشخص می کند،زمان آبیاری می باشد .باتوجه به اینکه کشور ایران در محدوده خشک زمین قرار دارد و کمبود آب از مشکلات عمده بخش کشاورزی  می باشد، با این کاربرد   توان در مصرف آب برنامه ریزی دقیقتری نمود.

ادامه مطلب
بدون نظر

جایگاه داده های ماهواره ای در برنامه ریزی و توسعه پایدار

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 3 هفته پیش ارسال شده

جایگاه داده های ماهواره ای در برنامه ریزی و توسعه پایدار

دربرنامه ریز ی اولین و مهمترین مرحله تعیین هدف یا اهداف میباشد و سپس طراحی  فرایند های  که ما را جهت رسیدن به آن اهداف یاری می کنند

. این فرایند نیاز به شناخت و آگاهی از وضع موجودمی باشد .تا براساس آن بتوان برای آینده برنامه ریزیکرد. در برنامه ریز ی ،گروههای متخصص براساس اطلاعات و  داده ها تصمیم گیری کرده و با توجه به ویژگیهای  منطقه به تخصیص منابع می پردازند. در فرایند برنامه ریزی نقشه ، تصاویر ماهوار ه ای ، عکس های هوایی وعکس نقشه از اهمیت ویژه ای  برخوردارمی باشند .

زیرا نه تنها در مراحل مقدماتی و مطالعاتی ،بلکه در مراحل بعدی  پروژه ها  نیز دائما مورد استفاده قرار می گیرند. از مزیت های مهم ، اندازه گیری  پارامترهای مختلف میباشد که درروی زمین مشکل و زمانبرمی باشند. کاریرد نقشه به سه صورت می باشد :نقشه خوانی تفسیر نقشه و تهیه نقشه پیشنهادی. عمل نقشه خوانی و تفسیر نقشه بیشتر بر مبنای  نقشه ها ی موجود صورت می گیرد. درنقشه ها ی پیشنهادی وضع پیسنهادی منطقه رادرآینده درزمینه های عمرانی نشان میدهد. پیشرفت سخت افزارونرم افزارهای کامپیوتریخصوصا نرم افزارهای GIS باعث استفاده راحتر ازنقشه در برنامه ریز ی و تحلیلی های  پیچیده با متدهای جدید گردیده است .

امروز با پیشرفت کیفی و کمی تصاویر ماهواره ای درجنبه هایی چون قدرت تفکیک مکانی ،زمانی و رادمتریک و… شده و کاهش قیمت باعث گردیده است که جایگاه ویژه ای  در امر برنامه ریزی در سطوح مختلف داشته باشد.از این تصاویر می توان نقشه های توپوگرافی و موضوعی در مقیاس های مختلف استخراج نمود.[ ۵]

ادامه مطلب
بدون نظر

آشنایی با فرآیند توسعه

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 3 هفته پیش ارسال شده

توسعه فرایندی است زمانمند که طی آن تغیرات اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی ،زیربنایی، رفاهی و… به منظوربهبودوضعیت ترقی،خوشبختی،  ارتقاءبهداشت ، ارتقاء تحصیلات و…برای همه اقشارجامعه ایجاد می گردد. توسعه به مفهوم امروزی آن از زمانی در بین جوامع رایج گردیدکه افزایش روزافزون شکاف های طبقاتی بامکانیزه شدن صنعت شتاب بیشتری پیداکرد.

از همان زمان تاکنون مطالعات فراوانی پیرامون توسعه جوامع در ابعاد مختلف صورت پذیرفت وراهبرد های متعددی ارایه گردید وآزمون خطاهای بسیارباعث شد که جوامع امروزی روند توسعه رابه صورت یک استراتژی کلان ودایمی برای خود در نظرگرفته وتمام برنامه ریزی های خرد،میانه و کلان کشوری در تمام دنیا با دید توسعه وبرای رسیدن به توسعه بیشتر در تمام ابعاد طراحی شود

،از این جهت در راستای تدوین هر برنامه اجرایی به منظور رسیدن به توسعه برای آن لازم است که دیدگاه ها،نظریه هاوسیاست های توسعه حداقل به صورت اجمالی مرور شده تا ارتباط و همگونی آنها در تدوین سیاستی جدید مد نظرقرارگیرد. در راستای توسعه ،توسعه پایدار راچنین تعریف نمود:

توسعه ای است که منجر به حد اکثر رساندن رفاه بشر برای نسلهای امروزی میگردد بدون اینکه باعث شود رفاه بشر در آینده کاهش یابد دستیابی به این نوع توسعه نیازمند حذف عوامل منفی است . که باعث تخریب منابع طبیعی و محیط زیست می شود. توسعه پایدار توسعه ای  است که نیازهای فعلی بشر را مرتفع سازد بدون اینکه توانایی نسلهای آتی را در رفع نیازهایشان به مخاطره بیاندازد.[ ١٣]

ادامه مطلب
بدون نظر

انعکاس برخورد امواج الکترومغناطیسی باانواع پدیده ها

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 4 هفته پیش ارسال شده

سنجش از دور(RS)

از زمانهای گذشته تاکنون روشهای مختلفی برای جمع آوری داده های مبتنی بر مکان وجود داشته است که از آن جمله می توان به مشاهدات نجومی، فتوگرامتری، نقشه برداری و سنجش از دور اشاره نمود. سنجش از دور از زمره روشهای جمع آوری داده محسوب می گردد که در آن کمترین میزان تماس مستقیم با اشیاء و عوارض مورد اندازه گیری را داشته و برخلاف سایر روشها که عوامل انسانی در گردآوری و تفسیر داده های زمینی نقش دارند، در روش سنجش از دور این وظیفه بر عهده سنجنده ها خواهد بود.[ ١۴]

سنجش از دور را ” علم ،فناوری و هنر بدست آوردن اطلاعات در مورد اشیاء ،سطح ،یا پدیده ها بوسیله تحلیل داده های اخذ شده از وسایلی که درتماس مستقیم با شیء ،سطح وپدیده تحت بررسی نباشد”تعریف کرده اند.[٩]

در برخورد امواج الکترومغناطیسی باهر پدیده ،سه عمل عمده ی انعکاس ،جذب وعبور صورت میگرد که میزان هریک به طول موج انرژی تابیده و نیز خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آن پدیده بستگی دارد ومیزان انعکاس انرژی ازهر پدیده روی زمین تابعی ازطول موج ، خواص مولکولی و درون سلولی پدیده و سایرخصوصیات فیزیکی وظاهری اشیاء مورد اندازه گیری می باشد.

اطلاعات ماهواره ای حاصله درابتدا دارای خطاهای مختلف ژئومتری ورادیومتری است که متأثر ازوضعیت ماهواره وسنجنده وشرایط جوی وخطاهای هنگام ثبت ، انتقال اطلاعات و دیگر موارد ناشی ازآن است

ادامه مطلب
بدون نظر

کاربرد سـنجش از دور در بررسیها و برنامـه ریـزی هـای کشاورزی و منـابع طبیعی

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 4 هفته پیش ارسال شده

  مقدمه

سـنجش از دور به کمک امواج الکترومغناطیس طبیعـی و مصنوعی در بررسیها و برنامـه ریـزی  هـای کشاورزی و منـابع طبیعی کاربرد فراوان دارد.

تکنیک های سنجش از دور به  دلیل تناوب در اخذ تـصاویر ی ک ناحیـه ، تـصویر بـرداری در ط وـ ل موج  های مختلف در یک زمان و در نهایت امکـان پـردازش و تفسیر سریع داده های کسب شده به طور گسترده در تحلیل  های مختلف مربوط  به گیاهان مورد استفاده قرار میگیرند. امروزه در بسیاری از بخش ها کاربرد تصاویر ماهواره ای نه تنهـا هزینـه چندانی ندارد، بلکه منافع آن  به حدی است ک ه ـ هزینه خرید داده ها در مقابل سرعت انجام کـار، دقـت و حجم اطلاعـات به  دست آمده ناچیز میباشد. در حـال حاضر منـافع حاصل از سنجش از دور به واسطه به هنگام بـودن و امکـان آشکارسازی تغییرات ســریع محیطــی بــه خـوبی در تکنیک هــایی کــه در کشاورزی به کار میرود نمایان شده است .

تخمـین و تعیین سطح زیر کشت محصولات کشاورزی در برنامه ریزی  هـا و تصمیم گیری ها بـسیار اهمیت دارد . جمـع آوری اطلاعـات و مشاهدات زمینـی و تهیـه گزارشـات در خـصوص وضعیت وسطح زیر کـشت محصولات کشاورزی ب اـ روش های سـنتی پرهزینه و زمان بر و در مناطق وسیع عملا   قابل اجرا نمی باشد.

داده  های حاصل از سنجش از دور می توانند با تـشخیص نوع و تعیین سطح زیر کشت محـصولات ، اطلاعـات مفیـدی در ایـن رابطه به متخصصان کشاورزی ارائه کند اساس برنامه ریزی و مدیریت صحیح در کشاورزی داشـتن آمار و اطلاعات دقیق و بـه هنگـام از ظرفیت های کشاورزی می باشد.

استفاده از داده های سنجش از دور به ـ دلیـل داشـتن ویژگی هایی مانند چند زمانه بودن ، چنـد طیفـی بودن ، قابلیـت تفکیک مکانی و رادیومتریکی مناسب و متنوع ، دیـد وسیع و یکپارچه ، قـادر به ـ تفکیـک عارضـه ه اـ و پدیـده های مختلـف کشاورزی از جمله سطح ، نوع و الگوهای زمانی و مکانی کشت هستند.آگاهی از توزیـع انواع محصولات کشاورزی از نیازهای اساسی در برنامه ریزی و تصمیم گیـری های بازرگانی می  باشد وهمچنین این امر بـرای بررسـی پـاره ای از مطالعـات کشاورزی مانند تنش آبـی و بـرآورد بـازدهی بـسیار ضـروری می  باشد

.در سال های اخیر، استفاده از سـنجش از دور و سیـستم اطلاعات جغرافیایی  در مطالعات کشاورزی و تهیه نقشه های موضوعی گسترش فراوانی پیدا کرده است . تهیه نقشه کاربری و پوشش اراضی از نیازهای اساسـی بـرای مـدیریت و نظارت زیست محیطی است . این نقشه ها در برنامه ریزی و تصمیم گیری  ها در بخش  های مختلف استفاده می شـوند، مطالعـه مکان  های زیر کشت با استفاده از داده های ماهواره ای موجـود و تهیه نقشه اراضی زیر کشت آن در هر سال میتواند دولت را در مدیریت بهینه این اراضی و برنامه ریزی برای توزیع محـصولات کمک کند.

ادامه مطلب
بدون نظر
صفحه 4 از 330« بعدی...23456...102030...قبلی »