نظریه تئوری در باره تفتیش بدنی

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 6 ماه پیش ارسال شده

در خصوص تفتیش اماکن مقنن با آنکه بین مفهوم منازل و اماکن ، تفاوت قائل شده، ولی مقررات تفتیش و بازرسی منازل را در خصوص اماکن نیز جاری ساخته است . منظور مقنن از بکارگیری عبارت (اماکن ) معنای لغوی آن نبوده است ، بلکه مقصود اماکن عمومی است . اماکن از بعد حقوقی به مکان هایی گفته میشود که معد برای پذیرایی جماعت کثیر از یک صنف یا اصناف مختلف است .(جعفر لنگرودی، ١٣٨۵). مقنن در ماده ٩٨ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در کنار عبارت منازل، لفظ اماکن را نیز ذکر کرده: (تفتیش و بازرسی در حضور متصرف قانونی و شهود تحقیق و در غیاب وی در حضور ارشد حاضرین به عمل می آید. تفتیش و بازرسی اماکن نیز حتی المقدور با حضور صاحبان یا متصدیان آن ها انجام می شود). لازم نیست مظنون یا متهم یا صاحب خانه ، مالک منزل یا اماکن عمومی باشد، بلکه متصرف قانونی محل باشد کافی است .

در رابطه با تفتیش بدنی افراد مقررات صریحی وجود ندارد، اینکه تفتیش بدنی مشمول مقررات بازرسی مسکن باشد یا مقررات بازرسی اموال، از نظر تئوری دارای اهمیت است  اما در عمل تفاوت چندانی ندارد. آنچه مهم است این است که مقررات ثابتی در خصوص تفتیش بدنی وضع گردد یا رویه قضایی واحدی اتخاذ شود. در حال حاضر از آنجا که قانون یا رویه قضایی واحدی بر تفتیش بدنی حاکم نمی باشد، اصل برائت اقتضا می کند که تفنیش بدنی افراد توسط پلیس یا ضابطین دادگستری به نیابت از سوی مقام قضایی ، فاقد وجهه قانونی باشد. در راستای انجام تحقیقات مقدماتی و کشف جرم و حفظ آثار و ادله وقوع آن، مقنن به مقام قضایی به طور عام و به ضابطین دادگستری در موارد خاص اجازه داده است تا به هر گونه اقدامی مبادرت ورزند و شاید بتوان این اختیار قانونی را مجوزی برای تفتیش بدنی مظنون یا متهم دانست .

با اینحال اصول حقوقی و رعایت امنیت و آزادی شهروندان ایجاب می نماید که مقام قضایی استفاده از اختیارات قانونی خود را به موارد قدر متیقن محدود نماید و فقط زمانی دستور تفتیش بدنی مظنون یا متهم را صادر کند که اولا دلایل و قرائن متیقنی دال بر اینکه آلات و ادوات ارتکاب جرم نزد مظنون یا متهم است ، وجود داشته باشد و ثانیا قبل از تفتیش بدنی توسط ضابطین دادگستری، مقام قضایی دستور کتبی صادر نماید و طی آن شخص یا اشخاص مظنون را با مشخصات کامل تعیین نماید. لذا بازرسی بدنی اشخاص در ملاء عام توسط پلیس و بدون هماهنگی و دریافت دستور کتبی از ناحیه مقام قضایی ، به هیچ وجه مستند قانونی نداشته و با اصول حقوقی مغایرت آشکار دارد و نمی توان احراز هویت افراد را بهانه ای جهت تفتیش بدنی ایشان قرار داد.

ادامه مطلب
بدون نظر

مهمترین حقوق برای اشخاص دستگیر شده توسط ضابطان

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 6 ماه پیش ارسال شده

بازجویی های پلیسی

بازجویی عبارت از هنر فن طرح یک رشته سؤالات ماهرانه وقانونی از متهم یا مظنون به ارتکاب جرم، به منظور اخذ اطلاعات صحیح در باره حادثه کیفری می باشد. معمولا در بازجویی چهار هدف مشخص ملاک عمل قرار می گیرد که به ترتیب عبارتند از

١- اخذ اعتراف ٢- شناسایی مجرم ٣- رفع مظنونیت یا اثبات بی گناهی ۴- دستیابی به حقایق با ارزش بازجویی .

بازجویی در مراحل مختلف دادرسی صورت می پذیرد: ١- بازجویی در مرحله کشف جرم ٢- بازجویی در مرحله تحقیق ٣- بازجویی در مرحله دادرسی .

بازجویی در مرحله کشف جرم که به آن بازجویی پلیسی اطلاق می شود، توسط ضابطین دادگستری صورت می گیرد. مستفاد از ماده ١٨ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، ضابطین دادگستری می توانند به منظور کشف جرم و جمع آوری دلایل مربوط به وقوع آن، از متهمان یا سایر افراد مرتبط بازجویی مقدماتی انجام دهند. شایان ذکر است بازجویی پلیسی از زمان دستگیری به مدت ٢۴ ساعت است و در صورت دخالت مقام قضایی ، حق آن ها در بازجویی سلب و مکلف به انجام دستورات قضایی می شوند.

آگاهی متهمان از حقوق دفاعی خود به هنگام دستگیری و به عنوان حقوق طبیعی و فطری و همچنین رعایت آن ها از جانب ضابطان و مقامات قضایی ، تا حد زیادی تضمین کننده حقوق شهروندان است . مهمترین حقوقی که می توان برای اشخاص دستگیر شده توسط ضابطان از ابتدای دستگیری تا پایان فرایند بازجویی برشمرد، عبارتند از:

–  تفهیم موضوع اتهام به همراه دلایل آن به گونه ای صریح و روشن به متهم

–  حق سکوت متهم (مصونیت از خود اتهامی )

–  تکلیف پلیس به اعلام حق سکوت متهم به صورت واضح

–  حق داشتن وکیل در مراحل بازجویی

–  حق متهم در آگاه ساختن خانواده یا شخص مورد علاقه اش در خصوص دستگیری خود( به جز موارد استثنایی مطابق شرایط قانونی )

–  لزوم رعایت مدت بازجویی و خودداری از طولانی نمودن ساعات آن

–  خودداری از سؤالات تلقینی و منحرف کننده و خارج از موضوع اتهام

–  پرهیز از اجبار و اکراه متهم در امر بازجویی

–  تنظیم دقیق و بدون تحریف اظهارات متهم

ادامه مطلب
بدون نظر

بررسی محدود وظایف ضابطین دادگستری

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 6 ماه پیش ارسال شده

مقدمه

دادرسی کیفری که به روش های دفاع اجتماعی با رعایت حقوق فردی در مقابل بزهکاری می پردازد و علی القاعده باید بهترین شیوه ها را برای این امر اختصاص و ارائه دهد، از اهمیت بسزایی برخوردار است . روند روبه تزاید بزهکاری در جوامع ، و پیچیده شدن اقدامات بزهکاران در وصول به اهداف مجرمانه خود، توان علمی و فنی و سازمان یافته هرچه بیشتر و ممکن دادرسی کیفری را طلب می کند. در جامعه ای که قانون برای شخص مجرم در هر رتبه و مقامی ، حسب شدت و ضعف جرم، مجازات مناسب مقرر می دارد، علاوه بر تنبیه مجرم باعث ارعاب دیگران نیز خواهد شد. در اجتماعی که بر اثر ارتکاب جرم، امور دچار اختلال نمی شود و به حالت اولیه بر می گردد، مردم به دستگاه قضایی امیدوار می شوند و رشد و شکوفایی آنان را در همه شئون زندگی به دنبال خواهد داشت . این احساس زمانی در مردم ایجاد و تقویت خواهد شد، که رسیدگی به پرونده کیفری به عهده عده ای که در تشکیل و تکمیل آن تخصص دارند گذاشته شود.

کسانی که هدف اصلی خود را باز ستاندن حقوق فوت شده افراد ستم دیده و حفظ امنیت و آزادی شهروندان قرار داده اند. هرگونه اهمال در جمع آوری دلایل و مدارک جرم، موجب فرار مجرم از مجازات وتجری او و سایرین در ارتکاب جرم خواهد شد. از طرف دیگر مجنی علیه نه تنها تشفی خاطر پیدا نمی کند، بلکه از طرح شکایت خود که پس ازمدت ها صبر و تحمل ، نسبت به آنچه که انتظارش را می کشید ناکام مانده است ، پشیمان خواهد شد. در فرایند دادرسی کیفری مرحله بازجویی و تحقیقات بی گمان یکی از مراحل دقیق و حساسی است که در اغلب کشورها بخش مهم آن به پلیس قضایی و در کشور ما به ضابطان دادگستری سپرده شده است . در واقع سنگ نخستین بنای دادرسی کیفری که انسجام و استحکام آ ن در گرو رعایت قواعد و اصول مهندسی قضایی است ، در این مرحله گذاشته می شود. بنابراین ضابط دادگستری که همواره به عنوان دستیار عدالت کیفری از او یاد می شود، در ساختن این بنا نقش مهمی ایفا می کند.

وظیفه او به موجب این قانون عموما کشف جرم، بازجویی مقدماتی ، حفظ آثار و دلایل جرم، جلوگیری از فرار و پنهان شدن متهم و همچنین ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی است .(ماده ١۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ) و این وظایف را تماما تحت ریاست و نظارت دادستان انجام می دهد.(بند ب ماده ٣ اصلاحی مصوب ٨١ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب). در آن دسته از جرایمی که وقوع آنها مشکوک به نظر می رسد، یعنی جرایمی که دلایل قوی دال بر ارتکاب آن ها در دست نیست و یا اطلاعاتی که در این باره کسب شده، از منابع موثق نیست ، ضابط دادگستری بدون اینکه حق دستگیری یا ورود به منزل کسی را داشته باشد، تحقیقات لازم را به عمل می آورد و نتیجه را به دادستان اطلاع می دهد(ماده ٢٢ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ). اما در جرایم مشهود یعنی آن دسته از جرایمی که در مرئی و منظر ضابطین دادگستری واقع می شود و یا مرتکب بلا فاصله پس از ارتکاب جرم دستگیر می گردد درحالیکه آثار و دلایل جرم قابل کشف و گردآوری است ،(ماده ٢١ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ) ضابط دادگستری با اختیارات بیشتری می تواند وظایف قانونی خود را انجام دهد.

ادامه مطلب
بدون نظر

بررسی کنترل فازی ولتاژ dc اینورترمنبع امپدانسی

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 6 ماه پیش ارسال شده

الگوریتم های کنترلی

منطق فازی به عنوان یکی از کنترل کننده های هوش مصنوعی به سرعت تبدیل به یکی از مهمترین و پرکاربردترین روش – های کنترلی شده است . تابع تبدیل مربوط به حالت گذرای شبکه امپدانسی اینورتر منبع امپدانسی دارای یک صفر در سمت راست محور jω می باشد که این امر باعث می شود که ولتاژ بخش dc دارای یک پاسخ غیر مینیمم فاز باشد   [١٠- ١١]. از آنجایی که  کنترل کننده های فازی در سیستم های غیرخطی و غیر مینیمم فاز عملکرد بهتری از خود نشان می دهند، لذا در این مقاله ولتاژ dc تقویت شده و ولتاژ خروجی اینورتر منبع امپدانسی همزمان به صورت فازی کنترل می گردد. ساختار این کنترل کننده ها به گونه ای می باشد که ویژگی هایی از قبیل سادگی ، عملکرد بهتر و تنظیم خودکار را در کنار کاهش هزینه سیستم سخت افزاری و نرم افزاری فراهم می آورد.

مقدار ولتاژ dc اعمالی به کلیدهای اینورتر منبع امپدانسی در طول اعمال حالت های فعال برابر VPV و در طول اعمال حالت های اتصال کوتاه برابر صفر می باشد. در نتیجه ولتاژ dc تقویت شده توسط شبکه امپدانسی (Vi) به دلیل اعمال حالت های اتصال کوتاه دارای شکل موج مربعی می باشد. بنابراین استفاده از ولتاژ سمت dc اینورتر به عنوان سیگنال پس خور مناسب نخواهد بود. در مراجع [٨] و [٩] ولتاژ خازن شبکه امپدانسی به عنوان سیگنال پس خور در نظر گرفته شده است .

ادامه مطلب
بدون نظر

ویژگی های طراحی مدلی از فضای مکان های تفریحی بانوان

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 6 ماه پیش ارسال شده

طراحی مدلی از فضا و کالبدی به منظور برآورده نمودن نیازهای واقعی بانوان شهر؛

سالم و امنسازی محیط فعالیتهای زنان؛

اشتغالزایی برای بانوان؛

شکلگیری تعاملات میان زنان متعهد و متخصص؛

رفع نیازهای زنان در یک محیط زنانه توسط دیگر بانوان توانمند؛

تعمیق فرهنگ حجاب و عفاف؛

سالمسازی اوقات فراغت بانوان از طریق ورزش و …؛

انجام اقدامات هنری توسط بانوان برای بانوان؛

انجام اقدامات فرهنگی توسط بانوان برای بانوان؛

اختصاص مکانی خاص برای فعالیتهای بانوان منطقه (اداره کل امور بانوان شهرداری تهران، دستورالعمل اجرایی مجموعه شهربانو، .(۱۳۹۰

*شهربانو شهربانو مرکز فرهنگی ورزشی، علمی، هنری و خدماتی است که بسته به نیازسنجی مناطق در قالبهای متفاوت تعریف خواهد شد. بر اساس »دستورالعمل اجرایی مجموعه شهربانو« در این مراکز برنامه ها و فعالیت های زیر اجرا خواهد شد اما مطابق با دستورالعمل شهرداری کل، شهرداری مناطق باید بر اساس نتایج پژوهش حاضر، منطقهای متناسب با اولویتها، نیازها و قابلیتهای گروه های تحت تأثیر، اقدام به برنامه ریزی فعالیتها و برنامه های مجموعه شهربانو نمایند.

ادامه مطلب
بدون نظر

ضرورت وجود مجموعه های تفریحی در محلات تهران

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 6 ماه پیش ارسال شده

مجموعه شهربانو

*نیاز و ضرورت احداث مجموعه شهربانو بر اساس یافتههای حاصل از مصاحبه با زنان ساکن منطقه و مسؤولان شهرداری به

بررسی نیاز و ضرورت احداث مجموعه شهربانو در منطقه ۱۱ میپردازیم.

.۱ نیازهای فرهنگی، تفریحی و ورزشی زنان و دختران منطقه: به اعتقاد خانم خیراندیش مسؤول اداره امور بانوان شهرداری منطقه ۱۱ تهران »احداث پروژه مجموعه شهربانو از طرف اداره کل بانوان شهرداری تهران، تصمیمگیری و تصویب و به شهرداری منطقه ۱۱ ابلاغ شده است. اداره بانوان شهرداری منطقه نیز ملزم به اجرای آن است اما با توجه به مشکلات و نیازهای زنان و دختران منطقه، احداث این مجموعه در منطقه ۱۱ ضروری است. آنچه ضرورت احداث این مجموعه را در منطقه ۱۱ ضروری میسازد، نبود مجموعه فرهنگی با داشتن ظرفیتهای اینگونه برنامههاست. محلات زیادی در منطقه فاقد امکانات فرهنگی، تفریحی، آموزشی و ورزشی برای زنان و دختران هستند.

در محلات پایین منطقه (راهآهن، عباسی و آگاهی) فقط یک مجموعه ورزشی به نام »الزهرا« وجود دارد اما فاقد مجموعه های فرهنگی و تفریحی است. مجموعه الزهرا در موقعیت نامناسبی (ناامنی اجتماعی در خیابان رباط کریم) در منطقه قرار دارد و به همین دلیل ظرفیت موجود برای شرکتکنندگان (زنان) تکمیل نمیشود. خانوادهها اجازه نمیدهند که دختران آنها به این مجموعه رفت و آمد داشته باشند چون از امنیت اجتماعی مناسبی برخوردار نیست.

با این وجود محلات جنوبی منطقه از نظر فرهنگی و سطح فقر تفاوت زیادی ندارند و در سطح بسیار پایینی واقع شده اند (خیراندیش، .(۱۱ :۱۳۹۰ نکته مهم این است که مجموعه شهربانو میباید در محلات محروم منطقه (راه آهن، عباسی، آگاهی، منیریه، امیریه، فروزش) احداث شود تا زنان و دختران استفاده بیشتری از آن ببرند. این محلات دارای جمعیت بیشتری هستند و کاربری اصلی آنها مسکونی است. شهروندان محلات جمهوری، جمالزاده و انقلاب از امکانات فرامنطقهای تفریحی، فرهنگی و ورزشی مناطق ۶ و ۲ استفاده میکنند. این مناطق از امکانات بیشتری برخوردارند و به منطقه ۱۱ نزدیکترند. کاربری این محلات اداری، تجاری، سیاسی و فرامنطقهای (مراکز سیاسی، بینالمللی، نظامی و….) است و جمعیت مسکونی زیادی نسبت به محلات جنوبی منطقه ندارند (خیراندیش،.(۱۳۹۰

ادامه مطلب
بدون نظر

تاریخچه و روند توسعه مدلسازی حمل و نقل شهری

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 7 ماه پیش ارسال شده

تاریخچه و روند توسعه مدلسازی حمل و نقل شهری

مدل سازی سیستم حمل و نقل شهری به طور جدی در اواسط دهه ١٩۵٠ میلادی در آمریکا  شروع شد. از ١٩۶٠ اکثر نواحی کلان شهری آمریکا نمونه هایی از مدل های سیستم برنامه ریزی حمل  و نقل شهری (UTPS١) را مورد استفاده قرار دادند. این روش به روش چهار مرحله ای نیز معروف است .

۱۹۶۰ سال ظهور مدلهای تقاضای رفتاری بود. فعالیت در این زمینه که نمایانگر رهایی از سلطه  روش چهار مرحله ای بود سرعت فزاینده ای پیدا کرد. آغازگران این حرکت مک فادن و بن آکیوا  بشمار می آیند. این مدلها براساس مفاهیم منطقی حداکثر سازی مطلوبیت و حق انتخاب استفاده کننده از دیدگاه اقتصادی بودند. آنها بصورت غیرتجمعی توصیف می شدند بعبارت دیگر واحد مشاهدات ، فرد یا خانوار بود.

از سال ۱۹۷۰ تلاشهایی درخصوص ترکیب مدلهای کاربری زمین و مدلهای سنتی حمل و نقل  (روش چهار مرحله ای) صورت گرفت که منجر به تولید نسخه های اولیه این مدلها تحت عنوان  مدلهای مرتبط حمل و نقل – کاربری زمین گردید[۳].

مدل های یکپارچه حمل و نقل ، کاربری زمین در دهه ١٩٨٠ مطرح گردیدند. مدل های متعددی در اروپا همچون MEPLAN ،TRANUS  و DELTA توسعه یافتند و اجرا گردیدند. در شیلی مارتینز  مدل MUSSA را توسعه داد. در آمریکای شمالی مدل های ذکر شده در شهرهای متعدد مورد استفاده  قرار گرفتند. در آمریکا در خلال سالهای ١٩٩١ تا ٢٠٠٠ توسعه چندین مدل تخصیص و انتخاب محل سکونت بر اساس الگوهای رفتاری ادامه یافت . هـمچنین وادلاین مدل ها را در چندین منطقه آمریکا با  استفاده از سایت وب مورد استفاده قـرار داد[ ۴].

ادامه مطلب
بدون نظر

آشنایی با مهمترین قسمت فرآیند برنامه ریزی حمل و نقل

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 7 ماه پیش ارسال شده

مقدمه

فرآیند برنامه ریزی حمل و نقل  شهر تهران هم اکنون نزدیک به ۷/۵ میلیون نفر ساکن دارد که در روز این جمعیت بـه ۸ میلیـون می رسد، در طی ۱۰ ساله اخیر با افزایش ضریب مالکیت خودرو و افزایش رفاه نسبی و رشد قیمت هـا نرخ سفر از ۱/۵ سفر سواره بازاء هر نفر افزون شده است بطوریکه قریب به ۱۴ میلیون سفر سـواره در طی روز در شبکه معابر شهر تهران جریان دارد. با توجه به افزایش تولید خودرو و افزایش سـریع نـرخ مالکیت وسیله نقلیه شخصی به حجم خودروهای فعال در شبکه معابر بطور قابل ملاحظـه ای افـزوده شده بطوریکه روزانه قریب به ۱۲ میلیون لیتر بنزین توسط خودروها مصرف می شود که این امر خـود باعث افزایش آلودگی محیط زیست و در نتیجه کاهش ضریب ایمنـی سـلامتی شـهروندان اسـت [۱].

ضمن اینکه افزایش حجم تردد خودروها خود باعث افزایش تصادفات نیز می شود. در کلان شهر تهران بیش از ۵۰ میلیون وسیله – کیلومتر پیمایش روزانه با ناوگانی که بـیش از ۲ میلیـون خـودرو اعـم از اتومبیل یا موتورسیکلت است . با جابجایی سالانه یک میلیارد مسافر توسط اتوبوسرانی یا ۲۵۰ میلیون مسافر توسط مترو در دست بهره برداری و هزینه های میلیارد تومانی در تملـک و سـاخت شـبکه هـای  معابر نشان از آن دارد که دیگر زمان آزمون و خطا در اجرای طرحها گذشته است . پیـشرفت فـن آوری روز این امکان را می دهد که هر طرحی را ابتدا در محیط مجازی و یا مدل اجرا و مورد ارزیابی قرار داد و در صورتیکه نتایج آن مفید و باعث بهبودی شاخص ها شد در مورد اجرای آن تصمیم گرفته شود.

مدل های حمل و نقلی از دهه های پیش تا کنون هم به منظور تحقیقات و هـم بـه عنـوان ابـزاری  تحلیلی در دست برنامه ریزان و تصمیم سازان شهری مورد استفاده قرار می گرفتـه اسـت . هـر چـه کـه پیچیدگی مسائل حمل و نقل و زیست محیطی در شهرها افزایش مـی یابـد، تـصمیم سـازان بیـشتر بـه مدل ها وابسته می شوند و همچنین افزایش بی حد و حـصر قـدرت محاسـبه در دهـه هـای اخیـر ایـن وابستگی را تشدید کرده است [۲] . این مقاله با بررسی مبانی تئوری و روند توسعه مدلسازی حمـل و  نقل شهری و با نقد فرآیند مورد استفاده در گذشته در طرحهای جامع حمل و نقل شهرهای کشور در جستجوی ارائه پیشنهاد مناسب در این خصوص است .

ادامه مطلب
بدون نظر

چارچوب تدوین استراتژی با رویکرد کارت امتیازی متوازن

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 7 ماه پیش ارسال شده

چارچوب تدوین استراتژی با رویکرد کارت امتیازی متوازن

این چارچوب که در جدول ۱ نشان داده شده است، ابزارها و روش هایی را ارائه میکند که برای انواع سازمانها (در اندازه های گوناگون) مناسب است و به استراتژیست ها کمک میکند تـا اسـتراتژی هـا را شناسـایی، ارزیـابی و گـزینش کننـد. ایـن چارچوب دارای پنج مرحله اصلی است که عبارت اند از:

  • مرحله شروع: در این مرحله مأموریت سازمان تعیین شده و بیانیه مأموریت و چشم انداز آن تهیه می شود.
  • مرحله ورودی: در این مرحله، اطلاعات اصلی مورد نیاز برای تدوین استراتژی هـا مشـخص مـی شـود. ایـن مرحلـه شـامل تشکیل ماتریس ارزیابی عوامل خارجیغًغ و ماتریس ارزیابی عوامل داخلیغًع است. چه بسا شناخت بیشتری کـه از خـارج وداخل سازمان حاصل می شود، منجر به تغییر مأموریت سازمان حتی در طول فرایند مدیریت استراتژیک شود. اطلاعـاتی کـه در این مرحله (ورودی) به دست می آید مبنایی به دست می دهد که می توان از مقایسه و با در نظر داشتن آنهـا گزینـه هـای مختلف استراتژی را شناسایی و ارزیابی کرد تا بهترین استراتژیها انتخاب شوند.
  • مرحله تطبیق یا مقایسه: در این مرحله، با توجه به اطلاعات حاصل از مراحل قبل، با در نظر داشتن مأموریـت سـازمان، عوامل اصلی داخلی (قوت ها و ضعف های کلیدی) و عوامل اصلی خارجی (فرصت ها و تهدیدهای استراتژیک) با هم تطبیـق داده می شوند و در واقع بین آنها نوعی توازن ایجاد می شود. در این مرحله عوامل داخلی و خارجی با استفاده از ابزارهـای گونـاگون تطبیق داده می شوند تا استراتژی های سازمان شناسایی شوند. در این مرحله از ماتریس برای تطبیق عوامل فوق استفاده می شود.
  • مرحله تصمیم گیری : دراین مرحله استراتژی های شناسایی شده در مرحله قبل (مرحله تطبیـق)، بـه شـیوه هـای عینـی مورد ارزیابی ، قضاوت قرار گرفته و با غربال کردن و ادغام استراتژی هـای مشـابه ایـن اسـتراتژی هـا در چهـار منظـر مـالی، مشتری، فرآیندهای داخلی و رشد و یادگیری طبقه بندی می شوند. در نهایت با بررسی رابطه علت و معلولی بین استراتژیها در چهار حوزه کارت امتیازی متوازن نقشه استراتژیک شرکت ترسیم می شود.
ادامه مطلب
بدون نظر

چگونگی تهیه بیانیه مأموریت سازمان

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 7 ماه پیش ارسال شده

تعیین مأموریت و تهیه بیانیه مأموریت سازمان

مأموریت یک سازمان نشان دهنده علت یا فلسفه وجودی و رسالت سازمان بوده و به عبارتی دیگر بیانگر هویـت سـازمان است. هر سازمان چه مکتوب باشد چه نباشد، دارای یک فلسفه یا مأموریت است. ایـن فلسـفه و مأموریـت اسـت کـه هرگونـه فعالیت سازمان و رفتار کارکنانش را شکل می دهد و بنا به عقاید و ارزش های صاحبان و مدیران سازمان شـکل مـی گیـرد. اگـر مأموریت یک سازمان را در قالب یک سند مکتوب کرده و به اطلاع ذینفعان سازمان برسانیم و آن را فراراه فعالیت های سازمان قرار دهیم، در واقع بیانیه مأموریت سازمان را تهیه کرده ایم. بنابراین بیانیه مأموریت، جمله یا عبـارتی اسـت کـه بـدان وسـیله مقصود یک سازمان از مقصود سازمان مشابه متمایز می شود. در مرحله تعیین بیانیه ماموریت از سوالات متداول تعیین بیانیـه ماموریت سازمان شامل تعیین مشتریان، محصولات و خدمات، بازار، فن آوری، توجه به بقـاء و رشـد، فلسـفه، شایسـتگی هـای ممتاز، توجه به تصور مردم و توجه به کارکنان استفاده می شود. ب۴م بنا به مصاحبه انجام شده با حضور مدیران ارشد و عامل و نتایج حاصل از پرسشنامه مربوطه ، بیانیه ماموریت پتروشیمی مبین به صورت زیر تعریف می شود:

شرکت پتروشیمی مبین به عنوان تولید کننده سرویس های جانبی، تأمین کننده آب ، برق ، بخار ، اکسیژن ، نیتروژن و هوای فشرده و تصفیه کننده پساب های صنعتی مجتمع های پتروشیمی منطقه پارس جنوبی ( عسلویه ) فعالیت نموده و با استفاده از تکنولوژی های روز دنیا در جهت ارتقاء رضایتمندی ذینفعان ( سهامداران، مشتریان ، کارکنان و جامعه ) از طریق تولید مستمر و ارتقاء سطح کیفی و کمی محصولات با کاهش مصرف انرژی و رعایت استانداردهای بین المللی و حفظ محیط زیست موجبات رشد و بقاء و سودآوری سازمان را فراهم می آورد . توجه به افزایش کارایی و بهره وری کارکنان با برگزاری دوره های آموزشی و ایجاد زندگی کاری توأم با آرامش و پر معنا برای کارکنان غایت آرزوی سازمان است. لذا توجه به نیروی انسانی و کارکنان و عقاید آنان به عنوان مهم ترین و ارزشمند ترین منبع سازمان ، جزء لاینفک فعالیت های شرکت می باشد.

ادامه مطلب
بدون نظر
صفحه 30 از 329« بعدی...1020...2829303132...405060...قبلی »