اصول کلی محقق از محکمات احکام

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 2 هفته پیش ارسال شده

با توجّه به مطالب فوق ملاحظه می نماییم ،  از منظر اسلامی نظریه پردازی ها،  در حوزه مباحث نظری،  صرفاً به عنوان نوآوری در تفسیر و تأویل یا تعبیر و تدوین جدید از مضامین متشابه در کلام الهی و معصومین (س) خواهد بود،  ضمن آنکه این دیدگاه ها،  در مقابل نظریات رقیب می تواند نظریه ای جدید و بدیع تلقی شود.

در حوزه مباحث عملی و با توجّه به اصول ده گانه اجتهاد شیعی (نمودار شماره ٣) و مجموع شرایط و عناصر زمانی و مکانی می توان مقوله نظریه پردازی و نوآوری و نقد را،  اجتهاد استنتاج جزئیات از اصول کلی محقق از محکمات احکام و اصول پنج گانه حاکم برآنها استنباط نمود.

و در مقوله ی آثار معماری،  نظریه پردازی و نوآوری،  درخلق و ابداع آثار بدیع و اصیل معماری مطرح است ، با تشریح مبانی نظری آنها و یا نقد و ارزیابی های جدید از آثار معماری.(نمودار شماره ۴)

مجموع موضوعات،  رشته معماری را،  در کلی ترین آنها یعنی مباحث هستی شناسانه و انسان شناسانه که سرچشمه ایده ها و ایده آل های معماران هستند،  تا ویژگی های آثار معماری و ارزیابی تأثیرات آنها بر مخاطبین در نمودار شمار  (۵) ارائه شده است .

در صورتی که بخواهیم مباحث معماری را از بعد اصول حاکم بر آن ها و نوع ارتباط آنها با یکدیگر مورد بحث قرار دهیم ،  سه حوزه کلی حکمت نظری ( گزاره های هستی شناسانه )،  حکمت عملی (گزاره های سبک شناسانه ) و ویژگی های آثار معماری (ارزیابی آثار) را می توان تفکیک نموده و در (نمودارهای شماره ۶)  ارائه نمود.

ادامه مطلب
بدون نظر

بررسی تطبیقی مکاتب  از بعد شناخت شناسی انسان تا زیبایی شناسی

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 2 هفته پیش ارسال شده

گزاره های نظری نهایتاً معیارهای حسن شناسی و زیبایی شناسی را تبیین می نمایند و گزاره های عملی در نهایت فلسفه هنر و هنرمندی را بیان می نمایند و ویژگی های آثار معماری و ارزیابی آنها،  رابطه آثار معماری را با مخاطبین و بهره برداران مورد توجّه قرار می دهد.

اصول و روابط گزاره های نظری،  عملی و آثار معماری

اصول و روابط گزاره های نظری،  مبتنی بر معرفت شناسی اسلامی و کلام الهی معصومین (س)،  گزاره های حقیقی ،  کلی ،  فهمی ،  قطعی و غیر وابسته به انسان و مجموع شرایط زمانی و مکانی بوده و گزاره های عملی ، گزاره هایی ذووجهین و برزخی هستند،  یعنی از بعد مرجع و در ذهن معمار،  نظیر گزاره های نظری بوده و به محض  مشخص شدن مخاطبین و نوع عملکرد بنا و سایر شرایط زمانی و مکانی ،  گزاره هایی اعتباری،  نسبی و وابسته به اراده و اجتهاد معمار و مجموع شرایط زمانی و مکانی می شوند،  موضوعات سه گانه فوق و اصول آنها که رابطه ای عّلت و معلولی و طولی دارند،  در (نمودار شماره ٧ ) ارائه شده است .

اولین نکته در مباحث علوم انسانی و فرایند طرّاحی معماری،  نقد و ارزیابی مکاتب فکری از بعد هستی شناسی ،  انسان شناسی و حاصل زیبایی شناسی آن مکاتب است از آنجا که بعد از قرون وسطی در اروپا و در رویکرد فیلسوفان شاخص آن نظیر دکارت و کانت ،  مباحث فلسفی از شناخت شناسی انسان و ابزار و شیوه های معرفت شناسی آغاز می شود،  ما برای تحقق یک بررسی تطبیقی و از آنجا که در فرهنگ اسلامی ،  کسی که خود را شناخت خدای خود را هم خواهد شناخت ٢ از همین زاویه مکاتب را از شکاکان و نسبی گرایان تا دیدگاه اسلامی که مدعای «تبیین کننده همه پدیدارها»٣ است مورد مواجهه و ارزیابی قرار می دهیم .۴ (نمودار شماره ٨)

ادامه مطلب
بدون نظر

پرورش ارکان مدنیت و اخلاق شهروندی

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 2 هفته پیش ارسال شده

پرورش باید آرام آرام ، به تدریج و در بسترزندگی صورت پذیرد.

تبیین هستی چه از نقطه نظر علمی و چه از منظر فلسفی ، نشان می دهد که ناموس الهی آفرینش ، نظام مند بودن هستی است . به فرموده امام علی (ع ) ” القدرنظام التوحید “، سامان گیری و سازمان پذیری دستگاه توحیدی ، مشروط به نظام سیستم هاست ، یعنی تقدیر مقدمه توحید است . به بیان امام علی (ع ) a تذل الامور للمقادیر، حتی یکون الحتف فی التدبیر؛ دنیا، پدیده و رویدادهای آن ، رام نظام تقدیرند، به گونه ای که تدبیر نامبتنی بر تقدیر، نافرجام و بی سرانجام و بیهوده و غیرکارآمد است .

پرورش ارکان مدنیت و اخلاق شهروندی

به حکم اینکه “مدنیت ” ویژگی ساختاری انسان است ، ولاد و وداد (دوستی و همبستگی ) نیز اموری فطری اند و ریشه در اندام روانی انسان دارند و البته آنچه فطرت (ولاد و وداد) را فعلیت داده و فعال می کند، ایمان است . درست است که احساس انسان دوستی و انسان گرایی به عنوان یک استعداد دربنی آدم نهان و نهفته است ، اما آنچه این استعداد را فعلیت داده و روح و احدی را درآن دمیده و من ها را ما می کند، همان ایمان است [۲۰]. امام علی (ع ) خطاب به مردم عصرخود می گوید:

هشدارتان بادا که شما رشته پیروی خدا را گسستید و در الهی پیرامون خود را وسیله بدویت شکستید… بدانید که شما از مدنیت به بدویت رجعت نموده و رشته همبستگی را گسسته و ازحق و خلق واگراییده و پراکنده گشته اید.. .

ادامه مطلب
بدون نظر

آشنایی با چند اصول تربیتی از دیدگاه امام علی (ع)

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 2 هفته پیش ارسال شده

تربیت اخلاقی

یادآوری مرگ و قیامت ، ازجمله روشهایی است که مربی می تواند با به کارگیری آن ، نقش مهمی را در پرورش اخلاقی متربی ایفا نماید؛ انسان گاه چنان به دنیا و مظاهر آن دل می بندد و لذت های دنیوی چنان او را مسرورمی نماید که لباس غفلت بر تن می کند، در چنین وضعیتی ، او نیازمند عامل نیرومندی است که زنگ خطر را برایش بنوازد، زنگارهای رذایل اخلاقی را ازقلبش بزداید و او را به کسب فضایل و انجام رفتارهای اخلاقی ترغیب نماید. مهم ترین روش عام تربیت اخلاقی در سیره وکلام امام علی (ع ) یادآوری مرگ و جهان پس از آن است [۱۷].

اهمیت تربیت اخلاق

از دیدگاه حضرت علی (ع ) فرزندان انسان تربیت پذیرند و اگر پدر ومادر از شیوه ها واصول تربیتی آگاه باشند، از این ویژگی و تربیت پذیر بودن انسان به خوبی بهره می برند و فرزندان خویش را در رسیدن به بالاترین درجه های علمی و معنوی یاری می رسانند. آن حضرت بر اساس اصل aتربیت پذیر بودن انسان ́، یکی از حقوق فرزندان بر پدر را، تربیت شایسته فرزند می داند و می فرماید: aحق الولد ان یحسن اسمه و یحسن ادبه ویعلمه القرآن ؛ حق فرزند بر پدرش این است که نام نیکو برای او برگزیند و به خوبی ادب و تربیتش کند و به وی قرآن بیاموزد́ [۵].

غفلت زدایی

حضرت علی (ع ) می فرمایند: “ای  غفلت زدگانی که خدا از شما غافل نیست . ای کسانی که فرمان خدا را ترک گفته اید و حال آنکه شما را بازخواست خواهد کرد، چیست که می بینمتان که از خدای می رمید و به دیگری جز او می گرایید. چونان چارپایانی هستید که چوپانشان به چراگاهی بیماری خیز و آبشخوری دردانگیز رها کرده است . یا همانند آن گوسفندی هستید که فربه اش  می سازند تا کارد بر گلویش مالند و نداند که با او چه می کنند. اگر با او نیکی کنند پندارد که همواره روزگارش چنین است و کار او سیر شدن است و بس [۱۸].

ادامه مطلب
بدون نظر

وضعیت سـاختاری برگهـای خـزه بـر جذب آب باران

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 2 هفته پیش ارسال شده

نتایج

شکل ۱ نتیجه حاصل از مقایسه ویژگی مورد مطالعه را در دو خاک دارای خزه گلسنگ (crust) و بدون خزه –گلسنگ (No-crust) نشان میدهد. همچنانکه ملاحطه میشود بین دو گروه خاک در سطح یک درصد تفاوت معنی دار است. منظور از ۶۴ درصد برای خاک خزه – گلسنگ دار و ۵۳ درصد برای خاک بدون خزه وگلسنگ این است که چنانچه در این روش هر ۵ پارامتر مربوط به نفوذپذیری خاک بالاترین سطح امتیاز را کسب مینمودند نفوذپذیری خاک ۱۰۰ درصد و در نتیجه رواناب صفر میشد ولی به دلیل عدم کسب امتیازات کامل،اعداد ۶۴ و ۵۳ درصد حاصل شده است.

بحث و نتیجه گیری

نتایج بهدست آمده بیانگر شدت و مقدار بیشتر نفوذپذیری خاک و کاهش رواناب در قسـمتهای دارای پوسـتههـای بیولوژیک است. این امر بیانگر تاثیر مثبت حضور گونههای خزه – گلسـنگ بـر خصوصـیات هیـدرولوژیک خـاک منطقه میباشد. خزه ها و گلسنگ ها همانند مالچ زنده( ۱۱) ۱ عمل نموده، با جـذب آب و حفـظ رطوبـت شـرایط مناسبی را از نظر رطوبتی در سطوح فوقانی خاک فراهم می نمایند. وضعیت سـاختاری برگهـای خـزه بـر ویژگـی جذب آب باران موثر است. بسیاری از خزهها دارای رایزین۲ و برگهای کشیده۳ هستند کـه از قـدرت بـالایی بـرای جذب قطرات باران و در نتیجه کاهش سرعت آنها در هنگام برخورد به زمین برخوردارند، این امـر ضـمن افـزایش هدایت آب به داخل خاک، سبب حفاظت خاک در برابر ضربات قطرات باران نیـز مـیشـود. تحقیقـات نشـان داده است که گلسنگهایی چون Collema ، Peltula و Heppia تا ۱۳ برابر وزن خود و برخـی دیگـر تـا ۳ برابـروزن خود (۲) قادر به جذب آب هستند. وست اظهار میدارد که گلسنگهایی که به صورت اسفنجی بوده و آب را در خود ذخیره میکنند، قادر به نگهداری آن برای مدت طولانی هستند .(۱۴)

ادامه مطلب
بدون نظر

فاکتورهای ارزیابی وضعیت خاک

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 2 هفته پیش ارسال شده

با توجه به اهمیت آب در مناطق خشک و نیمه خشک برای بقای پوشش گیاهی، همچنین وجود گزارش های متناقض در زمینه تاثیر خزهها و گلسنگ ها بر نفوذپذیری خاک و ایجاد رواناب تحقیق حاضر انجام شده است تا عملکرد این دسته ازگیاهان پست را در ارتباط با تاثیر آنها بر نفوذپذیری خاک با استفاده از روشLFA در مراتع قره قیر واقع در ترکمن صحرا مطالعه نماید.

مواد و روش ها

منطقه مورد مطالعه

منطقه مورد مطالعه (مراتع قرهقیر) به مساحت ۸۵۶۰ هکتار در نزدیکی آق قلا در استان گلستان واقع شده است.

وجه تمایز این مراتع از مراتع اطراف منطقه مورد مطالعه وجود گونههای مختلفی از خزه و گلسنگ همراه با گیاهان آوندی در این قسمت میباشد که سیمای خاصی را به وجود آورده است. بر اساس تقسیمبندی اقلیمی آمبرژه، منطقه دارای اقلیم خشک سرد است. بر اساس آمار ۲۶ ساله (۱۳۵۳-۱۳۷۹)، متوسط بارندگی سالیانه منطقه ۲۵۰میلی متر در سال برآورد میگردد. بیشترین مقدار بارندگی در دی – بهمن و کمترین آن در تیر – مرداد میباشد.

میانگین روزانه دمای منطقه ۱۷/۴ درجه سانتیگراد و مقادیر مطلق حداکثر و حداقل آن به ترتیب ۴۲/۸ و – ۵/۳۶ درجه سانتیگراد است.

دامنه ارتفاعی منطقه بین ۱۵ – ۴۷ متر بالاتر از سطح دریا میباشد. از نظر ژئومرفولوژی، منطقه شامل تیپ تپه ماهورهای لسی است. لسهای منطقه از رسوبات بادی دوران چهارم زمین شناسی (کواترنر) و آخرین پسروی یخچالی میباشد که بر اثر طوفانهای شدید دورههای گرم و خشک بین یخچالی از سمت بیابان قرهقوم ترکمنستان به طرف ارتفاعات البرز کپه داغ حمل و به صورت صفحاتی ترسیب شدهاند .(۱)

روش تحقیق

به منظور بررسی نفوذپذیری در خاک دارای خزه – گلسنگ و بدون آن از روش ارزیابی عملکرد اکوسیستم که بر اساس دستورالعمل تانگوی (۱۹۹۴) برای ارزیابی وضعیت خاک مرتع میباشد (۱۳) استفاده شد. در این روش، کهعموما در مرتع برای ارزیابی استحکام۱، نفوذپذیری- رواناب۲ و چرخه مواد۳ خاک مورد استفاده قرار میگیرد، ترانسکتهایی با طول معین (بسته به چگونگی تغییرات عوامل محیطی و پوشش گیاهی) مستقر شده و در طول آنها پلاتهایی قرار داده شد. سطح، تعداد و فاصله پلاتها از یکدیگر نیز تابع چگونگی پراکنش و تغییرات پوشش گیاهیاست. در داخل هر یک از پلاتها و بر اساس دستورالعمل، به هر یک از فاکتورهایی که نشان دهنده استحکام،

نفوذپذیری – رواناب و چرخه مواد خاک هستند امتیازاتی داده شد. ارزیابی وضعیت خاک از نظر عوامل مذکور بر مبنای امتیازات به دست آمده است. برای ارزیابی فوذپذیری- رواناب در این روش، از ۵ پارامتر استفاده میشودکه عبارتند از: میکروتوپوگرافی، بافت خاک، طبیعت سطح خاک۴، مقدار خار و خاشاک۵ و پوشش سطح خاک۶ منظورپوششی است که بر مسیر جریان آب در سطح خاک تاثیر گذاشته و آن را عوض می کند). هر یک از این فاکتورهاخود دارای کلاسهایی بوده و بر اساس قرار گرفتن در هر کلاس امتیازی به آنها داده میشود. با استفاده از این روش، امتیازات با توجه به حداقل و حداکثر امتیاز (۵-۲۶) در نهایت به درصد تبدیل شده و نفوذپذیری – رواناب خاک دارای پوسته بیولوژیک و بدون آن با هم مقایسه می شوند. در این مطالعه مجموعا ۷۲ پلات ( ۳۶ پلات ۱ متر مربعی با فاصله ۱۰ متر از هم بر روی ۶ ترانسکت در خاک دارای خزه – گلسنگ و ۳۶ پلات به همان شکل در خاک بدون خزه – گلسنگ) برای ارزیابی نفوذپذیری خاک مورد استفاده قرار گرفت. از آنجایی که مطالعه در یک

منطقه با اقلیم، توپوگرافی و خاک مشابه انجام شد، بنابراین تفاوت نقاط مورد مقایسه در حضور و عدم حضور خزه – گلسنگ بود. با استفاده از آزمون t میانگین دادههای به دست آمده از خصوصیات مورد مطالعه در خاک قسمت های دارای خزه – گلسنگ و بدون خزه – گلسنگ مورد مقایسه قرار گرفتند.

ادامه مطلب
بدون نظر

پارامترهای خاک و شمع و المانهای حدواسط

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 3 هفته پیش ارسال شده

مشخصات هندسه مدل، شمع، پارامترهای خاک و شمع و المانهای حدواسط

برای مدل کردن مسئله، از پنج نوع خاک با پارامترهای مقاومتی مانند جدول ۱ استفاده شده است. خاک مدل اول از نوع رسی و خاک مدل دوم از نوع ماسهای بوده و رفتار هر دو نوع خاک با مدل رفتاری موهر- کولمب مدل شده است. خاک نوع سوم تاثیری در رفتار شمع نداشته و فقط برای مدل کردن المان شمع در بیرون از محدوده خاک مورد استفاده قرار گرفته است و پارامترهای مقاومتی آن بسیار پایین بوده و رفتار آن نیز الاستیک میباشد.

برای مدل کردن اثرات دستخوردگی خاک اطراف شمع در حین اجرای شمع و کوبش آن که بصورت لغزش و جداشدگی خاک از سازه اتفاق میافتد، از المانهای حدواسط (Interface Element) بین المان شمع و المانهای خاک استفاده گردیده است. مدل رفتاری این المانها همان مدل موهر-

کولمب میباشد. به این ترتیب که پارامترهای مقاومتی آن، مقادیر کاهش یافته پارامترهای مقاومتی خاک مجاور با استفاده از یک ضریب کاهش می باشد. در این مطالعه، مقدار ضریب کاهش مقاومت برابر با ۰/۷ در نظر گرفته شده است. به منظور تکمیل مدل سازی اندرکنش شمع-خاک، هرجا که شمع در مجاورت خاک قرار داشته از المانهای حدواسط با پارامترهای مقاومتی ارائه شده در جدول ۱ استفاده شده است.

برای مدل کردن شمع از المانهای تیری (Beam Element) استفاده شده و رفتار آن بصورت الاستیک کامل فرض شده است. برای تعریف المان تیر در این برنامه و برای محاسبه مقادیر صلبیت خمشی EI، صلبیت محوری EA می بایست مقادیر مدول الاستیسیته E، ممان اینرسی I و مساحت سطح مقطع معلوم باشد. در این تحقیق از یک شمع فولادی مربعی به طول ۲۰/۳۶ متر که ۱/۵ متر آن بالای سطح زمین قرار گرفته و ۱۸/۸۶ متر آن در داخل خاک مدفون می باشد و ابعاد و مشخصات آن طبق جدول شماره ۲ است، استفاده شده است(مرجع .([۶]

در خاکهای لایهای، عمق لایهها به تدریج از سطح زمین به سمت پایین افزایش مییابد. در هر مرحله، افزایش عمق لایهها ۲ متر در نظر گرفته شده است.

ادامه مطلب
بدون نظر

مدلسازی شمع با استفاده از برنامه Geo-Slope/Sigma-w

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 3 هفته پیش ارسال شده

مدلسازی شمع با استفاده از برنامه Geo-Slope/Sigma-w

نرم افزار Geo-Slope/Sigma-w یک نرم افزار ژئوتکنیکی میباشد که میتواند انواع المانهای سازهای و رفتارهای مختلف خاک را مدل کند. در این برنامه، المان سازهای فقط در تحلیل های دو بعدی تنش–کرنش((Plain Strain میتواند مورد استفاده قرار گیرد. جهت مدل کردن شمع در این برنامه از المان های تیری (Beam Element) استفاده می شود. این المان برای مدل کردن سازه هایی که دارای مقاومت محوری و مقاومت خمشی میباشند مورد استفاده قرار میگیرند. بنابراین در تعریف این المانها میبایست مقادیر مدول الاستیسیته، ممان اینرسی و سطح مقطع المان شمع معلوم باشد.

هر گره در المان تیری دارای دو درجه آزادی انتقالی در جهت های x و y و یک درجه آزادی دورانی حول محور z میباشد. یکی از معایب این نرم افزار ناتوانی آن در مدل کردن المانهای سازهای در بیرون از محدوده خاکی میباشد به عبارتی دیگر، المان سازهای درSigma-wحتماً می بایست در مجاورت المانهای خاکی قرار گیرد و به تنهایی و بدون اتصال به المان خاکی، قابل مدل کردن نیست. در این تحقیق برای رفع این مشکل، یک لایه نازک خاک با سختی بسیار پایین بطوریکه تاثیری در رفتار شمع نداشته باشد، در بالای سطح زمین و در امتداد شمع در نظر گرفته شد و المان شمع در بیرون از محدوده خاکی، در امتداد این لایه نازک مدل گردید.

در این مقاله، با فرض تحلیل دو بعدی تنش-کرنش در حالت کرنش مسطحه (Plain Strain) و با دقت قابل قبولی مدلهای مختلف شمع تحت اثر نیروهای افقی در داخل چهار نوع خاک، دو نوع خاک یکنواخت و دو نوع خاک لایه ای در نظر گرفته شده است. مدل اول در ارتباط با خاک رسی یکنواخت در تمام مقطع و مدل دوم در ارتباط با خاک ماسهای یکنواخت در تمام مقطع میباشد. مدل سوم مربوط به خاک رس دارای لایه ماسهای است که عمق لایه ماسهای به تدریج از بالا به سمت پایین افزایش مییابد و مدل چهارم، خاک ماسهای دارای لایه رسی است و عمق این لایه نیز به تدریج از بالا به سمت پایین اضافه میشود. در هر دو مدل لایهای، لایهها با ضخامت ۲، ۴، ۶، ۸، …، ۲۸ متر در نظر گرفته شدهاند .

با استفاده از نرم افزار Sigma-w، مقادیر لنگر خمشی، میزان جابجایی در طول شمع، میزان جابجایی نوک انتهایی شمع و همچنین تاثیر لایهها بر این مقادیر، تحت نیروهای استاتیکی ۵۰ تا ۵۰۰ کیلونیوتن که بصورت افقی به نوک انتهایی شمع وارد می شود محاسبه شدهاند(مرجع .([۶]

ادامه مطلب
بدون نظر

ساختار دودکش های خورشیدی و استاندارد های آن

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 3 هفته پیش ارسال شده

به انرژی مکانیکی در نظر گرفته شده است . که عبارتند از ١-بازدهی در تبدیل میزان تابش خورشیدی  به  انرژی  گرمایی . ٢- نسبت  قدرت  جریان  هوا به  قدرت حرارتی ٣- بازدهی تبدیل قدرت جریان هوا به قدرت محوری توربین .

در سال ١٩٧۶ مؤسسه بین المللی استاندارد اتمسفر آمریکـا نمـودار تغییـرات فشار و حجم مخصوص بر حسب ارتفاع از سطح دریا را طبق شکل ارائه کرد.

طبق نمودار خط OA  برای جو استاندارد اتمسفر، و خط O’C  بـرای هـوای جو در دمای ۴۵ درجه سلسیوس بیان شده است . طبق نمودار، افزایش دمـای جو باعث ایجاد انرژی قابل دسترس نسبت به شـرایط محـیط مـی شـود. کـه تمامی این انرژی ناشی از عدم تعادل با محیط ، قابلیت تبـدیل بـه سـرعت در دودکش را دارد.

البته از روی نمودار واضح است که این انرژی قابل دسترس با افـزایش ارتفـاع دودکش نیز، زیاد می شود که افزایش ارتفاع با محدودیتهای ساخت و عوامـل دیگری روبرو است .

برای بدست آوردن ماکزیمم کار خروجـی از هـوای گـرم کلکتـور کـه همـان اگزرژی یا رسیدن تا تعادل به محیط میباشد، میتوان از فرمول زیر اسـتفاده کرد.

این مطلب در نمودار h-s مولیر بیان شده است . این نمودار مـیتوانـد فراینـد ترمودینامیکی هوای خروجی از کلکتور تا رسیدن آن بـه شـرایط محـیط کـه همان رسیدن هوا به تعادل مکـانیکی و گرمـایی اسـت تـشریح کنـد. در ایـن نمودار c  حالت هوای خروجی کلکتور بوده و o تعادل گرمایی و مکانیکی هوا با محیط را بیان می کند.

طبق نمودار، نقطه O”’ جایی است که هوای خروجی کلکتور به فشار محیط رسیده و در نتیجه در تعادل مکانیکی با محیط بیرون است ، اما هنوز به تعادل گرمایی نرسیده  است . در  واقع  نقطه O”’ هوای دودکش در  لحظه خروج  را نشان  میدهد. اما  Co”’ ماکزیمم  کار  قابل دسترس یا  اگزرژی است . فرآیند O”’O یک فرآیند فشار محیط ثابت همراه با انتقال حرارت ، و فرآیند O”O یک فرآیند دمای محیط ثابت میباشد. اگر ما فرآیند O”’O” را در یک سیکل در نظر بگیریم فقط از  میتوان کار گرفت که در این صورت کار خروجی برابر ”hc−ho خواهد بود. اما بخاطر نوع فرآیند در بالای دودکش ، که یک فرآیند تخلیه است فقط قسمتی از اگزرژی قابل تبدیل به کار میباشد. چرا که در فرآیند تخلیه هر چند تعادل مکانیکی وجود دارد اما از ناتعادلی گرمایی نیز نمیتوان کار مفید بدست آورد و تمامی این گرما به هدر می رود.

حال با توجه به شکل بالا و طبق قانون اول ترمودینامیک در میدان گرانش برای فرایند آدیاباتیک Co”’ کار مفید خروجی برابر است با:

طبق فرمول (۵) حداکثر انرژی قابل دسترس برابر سـطحی از نمـودار شـکل است که مابین سطح زمین و ارتفاع سر دودکش میباشد. [١٠] برای مثال در کرمان که ارتفاع آن از سطح دریا ١٧٠٠ متر است ، محدوده انتگرال بـالا بایـد از ١٧٠٠ تا ارتفاع سر دودکش محاسبه شود.

ادامه مطلب
بدون نظر

تحلیل و بررسی تئوری اساسی دودکش خورشیدی

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 3 هفته پیش ارسال شده

تئوری اساسی دودکش خورشیدی

یک دودکش خورشیدی  سه  بخش عمده  دارد: ١- کلکتور  خورشیدی  ٢- دودکش  ٣-توربین .

محرک اولیه نیروگاه ، اختلاف دما ( که سبب اختلاف چگالی میشود) میان دمای محیط و دمای داخل دودکش است . دودکش مانند یک موتور گرمایی در نیروگاه دودکش خورشیدی است که جریان گرم تولید شده بوسیلۀ کلکتور را به جریان جابجایی( انرژی جنبشی) و افت فشار توربین ( انرژی پتانسیل ) تبدیل میکند. بدین گونه که اختلاف چگالی هوا که توسط افزایش دما ایجاد می شود به عنوان نیروی راننده عمل می کند.[٣]

نیروی بالابری از  این وضعیت ناشی میشود  که  هوای گرم  سبکتر  از  هوای سرد است . یعنی یک اختلاف فشار کلی میان خروجی کلکتور (پایه دودکش ) و محیط  بیرون بوجود می آید.

کلکتور، چند متر بالای سطح زمین تکیه داده میشود و بوسیلۀ شیشۀ  شفاف پوشیده میشود و کار اصلی آن این است که اشـعه خورشـیدی را بـرای گـرم کردن هوای داخل آن جمع میکند و نیروی شناوری، هوای گرم را بـه داخـل دودکش که در وسط کلکتور  قرار دارد، میراند. توربین نیز در مـسیر جریـان هوا نصب شده که انرژی الکتریکی تولید می کند.[٣]

سقف کلکتور از ماده ای است که اشعه خورشید با طـول مـوج هـایی کوتـاه را عبور میدهد و اشعه گرمایی با طول موج بلند را منعکس میکنـد. یـک مـاده نیمه شفاف شبیه شیشه ، که نسبت به طول موجهای بلند غیر قابل نفوذ باشد.

ادامه مطلب
بدون نظر
صفحه 3 از 31612345...102030...قبلی »