تعریف معیارهای عرض فلاشینگ

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 2 هفته پیش ارسال شده

۱- مقدار جریان برای شستن رسوبات و تعادل آنها کم می باشد. به علت آنکه تخلیه ناقص مخزن نیز میتواند باعث ایجاد تعادل در رسوبات گردد، باید تعریف جدیدی از نسبت تعادل رسوب (SBR) داشته باشیم . این نسبت میتواند به عنوان پارامتری مستقل از تخلیه مخزن عمل کند به شرطی که رقوم خط القعر برابر با رقوم بستر اصلی رودخانه قبل از ساخت مخزن (که شرایط لازم برای تخلیه کامل مخزن است ) باشد. این معیار جدید با SBRd نشان داده می شود.

۲– عرض کانال ایجاد شده در اثر فلاشینگ کم می باشد. کانال ایجاد شده دارای عرض کفی تقریبا برابر با عرض رسوبات فلاشینگ شده محاسبه شده از معادله (۵) میباشد مگر اینکه عرض محاسبه شده بیشتر از عرض مخزن در آن رقوم باشد. بر این اساس معیار نسبت عرض فلاشینگ Flushing With Ratio( FWR) به صورت زیر تعریف می گردد:

اگر این نسبت بسیار کمتر از ١ باشد آنگاه عرض فلاشینگ به عنوان محدودیتی مهم تلقی می گردد. در موارد استثنایی اگر شیب جداره کانال ایجاد شده زیاد بوده و مخزن باریک باشد، محدودیت دیگری به صورت زیر تعریف خواهد شد.

۳- شیب جداره کانال ایجاد شده زیاد است . این محدودیت هنگامی برقرار است که علاوه بر برقرار بون محدودیت ٣، عرض کف مخزن در مقایسه با عرض قسمت بالای آن (که عرض مخزن در رقوم پر شده مخزن است ) کم باشد. این محدودیت توسط معیار

نسبت عرض بالای مخزن Top With Ratio( TWR) به صورت زیر کمی سازی می گردد:

در محاسبه مخرج کسر بالا تخلیه کامل مخزن منظور میگردد و نباید تخلیه ناقص در محاسبه آن در نظر گرفته شود. اگر محدودیت ٣ برقرار باشد، مقدار این پارامتر باید بیشتراز ٢ باشد تا محدودیت ۴ نیز برقرار باشد و اگر محدودیت ٣ برقرار نباشد آنگاه مقادیر TWR نزدیک ١ جهت غالب بودن محدودیت ۴ کافی خواهد بود.

ادامه مطلب
بدون نظر

معیاری جهت ارزیابی فلاشینگ موفق بر مبنای مفهوم ظرفیت پایدار

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 2 هفته پیش ارسال شده

اگر  ١ < SBR  میتوان انتظار داشت که تعادل رسوبات برقرار شده بنابراین فلاشینگ نقشی تعیین کننده در تخلیه رسوبات مخزن خواهد داشت

معیاری جهت ارزیابی فلاشینگ موفق بر مبنای مفهوم ظرفیت پایدار

ظرفیت پایدار مخزن به عنوان حجم ذخیره مخزن که از طریق فلاشینگ در مدت زمان طولانی میتواند ثابت و پایدار نگه داشته  شود  تعریف  می گردد. به  عبارت  دیگر  ظرفیت  پایدار مخزن  بخشی  از ظرفیت  مخزن  است  که  میتوان  با انجام  عملیات فلاشینگ ، رسوبات را از آن تخلیه کرد (یعنی حجم مربوط به کانال فلاشینگ ). مشخصات و فرضیات در نظر گرفته شده برای محاسبه این معیار عبارتند از:

١- رسوبات مسطح و بدون پستی و بلندی در رقوم بهره برداری مخزن قرار دارند.

٢- مقطع کانال ایجاد شده به صورت ذوزنقه ای و رقوم کف آن در حد رقوم بستر اصلی رودخانه است .

٣- عرض کف کانال برابر با عرض تاثیر فلاشینگ در مخزن می باشد.

حجم کلی که میتواند با این فرضیات حاصل گردد به عنوان حجم پایدار مخزن معرفی می گردد. بر این اساس معیار نسبت ظرفیت پایدار مخزن Long Term Capacity Ratio( LTCR) را میتوان به صورت زیر بیان کرد:

هندسه مخزن و کانال ایجاد شده و چگونگی تناسب شکل اصلی با شکل ساده شده آن (١٩٩۵ ,Atkinson)

همانطور که در این شکل دیده میشود ناهمواریهای موجود در هندسه مخزن (در پلان و مقاطع قائم ) حذف شده و مخـزن به صورت یک کانال ذوزنقه ای شکل منشوری که از دلتای مخزن تا محل سد ادامه دارد نشان داده شه است . کانال ایجاد شده نیز به صورت یک ذوزنقه کوچک تر مدل میشود که داخل مخزن قرار گرفته است . فاکتور LCTR به صورت مساحت کانـال رسـوب زدایـی شده تقسیم بر مساحت مقطع عرضی مخزن بیان میشود. برای کارا بودن عملیات فلاشینگ باید مقدار آن بیشتر از ٠.۵ باشد و اگـر نزدیک ١ باشد فلاشینگ کاملا موفقیت آمیز بوده است . این معادل آنست که تنها آن دسته از عملیات که بتوانند حـداقل ۵٠ درصـد از حجم اولیه مخزن را از اشغال شدن توسط رسوبات محافظت کنند، کارا تلقی می گردند.

محدودیت های فلاشینگ

جهت بررسی بیشتر مخازنی که فلاشینگ در آنها ناموفق بوده و فاکتورهایی که از فلاشینگ موفق در آنها جلوگیری می – کند، لازم است معیارهای بیشتر و جدیدی معرفی گردند. در این راستا ۴ محدودیت جداگانه جهت فلاشینگ موثر باید در نظرگرفته شود و برای هر کدام معیاری معرفی گردد:

١- تخلیه  ناقص  مخزن . جهت  دانستن  این  نکته  که  آیا تخلیه  مخزن  کامل  بوده  یا ناقص ، معیار  نسبت  تخلیه  مخزن  DDR (Drawdown Ratio) به صورت زیر تعریف و مورد استفاده قرار می گیرد:

اگر این مقدار کمتر از ٠.٧ باشد تخلیه مخزن ناقص بوده و فلاشینگ در تخلیه رسوبات موثر نیست .

ادامه مطلب
بدون نظر

بررسی تحقیقات برای شـناخت هیـدرولیک جریـان هنگـام اجرای عملیات فلاشینگ

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 2 هفته پیش ارسال شده

این عمل به دو صورت تحت فشار و رودخانه ای میتواند انجام پذیرد. در فلاشینگ تحت فـشار سـطح آب مخـزن بـه مقـدار کمی پایین آورده میشود. بنابراین تاثیر عمل آبشویی محدود به اطـراف دریچـه هـای تحتـانی خواهـد بـود و در ایـن حالـت عمـل فلاشینگ راندمان پایینی خواهد داشت و از آن تنها در مخازنی که نسبت حجـم مخـزن بـه جریـان ورودی کوچـک اسـت و دارای دریچه های تخلیه رسوب با ظرفیت بالا هستند استفاده میگردد (٢٠٠٣ ,and Spry ١٩٨٢ ,Qian).

در فلاشینگ رودخانه ای سطح آب مخزن به پایین ترین مقدار خود خواهد رسید و عملا مخزن تخلیه میگردد بطوریکه جریان رودخانـه ای (Riverine) در کـف مخـزن ایجـاد گـردد. در ایـن حالـت فراینـد حـذف رسـوبات بـه دو بخـش فرسـایش پـسرونده (Retrogressive) و فرسـایش پیـشرونده (Progressive) تقسیم میگردد که این دو حالت از فرسایش در دوجهت مخالف با ایجاد یک کانال در کف مخزن باعـث بـالا رفـتن راندمان عملیات فلاشینگ گردیده و حجم زیادی از رسوبات مخزن به پایین دست منتقـل مـیگـردد (١٩٩۶ ,Lai and Shen). .

ایـن عملیات تقریبا روی ۵٠ سد در سطح دنیا صورت گرفته کـه در بعـضی مـوارد ماننـد مخـازن Baira در هنـد، Gmund در اسـترالیا، Hengshna در چین و Gibidem در سوئیس موفقیت آمیز و در بعضی موارد دیگر چون Guersney در آمریکا، Rud – Sfid در ایـران و Sanmenxia در چین ناموفق بوده اسـت  (١٩٩٩ ,and White ١٩٩۶ ,Atkinson).

در زمینـه شـناخت هیـدرولیک جریـان هنگـام اجرای عملیات فلاشینگ نیز تحقیقات متعددی توسط مدل های هیدرولیکی و ریاضی انجام گرفته اسـت . بـا اسـتفاده از محاسـبات پروفیل سطح آب برگشتی برای جریان ، مدل های عددی رسوبگذاری و رسوب زدایی مخازن به ترتیب توسط آقایـان White در سـال ١٩٩٠ و Bettes در سال ١٩٨۴ توسعه داده شد. مرکز آموزش و تحقیقات بین المللی فرسایش و رسوب (١٩٨۵ ,IRTCES) تحقیقات جامع و وسیعی در زمینه شبیه سازی و بررسی خصوصیات جریان هنگام عمل فلاشینگ انجام داده است .

ادامه مطلب
بدون نظر

بررسی روشهای موثر در حذف رسوبات

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 2 هفته پیش ارسال شده

استان گیلان در زمره رسوب خیزترین مناطق در دنیا به شمار میرود. به گونه ای که دبی ویژه رسوب برای حوزه آبریز پلرودبراورد شده است . سد مخزنی پلرود از نوع خاکی بوده و برروی رودخانه پلرود در استان گیلان احداث …. این سد در منتهی الیه جنوب شرقی استان گیلان و در فاصله ٢۵ کیلومتری شهرستان رودسر و ١٨ کیلومتری شهر کلاچای میباشد.

رسـوبات ورودی به مخزن عمدتا ریز دانه بوده که بیشتر شامل سیلت و رس میباشند. میزان رسوب ورودی به مخزن طی عمـر مفیـد آن ۶٧ میلیون متر مکعب براورد میگردد. ظرفیت ذخیره اولیه مخزن ۶۵ میلیون متر مکعب و حجم مفید ثابت مخزن با توجه به نیازهـای موجود ٣٠ میلیون متر مکعب براورد گردیده است که به طور متوسط ۵ ماه در سال از آن استفاده میشود و در ٧ ماه باقیمانده نیاز به آبگیری مخزن نخواهد بود. بدین ترتیب در این ٧ ماه با تخلیه مخزن و انجام عملیات فلاشینگ در مخزن ، حجم قابـل تـوجهی از رسوبات را می توان تخلیه نمود. و حجم مفید مخزن را برای مدت زمانی به مراتب بیشتر از عمـر مفیـد اسـمی مخـزن ( ۵٠ سـال ) حفظ کرد.

از دیگر عواملی که باعث انتخاب عمل فلاشینگ به عنوان روشی موثر در حذف رسوبات میگردد، کم بودن نسبت حجـم مفید مخزن به حجم رسوبات ورودی به آن خواهد بود. چنانکه پیش از این ذکر شد، حجم مفید مخزن در انتهای عمر مفید اسـمی آن حدود ٣٠ میلیون متر مکعب است که تنها ٢۴ درصد ازحجم کل مخزن پلرود را تشکیل می دهد. بـا ایـن حـال چنانچـه مطـابق روش پیشنهادی در این گزارش از عملیات فلاشینگ جهت تخلیه رسوبات استفاده گردد، حجم مورد نیاز بـرای مخـزن ۶۵ میلیـون متر مکعب خواهد بود که پس از رسوب گذاری قریب به ۴۶ درصد از حجم آن به صورت حجم مفید احیا می گردد. به عبـارت دیگـر با طراحی سد بر اساس عملیات فلاشینگ میتوان حجم مخزن را حدودا به نصف حجم مخزن در حالت بدون فلاشینگ تقلیـل داد.

افراد مختلفی جهت تعیین اینکه آیا عملیات فلاشینگ در یک مخزن امکان پذیر بوده یا نه معیارهای مختلفی ارائه کرده اند. هر کدام از این معیارها مزایا و معایب مربوط به خود را داشته و استفاده از آنها منوط به برقراری شرایطی خـاص و ویـژه در اجـرای عملیـات فلاشینگ میباشد. در سال ١٩٩۶، Atkinson به همراه موسسه Wallingfod جهت کمـی سـازی عملیـات فلاشـینگ در مخـازن ۶ معیار معرفی کرد که با استفاده از آنها میتوان امکان پذیری این عملیات را در مخزنی خاص تعیین نمود. هدف از این تحقیق بـراورد معیارهای مذکور در فلاشینگ مخزن سد پلرود و کاربرد آنها جهت بررسی امکان پذیری این عملیـات در ایـن مخـزن مـیباشـد. بـه عبارت دیگر با استفاده از این معیارها میتوانیم تعیین نماییم کـه اجـرای عملیـات فلاشـینگ از نظـر هیـدرولیکی در یـک مخـزن بخصوص میتواند در احیای حجم از دست رفته مخزن موثر باشد یا نه .

ادامه مطلب
بدون نظر

ارائـه راهـکارهای زیبا سازی و ساماندهی فضاهای شهری بر مبنای هویت و تاریخ شهر

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 2 هفته پیش ارسال شده

نتیجـه گیـری

با توجه به مباحث بیان شده در حوزه ساماندهی و زیبا سازی فضاهای عمومی و تاثیر آن بر توسعه گردشگری شهری، باید بیان کرد صنعت گردشگری در حوزه شهری یک صنعت نوپا می باشد در حوزه مدیریت اجرایی شهرها باید تأکید بر برنامه ریزی های کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت در حوزه های زیباسازی فضاهای شهری، باززنده سازی و هویت بخشی به فضاهای گردشگری شهری استفاده از تجهیزات مدرن و به روز در توسعه ساختار فضاهای شهری توجه به زیباسازی فرهنگی در شهر سرلوحه ی فعالیت های عمده دستگاهای متولی گردشگری شهری در هرزمان و هر دولتی باشد.

احداث و بازسازی و زیبا سازی فضاهای تفریحی در حوزه گردشگری شهری داخل و خارج شهر ( حومه) همراه با ارائه تسهیلات مناسب به بخش خصوصی و دولتی در رشد این صنعت شهری کمک شایانی به توسعه پایدار شهری و محلی و منطقه ای می کند. احداث، زیباسازی و تجهیز فضاهای نمایشگاهی جهت برگزاری جشنواره های مربوط در حوزه گردشگری شهری جهت تشویق شهروندان و گردشگران برای استفاده از فضاها و ظرفیت های موجود در حوزه گردشگری شهری تاثیر بسزایی در شناساندن امکانات وظرفیت های موجود شهر به گردشگران دارد.

ارائـه راهـکارها

-۱ زیبا سازی و ساماندهی فضاهای شهری بر مبنای هویت و تاریخ شهر

– ۲ تأکید بر توسعه ، ساماندهی و عمران شهری در راستای توسعه گردشگری شهر همراه با مشارکت بخش خصوصی، دولتی، حکومتی، و ارائه تسهیلات بسیار مناسب به افراد مشارکت کننده درتوسعه حوزه گردشگری شهری

-۳ ارائه نیازمندی های متنوع اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، خدماتی به گردشگران در قالب شیوه های متنوع اطلاع رسانی

-۴ تقویت مشارکت بخش خصوصی و شهروندان در جهت رشد بخش های مختلف گردشگری شهری و جلوگیری از عدم انحصاری بودن این بخش ها در دست نهادهای حکومتی

-۵ ایجاد بسترها و زیرساخت های مورد نیاز فضای شهری مبتنی بر زیبا سازی فرهنگی جهت تامین امکانات فراکز گردشگری و رفع نیاز های گردشگران اعم از فضاهای سبز- بوستان ها- شهربازی های سنتی و مدرن-مراکز خرید مجهز و مدرن در نقاط مختلف شهر

-۶ احیا و بازسازی ، ساماندهی و زیباسازی جاذبه های تاریخی، فرهنگی شهر و توسعه همه جانبه میراث شهری.

-۷ توسعه و گسترش فضاهای مدرن همچون مراکز فرهنگی، تئاتر- سینماها، سالن های کنسرت ، میادین نمادین شده شهر، تلفیق و ترکیب سنت و مدرنیته در حوزه زیباسازی فضاهای گردشگری شهری.

ادامه مطلب
بدون نظر

المان ها و مبلمان های موجود در فضای شهری پوتراجایا

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 2 هفته پیش ارسال شده

المان ها و مبلمان های موجود در فضای شهری پوتراجایا

-۱ نشانه ۷۸ متری میدان مرکزی مرکو تاندا یادآور تولد شهر پوتراجایا است. سه ضلع حجم مخروطی مرکز یادآور سه اصل طراحی شهر، خدا، انسان و طبیعت است. تکنولوژی بالا و پایبندی به الگوهای سنتی در ساخت این یادمان نشان طراحی کل شهر پوتراجایا است. ماه و ستاره چهارده پرموجود بر پرچم ملی مالزی نیز برروی بدنه مخروطی شکل آن نقش بسته است (www.ahoopa.blogfa.com

 

-۲ دایرههای به قطر ۳۰۰ متر با آبنماهای متعدد میدان پوترا را میسازد. ستاره بزرگ یازده پر به نشانه یازده ایالت کشور در سال ۱۹۵۷ در درون این دایره بزرگ محاط شده است. در سال ۱۹۶۳ پس از اضافه شدن دو ایالت دیگر ستاره سیزده پر و سپس چهارده پر در قسمت مرکزی میدان ساخته شد.

-۳ پل ۴۳۵ متری پوتراجایا بزرگترین پل شهر به شمارمی رود این پل سه ردیفه از معماری اسلامی پل خواجوی اصفهان الهام گرفته شده است این پل منحصر به فرد به پیادروها، وسایل نقلیه ویک مونوریل دسترسی دارد .(www.tourism.gov.my)

-۴ مسجد پوتراجایا با گنبدی صورتی از گرانیت های قرمز رنگ ساخته شده است و می تواند ۱۵۰۰۰ نمازگزار را به طور یکجا در خود جای دهد. دیوار زیرزمین این مسجد به دیوار مسجد حسن شاه در کازابلانکا، مراکش، شباهت دارد این مسجد از سه محوطه اصلی تشکیل شده است – سالن نماز، صحن، و مراکز و اتاق های آموزشی. سالن نماز ساده و با شکوه است و ۱۲ ستون آن را نگه داشته اند .

بالاترین نقطه در پایین گنبد ۲۵۰ متر بالای سطح زمین است . صحن با چندین آب نما تزئین و با ستون هایی حاشیه گذاری شده است؛ در نتیجه فضای بزرگ اما صمیمی و زیبایی را برای عبادت بوجود آورده است . مناره شگفت آور آن تحت تاثیر طراحی مسجد شیخ عمر در بغداد ساخته شده است. این مناره با ارتفاع ۱۱۶ متر، یکی از بلندترین مناره های این منطقه به شمار می رود که پنج ردیف دارد که نماینده پنج رکن اصلی اسلام هستند (همان منبع).

ادامه مطلب
بدون نظر

مهمترین عوامل روانی و اجتماعی موثر در احساس زیبایی شناختی افراد

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 2 هفته پیش ارسال شده

* بسیاری از بناها و شهر های قدیمی که از نظر فرم ظاهری حداکثر در حد متوسط هستند از نظر تاریخی چندان اهمیتی ندارند به نظر ما زیبا به نظر می رسند پیتر اسمیت این واقعیت راچنین تفسیر می کند انسان که به فانی بودن خویش واقف است در طول زمان همیشه آرامشش را در آثاری هنری جستجو کرده که نمودی از ماندگاری در خود داشته باشد تا بتواند گذر زمان را به عنوان چیزی قابل قبول به او نشان دهد قدمت ساختمان به عنوان نمادی از جاودانگی می تواند در این مورد اثری مثبت در فرایند احساس زیبایی ما داشته باشد .

*بافت شخصیتی انسان می تواند اثری مستقیم بر روی احساس زیبایی شناختی او داشته باشد اچ جی ایزنک با استناد به نظریه یونگ در تأثیر آن چنین می گوید اشخاص درون گرا در مقابل مقدار کمی اطلاعات زود تر عکس العمل نشان می دهند تا افراد برون گرا افراد درون گرا قادر به ادراک سریع ترپیچیدگی هستند و به همین جلب رضایتشان سهل تر است اشخاص درون گرا نوعی از معماری شهری را ترجیح می دهند که در آن نظم و تعادل به نحوی حاکم باشد سیریل برت گذشته از تقسیمات درون گرایی و برون گرایی معتقد به تقسیم بندی شخصیت به پایدار و ناپایدار نیز است کسانی که دارای شخصیت پایدار و درون گرا هستند خواستار نظمی قابل روئیت و تمایلی به حرکت و بیان احساسی ندارند آنها به هر چیزی باحفظ فاصله ای روشنفکرانه روبه رو می شوندافرادی با شخصیت پایدار و برون گرا توجهی به تجرد و سادگی طرح ندارند برای این عده عملکرد مهمترین نقش را ایفا می کند ، گروهی که شخصیت برون گرا و ناپایدار دارند بیشتر خواستار تحرک و جسارت هستند.

* یکی از مهمترین عوامل روانی و اجتماعی است که بر احساس زیبایی شناختی ما اثر می گذارد مدل فرهنگی حاکم است به طور مثال می توان از مد یا سبکی که در این زمان پذیرفته شده است نام برد اغلب برای ما مشکل است که زیبایی هنری را که از محیط های فرهنگی دیگر هستند بپذیریم در واقع سخن در این است که انسان به وسیله حواس پنج گانه اطلاعاتی از محیط دیارفت می کند ( عوامل اجتماعی و روانی مانند شخصیت فردی و تجارب شخصی ) در تجزیه و تحلیل ایفای نقش می نمایند (تقی زاده، .(۵-۴ : ۱۳۸۲

ادامه مطلب
بدون نظر

عوامل مهم در اندازه گیری و احساس زیبایی عماری شهری در دوران معاصر

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 2 هفته پیش ارسال شده

گردشگری شهری یک عامل تغییر دهنده فضا در مکان ها و زمان های شناخته شده برای هر شهر و کلانشهری محسوب می گردد.در واقع توریسم شهری به عنوان استفاده کننده از فضای شهری یا وزن دهی و تمرکز بر بخشی از فضای شهری می تواند به عنوان عامل مهم قابل توجه و بررسی باشد. هر میزان که استفاده گردشگران از این فضا و امکانات، خدمات،تسهیلات و جاذبه های شهری بیشتر باشد، فضا و ساختار فضای شهری به سمت گردشگری بیشتر تمایل دارد. به عبارتی ساختار فضای شهر استوار بر ساختار توریسم شهری است و دیگر بدون شناخت ساختار و فضای شهری نمی توان به اهمیت و نقش گردشگران شهری پرداخت. (هاشمی،(۱۳۸۶

زیباسازی و فضای شهری

معماری و شهر شامل اجزاء و عناصر و فرم و فضایی است که انسان در آنها زیست می کند و تماس مداومی با آنها دارد شهرسازی و شهر تجلی کالبدی آرمان ها و ارزش های فرهنگی و اصول جهان بینی جامعه بوده و از این منظر نیز واجد معانی معنوی است به این ترتیب اظهار نظر در مورد زیبایی و یا عباراتی همچون ارزیابی زیبایی محیط و فضای زندگی منوط به جهان بینی و فرهنگی است که این اظهارنظر و ارزیابی درفضا و قالب آن انجام می شود.

در شناسایی تعریف، اندازه گیری و احساس زیبایی و ارتباط آن با فضا و معماری شهری در دوران معاصر عواملی مد نظر هستند که اعم آنها عبارتند از :

الف: دانستن زمینه تاریخی و عمل وجودی یک ساختمان یا یک محله یا منطقه و یا شهر می تواند بر روی احساس زیبایی در انسان اثر بگذارد که مثلا ساختمان اتولید در پاریس جایی که ناپلئون به خاک سپرده شد و یا تاج محل اثری بیش از زیبایی ظاهرشان بر بیننده می گذارند.

ادامه مطلب
بدون نظر

تحلیل اهداف برنامه ریزان مدیریت کلان شهرهای جامعه

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 3 هفته پیش ارسال شده

بر اساس چنین ویژگی، امروزه گسترش فضاهای باز جمعی و ایجاد مراکز فراغتی و تفریحی مدرن یکی از اهداف مهم برنامه ریزان مدیریت کلانشهرهای جامعه ما می باشد. گسترش این نوع جهانگردی مدرن در سطح توسعه محلی پایدار و در نهایت توسعه ملی علاوه بر تأمین اهداف اقتصادی، زیست محیطی، تعادل بخشی در گذران اوقات فراغت، تأمین سلامت جسمی و روانی که با خود به همراه می آورد، نقش بارزی در جذب توریسم خارجی و داخلی برای یک سیستم مدیریت شهری با برنامه ریزی پیچیده و چند وجهی را به همراه دارد.بر این اساس» گردشگری شهری چون با گذران اوقات فراغت، نیازهای فراغتی در درون شهر و محیط پیرامون شهر به صورت مستمر و پایدار در ارتباط است، این صنعت در شهرها بخش جدایی ناپذیر خدمات شهری چند وجهی مورد نیاز شهروندان دائم و غیر دائم شهری را تشکیل می دهد؛ و بر این اساس این صنعت در حیطه وظیفه برنامه ریزی مدیریت شهری واقع می شود. «. (اکبرزاده ابراهیمی،(۱۳۸۶

به طور کلی محیط های شهری از دو نظر در صنعت گردشگری اهمیت دارند» از یکسو کانون های شهری را به لحاظ تمرکز جمعیت در آن ها و فشارها و خستگی های ناشی از کار و فعالیت به عنوان مبداء مسافرت های گردشگری محسوب می گردند و از سوی دیگر بعضی از شهرها به علت وجود امکان فعالیت های اقتصادی، سیاسی، ارتباطی، فراغتی و جاذبه های تاریخی و گردشگری به عنوان مسافرت های گردشگری برگزیده می شوند.) « دیناری،(۲۲ :۱۳۸۹

نواحی شهری به علت آنکه جاذبهای تاریخی و فرهنگی بسیار دارند غالباً مقاصد گردشگری مهمی محسوب میشوند. شهرها معمولاً جاذبهای متنوع و بزرگی شامل موزه ها، بناهای یادبود، سالنهای تئاتر، استادیومهای ورزشی، پارکها، شهربازی، مراکز خرید، مناطقی با معماری تاریخی ومکانهایی مربوط به حوادث مهم یا افراد مشهور را دارا هستند که خود گردشگران بسیاری را جذب می کند. همراه با توسعه گردشگری در نواحی شهری، برای برآوردن نیازهای گردشگران، خدمات حمایتی بیشتری نظیر رستوران و محل اقامت ساخته می شود، البته بازدید کنندگانی که از خارج شهر می آیند تنها کسانی نیستند که از این امکانات استفاده می کنند وخود مردم شهر هم از زیرساختها بهرهمند می شوند در این ارتباط می توان به شهرهایی همچون پاریس، لندن، نیویورک اشاره کرد که در درون خود جاذبهای بسیاری را جای داده اند.تهران، اصفهان، تبریز، مشهد، شیراز در بین شهرهای ایران دارای امکانات، جاذبها و زیبای های بیشتری می باشند و هر ساله میلیونها مسافر را برای بازدید از دیدنیهای این شهرها به سوی خود می کشاند (شورت،.(۱۱۱ : ۱۳۸۱

ادامه مطلب
بدون نظر

بررسی گردشگری شهری به عنوان پیچیده ترین فعالیت فضایی و مکانی انسان در جامعه شهری

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 3 هفته پیش ارسال شده

 جاذبه های گردشگری

گردشگری شهری

گردشگری شهری، یکی از مهمترین و پیچیده ترین فعالیت های فضایی و مکانی انسان در جامعه شهری است، به نظر صاحبنظران، جهانگردی شهری یک فرصت بزرگ فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی برای کلانشهرها و مادر شهرهای جهانی بوجود می آورد، که این فرصت نقش بسیار موثری در ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان در ابعاد مختلف می تواند ایفاء کند.در واقع این صنعت در جامعه شهری به عنوان فعالیت چهارم زندگی شهرنشینی، بر اساس اختصاص دادن فضاهای خاص برای گذران اوقات فراغت و نیازهای مختلف تفریحی، میراثی، تاریخی و …امروزه نقش بسیار مهمی در ساختارهای فضایی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی به شکل مثبت و منفی از طریق رفت و آمد گردشگران داخلی و خارجی به خود اختصاص داده است.

گردشگری شهری یا تفریح شهری، بخشی از گذران اوقات فراغت شهروندان عصر پسا مدرنتیه است. این نوع صنعت شهری، حد فاصل گذاران اوقات فراغت در خانه و خارج از شهر و آبادی می باشد. گردشگری شهری به آن بخشی از گذران اوقات فراغت گفته می شود، که در محدوده سکونت شهری شهروندان و فضاهای باز درون شهری از جمله پارک ها- شهربازی ها- مراکز خرید- مراکز فرهنگی و تاریخی و … شکل می گیرد. رشد چنین صنعتی در نقاط مختلف جهان از جمله در ایران علی الخصوص در کلانشهرهای بزرگ جامعه ما به صورت روزانه یا هفتگی، که توانسته بخشی از نیازها و فعالیت های فراغتی مستمر شهروندان را ارضاء کند در حال گسترش و تداوم می باشد.

ادامه مطلب
بدون نظر
صفحه 3 از 33012345...102030...قبلی »