روند رشد کشورهای جهان سوم در دهه های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 4 ماه پیش ارسال شده

تا دهه های ۱۹۴۰، ۱۹۵۰، فرم های مردن در کشورهای کمتر توسعه یافته هیچ تأثیر محسوسی نداشت، و اگر هم تأثیر داشت، این فرممعمولاً فاقد روح شاعرانه و عمق معانی شاهکارهای جنبش مدرن بودند. “ویلیام کرستین” در “مدرنیته ، سنت و هویت در جهان رو به توسعه” معتقد است ترویج این نسخه حقیرانه طرای مدرن به چند روش روی داد:

از طریق رشد سریع اقتصادی و نیاز به کاربری های مدرن، از طریق تداوم مستعمره سازی و از طریق شست و شوی مغزی نخبگان پسا استعماری (متولد بومی ولی با تحصیلات خارجی).

کشورهای “پیشرفته”، خود انقلاب صنعتی را ابداع کرده بودند و آن ها بیش از یک قرن زمان در اختیار داشتند تا خود را با تغییرات اجتماعی و فرهنگی پیش بینی ناشدنی که انقلاب به بار آورده بود، وفق دهند.

کشورهای جهان سوم که در دهه های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ به سرعت در حال توسعه بودند (مانند ایران یا نیجریه) در طی تنها یک نسل توانستند خود را در حال گذار از اقتصاد روستایی و کشاورزی به اقتصاد شهری و صنعتی بیابند.

علاوه بر این، ابزارها (از جمله ساختمان ها)یی که با این تغییر سریع به دست آمده بودند، تغییرات وارداتی بودند، تعجبی ندارد که شکلی از دوگانگی فرهنگی نیز می بایست در این میان ظهور می کرد.

اظهاران آن دسته از ناظران غربی “حساس” مبنی بر این که سنت های ملی و روستایی می بایست حفظ گردد یا به عنوان اساس”منطقه گرایی جدید” به کار گرفته شود، مورد بی اعتنایی قرار گرفت، چرا که در این شرایط، زبان های محلی روستایی را می شد به راحتی با عقب ماندگی و استثمار طبقه کارگر روستایی شناسایی کرد.

حمایت از حفظ ساختمان های زیبای مربوط به دوره استثمار قرن نوزدهم (که می توانست همچنین تعدیل های ظریفی را نسبت به سنت ها و شرایط اقلیمی محلی سبب شود) حتی در صورت اجبار هم بسیار دشواربود. به نظر می رسید که طبقه های تازه به دوران رسیده جدید می خواستند خود را زیر بار تاریخ اخیرشان کنار بکشند و نیز می خواستند کمترین چیزی که نصیب شان می شود،

همان “آزادی های” مصرفی غرب باشد. آن ها با شیفتگی به تصاویر پر زرق و برق دارای وجه فن آورانه و بین المللی، که می توانست موقعیت شان را تأیید و تصریح کند، رشد می کردند.

برخی از نمودهای دردناک که در طول قرن نوزدهم در شهرهای غرب ریشه دوانید و معماری مدرنیز تلاش می کرد تا پاسخی برای آن ها بیابد، اکنون در مکان هایی تأثیر می گذاشت که در آن ها مشکل مضاعف شکاف بین الگوهای غربی مناسب و ارزش های بومی وجود داشت. یکی از راه های خروج از این بن بست این بود که سعی شود ترکیب هایی از آن چه بومی است و آن چه وارداتی است، در کنار هم قرار گیرد.

ادامه مطلب
بدون نظر

طبقه بندی رویکردهای منطقه گرایی

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 4 ماه پیش ارسال شده

Oskan از جمله افرادی است که به شکل ویژه ای بر روی مباحث منطقه گرایی پژوهش های گسترده ای انجام داده است.

او معتقد است که اگر مجبور به طبقه بندی رویکردهای منطقه گرایی باشیم (اگر چه به طور حتم، مرزهای جدایی مجزا و قابل تفکیک نیستند)، به دسته بندی های زیر خواهیم رسید:

الف) بومی گرایی

ب) منطقه گرایی Oskan) ، (۱۹۸۷

 منطقه گرایی مدرن (Modern Regionalism)

معماری مدرن در دوران طفولیت خود، به ویژگی منطقه ای توجه زیادی نکرد. نیاز به پایه ریزی اصول عام، جداسازی خاصی را از شرایط جنبی اما لازم به وجود آورد، و در نتیجه ساختمان امری “بین المللی” شد. (شولتز ، (۱۴۷ : ۱۳۸۶

زمانی مدرنیزم به عنوان ابزار دگرگونی اجتماعی به کشور فراخونده می شد (همان گونه که در مورد هنر روی داد.) و زمانی هم مدرنیزم مشخصاً بعضی از لوازم سرمایه گذاری بین المللی مصوب می گردید، که در آن مورد ورود آن اغلب با داد و ستدهای خارجی همراه بود. در حالی که ساختمان های اداری چند طبقه، با تهویه مطبوع و فرودگاه های سرپوشیده پر هزینه می توانستند برای آن ها که مشتاق جلب توجه پایتخت بین المللی بودند نمادهای اعتبار به شمار آیند،

اما نتایجی که به دست می آمدند همواره خام و فاقد حساسیت به سنت ها و ارزش ها و شرایط اقلیمی محلی بودند. حتی اگر معمارانی هم به تعبیر دوباره سنت های ملی گرایش می داشتند، دریافتن سوابق محلی مربوط به چنین کارکردهایی با دشواری مواجه می شدند، آن گونه که به نظر می رسد. درون نگری فرهنگی در فهرست اولویت های مشتری ها عادی قرار نداشت.

ادامه مطلب
بدون نظر

از شهر اسلامی تا شهر پایدار

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 4 ماه پیش ارسال شده

توسعه پایدار در کلیت آن و شهر پایدار و معماری پایدار، موضوعاتی نسبتا جدید و مطرح در سطح جهانی اند و همین اهمیت بین المللی، باعث توجهات داخلی به این مقوله گشته است، غافل از اینکه »شهرهای ما در گذشته بهترین نمونههای پایداری را در خود متجلی ساخته اند. توجه به محدودیتهای اکولوژیکی محل نظیر آب، توسعه متناسب و سازگار با طبیعت، صرفه جویی در منابع، استفاده از مواد و مصالح بومی، ابداع روشهای موثر و مناسب جهت ادامه حیات، نظیر قنات و بادگیر و استفاده هنرمندانهاز آب و گیاه جهت تلطیف هوا و ایجاد مناظر مطبوع، ایجاد باغها و باغچهها در حیاطها، فضاهای عمومی و اطراف شهرها همه نمونههایی از عوامل موثر در این پایداری بودهاند.۳« این رویکرد و توجه به موارد ذکر شده از یک سو به دلیلشرایطاقلیمی، جغرافیایی و مسائل محیطی بوده و از سویی دیگر متأثر از مؤلفههای اجتماعی و فرهنگی است که نقش اسلام و تفکر اسلامی در شکل گیری آن مشهود است.

بهدیگرسخن،مفهوم امروزین پایداری – و به تبع آن شهرسازی پایدار و معماری پایدار – دارای پایههای مستحکمی در اعتقادات مسلمانان و در فرهنگ اسلامی است

  • حداقل بخشی از آن از دیرباز مورد توجه اندیشمندان، فیلسوفان و معماران مسلمان بوده است.

توسعه پایدار، توسعه ای است که »نیازهای کنونی را، بدون آنکه توانایی نسلهای آینده را در دستیابی به نیازهایشان با مشکل مواجه کند، برآورده سازد.۱« اندیشه ی پایداری و طراحی اکولوژیکی بر آن است تا تضمین نماید که تصمیمات و اعمال امروز ما، فرصتهای نسلهای آینده را محدود نمینماید. شهرسازی و معماری پایدار، اصول طراحی آگاهانه ی محیطی را توصیف مینماید. مسائل مطرح در شهرسازی و معماری پایدار عبارتند از: صرفه جویی در مصرف، استفاده از منابع انرژی تجدید پذیر، مصالح بوم آورد، مدیریت مناسب پسماند و بازیافت آن، مدیریت منابع آب، مکان یابی اصولی ساختمانها و پایداری اجتماعی.

ادامه مطلب
بدون نظر

صفات و ویژگیهای شهر اسلامی

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 4 ماه پیش ارسال شده

صفات و ویژگیهای شهر اسلامی

 

اتصاف شهر به صفت اسلامیت، ویژگیها و خصوصیاتی را برای آن پدید میآورد و بدیهی است که این صفات برآمده از متن دین مبین بوده و مشروعیت خویش را از اصول اسلامی اخذ مینماید. اگرچه »ما معمولا فکر نمیکنیم که میان اعتقادات و نظام شهری و شهرسازی و معماری مناسبت و تناسبی وجود داشته باشد، زیرا میبینیم که در هر شهر و هر خانه ای میتوان مسلمان بود و به آئین مسلمانی زندگی کرد

۳« اما »برخلاف آنچه معمولا تصور میشود، نسبت ما با شهر و خانه و عالمی که در آن به سر میبریم نسبت تباین نیست: ما در هر خانه ای نمیتوانیم زندگی کنیم.۴« بر این اساس شهری – و حتی خانه ای – که مسلمانان در آن زندگی میکنند، باید دارای مشخصات و خصوصیات ویژه ای باشد و بر پایه مبانی نظری مستحکمی که تبیین کننده مختصات شهر اسلامی است بنا گردد، در این مسیر منابع و مراجع مورد استناد »تحت سه عنوان اصلی »متون اسلامی«، »تجارب انسانی« و »شرایط محیطی« قابل طبقه بندی میباشند.۵«

اگر شهرسازی را علم و هنر به نظم درآوردن و شکل دادن به محیط زندگی انسان بدانیم، صفات چنین نظمی در تفکر اسلامی عبارتند از: وحدت در کثرت، تعادل، زیبایی، هماهنگی، توازن، اندازه، حد و حریم، نوگرایی و نوجویی، هویت و سلسله مراتب.۱ برپایه این ویژگیها، صفات شهر اسلامی عبارتند از: »شهر اسلامی؛ شهر تجلی توحید، شهر عبودیت و عبادت، شهر تقوی، شهر هدایت، شهر ذکرو تقوی، شهر عدالت، شهر اصلاح، شهر عبرت، شهر امنیت، شهر احسان، شهر میانه.۲«

ادامه مطلب
بدون نظر

عوامل مؤثر در پذیرش GSCM توسط سازمان ها

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 4 ماه پیش ارسال شده

مزایا و متغیر های مؤثر در زنجیره تأمین سبز

اهمیت و مزایای GSCM محدود به کاهش مصرف مواد سمی و خطرناک یا کاهش آلاینده های مضر نمی باشد. اصول GSCM می تواند برای تمام بخش های یک سازمان بکار گرفته شود و اثرات آن می تواند در تمام زمینه های ملموس و ناملموس گسترش یابد(دین محمد ایمانی، افسانه احمدی،.(۲ در زنجیره تأمین سبز بطور کلی تلاش می شود تا در تصمیمات مدیران زنجیره تأمین علاوه بر هزینه های مشهود، هزینه های نامشهودی که در قیمت تمام شده محصولات لحاظ نمی شود و بر محیط زیست تأثیرات منفی و مخرب دارند و بطور غیر مستقیم توسط شرکت پرداخت می شود که در این مقاله تحت عنوان “هزینه های اجتماعی” از آن نام خواهیم برد، حداقل گردد.

به عبارت دیگر مدیران در زنجیره تأمین سبز علاوه بر حداقل سازی هزینه های معمول زنجیره تأمین (هزینه سفارش، هزینه موجودی کالا و …) در راستای پاسخگویی به مسئولیت اجتماعی سازمان و ارتقاء بهره وری به دنبال حداقل کردن هزینه های اجتماعی نیز می باشند. تا از این طریق به خلق ارزش و ارضای نیازهای مشتریان (مخصوصأ مشتریان مطلع و حامی مسائل زیست محیطی) پرداخته و در نهایت مزیت رقابتی را برای سازمان بوجود آورند.

محرک سازمان ها به سمت پذیرش مدیریت زنجیره تأمین سبز

-۱ دولت: قوانین و لوایح دولتی و سازمان های مسئول حفاظت محیط زیست -۲ بازار و رقبا: دوست دار محیط زیست بودن و سازگاری با الزامات زیست محیطی راهی برای تمایز از سایر رقبا می باشد و مزیت اقتصادی محسوب می شود. تحقیقات نشان داده است که ارتباطی بین رضایت مشتریان یا ارضای نیازهای آنان با بکارگیری GSCM و بهبود عملکرد زیست محیطی شرکت وجود دارد.

-۳ سازمان: دو عامل بالا فاکتورهای خارجی هستند درحالیکه بعضی مواقع عامل محرک، خود سازمان است. مطالعات نشان داده است که استقرار GSCM می تواند موجب کاهش هزینه ها شود.

ادامه مطلب
بدون نظر

مقایسه زنجیره تأمین سنتی و سبز

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 4 ماه پیش ارسال شده

دلایلی که شرکت ها رویکرد مدیریت زنجیره تأمین سبز را می پذیرند:

– پایداری منافع

– درخواست مصرف کنندگان

– کاهش هزینه ها

– کمبود منابع

– افزایش بهره وری

– راهکارهای سبز رقبا

کسب مزیت رقابتی

– انطباق با قوانین

– کاهش ریسک

– کسب شهرت نام تجاری

– بازگشت سرمایه

– قوانین و مقررات ملی و بین المللی

– دلگرمی کارکنان

– الزامات اخلاقی
مقایسه زنجیره تأمین سنتی و سبز

نتیجه گیری

 

مدیریت زنجیره تأمین سبز، یکپارچه کننده مدیریت زنجیره تأمین با الزامات زیست محیطی در تمام مراحل طراحی محصول، انتخاب و تأمین مواد اولیه، تولید و ساخت، فرآیندهای توزیع و انتقال، تحویل به مشتری و بالاخره پس از مصرف، مدیریت بازیافت و مصرف مجدد بمنظور بیشینه کردن میزان بهره وری مصرف انرژی و منابع همراه با بهبود عملکرد کل زنجیره تأمین است. با توجه به روند رو به رشد تکنولوژی و شرایط زیست محیطی بوجود آمده، سازمان ها جهت پایداری خود در بازار می باید به سمت سبز شدن پیش روند و این سبز شدن با توجه به نوع خدمت و محصول آن سازمان در بخش های متفاوت قابل اجرا می باشد. رفتن سازمان ها به سمت سبز شدن مزیت های فراوانی را برای سازمان به همراه خواهد داشت مانند رسیدن به مزیت رقابتی، پایداری در بازار، جلب نظر مصرف کنندگان، کاهش هزینه ها و بسیاری مزایای دیگر.

ادامه مطلب
بدون نظر

خلوت در خانه های مسکونی معاصر

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 4 ماه پیش ارسال شده

خلوت در خانه های مسکونی معاصر :

تغییر نحوه زندگی مردم امروز ، روی طرح کالبدی و فضایی خانه هایشان هم اثر گذاشته است اما مبحث خلوت و محرمیت در خانه های مسکونی ایرانیان به رغم مذهب و فرهنگ دیرینه شان همواره مورد نظر خاص معماران بوده و جزو اصول پایه برای خانه سازی در این دیار می باشد. اصولی که در طراحی فضاهای خانه های مسکونی مورد توجه معماران و، عرصه های فضایی طراحان امروز قرار می گیرد از تفکر تامین محرمیت افراد در خانه و حفظ خلوت مطلوب آن ها نشات می گیرد.

هرچند امروزه افزایش درخواست و نیاز به مسکن به دنبال افزایش بی رویه جمعیت شهری، مشکلات اقتصادی کشور، تورم، بالا بودن نرخ زمین و غیره که سرانه استاندار خانه برای هر نفر را کاهش می دهد، طراحی صحیح فضاهای خانه های مسکونی را با محدودیت هایی مواجه کرده است و انسان ها را وادار می کند که بسیاری از این اصول را نادیده بگیرند. در این بین، خلاقیت و مهارت معماران است که می تواند فضایی مطابق با نیازهای روحی و فیزیکی افراد خلق کند.

تفکیک فضاهای مختلف خانه با توجه به ماهیت و عملکرد هر کدام از آن ها و نیازهای اعضای خانواده به عرصه های مختلف فضایی توسط معماران، اولین گام برای طراحی ساختمان های مسکونی معاصر بر اساس تامین خلوت و محرمیت می باشد که لازم است قبل از طراحی مطالعه و به خوبی شناخته شوند تا هم بتوان بهترین روش های استفاده از فضاهای مختلف هر عرصه برای بهره برداری هرچه بیشتر را درک کرد و هم شناخت لازم برای طراحی مطابق با تامین خلوت بهینه را به دست آورد که این پژوهش، ضمن معرفی پنج عرصه فضایی خانه ی معاصر، اصول طراحی معماری هر عرصه که توسط معماران امروز تدوین شده اند و تاثیر مثبت رعایت آن بر خلوت خانه را در جدول (۱) ارائه می دهد:

(۱عرصه زندگی خانوادگی: این عرصه شامل نشیمن خانوادگی، آشپزخانه و فضای غذا خوری خانوادگی می باشد که امکان دور هم بودن و تجربه ی زندگی گرم خانوادگی را فراهم می آورد.

(۲ عرصه زندگی خصوصی و فردی: این عرصه شامل اتاق های خواب، حمام و کتابخانه است که شرایط لازم برای زندگی شخصی افراد خانواده را فراهم می کند.

(۳ عرصه عمومی: این عرصه شامل پذیرایی، نهارخوری و فضای ورودی است که جهت برقراری ارتباط با اقوام، دوستان و همسایگان کاربرد دارد.

(۴ عرصه خدمات: این عرصه شامل فضاهای پارکینگ، انباری، موتورخانه، رختشویخانه و غیرهمی باشد که تسهیلات لازم را در اختیار سایر بخش های خانه قرار می دهد.

(۵ عرصه فضاهای باز و نیمه باز: شامل فضاهای حیاط، پاسیو، تراس و بالکن است که امکان ارتباط با طبیعت را برای افراد خانواده ایجاد میکند.

ادامه مطلب
بدون نظر

آشنایی با مفهوم خانه

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 4 ماه پیش ارسال شده

مفهوم خانه :

خانه به عنوان یک سر پناه امن و آرامش بخش، از ابتدایی ترین مسایلی است که انسان همواره با آن رو به رو شده است و به دنبال راه حلی منطقی و مناسب برای تامین آن است.

مسکن و سکونت با کلمه »سکینه« به معنای آرام، آرامش، وقار، طمانینه، آنچه دل را قوی گرداند و اطمینان بخشد، هم ریشه می باشد. مسکن بر وزن مفعل اسم مکان است به معنای آرامش و سکونت از ریشه »سکن« به معنی آرامش می آید. در لغت نامه دهخدا مسکن چنین معنی شده »:جای باشش و خانه، منزل و بیت، جای سکونت و مقام ، جای آرام«

فرد در خانواده بایدکاملاً احساس محرمیت و امنیت داشته باشد و حضور هیچ غیری نباید این آرامش را از او بگیرد و مالکیت او را مخدوش کند. همانطور که میبینیم مسکن مفهوم کلی تری داشته و منظور مکانی است که انسان در آن ساکن بوده و آرامش می گیرد از آنجایی که انسان فطرتا خواهان آرامش و مکان محفوظ میباشد تامین مسکن مناسب یکی از مسائل مهم زندگی و معیشت بشر محسوب می شود.

خلوت و محرمیت اگر به خانواده به عنوان اصلی ترین کاربر مسکن بنگریم متوجه خواهیم شد که فضای خانه را بر اساس آداب وسنن و سلیقه های خود فراهم می کند.

تادئو آندو: خانه اولین فضایی است که آدمی احساس تعلق فضایی را در آن تجربه می کند. خانه تنها مکانی است که در اولین تجربه های بی واسطه با فضا در انزوا و جمع در آن صورت می گیرد.خلوت با خود، همسر، فرزندان و دیگران بی تعرض غیر در آن ممکن می گردد.

علاوه بر توجه به بعد فیزیکی ساختمان (همانند: شرایط اقلیمی، سازه تاسیسات دسترسی ها و همسایگی و غیره) توجه به آرامش روانی کاربران اهمیت فراوانی دارد. تامین آسایش روحی کاربران و توجه به مفاهیم مطرح شده در حوزه روانشناسی محیطی از قبیل: محدوده هاو قلمروهای رفتاری افراد و الگو های فرهنگی و سنتی حاکم بر جوامع مختلف وغیره نیز در کنار جنبه های مادی و فیزیکی، نقش مهمی در طراحی مسکن و خلق فضای سکونت راحت و مطلوب دارند.

ادامه مطلب
بدون نظر

آشنایی با اقلیم نواحی کویری

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 4 ماه پیش ارسال شده

اقلیم در نواحی کویری ، گرم و خشک بوده که منطقه وسیعی در نواحی مرکزی کشور را تشکیل می شود . با تدابیر خاص می توان شرایط زندگی را در این اقلیم ممکن ساخت . یکی از این تدابیرها در معماری بومی اقلیم گرم و خشک ، ساختن بناها و ساختمانها به صورت مجتمع با پوشش طاق گنبدی شکل و دیوارهای ضخیم می باشد . بناهای طاق پوشش در اقلیم کویری به صورت طاق چشم یا طاق تویزه – طاق چهار بخشی یا چهار ترکی ، طاق چهار گرده پوش و طاق گهواره ای ، طاق ضربی و در نهایت طاق پوش عرقچین ساخته می شود .

زیر سازی عرقچین طاقی و گنبدها به صورت گوشه سازی می باشد که یکی از روشهای تکامل یافته گوشه سازی ، رسمی بندی است که در محل چهار ضلعی ، طاقها و گنبدها به ۸ ، ۱۲ ، ۱۶ و ۲۰ ظلعی تبدیل می شوند که اصطلاحا به رسمی ۸ ، ۱۲ ، ۱۶ و ۲۰ که به دایره نزدیک می باشند معروف هسنتد . به عنوان مثال در سهمی ۱۶ ، شروع دایره عرقچین در زمینه ۱۶ ضلعی می باشد . در این تحقیق سعی شده رسمی به کار رفته در زیر طاقها و گنبدها در معماری کویری را بررسی کرده و روشی جهت استفاده از پروفیل های ساختمانی در ساخت انواع رسمی ها ارائه شود ، که در نهایت باعث کاهش ضخامت دیوار و وزن سازه بکار رفته در ساخت رسمی زیر طاقها و گنبدها با توجه به شرایط اقلیمی حاکم در معماری کویری می شود که این خود باعث احیاء رسمی بندی در معماری کویری خواهد شد .

لازم به ذکر است که رسمی های بکار رفته در زیر سازی و عرقچین طاقها و گنبدها جزء سازه بناهای کویری می باشد که این نوع رسمی ها معمولا در زمینه های مربع و مسطتیل اجرا می شود .

ادامه مطلب
بدون نظر

چگونگی تفویض اختیار به دادگاه برای تعدیل توافق عدم رقابت

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 4 ماه پیش ارسال شده

در عرصه تعدیل قرارداد عدم رقابت ، مسأله عدم کارایی دیدگاه های سنتی و نگاه یک سویه و فارغ از تحولات قانون ، مشهودتر است . گذشته از ضرورت انکارناپذیر تغییر نگرش نسبت به موضوع تعدیل قراردادها، تفویض اختیار به دادگاه برای تعدیل توافق عدم رقابت ویا حذف برخی مفاد غیرمعقول آن ، سنخیت بیش تری با توافق صورت  گرفته میان طرفین دارد و مساعدت بیش تری به ایفای نقش حمایتی قرارداد می کند. تعدیل در این چارچوب ، صرف تجدیدنظر در میزان عوض قرارداد نیست ، بلکه امری حساس و نیازمند بصیرت حقوقی و اقتصادی است که توجه ویژه به آثار رقابتی و تجاری قرارداد عدم رقابت را طلب می کند. در این طریق ، ترسیم معیارهایی دقیق برای تعیین میزان معقولیت محدودیت ها اهمیتی مضاعف دارد؛ امری که اساسا در حقوق ایران مورد اعتنا نبوده است .

به نظر می رسد در فرایند تعدیل قرارداد باید وجود حسن نیت و مقصد حمایتی قرارداد از منافع مشروع را سنگ محک قرار داد. بدین منوال اگر تضییقات از حدود متعارف چندان فراتر نرفته باشد، مطابق انصاف و همسو با خواست طرفین ، تعدیل قرارداد موجه می نماید؛ اما اگر محدودیت های وارد بسیار وسیع باشد، این شائبه تقویت می شود که توافق ، بیش تر ابزاری برای تحت فشار گذاشتن متعهد بوده و بی تردید تعدیل قرارداد که به سوءاستفاده ذینفع دامن می زند، ضرورتی ندارد. علاوه بر این ، به نظر می رسد باید میان منافع موضوع قرارداد نیز تفکیک کرد: در شرایطی که اسرار تجاری یا شهرت تجاری موضوع قرارداد است ، عدم تعدیل و اجازه رقابت ممکن است زیان های عمده ای را معطوف متعهدله کند و قرارداد اصلی را تهی از  معنا سازد.

به طور کلی ، مطالعه تطبیقی در قواعد خاص ناظر به قراردادهای نوین ، از جمله توافق عدم رقابت که کم تر در حقوق ایران مطرح بوده اند، حکایت از ضرورت تغییر نگرش ها، بازنگری در برخی نظریه های حقوقی و کنکاش نو در پاره ای از قواعد و همگرایی بیش تر با اصول جدید قراردادی دارد که حقوق کشورمان به منظور تضمین پویایی خود باید از آن ها غفلت نکند.

ادامه مطلب
بدون نظر
صفحه 20 از 330« بعدی...10...1819202122...304050...قبلی »