ضرورت چه نکاتی درسند آوری الزامیست…؟

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 5 ماه پیش ارسال شده

بعضی  از مقاله یا کتاب زیر عنوان پانوشته ها بیاورند که در این صورت به توضیحات، همان شماره ای را می دهند که در متن قید کرده اند. رعایت نکته های زیر در سند آوری الزامی است.

۱. آوردن مأخذ فقط برای عبارت و مفهومی که به ذکر مأخذ نیاز دارد.

۲. استفاده از مأخذ معتبر و قابل اطمینان برای مستند سازی مطالب مورد نظر

۳. استفاده مستقیم از منابع اصلی و اشاره به منابع واسطه

۴. استفاده از آخرین چاپ هر کتاب و نسخه  چاپ شده  کتاب خطی مگر ضبط یک نسخه خطی به دلایلی بر نسخه چاپی اهمیت داشته باشد

۵. ارجاع خواننده به منبع اصلی متن ترجمه

۶. اتخاذ شیوه  تلخیصی در نقل مطالب و احتراز از نقل متون فصل.

۷. توضیح مطالب پانویس فقط برای تذکر

۸ ضبط لاتین نامهای بیگانه و اصطلاحات علمی

۹- مقدمه مشتمل بر بیان هدف و هدفهای ارمانی تحقیق و اهمیت و ارزشی تحقیق وتوضیح اجمالی در مورد مسائل مورد بحث، حدود، ارزش و کاستیهای تحقیقاتی که قبلاً در آن زمینه انجام گرفته و احساس نیازی که در حوزه تحقیق به موضوع پژوهشی وجود دارد.

* متن

مشتمل بر تحقیق دقیق مسائل مورد بحث و تشریح ملاکها و مأخذ تحقیقی، جریان تحقیق، یافته ها، نتیجه ها، و کاستیهای پژوهشی موجود است و معمولاً در چند بخش یا چند فصل تنظیم میگردد. شامل مدارک و اطلاعاتی است که مؤلف یا محقق برای مطالعه خواننده افزون از متن پژوهشی، تشخیصی می دهد.

*کتابنامه ها

کتابنامه ها شامل مشخصات منابعی است که برای پژوهشی مورد استفاده بودهاند و به ترتیب حروف الفبایی، نام خانوادگی نویسندگان، طبقه بندی می شوند. اجزای کتابنامه شامل اطلاعاتی از قبیلی نام و نام خانوادگی نویسنده، عنوان اثر، ذکر ویرایش اثر، مشخصات انتشار و تعداد مجلدات است.

*. واژهنامه

شامل اصطلاحات تخصصی اصطلاحات -حلیل پژوهشنامه است که به ترتیب حروف الفبا، رده بندی می شوند.

*نمایه (نامنامه، موضوعنامه) به صورتی از موضوعها و واژه های مهم، اسامی و دیگر مطالب کتابها، روزنامه ها، مجلات و منابع غیر کتابی، گفته می شود و شامل دو بخش نامنامه و موضوعنامه است. برخی از نویسندگان ترجیح می دهند به اقتضای اهمیت متن کتاب خود ارزشی که پارهای از واژههای متن آن دارد، اسامی اشخاص و احیاناً همه  اسامی خاصی را که در متن صفحات کتاب یا پژوهشی ذکر شده به تریتب الفبا زیر عنوان نامنامه در پایان کتاب قرار دهند تا خواننده نیز براحتی بتواند از طریق نمایه، به واژه  مورد جستجویش دسترسی یابد. همچنین است موضوعات مطرح شده در پژوهشنامه که نویسنده به همین شیوه و به ترتیب حروف الفبا طبقه بندی کرده، تحت عنوان موضوعنامه می آورد و زمینه  بسیار مطلوبی را برای دسترسی سریع و آسان خواننده به جزئیات متن میسر می گرداند.

ادامه مطلب
بدون نظر

راهنمایی انتخاب عناوین پژوهش

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 5 ماه پیش ارسال شده

*حاشیه بندی

برای قسمت بالای صفحه و پایین و چپ صفحه  پژوهشنامه۲٫۵ سانتیمتر و برای سمت راست صفحه ۳/۵ سانتیمتر (برای رعایت در امر صحافی) و برای نخستین سطر هر بند یا پاراگراف، ۴/۵ سانتیمتر حاشیه سفید گذارده میشود.

* ویژگی های عنوان گذاری متن هر پژوهشی از بخشها و هر بخشی از فصلها و هر فصل از تیترها تشکیل می شود و برای هر یک عناوین اصلی و فرعی تعیین می شود. گزینش عنوان بسیار مهم است و باید کوتاه، دقیق، رسا و وافی به مقصود باشد و یک معنی از آن استنباط شود. برای انتخاب عنوان، از جملات اسمیه و در صورت استفاده از فعلی، از فعلی غیرفعال استفاده میشود. گزینش عنوان باید به نحوی انجام گیرد که حس خواننده را برانگیزاند و او را به اصل موضوع تحقیق، راهنمایی کند. بین عنوان فصل و نخستین سطر مطلب، یک سطر فاصله گذارده می شود و همین فاصله در تمامی عناوین اصلی رعایت می شود.

۱. صفحه عنوان پژوهش، که اطلاعات کتابشناختی پژوهشنامه در آن درج می شود مثل عنوان پژوهشنامه، نام کامل محقق یا محققان و نام مرکزی که پژوهشنامه به وسیله  آن چاپ شده است.

۲. صفحه  ناشر، که برگه فهرست نویسی کتاب براساس اطلاعات فیپا (فهرستنویسی پیش از انتشار) و بخصوص به محل نشر و نام ناشر و تاریخ انتشار و سایر مشخصات نشر در آن ثبت میشود.

۳. سرآغاز یا پیشگفتار، که در بعضی از کتابها و پژوهشنامه ها در صورتی که نویسنده لازم بداند، آورده می شود و مشتمل بر سپاسگزاری نویسنده از فرد یا افراد یا مؤسساتی است که او را در انجام پژوهشی کمک و راهنمایی کرده اند و گاه شامل اطلاعات بسیار مختصر از هدف، دامنه و وسعت موضوع کتاب یا تحقیق است و تصویری کلی از مطالب مندرج در کتاب را ارائه می دهد.

۴. فهرست مطالب، شامل فهرست فصلها و پیکرها (در صورت داشتن تصویرهای قابل ملاحظه) که ممکن است یک یا چند صفحه از کتاب را در برگیرد و خواننده از طریق آن به سرعت و به سادگی قادر خواهد بود

۵. سند آوری پژوهشگر یا نویسنده، گاهی برای توضیح عبارات متن و ذکر مشخصات منابعی که اطلاعات آنها به صورت نقل قول مستقیم یا نقل به معنی، در گزارش آمده و برای پرهیز از ایجاد خلل در آهنگ متن ناگزیر است مطالبی را در زیر صفحات با ذکر منبع بیاورد که در این صورت نام کتاب و شماره جلد و شماره صفحهای که مطالبی به آن استناد شده را ذکر می کند و سایر مشخصات منبع را در فهرست جامع منابع که در پایان پژوهشی به محقق برای واژه های که به پاورقی نیاز دارد علامت یا شماره می گذارد و در ذیل صفحه زیر خطی که ترسیم میکند همان علامت یاشماره را قید می کند و سپس توضیح یا ماخذ را مینویسد .

ادامه مطلب
بدون نظر

مشروح منابع بازنگری سوابق پژوهشی

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 5 ماه پیش ارسال شده

* گردآوری و منابع یافتن مسأله تحقیق همان طور که در طرح تحقیق بیان شد، برای گردآوری اطلاعات باید یک برنامه و هدف معین داشت و از تجربیات شخصی و نتایج تحقیقات و آینده نگری دیگران و منابع شخصی و اطلاع رسانی و نظریهها و مطالعات مختلف بهره جست. منابع بازنگری سوابق پژوهشی به این شرح است:

*برگه کتابهای کتابخانه ها بخصوص کتابخانه های تخصصی که مشخصات آن و روش استفاده از آن در فصل آشنایی با کتابخانه ها و روش استفاده از آن توضیح داده شد .

*راهنماها و بروشورهای سازمانهای انتشاراتی و سیستمهای اطلاع رسانی و داده پردازی ملی و جهانی

*دستگاه رایانه و سفارش کار رایانهای که فهرست موضوعی تمام تحقیقات انجام شده در زمینه موضوع مورد نظر را ملی و بینالمللی به نظر می رساند

*کتابهای آمار مراکز آماری و آمارهای سالیانه  یونسکو و سازمانهای بین المللی

*فرهنگها و دایرهالمعارفهای تخصصی، فهرستها و کتابشناسیها و نمایه های کتابها و مطبوعات که مشخصات برخی از مهمترین آنها در فصلی مستقل، آورده شد. در علوم اجتماعی برای بررسی و اندازه گیری جنبههای مادی مسائل اجتماعی، از روشهای علمی پژوهش مشاهده، مصاحبه، پرسشنامه و منابع مکتوب،

و در پاره ای از موارد گاه از روشهای معمول که غالباً مبتنی بر تجارب شخصی و احیاناً سطحی است استفاده میشود. در روش شناسی و فنون تحقیق، (قواعد راه بردن درست فکر) مطالبی مشترک بین علوم انسانی و علوم تجربی وجود دارد از آنجمله می توان به موضوعاتی در زمینه چگونگی انتشار و نحوه  دستیابی به نتایج و یافتههای علمی پژوهشگر و دیگر محققین و دانشمندان اشاره کرد.

ادامه مطلب
بدون نظر

بررسی شرایط در دسترس بودن وسایل و تجهیزات آزمایشگاهی و مطالعاتی

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 5 ماه پیش ارسال شده

*. ثبت تصور توضیحات گوناگون و به عبارت دیگر فرضیههای خاصی که برای آنها پاسخهای مستدل لازم است و خود موجد روشها و متون تحقیق می شوند؛ زیرا منبع فرضیه اثر مهمی در بسط دانش کلی آدمی دارد و به یافتن نظم و ترتیب در بین واقعیات کمک میکند. کیفیت اطلاعات اولیه  مورد نیاز برای یافتن جواب مسأله  مورد تحقیق و کیفیت تنظیم اطلاعات اولیه به منظور سهولت تجزیه و تحلیلی، از روی فرضیه  مورد مطالعه، معین می شود و محققان با اطلاعاتی که در دست دارند به شکلی فرضیه یا فرضیههایی میپردازند که قادر به تبیین آن باشند و فرضیه ها آنان را در بررسی این تبیینها، کمک و هدایت میکند

* گردآوری حقایقی که می تواند به مسأله مورد تحقیقی محقق مربوط باشد و تعقیب روابط میان توضیحات که این روابط بتواند به روشن شدن حل مسأله کمک کند

*اتخاذ روشها و سنجشهای مناسب در جهت تعیین ربط حقایق به مسأله پژوهش و تعقیب و تحلیل هر نوع ارتباط بین حقایقی که می تواند مشکلی را در بیان مسأله تحقیق آشکار سازد

* محاسبه توان، مهارت و زمینه  علمی محقق و گروه تحقیق برای بررسی مسأله  تحقیق

* محاسبه محدودیتها و امکانات تحقیق، ابزار سنجش، شرایط در دسترس بودن وسایل و تجهیزات آزمایشگاهی و مطالعاتی

* برآورد نظر کارشناسانه پیرامون تأثیرات بررسی موضوع تحقیق در جهت کمک به پیشرفت دانش، توسعه تفحصات دیگر، دامنه  کاربرد یافته های آن برای برنامه ریزان، صاحبنظران و افراد دیگر، و همچنین آثار اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، تربیتی و فرهنگی که از نتایج تحقیق برای بهره برداری سازمانها و افراد حاصل می شود. نخستین فایده  طرح تحقیق، پایداری برای کوشش پژوهشگر و تعیین مسیر کار او خواهد بود. فایده  دیگر آنکه طرح تحقیق، پیشینه  علمی، اهمیت و اولویت و اهداف موضوع پژوهش را روشن میکند و موجب بهتر ارائه کردن بیان مسأله تحقیق می شود.

ادامه مطلب
بدون نظر

شناخت اطلاعاتی مندرج در کتابشناسی

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 5 ماه پیش ارسال شده

سالنامه ها در زمره  منابعی محسوب می شوند که اطلاعات و تحولات مربوط به یک کشور و یا تازگیهای مربوط به علوم و فنون را به طور سالانه منتشر می سازند مانند سالنامه عمومی کیهان و سالنامه اختصاصی دانشگاه تهران

*راهنماها

کتابهای راهنما، منابعی اند که معلوماتی درباره  اشخاصی یا تشکیلات و سازمانهایی که در زمینه خاصی فعالیت دارند ارائه می دهند مانند راهنمای کتابخانه های ایران یا World of learniny که مؤسسات فرهنگی و تحقیقاتی انواع مطالب چاپ شده یا دست نوشته ارائه میکنند جزء راهنماها محسوب می شوند مثل فهرست نامه مؤلفان.

* کتابشناسی ها و فهرست ها

کتابشناسی ها و فهرست ها، ابزار کار محققان و یاور کتابداران و وسیله  تحقیق و تجسس است و از طریق آن، پژوهشگران و کسانی که در جستجوی اطلاعاتی پیرامون نام نویسنده ای، عنوان کتابی یا مقاله ای و یا موضوعی اند می توانند منابع مورد نیاز خود را کشف و شناسایی کنند. کتابشناسیها از امهات منابع مراجعه اند و برای مقاصد مختلف تهیه می گردند. معمولاً کتابشناسیها، فهرستی از مشخصات تمام یا قسمتی از آثار چاپی و خطی یک علم یا تمام علوم را در یک کشور یا جهان بیان می دارند و به ترتیب ویژهای طبقه بندی و تألیف می گردند.

اطلاعاتی که در کتابشناسی می آید عبارت است از نام کتاب، نام مؤلف، نام مترجم، نام مصحح، موضوع کتاب، نام ناشر، مجموعه، محل و تاریخ چاپ، قطع و عده  صفحات و نکته هایی دیگر از این قبیلی. میان کتابشناسی و فهرست تفاوت است. فهرست، نوعی کتابشناسی است و شامل فهرستی از نام و مشخصات مواد کتابی یا غیر کتابی مجموعه  یک یا چند کتابخانه است در حالی که کتابشناسی شامل مجموعه  کتابخانه خاصی نیست و کتابهای انتشار یافته یا دستنوشته را به طور فراگیر در بر که به طور طبقه بندی شده، پژوهشگر را به دانشهای بشری مندرج در کتابها، مجله ها، راهنمایی میکند و بر عمر مفید و مؤثر محقق دریافتن مطلب مورد نظرش میافزاید و او را از مراجعه به مجلدات کتابها بی نیاز میسازد. و علم آن، علمی است که از خصوصیات و مشخصات کتابها و مؤلفان بحث می کند.

ادامه مطلب
بدون نظر

فواید مؤثرنمایه در امر تحقیقات

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 5 ماه پیش ارسال شده

فواید نمایه

همان فهرست راهنماست و فواید مؤثری در کار تحقیقات مختلف دارد. اخیراً بیشتر تدوین کنندگان آثار مختلف، همه  عنوانها و اسامی اشخاص و مکانها و موضوعهایی را که در متن آن آثار اشاره شده است تحت این نام (نمایه) درج میکنند و از این طریق نیز اطلاعاتی را به حافظه  سازند. به هر شکل هر کسی که بخواهد بداند در موضوع مورد نظرش چه اثری در چه زمانی و توسط چه نویسنده ای، نوشته شده یا ترجمه شده یا تصحیح شده باید به فهرستها و کتابشناسیها مراجعه کند که این نوع مرجع، نشانیهای جامعی است که به طور طبقه بندی شده، پژوهشگر را به دانستنیهای بشری مندرج در کتابها و مجله ها، راهنمایی میکند.

هر فهرست یا کتابشناسی اعم از عمومی و اختصاصی، یا ملی است تا پیش از اختراع صنعت چاپ، معلومات و دانش های صاحبان قلم و اندیشه به صورت دستنوشته فراهم می گشت ولذا خصوصیات و مشخصات مجموعه  آثاری که به صورت دستخط تألیف یافته، در فهرستهای مخصوصی آثار خطی، معرفی شده است. مثل فهرست نسخه های خطی کتابخانه  مرکزی دانشگاه تهران که شامل مشخصات شانزده هزار نسخه کتاب خطی است یا فهرست نسخه های خطی کتابخانه  آستان قدس رضوی، یا فهرست نسخه های خطی کتابخانه  بانکی پور در هند، موزه  بریتانیا در انگلستان، موزه لووور در فرانسه و جز آن. پس از اختراع صنعت چاپ که امکان چاپ کتاب فراهم شد و نسخ زیادی از آن در اختیار اهل علم قرار گرفت، نیاز به تهیه کتابشناسی بیشتر احساس شد و نسخه شناسان و کتابشناسان در صدد برآمدند که فهرستی از آثار انتشار یافته را از ابتدای صنعت چاپ تا دوره ای از تاریخ و یا تا زمان چاپ، به صورت موضوعی و الفبایی تدوین سازند.

ادامه مطلب
بدون نظر

رپورتاژ آگهی: وبسایت کلینیک دندانپزشکی وصال در کرج

نویسنده : , موضوع : اخبار ایران, دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 5 ماه پیش ارسال شده

کلینیک دندانپزشکی در کرج:

کلینیک دندانپزشکی وصال در سال ۱۳۸۱ تاسیس شده است . مؤسسان این شرکت ،دکتر حمیدرضا البرزی نیا و دکترشهریارجنانی و مدیریت کلینیک دندانپزشکی وصال ، دکترحمیدرضاالبرزی نیا بوده است . از دستاوردهای شرکت می توان به ایجاد مستقیم شغل وکارآفرینی برای۳۰ نیروی انسانی و۳۰ خانوار به صورت غیرمستقیم اشاره کرد . موقعیت جغرافیایی واقع در مرکز درمانگاهی که مجهز به بخش اورژانس وبخش های تخصصی درمانی وداروخانه وازهمه مهمتر بخش رادیولوژی که دارای رادیولوژی پانورامیک است. دسترسی آسان به پارکینگ ، امکانات رفاهی مجهز به آسانسور برانکاردبر ، سیستم تهویه ی اسپلیت ، آبسردکن نام برد . سیستم اتوماسیون اداری وپذیرش با نرم افزار جامع مدیریت کلینیک به صورت شبکه ای درتمام بخش حضورفعال در فضای مجازی جهت آموزش نکات بهداشتی-پیشگیرانه سایت  کلینیک دارای سیستم تیکتینگ جهت پاسخگویی آنلاین به کاربران است.

این وبسایت برای اولین بار در کشور امکانات بسیار کاربردی را ارائه میدهد. بطور مثال شما در قسمت رزرو نوبت آنلاین دندانپزشکی قادر به رزرو نوبت بصورت آنلاین و اتوماتیک بوده که بسیار ساده و کاربردی است بدون نیاز به مراجعه و بدون نیاز به تماس تلفنی !

کادر پزشکی / متخصصین کلینیک دندانپزشکی وصال:

صفحه رسمی دکتر حمیدرضا البرزی نیا

صفحه رسمی دکتر هومن بخشنده

صفحه رسمی دکتر علی مرسلی

صفحه رسمی دکتر بابک تشفام

از خدمات اصلی کلینیک دندانپزشکی وصال میتوان به :

ایمپلنت دندان در کرج – کاشت دندان در کرج

ارتودنسی دندان در کرج

درمان ریشه دندان در کرج با دستگاههای پیشرفته

اشاره کرد…

در صورتی سوالی درباره تعرفه ایمپلنت دندان و نحوه انجام کار دارید با پشتیبانان کلینیک دندانپزشکی وصال تماس حاصل فرمایید:

contact us vesal dc com وبسایت کلینیک دندانپزشکی وصال در کرج افتتاح شد / Vesal DC

آدرس وبسایت کلینیک دندانپزشکی وصال:

www.Vesaldc.com

www.Vesal.clinic

ادامه مطلب
بدون نظر

بررسی فرهنگها به عنوان کتاب های مرجع

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 5 ماه پیش ارسال شده

اینک مشخصات تعدادی از انواع کتابهای مرجع که در کتابخانه ها کاربرد دارند. آورده می شود:

* فرهنگها

فرهنگها، صورتی است الفبایی از معنا و مفهوم لغات یک یا چند زبان به انضمام اطلاعات لازم درباره هر یک از لغات شامل طرز تلفظ، شیوه املا، ریشه لغت، مترادفات، موقعیت دستوری (هویت) و …، فرهنگها بواقع کلیدی برای راه یافتن به معانی لغات، نحوه تلفظ، طرز نوشتن، مترادفها و موارد کاربرد واژگان یک یا چند زبان است. فرهنگها، صورتهای مختلف دارند و از نظر کیفیت بیان معانی لغات به عناوین مختلف نامگذاری می شوند.

صورتی از آن، فرهنگهای عمومی نام دارد که مفاهیم کلیه لغات را بدون در نظر گرفتن زمینه  موضوعی آنها بیان میکند مانند: فرهنگ معین، فرهنگ عمید، فرهنگ آنندراج، فرهنگ جهانگیری، فرهنگ رشیدی، فرهنگ آکسفورد، فرهنگ و بستر، فرهنگ لاروس، فرهنگ حیم، فرهنگ کامل آریانپور صورت دیگر فرهنگها، فرهنگهای موضوعی نام دارند که لغات خاص یک یا چند موضوع را معنی و توصیف می کنند مانند: فرهنگ سیاسی، فرهنگ ادبیات فارسی نوع دیگری از آن، فرهنگ اصطلاحات گفته میشود و شامل مجموعه هایی است که واژگانی را -که از عرف عام به عرف خاصی نقل شده اند -در خود دارند

مانند اصطلاحات منطق و فلسفه و کلام و تصوف. فرهنگها، صورت دیگری نیز دارند که به آن واژه نامه نیز میگویند و معمولاً در آخر پارهای از کتابها می آید و مفهوم و معنای واژه های تخصصی به کار گرفته شده در آن کتاب را، توضیح میدهد. کشف اللغات یا واژهنامه آخر کتابها، صورتی از آن است. گاه اسامی و لغات خاص یک کتاب به صورت فرهنگ مستقلی تدوین می شود مانند اعلام قران یا فرهنگ دیوان شاعران.

ادامه مطلب
بدون نظر

آشنایی با انواع منبع مرجع از نظرگاه های مختلف

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 5 ماه پیش ارسال شده

منبع مرجع که از نظرگاه های مختلف انواع گوناگونی دارد عبارت است از کتاب یادگیری مواد کتابخانه ای که برای یافتن اطلاعات معین و محدودی (نه برای خواندن تمام کتاب) تنظیم شده است و در بایگانی منابع مراجع نگهداری می شود و مورد استفاده  دانش پژوهان قرار میگیرد. منابع مرجع در موضوعات مختلف علوم و دانش بشری و با ترتیب و اسلوبی خاصی تألیف یافته اند و برای کسب اطلاع فوری و مختصر و مستند درباره  واژه ها و موضوعها، و پاسخگویی به سؤالات، مورد توجه قرار میگیرند. کتابداری که با منابع مرجع آشنایی کافی داشته باشد و تحصیلات رسمی یا تجربیات و مطالعات کافی در زمینه  کتابداری و اطلاع رسانی داشته باشد و از نظرگاههای گوناگون بتواند با مردم ارتباط مناسب برقرار نماید، مسئول ارائه خدمات مرجع به مراجعه کنندگان، و راهنما و راهگشای متتبعان و متجسسان دانش و اطلاعات است.

معمولاً بایگانی منابع مراجع در کتابخانه ها در مکانی مستقل انجام می گیرد و برای شناسایی کتابهای مرجع فارسی و عربی، نشان اختصاری «م» (مخفف مرجع) و برای نشان دادن منابع مرجع غیرفارسی و عربی R (مخفف Reference) به کار میبرند و امانت نمیدهند. برای بازیابی اطلاعات موجود در کتابهای مرجع علاوه بر موارد استفاده از برگه های فهرست نویسی و ردهبندی که در برگه دان کتابخانه ها نگهداری می شوند، از نمایه ها و چکیده ها باید استفاده کرد. .

کتابهای مرجع معمولاً نمایه های کمکی و ارجاعهای «نگاه کنید به ) و نیز نگاه کنید به ) و عموماً به گونهای تنظیم شدهاند که مراجعه کنندگان به آن بتوانند به سهولت از نظر موضوعی، جغرافیایی یا ذیل نام اشخاص و عنوان کتابها، نیاز خود را تأمین منظور از منابع مرجع در این فصلی، کتابهای اصیل و بنیادی مرجع میباشد که مستقیماً پاسخ سؤال مراجعه کنندگان را در اختیار او میگذارند مانند فرهنگها، دایرهالمعارفها، شرح حالها و منابع جغرافیایی – و نیز منابعی که مراجعه کننده را به منابع نوشتاری و دیداری و شنیداری در هر موضوع ارجاع میدهد و به ارائه آدرس و مشخصات کتابشناختی و نشریات ادواری میکند ماننل برگه دان کتابخانه، کتابشناسیها و نمایه ها، مقاله نامه ها، فهرستگانها و امثال آن.

ادامه مطلب
بدون نظر

چگونگی تنظیم برگه های کتاب و رسم الخط فارسی

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 5 ماه پیش ارسال شده

* در زبانهای فرنگی، موضوعها را معمولا با حروف بزرگ می نویسند.

تأسیس آن سازمان و تغییرات نام سازمان مزبور در برگه یادداشت میشود و به آن برگه  مستند تنالگانی می گویند. در صورتی که سرعنوان برگه  مستند، مربوط به موضوع باشد آن را برگه  مستند موضوعی مینامند. در این برگه علاوه بر شکل صحیح موضوع، کلیه  مترادفها و ارجاعها و یادداشتهای توضیحی لازم ذکر می شود. مستندسازی که دارای قواعد و ضوابطی است یکی از اجزای فهرست نویسی به شمار میرود و برای نام پدیدآورندگان اعم از: نویسندگان، مترجمان، مؤلفان، مصححان و یا هنرمندان، رجال و مشاهیر مختلف که موضوع کتابی قرار میگیرند تهیه می شود.

فهرست مستند اسامی مشاهیر از انتشارات مرکز خدمات کتابداری کاری ارزنده از اسامی مستند برای مؤلفان است که در این زمینه انجام شده است. همچنین شامل معلومات دیگری است که فهرستنویس را در زمینه های دیگر از قبیل تاریخ تولد و وفات مؤلفان یاری میدهد. برای آگاهی از مجموعه  کتابها و مدارک کتابخانه، برگهای نیز به نام رف برگه تهیه میشود که نمودار مجموعه  کتابهای کتابخانه به شمار میرود.

تاریخ ارسالی کتاب به کتابخانه، تعداد نسخه ها یا جلدهای کتاب و در مورد پیایندها، شماره های موجود در کتابخانه در پشت این برگه یادداشت می شود. ترتیب برگه های رفت برگه دررف برگه دان، همچون ترتیب قرار گرفتن کتابها در قفسه، از روی شماره  راهنمای کتاب است. این برگه دان در اختیار فهرستنویسی است و برای وی وسیله ای مفید و مؤثر در: کنترل کتابهای کتابخانه، میزان موجودی کتابهای کتابخانه، کسری کتابهای ضروری برای  کتابخانه، فهرست موضوعی طبقه بندی شده  کتابهای کتابخانه و انتشار فهرستهای موضوعی خاص، و راهنمای انتخاب شماره  کتاب و مانع انتخاب یک شماره برای دو کتابی متفاوت خواهد بود.

* تنظیم برگه های کتاب و رسم الخط فارسی در برگه آرایی تمام برگه های یک کتاب با اطلاعاتی یکنواخت از مشخصات ظاهری و محتوای کتاب براساس برگه  سرشناسه (برگه  مادر) تهیه می شود و برای مشخصه های دیگر از قبیل: عنوان، موضوع، مترجم و غیره، عبارتی در بالای برگه  مشابه برگه  مذکور ثبت و در ردیف الفبایی خود در برگه دان قرار میگیرند. برگه دان، به جعبه  چوبی یا فلزی مرکب از خانه ها یا کشوهای متعدد گفته می شود که در آن برگه های فهرست را مطابق ترتیب کتابها در قفسه قرار می دهند.

ادامه مطلب
بدون نظر
صفحه 20 از 316« بعدی...10...1819202122...304050...قبلی »