چگونگی سازماندهی طرح ریزی مشترک

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 2 ماه پیش ارسال شده

پیشنهادی را به کار می گیرند که نسبت به حوادث در حال تغییر، انعطاف پذیرتر و پاسخگوتر می باشند. در اصل ، این طرزکارها همان طرح ریزی عمدی موازی هستند.

در کنار این فرایندها، بایستی طرح هایی نیز برای پشتیبانی وجود داشته باشد. این طرح های پشتیبانی به صورت وظیفه ای توسط فرماندهان ، فرماندهان نیروی مشترک فرمانبردار یا فرماندهان مولفه ای در حمایت از طرح های عمدی آماده می شوند. فرماندهان پشتیبانی شده از این طرح ها استفاده می کنند.

و در نهایت , دستورالعمل های عملیاتی (OPORD) براساس طرزکارهای مشترک در قالب تجویزی و در طی طرح ریزی اقدام بحرانی آماده می شوند. این دستورالعمل ها، به شکل بخشنامه از یک فرمانده به فرماندهان تحت امرش و به منظور تاثیرگذاری در اجرای هماهنگ یک عملیات صادر می شود [۹].

سازماندهی طرح ریزی مشترک

بسیج , فرایندی است که نیروهای مسلح یا بخشی از آنها به وضعیت آمادگی جنگ یا دیگر اضطرارهای ملی آورده می شوند. بسیج ممکن است به دلیل وابستگی به تهدید برای مقابله به مثل ، از افزایش نیروی انسانی فعال تا طیف وسیع درگیری منابع اقتصادی ، سیاسی و صنعتی ملی را دربرگیرد.

فعالیت های طرح ریزی و اجرای بسیج ، ابتدا توسط خدمات و دپارتمان نظامی انجام می شوند. هرچندکه طرح ریزی عملیاتی برای پیشامدهای احتمالی اصلی ، شدیدا بر بسیج به موقع قابلیت ها و نیروهای ضروری متکی است . رییس فرمانده مشترک ستاد، انجمن طرح ریزی و اجرای مشترک (JPEC) را برای طرح ریزی عملیات مشترک سازماندهی می کند که این کار با ایجاد ارتباط فرماندهی پشتیبانی شده و پشتیبانی از آن ، بین فرماندهان انجام می شود.

ادامه مطلب
بدون نظر

آشنایی با تعریف تعامل پذیری

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 2 ماه پیش ارسال شده

۴۶٣٠.۵٠٠٠ DoD، “توانایی ارائه و قبول داده ها، اطلاعات ، مواد و خدمات … شامل معاوضه فنی اطلاعات و تاثیر عملیاتی پشت سرهم معاوضه ها به صورتیکه برای انجام ماموریت موردنیاز می باشد” را به عنوان تعریف تعامل پذیری درنظر می گیرد[۵].

تعامل پذیری شامل ۲-بعد سازمانی و زمانی می باشد که بر محدودیت های سازمانی با دستگاه های ارتباطی متنوع بدست آمده ازطریق نرم افزار استوار است . طرح ریزی تعامل پذیری برای آینده نیز، به واسطه مهندسی نیازمندی ها و تعامل پذیری سیستم فرماندهی و کنترل توسط مهندسی نرم افزار و نیازمندی ها انجام می شود[۶].

تعامل پذیری مبتنی بر DOTML-P است که نماینده دکترین ، سازماندهی ، آموزش ، مواد، رهبری و صف می باشد. در این راستا می توان به موارد زیر به عنوان نیازهای تعامل پذیری اشاره کرد:

–    دکترین : برای مشخص کردن “علت ” تعامل

–    سازمان : برای تعیین “اشخاصی ” که تعامل می کنند

–    مواد: برای ارائه “چگونگی ” فنی تعامل (راه حل های مواد باید برنامه ها، خدمات و نسخه های سیستم را پیوند دهند)

ادامه مطلب
بدون نظر

تعامل پذیری چالشی در هدایت عملیات های مشترک

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 2 ماه پیش ارسال شده

در این مقاله ، در بخش دوم تعامل پذیری و مفاهیم آن توضیح داده خواهد شد. سپس اصول C4 عملیات های مشترک , سیستم های پشتیبانی فرماندهی و کنترل و طرح ریزی سیستم های C4 بیان خواهند شد. در ادامه , طرح ریزی , استانداردسازی سیستم های C4 و اجرابرای عملیات های مشترک مطرح می شود. در نهایت نیز, چگونگی ارزیابی و نتیجه گیری ارائه خواهد شد.

 تعامل پذیری

تعامل پذیری به عنوان چالش اولیه در هدایت عملیات های مشترک و اصل اساسی برای موفقیت عملیات نیروهای ائتلافی و مشترک ، ابتدا با تمرکز بر سطح تجهیزات مطرح شد. سپس به سرعت به سطح تعامل بین خدمات و نیروهای مسلح تعمیم یافت که در این سطح ، توانایی کار کردن نیروها با یکدیگر موردنظر قرار می گیرد. همکاری نیروهای زمینی ، هوایی و دریایی با همدیگر یا نیروهای کشورهای مختلف در عملیات های مشترک چندملیتی نمونه هایی از تعامل پذیری نیروهای مسلح هستند. در نهایت ، با پیچیده تر شدن سیستم ها، لزوم ارائه راهکارهایی به منظور تعامل سیستم ها و شکل گیری “سیستم سیستم ها” (تعامل پذیری به معنای پیشرفته آن ) احساس می شود[۲].

مرسوم ترین تعریف که DoD و ناتو ارائه داده اند، تعامل پذیری را “توانایی سیستم ها، واحدها یا نیروها به منظور ارائه خدمات و قبول خدمات از دیگر سیستم ها، واحدها و نیروها و استفاده از خدمات برای کار کردن موثر با یکدیگر” تعریف می کند[۳, ۴].

ادامه مطلب
بدون نظر

تحلیل و ارزیابی کیفیت زندگی در نوسازی بافت فرسوده

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 2 ماه پیش ارسال شده

۸۵درصد بافت مسکونی منطقه ۹ فرسوده است. به گونه ای که حتی برخی از بناهای این منطقه به ویژه در محله های پرجمعیـت آن بیش از نیم قرن قدمت دارند. شایان ذکر است با توجه به قرار گرفتن بخشی از این منطقه بر روی گسل ری، این منطقه یکی از مناطق آسیب پذیر شهر تهران می باشد. به طوری که در صورت تحریک گسل ری ایـن منطقـه بعـد از منـاطق۱۷،۱۱،۱۰ و چنـد منطقه دیگر در جنوب تهران بیشترین میزان تخریب را در بر خواهد داشت (متین فر،.(۱۳۹۱ ویژگی های بافت های مذکور را مـی توان به شرح ذیل برشمرد :

-فقدان برنامه از پیش اندیشیده برای کاربری زمین و عدم تامین خدمات شهری مورد نیاز متناسب با جمعیت . -ریزدانگی به معنی کوچک بودن قطعات تفکیکی زمین (گاهی کمتر از۳۰ مترمربع) .

-نفوذپذیری و ناکارآئی شبکه دسترسی.

 تحلیل و ارزیابی کیفیت زندگی در نوسازی بافت فرسوده

شاخص ترین ویژگی شهر بزرگ تهران، ساختار مرکب و پیچیده آن است که سبب کـنش هـایی میـان عناصـر کالبـدی ، فضـائی، ارتباطات می شود و در پی آن ساختار و عملکرد محیط شهری را در مقیاس وسیعی متاثر می سازد.

مسئله بافت های فرسوده از تاثیر گذارترین عوامل بر ساختار کالبدی و عملکرد محیطـی شـهر اسـت کـه در حـال حاضـر یکـی از مهمترین عوامل ایجاد اغتشاش و عدم انسـجام در بافـت هـای کنـونی اسـت و از طرفـی کیفیـت زنـدگی از لحـاظ روح ، محتـوا و سرزندگی در کنار کالبد شهر بسیار اهمیت دارد، بنابراین توجه به مسائل و مشکلات بافت های فرسوده می تواند در میزان رضـایت مندی و کیفیت زندگی شهری ساکنین شهر تاثیرگذار است . فعالیت نوسازی با هدف افزایش کارایی و بهره وری، بازگرداندن حیـات شهری به بافت می باشد و از طریق نوکردن، توانبخشی، تجدیدحیات انطباق، دگرگونی، صورت می پـذیرد. در نوسـازی بـر فعایـت دائمی فضا تاکید شده و با ایجاد تغییراتی در کالبد، آن را معاصر می کند؛ و به ایجاد فضای شهری مناسب منجر می شود.

ادامه مطلب
بدون نظر

بررسی وضعیت بافت فرسوده منطقه ۹ تهران

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 2 ماه پیش ارسال شده

محدوده مورد مطالعه

منطقه ۹ تهران از شمال به خیابان آزادی و بزرگراه مخصوص کرج، از جنوب به خیابان آذری، میدان شیر و بزرگراه فتح، از شرق به خیابان شهیدان (امتداد بزرگراه یادگار امام)، خیابان های امام زاده عبداالله و شبیری و از غرب به مسیل کـن منتهـی مـی شـود و بـا مناطق ۲ و ۵ از شمال، ۱۰ و ۱۷ از شرق، ۱۸ از جنوب و ۲۱ در غرب نوسازی همسایگی دارد. وسعت منطقه، ۱۹۶۵ هکتار یعنی در حـدود ۲,۸ درصد مساحت تهران و جمعیت آن در سال ۱۳۹۰ بالغ بر ۱۶۵۹۰۳نفر، یعنی ۲,۶۷ درصد جمعیت تهران بوده است. منطقه ۹ دارای ۲ ناحیه و ۸ محله است. در این منطقه جمعیتی با تراکم ناخالص متوسط ۲۶۶نفر در هکتار سـکونت دارنـد. تـراکم متوسـط خالص مسکونی در منطقه ۹ بالای ۶۵۰نفر در هکتار است. وجود بافت های فرسوده به ویژه در کاربری مسکونی از ویژگیهـای بـارز منطقه است.

 وضعیت بافت فرسوده منطقه ۹

شهرداری منطقه ۹ تهران با مساحتی بالغ بر ۱۰۰ هکتار بافت فرسوده مواجه است که نیاز جدی به نوسازی یـا بازسـازی دارنـد. بـر اساس تعاریف فوق بافت مسکونی محلات مختلف منطقه ۹، توسط فرسودگی همه جانبه ای نظیـر فرسـودگی اجتمـاعی، اقتصـادی، بهداشتی، کالبدی، محیط زیستی و امنیتی مورد تهدید واقع شده و بر این اساس محل سکونت ساکنان منطقه ناامن شـده و حـس رضایتمندی از سکونت در این بافت ها را از آنها سلب نموده است. با توجه به آمـار و ارقـام ارایـه شـده در جـدول ذیـل آنچـه کـه فرسودگی بافت منطقه را به عنوان مشکل اساسی مطرح ساخته است، غلبه روند رو به رشد فرسودگی بر نوسازی است.

ادامه مطلب
بدون نظر

بررسی مطالعات نوسازی و ساماندهی بافت فرسوده

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 2 ماه پیش ارسال شده

در رابطه با نوسازی و ساماندهی بافت فرسوده مطالعات گسترده ای در سطوح بین المللی و ملی به صورت کتاب، مقاله، پایان نامه، پوستر و طرح پژوهشی انجام شده است. اما مطالعه ای در رابطه با نقش نوسازی در ساماندهی کالبدی – فضایی بافت فرسوده و تاثیر آن بر کیفیت زندگی شهروندان مطالعات محدودی انجام شده است. در این مرحله نمونه مطالعات و تحقیقاتی که در سطح جهان و کشور انجام گرفته است، اشاره می گردد.

نوع تجارب جهانی در زمینه ساماندهی بافت فرسوده بسیار شایان توجه است. کشورهای مختلف با فرهنـگ هـا، زبانهـا و اعتقـادات متفاوت، تجارب ارزنده ای را در طول تاریخ بر جای گذاشتند کـه نشـان دهنـده هویـت هـر یـ ک از شـهرهای تـاریخی در جهـان می باشند.این تجارب با کارهای هاسمان در پاریس و موریس در انگلستان و اقدامات سیت در اتریش آغاز شد.

-پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی در سال ۱۳۸۵، مطالعات راهبردی احیاء بافـت تـاریخی بروجـرد، بـه بررسـی ویژگی های کالبدی، اجتماعی، اقتصادی و طبیعی بافت تاریخی شهر پرداخته است، و راهکارهای قـانونی در جهـت نوسـازی بافـت تاریخی با استفاده از قوانین و مقررات مصوب را مورد بررسی قرار داده است.

  • مهندسین مشاور طرح و کاوش (۱۳۸۵)، طرح تفضیلی ویژه بافت قدیم بروجرد، در این طرح مطالعات کلی در مورد بافت قـدیمی شهر صورت گرفته و در پایان به ارائه ضوابط و مقررات ساخت و ساز در این با فت پرداخته است.
  • حبیبی،کیومرث، در سال ۱۳۸۳، در رساله دکتری؛ توسعه کالبدی و حفظ بهسازی و نوسازی بافت های کهن شهری شهر زنجـان را مورد بررسی قرار داده است.

اصولا بافت قدیمی و فرسوده، بافتی می باشد که در فرایند زمانی طولانی شکل گرفته و تکوین یافته و امروز در محاصره تکنولـوژی عصر حاضر گرفتار گردیده است، اگر چه این بافت در گذشته به مقتضای زمان دارای عملکردهای منطقـی و سلسـله مراتبـی بـوده ولی امروز از لحاظ ساختاری و عملکردی دچار کمبودهایی شده و آنگونه که باید و شـاید نمیتوانـد جوابگـوی نیـاز سـاکنین خـود باشد.( حبیبی،۱۳۸۵،.(۲۲

با توجه به اینکه طرح مذکور یک طرح کاربردی است، ارزیابی تاثیر نوسازی بافت فرسوده شهری بر کیفیت زنـدگی سـاکنین، یـک اصل اساسی و هدف بسیار مهم می باشد، و شاخص های توسعه پایدار را در سطح بافت فرسوده با حفظ ساکنین در سـطح محـلات با تامین خدمات عمومی و تعریض معابر و ساماندهی سیمای بصری فراهم می سازد، بدون تردید ایـن پـژوهش از ضـروری تـرین و مفیدترین موارد تحقیقی در شهر تهران با توجه به پاینکه حدود ۳۰ درصد از بافت اصلی منطقه ۹ بافت فرسوده به حساب می آید

  • مستقیما در رابطه با منافع شهروندان و مدیران شهری می باشد.
ادامه مطلب
بدون نظر

آشنایی بامفهوم کیفیت زندگی

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 2 ماه پیش ارسال شده

مفهوم کیفیت زندگی ابتدا به حوزه های بهداشتی و بیماریهای روانی محدود میشد، اما در طـی دو دهـه گذشـته، ایـن مفهـوم از زمینهای بهداشتی، زیست محیطی و روانشناختی صرف به مفهومی چند بُعدی ارتقاء یافته و مورد توجه تعداد زیادی از حوزههای مطالعاتی قرار گرفته است.

امروزه کیفیت زندگی را به عنوان عنصری کلیدی در سیاستگذاری و بررسی سیاستهای حوزه عمومی مورد بحث قرار داده و از آن به عنوان شاخص توسعه نام میبرند(اکبرپور، .(۸ :۱۳۸۸ نگاه کالبدی –کارکردی برنامـه ریـزی هـا بـه ابعاد و جنبه های مختلف زندگی در گذشته سبب شد که از اواخر دهه ۱۹۶۰،تحـت تـأثیر نیازهـا و آگـاهی هـای جدیـد مفـاهیم اجتماعی نوینی مثل رفاه اجتماعی ،کیفیت زندگی و عدالت اجتماعی در قلمرو برنامه ریزی و توسعه عمومی مطرح شـود(مهـدیزاده وهمکاران،.(۳۰۱:۱۳۸۵

محقق در این پژوهش تلاش دارد علاوه بر شناسایی مشکلا ت عینی (مشکلات کالبدی و فیزیکی ) بافـت فرسـوده منطقـه ۹ شـهر تهران، تاثیر نوسازی بر رضایتمندی و کیفیت زندگی را از منظر ساکنین ارزیابی و بررسی نموده و مشخص نماید که با تقویـت چـه عواملی می توان به ارتقاء و افزایش کیفیت زندگی و رضایتمندی از زندگی در بافت فرسوده پرداخت. بنابراین، در این تحقیق سـعی بر آن است تا به سؤالات زیر پاسخ دهیم:

-۱ با توجه به ویژگی های کالبدی – فضایی بافت فرسوده منطقه ۹ شهر تهران چگونـه مـی تـوان بـا نوسـازی و سـاماندهی بافـت فرسوده کیفیت زندگی شهروندان را افزایش داد؟

-۲ابعاد ذهنی کیفیت زندگی در قلمرو بافت فرسوده تا چه حد از ابعاد و جنبه هـای دسترسـی بـه خـدمات شـهری و کاربردهـای شهری محدوده مورد بررسی تأثیر می گیرد؟

ادامه مطلب
بدون نظر

رهیافتهایی در مورد تبیین خشونت و پرخاشگری در حوزه علوم انسانی و اجتماعی

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 2 ماه پیش ارسال شده

بنابراین این دیدگاه مبتنی بر یادیگری است. یعنی رفتارهای انسان تابع یادگیری و شرائط و موقعیتهای بیرونی است.(باندورا، ۱۹۸۳، بارون، ۱۹۷۷، برکووتیس۲، ( ۱۹۶۲ در حوزه علوم انسانی و اجتماعی سه رهیافت عام در مورد تبیین خشونت و پرخاشگری وجود دارد. این سه رهیافت را میتوان رهیافتهای زیست شناختی، روان شناختی و جامعه شناختی نام نهاد.

رهیافت زیست شناختی در قالب چند تئوری به تبیین منشاء خشونت و پرخاشگری انسان پرداخته است که مطرحترین آنها، موسوم به »تئوری رفتار غریزی« است.تئوری رفتار غریزی با نام زیگموند فروید و کنرارد لورنز پیوند خورده است. به زعم فروید کلیه رویدادها و فعالیتهای انسان کنشها، اندیشهها، احساسات و آرمانها تحت حاکمیت و تعّین نیروهای غریزی قدرتمند، به ویژه نیروی جنسی و پرخاشگری قرار دارند. زیستشناسان اجتماعی با الهام از بحثهای زیست تکاملی به بقای ژنتیکی تأکید می کنند.

از آنجا که حداقل برخی از ژنهای انسان میتوانند از طریق تولید مثل موفقیت آمیز منتقل شوند، ژنهای نهفته در رفتار که آسیب زا هستند در جریان تکامل و از طریق اختلاط و امتزاج ژنتیکی حذف میشوند. فروید و برخی از پیروان وی با طرح مفهوم پالایش روانی پرخاشگری بر این باورند که اگر انسان مجالی برای ابراز پرخاشگری نیابد، نیروی پرخاشجویانه انباشته شده و سرانجام به شکل خشونت مفرط یا بیماری روانی ظاهر میگردد.

تئوری دیگری که از معروف ترین و رایجترین نظریهها درباره پرخاشگری است، تئوری ناکامی پرخاشگری است که ناکامی را به عنوان عامل به وجود آورنده تمایلات پرخاشگرایانه در نظر میگیرد. تئوری ناکامی-پرخاشگری از یک سو، ناکامی را موجد انگیزههای پرخاشجویانه و پرخاشگرایانه میداند، و از دیگرسو ریشه هرگونه پرخاشگری را در عوامل پیشین موجد نوعی پرخاشگری منجر میگردد، و پرخاشگری نیز به نوبه خود نتیجه و حاصل نوعی ناکامی است. ( رابرت، ۱۹۹۱، به نقل از: پور مودت و همکاران،(۹۱: ۱۳۹۱

ادامه مطلب
بدون نظر

عناصر هوش معنوی از نظر غباری بناب

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 2 ماه پیش ارسال شده

هوش معنوی میانجی تأثیرات معنویت و ترکیبی از معنویت و هوش است. آمرام معتقد است هوش معنوی شامل حس معنا و داشتن ماموریت در زندگی، حس تقدس در زندگی، درک متعادل از ارزش ماده و معتقد به بهتر شدن دنیا می شود . (آمرام، ۱۵ : ۲۰۰۵ به نقل از : غباری بناب و همکاران، (۱۳۲ : ۱۳۸۶ در واقع این هوش بیشتر مربوط به پرسیدن است تا پاسخ دادن، بدین معنا که فرد سوالات بیشتری را در مورد خود و زندگی و جهان پیرامون خود مطرح می کند . (مک مولن، ۲۰۰۳

به نقل از : غباری بناب و همکاران، (۱۳۴ : ۱۳۸۶ سانتوس۱ معتقد است هوش معنوی در مورد ارتباط با افریننده ی جهان است . وی این هوش را توانایی شناخت اصول زندگی (قوانین طبیعی و معنوی) و بنا نهادن زندگی براساس این قوانین تعریف کرده است. (سانتوس، ۲ : ۲۰۰۶ به نقل از : غباری بناب و همکاران، (۱۳۴ : ۱۳۸۶کینگ معتقد است که هوش معنوی ظرفیت و توانایی منحصر به فردی را درشخص ایجاد میکند تا معنا را در زندگی درک کند و به موقعیتهای معنوی بالاتر راه یابد، او مدلی چهار عاملی از هوش معنوی را ارائه میدهد. عناصر این مدل عبارتند از .

۱: تفکر انتقادی وجودی در مورد مسائل مربوط به هستی :ازجمله، حقیقت، جهان و مرگ و …

. ۲ تولید معنای شخصی : توانایی استفاده از تجارب فیزیکی و روحی جهت ایجاد معنا و هدف شخصی.

۳ آگاهی متعالی : توانائی شناسائی جنبه های متعالی خویشتن، دیگران و جهان و با استفاده از هوشیاری .

۴ بسط حالت هوشیاری : توانایی ورود به موقعیت های معنوی بالاتر از جمله تفکر عمیق، نیایش، مراقبه و خروج از آن (کینگ، (۲۰۰۸ در خصوص پرخاشگری گروهی از صاحب نظران علوم رفتاری نظیر فروید و لورنز معتقدند که پرخاشگری یک رفتاری است که ریشه در ذات و فطرت انسان دارد.

این دو معتقدند که پرخاشگری به عنوان یک نیروی نهفته در انسان دارای حالت هیدرولیکی است که به تدریج در شخص متراکم و فشرده میشود و سرانجام نیاز به تخلیه پیدا میکند. اعتقاد دارند که فکر ذاتی بودن پرخاشگری برای انسان خطرناک و مخرب است.

ادامه مطلب
بدون نظر

گروه های ذینفع در استفاده از رسانه های اجتماعی

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 2 ماه پیش ارسال شده

گروههای ذینفع در استفاده از رسانههای اجتماعی

رسانه های اجتماعی در هنگام زلزله و سونامی ژاپن، به صورت گستردهای برای تسهیل ارتباط دوطرفه و هماهنگی برای تلاشهای امدادی بود. رسانه های اجتماعی متفاوت در زلزله و سونامی شرق ژاپن توسط چهار گروه استفاده شد: ارائه دهندگان محتوا و متقاضیان محتوا داخل کشور ژاپن، ارائه دهندگان محتوا و متقاضیان محتوا خارج از کشور ژاپن. درحالیکه رسانه های اجتماعی در بحران پیشآمده دارای برخی از نتایج منفی بوده اما بهصورت کلی در جهت مهار فاجعه و پاسخ به آن کمک مناسبی بوده است.

در این مورد رسانه های اجتماعی علاوه بر استفاده افراد و گروههای آنلاین توسط سازمانهای غیردولتی و نهادهای دولتی نیز استفاده شد. استفاده از رسانه های اجتماعی در زلزله و سونامی ژاپن یک نمای کلی از نحوه استفاده از رسانه ها را آشکار کرد.

متقاضیان داخل کشور از رسانه های اجتماعی برای نجات خود و دیگران و همچنین به دنبال اطلاعات در مورد محیط زیست بعد از فاجعه و همچنین کمکهای امدادی بودند؛ اما متقاضیان خارج از کشور به دنبال کسب اطلاعات از خانواده و دوستان خود همچنین به دنبال طرح منابع مالی برای امداد و نجات بودند. ارائه دهندگان محتوا در داخل کشور اطلاعات و هشدارهایی راجع به زلزله و سونامی منتشر میکردند.

اطلاعات منتشر شده مکانهای قابل دسترس کمک و انتشار اطلاعات درباره محیط زیست و وضعیت بعد از فاجعه بود؛ اما ارائه دهندگان خارج از کشور اطلاعات به بررسی اطلاعات مانند هشدارها و نگرانیها پرداختند. این استفاده از رسانه ها از مزایای واکنش به بحران بوده و از ضررهای آن اطلاعات غلط و سوءاستفاده و تلاش برای منفعت های شخصی بود. با این حال رسانه های اجتماعی به صورت بالقوه ابزار قدرتمندی برای هماهنگی در پاسخ به امداد و نجات و ارتباط افراد با منابع و درگیر شدن یک جوامع گسترده تر به صورت مستقیم با بحران است ( .(۴۰

ادامه مطلب
بدون نظر
صفحه 10 از 316« بعدی...89101112...203040...قبلی »