تغییرات قاعده تعلیق تعقیبات هنگام اصلاح قانون آیین دادرسی مدنی

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 2 روز پیش ارسال شده

حکم دادگاه استان بر استواری حکم محکومیت صادر کننده چک بی محل از حیث جنبه عمومی و فسخ آن از حیث محکومیت در قبال مدعی خصوصی و رد دعوی او به اینکه (متهم ۱۸ روز قبل از تقدیم دادخواست مدعی خصوصی متوقف شناخته شده و اقامه دعوی خصوصی به طرفیت ورشکسته و ابلاغ دادخواست به شخص او مجوز قانونی نداشته و بایستی بـر طبـق مـاده ۴۱۹ قانون تجارت و ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی آن هم پس از مراجعه به اداره تصفیه با توجه به مـادتین ۳۵ و ۳۶ قـانون تصفیه امور ورشکستگی و سایر مواد مربوط به قانون فوق الذکر اقامه دعوی شده باشد صحیح است.۵

همین طور مقنن هنگام اصلاح قانون آیین دادرسی مدنی، به سال ۱۳۴۷، قاعده تعلیق تعقیبات شخصی را از جنبـه شـکلی بـه تفصیل بیان داشته (به محض صدور حکم توقف کلیه دعاوی مربوط به شخص متوقف طبـق مـاده ۲۹۰ آیـین دادرسـی مـدنی توقیف و مراتب به اداره تصفیه از طرف دادگاه اعلام می شود.

جریان مجدد دعوی موکول به فسخ حکم توقف۶ یا با تقاضای اداره تصفیه یا با شرایط زیر به تقاضای خواهان است. کسانی کـه علیه متوقف قبل از صدور حکم توقف اقامه دعوی کرده اند پس از توقف دادرسی بایـد بـه اداره تصـفیه مراجعـه و طبـق مـواد مربوط به تصفیه امور ورشکستگی ادعای خود را اظهار کنند و اداره تصفیه مکلف است با توجه بـه جریـان دعـوی و مسـتندات خواهان راجع به آن اظهار نظر نماید.

قانون جدید آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی راجع به ایـن مـورد سکوت اختیار کرده است. بدین جهت، ترتیبات مذکور همواره قابلیت اجرایی خود را حفظ می نمایند. همـین طـور بـه موجـب ماده ۸ قانون تصفیه امور ورشکستگی، »همینکه حکم ورشکستگی قابل اجرا شد رونوشت حکـم بـه اداره تصـفیه و اداره ثبـت محل فرستاده می شود. به عبارت دیگر به طور همزمان، از مرجع تعقیبات شخصی متکی به اسناد رسمی علیه مدیون متوقـف، یعنی اداره ثبت، سلب صلاحیت شده، و در عوض به مرجع تعقیبات جمعی یا اداره تصفیه اعطای صلاحیت می گردد.

ادامه مطلب
بدون نظر

هدف اساسی ازوضع قوانین و مقررات ورشکستگی در قانون تجارت

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 2 روز پیش ارسال شده

تعلیق تعقیبات شخصی بستانکاران

 مبنای قاعده

در حقوق مدنی هر کس باید مراقب منافع فردی خود باشد و در صورت اقدام فوری نسـبت بـه دیگـران در وصـول طلـب خـود شانس بهتری خواهد داشت اما در حقوق تجارت هدف اساسی قوانین و مقررات ورشکستگی ایجاد تساوی بین طلبکاران تاجر یا شرکت تجاری ورشکسته در امر وصول مطالبات می باشد.

یکی از آثار ورشکستگی که در اعسار وجود ندارد تعلیق دعاوی فردی است.۲ از تاریخ صدور حکم توقف، هر طلبکار، دیگـر حـق تعقیب شخصی مدیون را که قاعده عمومی و حق شناخته شده همه اشخاص است، از دست می دهد، و باید در دعـوی جمعـی شرکت کند. دعوی جمعی ورشکستگی می تواند با قواعد یکنواخت خود، دعاوی متعدد علیه متوقـف را بـا سـرعت، دقـت و رعایت عدالت و برابری میان طلبکاران سر و سامان دهد. به این اعتبار، قاعده تعلیق تعقیبات انفرادی پا به منصه ظهـور گـذارده است.

به موجب ماده ۴۱۹ قانون تجارت از تاریخ حکم ورشکستگی هر کس نسبت به تاجر ورشکسته دعوایی از منقول یا غیر منقـول داشته باشد باید بر مدیر تصفیه اقامه یا به طر فیت او تعقیب کند. کلیه اقدامات اجرایی نیز مشمول همین دستور خواهد بـود. با استنباط۳ از روح قانون نتیجه گرفته می شود که بستانکاران بازرگان ورشکسته نباید به طور انفرادی بر علیه بازرگانـان اقامـه دعوی نمایند زیرا اگر چنین امری تجویز شود هم حکم ورشکستگی بیوجه می گردد و هم عدم تساوی بـین بسـتانکاران ایجـاد می شود. مبنای قاعده مذکور از چند متن قانونی نشات می گیرد. محکمه هر وقت صلاح بداند می تواند ورود تـاجر ورشکسـته را به عنوان ثالث در دعوی مطروحه اجازه دهد.

ادامه مطلب
بدون نظر

راه های اعتراض به صورت مطالبات درج شده در آگهی

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 3 روز پیش ارسال شده

اعتراض به صورت مطالبات

این صورت] صورت مطالبات[ از طریق آگهی به اطلاع بستانکاران خواهد رسید و در اختیار کسانی که ادعای حقـی نسـبت بـه متوقف می نمایند گذاشته می شود. به بستانکاران مردود و همچنین بستانکارانی که حق رجحان برای خود قائل بوده و اداره به ادعای آن ها ترتیب اثر نداده مستقیماً مراتب اعلام خواهد شد.۴

آگهی مذکور در ماده ۳۵ قانون اداره تصفیه باید در همان روزنامه ای که توقف اعلام شده است درج گـردد. (قسـمت اول مـاده ۴۵ آیین نامه قانون اداره تصفیه).

هر کس نسبت ۵ به این صورت اعتراض داشته باشد، در ظرف بیست روز از انتشار آگهی، حق دارد در دادگاه صادر کننده حکـم توقف اقامه دعوی کند.۶ اگر معترض ادعا کند که طلب او بی مورد رد شده یا از طلب او مبلغی کسر گردیده و یا حق رهن و یـا رجحان او منظور نشده، دعوی بر علیه اداره تصفیه اقامه می شود و اگر طلب یا حق کسی که قبول شده مـورد اعتـراض باشـد، دعوی بر علیه بستانکار اقامه خواهد شد. در صورتی که دعوای اخیر به نتیجه رسیده و حکم به رد طلبی صادر شود سهمی کـه تخصیص به آن داده شده ، در حدود طلب مدعی و هزینه دادرسی، به او اختصاص پیدا خواهد کرد و مازاد بین سایر طلبکـاران -تقسیم خواهد شد.

۲ ماده ۳۳ تا ۳۶ قانون تصفیه امور ورشکستگی –۳ ماده ۳۰ قانون تصفیه امور ورشکستگی –۴ افتخاری، جواد، منبع پیشین، صفحه ۱۸۵

۱ ماده ۳۵ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی

۲ ماده ۳۶ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی –۳ به موجب رأی اصراری شماره ۶۲۸ ، ۱۳۴۵/۴/۲۲ ، هیئت عمومی دیوان عالی کشور چنین تصمیم گرفته است که طلبکار پس از بیست روز مذکور

نیز می تواند به دادگاه مراجعه کند، ولی در این صورت مطابق ماده ۴۷۳ قانون تجارت، در صورتی که دعوایش به نتیجه برسد، جزء غرما محسوب خواهد شد.

ادامه مطلب
بدون نظر

حدود اختیارات اداره تصفیه برای رسیدگی امور ورشکسته

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 3 روز پیش ارسال شده

بنابراین پس از انقضای موعد مقرر در آگهی برای ارائه اسناد، اداره تصفیه به مطالبـات رسـیدگی نمـوده و تصـدیق، یـا رد مـی نماید. و جلب نظر متوقف را در صورتی که در دسترس باشد، خواهد کرد و اداره مکلف نیست به اظهـارات متوقـف ترتیـب اثـر دهد.۲

بدین ترتیب، تشخیص و تصدیق طلب طلبکاران توسط اداره تصفیه به عمل خواهد آمد. بدیهی است با معرفی شدن طلبکاران و تسلیم اسناد طلب خود، همین اسناد مستند تشخیص طلب و تشکیل هیئت طلبکاران (غرما) قرار می گیـرد، تـا بـدان وسـیله طلبکاران بتوانند نسبت به انعقاد قرارداد ارفاقی و وصول طلب خود ولو به صورت ۳ سهم غرمایی اقدام و استفاده کنند.

اداره تصفیه برای رسیدگی در صورت لزوم می تواند ابراز دفاتر بستانکاران را بخواهد. قانون گذار معین نکـرده اسـت کـه از چـه کسانی می توان ابراز دفتر را مطالبه نمود، ولی بدیهی است فقط تجار مکلف به داشتن دفتر هستند و فقط از آن ها مـی تـوان ابراز دفاتر را تقاضا کرد. در صورتی که دفاتر ابراز نشود اداره تصفیه طلب مربوط را رد خواهد کرد، مشروط بر اینکه دلایل قابل قبول دیگری برای اداره وجود نداشته باشد. به موجب ماده ۳۲ قانون اداره تصفیه مطالباتی که به موجـب سـند رسـمی وثیقـه ملکی دارند باید در برگ طبقه بندی منظور شود

هر چند از طرف بستانکار اظهار نشده باشد و هرگاه منافع مالی هـم در مـورد رهن باشد این موضوع نیز باید در برگ مزبور نوشته شود. پس از انقضای موعد ابـراز اسـناد، منتهـا در ظـرف بیسـت روز، اداره صورتی با در نظر گرفتن طلبهایی که حق رهن و یا رجحان دارند، تهیه خواهد نمود(ماده ۳۳ قـانون اداره تصـفیه) بسـتانکارانی که مردود شده اند با ذکر دلیل رد ضمن این صورت قید می شوند ( ماده ۳۴ قانون اداره تصفیه).

ادامه مطلب
بدون نظر

آثار و نتایج عدم اعلام طلب طلبکاران

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 4 روز پیش ارسال شده

قاعدتاً در فهرست باید میزان طلب تا روز صدور حکم ورشکستگی و نیز تاریخ سررسید طلب مشخص شود هرگـاه طلـب دارای وثیقه یا حق رجحان باشد، این نکته نیز باید ذکر گردد. البته قید نکردن نکته اخیر، حق طلبکار نسبت به وثیقه یا حق رجحـان را اسقاط نمی کند.

 آثار عدم اعلام

با توجه به اینکه تقسیم دارایی بدهکار ورشکسته موکول به این است که طلبهای طلبکاران قبلاً تشخیص و تصـدیق شـود و در نتیجه قبلاً اعلام گردد، هرگاه طلبی اعلام نشده باشد، طلبکار آن نمی تواند در این تقسیم، شرکت کند و باید صبر کند تا پـس از خاتمه ورشکستگی، در صورتی که بخواهد، علیه تاجر ورشکسته، منفرداً اقامه دعوی کند. و هزینه تأخیر در ارائـه اسـناد بـه عهده مدعی طلب است۱ و البته محرومیت او موکول به این است که عذر موجهی برای عدم اعلام به موقـع نداشـته باشـد، و الا طبق قواعد کلی می تواند تا پایان ورشکستگی طلب خود را اعلام کند.۲

حال اگر اداره تصفیه اسناد و مدارکی که به تأخیر ابـراز شده، قبول کرد نسبت به تصحیح صورت بستانکاران اقدام نموده و سایر بستانکاران را نیز با نشر آگهی مطلع می سازد. از دیگـر نتایج اعلام نکردن طلب این است که طلبکار نمی تواند در مشاوره برای انعقاد قرارداد ارفاقی شرکت کند.۳

هرگاه ورشکسته ضامنی داشته باشد، آیا طلبکاری که ضمانت به نفع او شده است، می تواند با وجود اعلام نکـردن طلـب خـود، به ضامن مراجعه کند؟ در گذشته دیوان کشور فرانسه اعلام کرده بود که مراجعه به ضامن، حتی در صورتی کـه طلبکـار طلـب خود را اعلام نکرده باشد مجاز است،۴ ولی قبل از تصویب قانون ۱۹۸۵ نظر خود را تغییر داد.۵ این نظر مورد قبول قـرار گرفـت زیرا در حقوق فرانسه ضمانت، قرارداد فرعی تلقی می شود.

ادامه مطلب
بدون نظر

شکل اعلام طلب طلبکاران در قانون تجارت و قانون اداره تصفیه

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 4 روز پیش ارسال شده

بند سوم: شکل اعلام

نه در قانون اداره تصفیه و نه در قانون تجارت شکل خاصی برای اعلام طلب طلبکاران پیش بینـی شـده اسـت. بنـابراین اعـلام طلب ممکن است به طور کتبی به اداره تصفیه ارسال شود، یا در اولین جلسـه ای کـه بـرای رسـیدگی بـه طلبهـای طلبکـاران تشکیل می شود، مطرح گردد۳ در صورت اخیر، اعلام در صورت مجلسی که برای جلسه مزبور تهیه می شود قید خواهـد شـد.

ماده ۴۶۲ قانون تجارت مقرر کرده است که طلبکاران باید اسناد طلب خود، یا رونوشت مصدق آن ها را به انضمام فهرستی کـه کلیه مطالبات آن ها را معین می کند به دفتردار دادگاه تسلیم کنند مطابق نظر قضات دادگـاه هـای حقـوقی ۲ تهـران کـه در مورخه ۱۳۶۶/۳/۷ به اتفاق آراء ابراز شده: عدم مراجعه۴ طلبکار به مدیر تصفیه در موعد معینه موجب انتفای حق و طلب دائن چه در مدت ورشکستگی و چه پس از اعاده اعتبار نخواهد بود و ضمانت اجرای عدم رجـوع بـه مـدیر تصـفیه تنهـا سـلب حـق –۱ وضع این قاعده بر آن بوده است که با رجوع متعهدات بعدی به متعهد قبلی (بدهکار اصلی) به او مبلغی تحمیل نشود که بیش از بدهی اوست.

برای مثال هرگاه بدهی ورشکسته الف (متعهد اصلی) ۱۰ هزار ریال باشد و مدیر تصفیه هر یک از ورشکستگان (الف، ب و ج) مبلغ ۴ هزار ریال به طلبکار داده باشد، کل پرداخت به طلبکار مبلغ ۱۲ هزار ریال خواهد بود که در صورت حق رجوع ورشکستگان ب و ج به ورشکسته الف به دارایی او تحمیل خواهد شد و این غیر منطقی است چون بدهی او بیش از ۱۰ هزار ریال نیست.

 

-۲ در مثال پاورقی قبل فقط ۲ هزار ریال زیاده باید به ترتیب تاریخ تعهد به دارایی ورشکستگان ب و ج اضافه گردد، نه اینکه مدیران تصفیه ورشکستگان ب و ج بتوانند بابت ۸ هزار ریالی که پرداخته اند به مدیر تصفیه ورشکسته الف مراجعه کنند. مع ذلک باید توجه داشته باشیم که پس از ختم ورشکستگی، ورشکستگان ب و ج می توانند به طور انفرادی به متعهد اصلی (الف) مراجعه کنند.

۳ ماده ۲۶ ق. اداره تصفیه امور ورشکستگی –۱ نوبخت، یوسف. اندیشه های قضایی، انتشارات کیهان، چاپ چهارم، سال ۱۳۷۲، ص ۱۶۲-۱۶۱

اعتراض نسبت به نحوه تصفیه و تقسیم است در طول مدت ورشکستگی و نیز مـادام کـه حکـم بـه اعـاده اعتبـار ورشکسـته از محکمه صادر نشده باشد دعوی می بایست به طرفیت مدیر تصفیه که قائم مقام بدهکار است اقامه شود.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رأی اصراری شماره ۱۳۴۵/۴/۲۲ -۶۲۸ نیز قائل به نظر فوق الذکر بوده و معتقد بوده اسـت در این صورت طبق ماده ۴۳۷ قانون تجارت در صورت به نتیجه رسیدن دعوی (اثبات طلب) طلبکار جزء غرما محسوب خواهـد شد.

ادامه مطلب
بدون نظر

تفاوت بین طلبکاران در قانون تجارت ایران

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 6 روز پیش ارسال شده

برعکس، در حقوق ما از همان ابتدا قانونگذار تفاوتی میان طلبکاران قائل نشده است و کلیه آنان، اعـم از طلبکـاران دارای حـق رجحان، دارای وثیقه، یا طلبکاران عادی باید تشریفات اعلام را رعایت کنند. این راه حل منطقی است و با روح مقـررات مربـوط به ورشکستگی و تصفیه موافق است؛ زیرا هدف در واقع این است که کل بدهی تاجر شناخته و کنترل شود.

این راه حل در مورد کسانی که به موجب مواد ۴۷۴ و ۴۷۵ قانون تجارت نسبت بـه امـوال متصـرفی تـاجر ورشکسـته دعـوای خیاراتی دارند و از آن صرف نظر نمی کنند و نیز در مورد کسانی که با صدور حکم ورشکستگی از طریق مراجـع قضـایی عمـل نموده و حکم گرفته اند صادق است.

با صدور حکم ورشکستگی۴ اختیارات (حقوقی) که دیگران بر اموال تاجر ورشکسته دارند، از جمله حق انتفاع، ارتفـاق و … و یـا خیار فسخ و استرداد ناشی از عقود از بین نمی رود، اما به موجـب مـاده ۴۷۴ قـانون تجـارت بایـد در حـین تصـفیه، حقـوق و-۲ ماده ۳۲ قانون اداره تصفیه ورشکستگی –۳ مواد ۳۵ و ۳۶ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی و ماده ۴۳ و ۴۴ و ۴۵ آ یین نامه اداره تصفیه امور ورشکستگی

مع ذلک، قانون تجارت برای حفظ امتیاز کارکنان موسسه تجاری نسبت به دیگر طلبکاران، طلبهای ناشی از قراردادکار آنها را ازاعلام معاف کرده و برای آنها سیستم خاصی برقرارنموده است :

دمرچیلی ، محمد و حاتمی، علی و قرائی، محسن، قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی ، تهران، انتشارات میثاق عدالت، چاپ چهارم ، ۱۳۸۴ ، ص۷۸۶

اختیارات خود را به موقع به اجراء بگذارند. قانون گذار ضمانت اجرای عدم اعمال حقوق۱ مزبور را بیان نکـرده اسـت. بنظـر مـی رسد از یک طرف می توان قائل به این نظر بود که به دلیل عدم اقدام دارندگان چنین حقـوقی در مهلتـی کـه قانونگـذار بـرای اعلام حق آنها در نظر گرفته بر اساس قاعده اقدام حقوق آنها ساقط می شود.اما بنظر این عادلانه نبوده و می توان چنین گفـت که حق ارتفاق و حق انتفاع نامبردگان در مرحله بعد از احقاق حقوق طلبکارانی که طلب خود را اعلام نموده اند قرار می گیرند. در برخی از مواقع اعمال بعضی از حقوق مزبور ممکن است به ضرر صاحب حق تمام شود، مثلاً اگر شخصی در معامله ای که بـا

 

خریدار ورشکسته داشته حق فسخ داشته باشد ولی مبیع در حال حاضر موجود نباشد با اعمال خیار فسخ باید ثمـن را مسـترد داشته و جهت گرفتن بدل مبیع در صف غرما قرار گیرد.

ادامه مطلب
بدون نظر

اقدامات لازم برای اعلام ورشکستگی

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 6 روز پیش ارسال شده

hگر مال شخص ثالثی در قبال طلب طلبکاری از ورشکسته در رهن باشد، مال ارزیابی شده و این قسمت، جزء طلب بسـتانکاران قید می گردد تا در صورتی که مال مورد رهن قبل از تقسیم وجوه حاصله به فـروش رسـیده و بسـتانکار بـه حـق خـود برسـد، شخص ثالث مالک مرهونه، جانشین بستانکار شناخته شده و در غرما به همان نسبت بستانکار اولیه، شرکت خواهد نمود.

هرگاه دعوائی از طرف بستانکار، مربوط به طلبی علیه تاجر یا شرکت تجارتی طرح گردیده و به هنگام اعلام ورشکستگی دعـوی مزبور در جریان باشد اداره تصفیه تا تعیین تکلیف قطعی دعوی مزبور از طرف دادگاه، در مورد طلب ادعـائی طلبکـار تصـمیمی اتخاذ نخواهند کرد. ولی اداره تصفیه می تواند تصمیم خود را در ظرف مـدت اعتـراض بسـتانکاری منـدرج در مـاده ۳۶ قـانون تصفیه تغییر دهد ولی این تغییر باید طبق ماده ۳۵ قانون تصفیه به اشخاص ذینفع اعلام گردد تا آنان بتوانند در ظـرف مهلـت مقرر در ماده ۳۶ قانون تصفیه به دادگاه مراجعه نمایند.

اداره تصفیه حداکثر ظرف ۲۰ روز پس از انقضـاء موعـد ابـراز اسـناد و مدارک از طرف بستانکاران ( ۲ ماه از تاریخ نشر آگهی دعوت مندرج در ماده ۲۴ قانون اداره تصفیه) صورتی با در نظـر گـرفتن طلب هایی که حق رهن یا حق رجحان دارند تهیه می نماید. این صورت از طریـق آگهـی بـه بسـتانکاران رسـیده و در اختیـار کسانی که ادعای حقی نسبت به ورشکسته دارند گذاشته می شود. ضـمناً اداره تصـفیه مراتـب را بـه بسـتانکاران مـردود و بـه بستانکارانی که حق رجحان مورد ادعای آنان نیز شناخته نشده است علاوه بر آگهی اعلام می نماید.

در فرانسه تا سال ۱۹۶۷ طلبکاران دارای وثیقه می توانستند حق تقدم خود را اعلام کنند، بدون آنکه مجبور باشند قـبلاً طلـب خود را برای تشخیص اعلام دارند. ولی در حال حاضر به موجب قانون تجارت فرانسه تشریفات اعلام به تمام طلبکـاران مربـوط است، اعم از طلبکاران دارای حق رجحان، دارای وثیقه یا طلبکاران عادی. حتی اداره دارایی و مؤسسات بیمه اجتمـاعی موظـف اند مانند دیگر طلبکاران ادعای خود را اعلام کنند.۳

ادامه مطلب
بدون نظر

منظور از اشخاص در دعوت از سایر اشخاص قانون تصفیه امور ورشکستگان چه کسانی هستند؟

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 7 روز پیش ارسال شده

با توجه به اصل شخصی بودن جرائم و اینکه مدیران شخص حقوقی وکیل شخص حقوقی تلقی می شوند، بـا نبـودن نـص در این مورد باید چنین نظر داد که مدیران، به لحاظ تخلف از بند ۳ ماده مذکور، قابل مجازات نیستند. ایـن مـورد از مـوارد نقـص قانونی است و لازم است برطرف شود،بنظر می رسدکه دلیل مسئولیت قائل شدن برای مدیران نه به دلیل مسـئولیت قـراردادی است چرا که مسئولیت قراردادی بر عهده خود شخص حقوقی است

بلکه بـه دلیـل قصـور ناشـی از مسـئولیت مـدنی اسـت، و متاسفانه به زعم ما قانونگذار در اینجا بحث مسئولیت مدنی و مسئولیت قراردادی را با هم خلط نموده و مسئولیت قائـل شـدن برای مدیران در کنار شخص حقوقی خلاف قواعد و اصول حقوقی است. ضمن اینکه قانون باید به گونه ای تنظـیم شـود کـه در صورت سوء نیت متخلف مجازات قابل اعمال باشد ، نه به صرف معرفی نکردن خود بدون احراز سوء نیت. آن طـور کـه از مـتن بند ۳ ماده مزبور مستفاد می شود.

 دعوت از سایر اشخاص

منظور از سایر اشخاص کسانی هستند که به هر عنوان (عمدتاً امانت یا اجاره) اموال ورشکسته را در اختیار دارند که باید مطابق بند ۴ ماده ۲۴ قانون اداره تصفیه آن اموال را در ظرف مدت دو ماه در اختیار اداره تصفیه بگذارند و گرنه هر حقی که نسبت به آن مال دارند از آن ها سلب خواهد شد. مگر اینکه عذر موجهی داشته باشند. در مورد امانت چنانچه مـال بـه موقـع در اختیـار اداره تصفیه گذاشته نشود و برای مثال بدون تعدی یا تفریط از میان برود،

امین حق نخواهد داشـت بـرای برائـت از مسـئولیت خود به پرداخت خسارت به ماده ۶۱۴ قانون مدنی استناد کند.۱ اگر شخص ثالثی اشیاء ورشکسته را مطالبه نماید اداره تصـفیه اگر ادعای شخص مزبور را صحیح تشخیص دهد مال مورد مطالبه را به وی تسلیم می نماید و الا به مـدعی ۱۰ روز مهلـت مـی دهد که در این مورد به دادگاه صلاحیتدار رجوع نماید۲ حال اگر مدعی از مهلت مذکور استفاده ننمود دیگر دعـوی او مسـموع نخواهد بود.

در مورد کسی که مدعی حق رهن یا حق رجحان نسبت به مستثنیات دین بوده و ایـن حـق هـم شناسـایی شـده باشـد ادا ره تصفیه قبلاً طلب صاحب حق مزبور را پرداخت نموده و مازاد آن را به ورشکسته تسلیم می کند ولی اگر حق رهـن یـا رجحـان مورد شناسایی اداره تصفیه قرار نگرفته باشد ثالث مدعی می تواند علیه شخص ورشکسته اقامه دعوی نماید.۳

ادامه مطلب
بدون نظر

تحلیل قانون دعوت از بدهکاران تاجر در لمور تصفیه دیون تاجر

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 7 روز پیش ارسال شده

 دعوت از بدهکاران تاجر

به همان طریقی که در مورد بستانکاران گفته شد، در آگهی از بدهکاران تاجر نیز دعوت می شود که در مهلت مقـرر در بنـد ۲ ماده ۲۴ قانون اداره تصفیه خود را معرفی کنند. در نهایت در حالی که قانون گذار برای عدم معرفی طلبکاران مجـازات جزائـی مقرر ننموده است.

در مورد بدهکاران تأکید کرده که آنان، در صورت معرفی نکردن خودشان محکوم به مجازات خواهند شد. در واقـع بـه موجـب بند ۳ ماده ۲۴ این قانون متخلفین از این اخطار به جریمه نقدی معادل صدی بیست و پنج دین به نفع صـندوق ب مـذکور در ماده ) ۵۴ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی) محکوم خواهند شد. دادگاه می تواند علاوه بر جریمه نقدی متخلف را به حـبس از سه تا شش ماه نیز محکوم نماید. قید عبارت می تواند نشان می دهد که اختیـار بـا دادگـاه اسـت و حتـی در صـورت احـراز تخلف، دادگاه ممکن است متخلف را به حبس محکوم نکند.

دادگاه صلاحیتدار برای رسیدگی به جرم مندرج در بند۳ ماده ۲۴ قانون اداره تصفیه، مطابق مقررات عام قانون تشـکیل دادگـاه های عمومی و قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه عمومی است. اداره تصفیه برای تعقیـب متخلـف بایـد در ایـن دادگـاه طـرح شکایت نماید که پس از رسیدگی، در مورد مجازات حکم صادر خواهد کرد.

طریق اعتراض به رأی دادگاه نیز تابع مقررات عام قانون آیین دادرسی خواهد بود. مجازات منـدرج در بنـد ۳ مـاده ۲۴ مـذکور فقط درمورد کسانی صادق است که شخصاً بدهکار باشند. این امر در مورد بدهکارانی که شخص حقیقی اند ایجاد اشـکال نمـی  این اشخاص می توانند تا پایان ورشکستگی اسناد خود را برای شرکت در حاصل دارایی تاجر ارائه دهند و مشمول ماده ۳۷ قانون اداره تصفیه خواهند بود.

کند اما در مورد اشخاص حقوقی، این سوال مطرح می شود که چه کسانی از مدیران مسئول خواهند بود؟ قـانون گـذار در ایـن باره پیش بینی خاصی نکرده است. در آیین نامه قانون اداره تصفیه نیز قیدی در این باره وجود ندارد، البته باید توجه داشت که حتی با وجود قید، اجرای مجازاتی که آیین نامه معین می کند با اصل قانونی بودن مجازات مخالف است.

ادامه مطلب
بدون نظر
صفحه 1 از 33012345...102030...قبلی »