پایگاه خبری مارسیان جاکوب زوما از ریاست جمهوری آفریقای جنوبی کناره‌گیری کرد - پایگاه خبری مارسیان