استفاده از چکیده به منظور مرور کل کار

چکیده می تواند کل مطالب کتاب یا مقاله را خلاصه کند، مخصوصاً برای مرور نکاتی مفید است که پژوهشگر کمک می کند تا کلی مطلب را در یک یا دو جمله خلاصه سازد.

نمونه ی یک کارت حاوی چکیده مطالب مروری کل کتاب شرح زندگی» اندرو جکسون «نوشته ی »جیمز سی کارتیز «توضیح می دهد. رئیس جمهوری که همیشه بر این گمان بود . کارتیز عنوان این کتاب در جستجوی برای ———– که به این معنی است که جکسون در زندگی سعی میکرد از قضاوت در مورد عملکردهای ملتش بپرهیزیدو از زندگی شخصی دفاع می کرد.

معمولا در خلاصه، احتیاجی به ذکر شماره ی صفحه نیست چون به مرور کل کار می پردازد، نه یک مطلب خاص، این خلاصه نکات کلی متن را فقط با استفاده از چند کلمه مرور می کند.

نمونه کارت خلاصه شده برای مقاله ی یک مجله

احساسی بچه های امروز ۳۲

در کلی این مقاله، مسایل مربوط به اخبار، تلویزیون و کودکان مطرح شده است. این مقاله به شکل یک جزوه اشت که جنبش تلویزیون و کودکان (ACT) آن را چاپ نمود. در این مقاله اعلام شده است توانایی کودکان برای فهم اخبار تلویزین محدود می باشد.

نهایتاً، این یاداشت بدین طریق در مقاله تحقیقی به کار گرفته می شود:

کودکان امروز کل صفحه را به مرور اخبار تلویزیون و کودکان اختصاص می دهند. یک کتاب چاپ شده از تاثیر تلویزیون بر بچه ها (ACT) هشدار می دهد که توانایی ذهنی و احساسی کودک در مقابل مشکلات تا حدی محدود شده است.

استفاده از چکیده برای نوشتن فهرست کتب

یادداشت، چکیده ای است که همراه با مدخل فهرست کتب می آید، فهرست منابع را در بر دارد و به توضیح محتوای یک مرجع می پردازد. بلیت، هال و چارلی سوئیت «استفاده از رسانه برای آموزش زبان» نوع آوری دستوری ۲۲-۲۴)۱۹۸۳(۲۸

این دانشمندان اصرار می کنند بچه ها تلویزیون نگاه کنند. بنابراین یک معلم باید نسبت به انقلاب الکترونیکی عکس العمل نشان دهد. آنها معتقدند که تلویزیون یک وسیله آموزشی است. البته تلویزیون، یک وسیله تأثیر گذار است اگر معلم ها، هوشیاری نسبت به تلویزیون را توسعه دهند و از این رسانه به عنوان یک روش کمکی در کلاس استفاده کنند.

همان طور که نشان داده شد، این یادداشت مختصراً ماهیت کار را روشن می کند که به ندرت بیشتر از دو یا سه جمله می شود. ملاحظه کنید که چگونه نویسنده ای از یادداشت برداری به عنوان بخشی از مقاله ی تحقیقاتی استفاده کرده است.

سرانجام، کودکان به گفته ی بلیت و سوئیت (۳۲) در هنگام تماشای تلویزیون به نوعی آگاهی دست یافتند که معلمان باید از فواید آن استفاده کنند.