دانلود مقاله مدل ساختاری پیوند میان رشد حرفه ای، حمایت سرپرست و توانمندسازی با نگرش های شغلی و رفتارهای مدنی سازمانی در ایران: یک مطالعه ملی

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 5 ساعت پیش ارسال شده

مقاله مدل ساختاری پیوند میان رشد حرفه ای، حمایت سرپرست و توانمندسازی با نگرش های شغلی و رفتارهای مدنی سازمانی در ایران: یک مطالعه ملی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در مدیریت بهره وری (فراسوی مدیریت) از صفحه ۳۵ تا ۴۷ منتشر شده است.
نام: مدل ساختاری پیوند میان رشد حرفه ای، حمایت سرپرست و توانمندسازی با نگرش های شغلی و رفتارهای مدنی سازمانی در ایران: یک مطالعه ملی
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رفتارهای مدنی-سازمانی
مقاله حمایت سرپرست
مقاله رشد حرفه ای
مقاله توانمندسازی
مقاله نگرشهایی شغلی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گلپرور محسن
جناب آقای / سرکار خانم: جوادیان زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: عابدینی مایده
جناب آقای / سرکار خانم: مصاحبی محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این پژوهش با هدف بررسی مدل ساختاری پیوند میان رشد حرفه ای، حمایت سرپرست و توانمندسازی با نگرشهای شغلی و رفتارهای مدنی سازمانی در ایران به مرحله اجرا درآمد. جامعه آماری پژوهش را کارکنان سه مجموعه صنعتی از شهرهای اصفهان، دورود و شیراز بودند که از میان آنها ۸۹۹ نفر بر مبنای شیوه ی طبقه ای و به روش تصادفی ساده انتخاب و پرسشنامه های رفتارهای مدنی سازمانی، نگرش های شغلی، رشد حرفه ای، توانمندسازی و حمایت سرپرست بر روی آنها اجرا شد. داده های حاصل از پرسشنامه های پژوهش از طریق مدل سازی معادله ساختاری (SEM) مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که: ۱) رشد حرفه ای، توانمندسازی و حمایت سرپرست با نگرشهای شغلی (رضایت و تعهد) دارای رابطه معناداری است (p<0.01). 2) نگرشهای شغلی، رشد حرفه ای و حمایت سرپرست نیز با رفتارهای مدنی سازمانی دارای رابطه مستقیم معنادار بودند (p<0.01). مدل ساختاری نهایی پژوهش نشان داد که برای ارتقا رفتارهای مدنی سازمانی باید نگرشهای شغلی، رشد حرفه ای و حمایت سرپرست مورد تقویت قرار گیرند.

ادامه مطلب
بدون نظر

دانلود مقاله خشونت خانگی: شیوع در زنان باردار و ارتباط آن با پیامدهای مادری

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 5 ساعت پیش ارسال شده

مقاله خشونت خانگی: شیوع در زنان باردار و ارتباط آن با پیامدهای مادری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن ۱۳۹۲ در مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه از صفحه ۸۹۴ تا ۹۰۳ منتشر شده است.
نام: خشونت خانگی: شیوع در زنان باردار و ارتباط آن با پیامدهای مادری
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خشونت خانگی
مقاله زنان باردار
مقاله پیامدهای مادری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسن معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: کاشانیان مریم
جناب آقای / سرکار خانم: حسن مریم
جناب آقای / سرکار خانم: روحی مریم
جناب آقای / سرکار خانم: یوسفی هما

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پیش زمینه و هدف: خشونت بر علیه مادر باردار یک بحران در بهداشت عمومی می باشد، زیرا باعث به خطر افتادن سلامت مادر و در نتیجه سلامت جنین و نوزاد آینده او خواهد شد. مطالعه حاضر با هدف تعیین شیوع خشونت خانگی علیه زنان باردار و ارتباط آن با پیامدهای مادری وقوع زایمان زودرس، سقط، سزارین، بستری شدن مادر در بیمارستان و خونریزی واژینال در طی بارداری انجام شد.
مواد و روش ها: این پژوهش یک مطالعه مقطعی است. در آن ۱۳۰۰ زن باردار ۱۸ تا ۳۹ ساله که به بیمارستان های شهرستان های مهاباد و بناب در سال ۱۳۹۰ جهت سقط یا زایمان مراجعه کرده بودند به روش نمونه گیری در دسترس وارد مطالعه شدند. روش گردآوری داده ها پرسشنامه و مصاحبه حضوری با مادر بود.
یافته ها: ۸۶٫۲۵ درصد زنان باردار در طی دوران بارداری مورد خشونت از طرف همسر (۸۰ درصد) و یا بستگان نزدیک از قبیل مادر شوهر (۲۰ درصد) قرار گرفته بودند. این اعمال خشونت ها با وقوع سقط {aOR=3.03 CI=%95 1.5, 75.26 P=0.000}، سزارین{aOR=2.25 CI=%95 1.5, 70.79 P=0.01} و خونریزی واژینال {aOR=2.74 CI=%95 1.1, 4.8 P=0.01} ارتباط معنی داری را نشان داد.
بحث و نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان می دهد که با وقوع خشونت خانگی در طی بارداری، خطر وقوع سقط، خونریزی واژینال در طی بارداری و زایمان به روش سزارین افزایش می یابد. لذا پیشنهاد می نماییم که تمام کارکنان بهداشتی اهتمام همه جانبه و مسئولانه ای در جهت شناسایی، حمایت و معرفی مادران تحت خشونت به مراکز ذیصلاح را داشته باشند.

ادامه مطلب
بدون نظر

دانلود مقاله سنت قصه پردازی و نقش گوسان ها در نقل روایت های پهلوانی

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 5 ساعت پیش ارسال شده

مقاله سنت قصه پردازی و نقش گوسان ها در نقل روایت های پهلوانی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۱ در پژوهشنامه ادب حماسی (پژوهش نامه فرهنگ و ادب از صفحه ۱۱ تا ۲۵ منتشر شده است.
نام: سنت قصه پردازی و نقش گوسان ها در نقل روایت های پهلوانی
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سنت قصه پردازی
مقاله گوسان ها
مقاله روایت های پهلوانی
مقاله شاهنامه فردوسی
مقاله خنیاگر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: راشدمحصل محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
وجود نام های مشترک و روایت های همانند در اوستا و حماسه های هند نشان از قدمت داستان های اساطیری و حماسی ایران – حداقل از زمان همراهی و همزیستی اقوام هند و ایرانی، یعنی بیش از دو هزار سال پیش از میلاد مسیح – دارد.برخی نشانه ها از نوع جانوران شگفت، پرندگان خارق العاده و روایت های مختلف از اسطوره دموزی واینانا، نماینده مشترکاتی با اقوام هند و اروپایی و ساکنان بین النهرین است. اشاره های هرودوت، کتزیاس و گزنفون در کتاب ها و گزارش های خارس میتیلینی بارسالار اسکندر حکایت دارد که داستان های دینی، پهلوانی و غنایی در مراکز فرهنگی و گنجینه های شاهان ایرانی نگهداری شده است.
این اشاره ها، بیان گر آنست که قصه پردازی و توجه به آن همزاد عمر آدمیست، بویژه که این قصه پردازی ها در میان اقوام ایرانی بیش تر با آواز و حرکات نمایشی همراه بوده است.
روایت هایی دیگر چون داستان رستم و سهراب و به آسمان رفتن کاوس نیز نشان از نقلهایی دارد که گوسان های قصه پرداز در مناطق مختلف شاید با اندکی تغییر، غالبا قصه ها را به صورت منظوم و با آواز می خوانده اند. این روایت ها که بیشتر تمثیل های غنایی پهلوانی است. در شاهنامه نیز در داستان خسروپرویز و باربد نمونه هایی دارد.
گوسان ها با این که از میان توده مردم برخاسته و بیشتر برای آنها روایت پردازی می کرده اند، در میان برجستگان و حکومت گران هم از موقعیتی خاص برخوردار بوده و غالبا به مجالس آنان رفت و آمد داشته اند. در این گفتار کوشش شده است تا به اهمیت این روایت گران بدیهه سرا اشاره شود و مقام و موقعیت آنان در جامعه مشخص گردد.

ادامه مطلب
بدون نظر

دانلود مقاله تدوین سیاست های تخصیص منابع به منظور افزایش اثربخشی در دانشگاه های غیردولتی، رویکردی نوین

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 5 ساعت پیش ارسال شده

مقاله تدوین سیاست های تخصیص منابع به منظور افزایش اثربخشی در دانشگاه های غیردولتی، رویکردی نوین که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در مدیریت بهره وری (فراسوی مدیریت) از صفحه ۹۵ تا ۱۱۷ منتشر شده است.
نام: تدوین سیاست های تخصیص منابع به منظور افزایش اثربخشی در دانشگاه های غیردولتی، رویکردی نوین
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرمایه انسانی
مقاله سرمایه ی ساختاری
مقاله سرمایه ی ارتباطی
مقاله عملکرد
مقاله اثربخشی منابع
مقاله مدل یابی معادلات ساختاری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شجاعی عبدالناصر
جناب آقای / سرکار خانم: شافعی رضا
جناب آقای / سرکار خانم: رحمانی نوروزآباد سامان
جناب آقای / سرکار خانم: رستمی نوروزآباد مجتبی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
دولت ها همواره برای نیل به اهداف والای توسعه ای خود از برنامه های توسعه و استراتژی های تدوین سیاست ها استفاده می کنند. در ایران نیز به تبع دیگر کشورهای برنامه های متعددی ارائه شده است که اخیرا نیز سند چشم اندار کشور تدوین شده است. در این سند دانشگاه ها به عنوان کانون توسعه ی علمی و فناوری از جایگاه و وظایف ویژه ای برخوردار هستند. در شرایط حساس کنونی تنها در شرایطی که دانشگاه ها از عملکرد مناسب برخوردار باشند، می توانند رسالت خود را در راستای تحقق اهداف سندچشم انداز به درستی انجام دهند. در این مطالعه با تاکید بر دانشگاه های غیردولتی و با ارائه یک رویکرد جدید سیاست های ارتقاء اثربخشی دانشگاه های غیردولتی بر اساس استفاده بهینه از منابع-شان تدوین و ارائه گردیده است. منابع دانشگاه ها در این مطالعه در سه حیطه ی انسانی، ارتباطی و ساختاری قرار گرفته اند و بر این اساس پرسشنامه ی مشتمل بر ۳۷ پرسش طراحی شده است که تعداد ۸۳ پرسشنامه که توسط کارمندان و اعضای هیات علمی دانشگاه های غیردولتی کشور عودت داده شدند. در این مطالعه ارتباط متغیرهای تحقیق با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری، مورد بررسی قرار گرفته است. این مطالعه تا حد زیادی دیگر نارسائی های دانشگاه های غیردولتی را نیز روشن نموده است که به منظور رفع این مشکلات، پیشنهادهایی برای انجام تحقیقاتی در آینده ارائه گردیده است.

ادامه مطلب
بدون نظر

دانلود مقاله بررسی شاخص های جوانه زنی بذر و میزان جذب سدیم، کلر، کلسیم و پتاسیم بخش های مختلف گیاهچه ذرت شیرین هیبرید (KSC 403 (Zea Mays L var. Saccharata تحت تنش شوری و پرایمینگ؛ مقاله کوتاه

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 5 ساعت پیش ارسال شده

مقاله بررسی شاخص های جوانه زنی بذر و میزان جذب سدیم، کلر، کلسیم و پتاسیم بخش های مختلف گیاهچه ذرت شیرین هیبرید (KSC 403 (Zea Mays L var. Saccharata تحت تنش شوری و پرایمینگ؛ مقاله کوتاه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی (علوم کشاورزی) از صفحه ۳۵۷ تا ۳۷۲ منتشر شده است.
نام: بررسی شاخص های جوانه زنی بذر و میزان جذب سدیم، کلر، کلسیم و پتاسیم بخش های مختلف گیاهچه ذرت شیرین هیبرید (KSC 403 (Zea Mays L var. Saccharata تحت تنش شوری و پرایمینگ؛ مقاله کوتاه
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پرایمینگ بذر
مقاله تنش
مقاله شاخص های جوانه زنی
مقاله کلرید سدیم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نصراله الحسینی مجید
جناب آقای / سرکار خانم: رحمانی آتنا
جناب آقای / سرکار خانم: خاوری خراسانی سعید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور مطالعه اثرات پرایمینگ بر شاخص های جوانه زنی و میزان عناصر در مراحل اولیه رشد ذرت شیرین رقم KSC 403 آزمایشی به صورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی با ۳ تکرار در سال ۱۳۸۹ انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل ۶ سطح پرایمینگ (بذرها بدون پرایمینگ، پرایمینگ با آب معمولی، پرایمینگ با آب مقطر، پرایمینگ باکلرید سدیم، کلرید پتاسیم، کلرید کلسیم آبدار) و پنج سطح تنش شوری (صفر، ۴، ۸، ۱۲ و ۱۶ دسی زیمنس برمتر نمک کلرید سدیم) بود. صفات مورد بررسی شامل درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، طول ریشه چه و ساقه چه، وزن تازه و وزن خشک گیاهچه، نسبت ریشه چه به ساقه چه و تعیین میزان سدیم، کلر، کلسیم و پتاسیم در بخش های مختلف گیاهچه (ساقه، ریشه و بذر) بود. نتایج آزمایش بیانگر آن است که با افزایش سطح تنش شوری تمامی پارامترهای اندازه گیری شده، کاهش یافتند. در این بین تیمار با پرایمینگ کلرید کلسیم آبدار نسبت به سایر تیمارها به تنش شوری پاسخ بهتری داد. نتایج نشان دادکه با افزایش میزان نمک کلرید سدیم، میزان جذب سدیم افزایش و میزان جذب کلسیم و پتاسیم کاهش می یابد. کاربرد کلرید کلسیم آبدار به دلیل تحریک سلولی و در اختیار قرار دادن کلسیم بیشتر در محیط رشد حاوی نمک، منجر به بهبود پارامترهای رشد گیاهچه می شود. تیمارکلرید کلسیم آبدار در تمام صفات به جز میزان سدیم و پتاسیم، بالاترین میزان را به خود اختصاص داد و بیان گر بهبود کارایی بذور تحت تاثیر تنش شوری در مجاورت کلسیم است و می تواند جهت بهبود در جوانه زنی مورد استفاده قرار گیرد.

ادامه مطلب
بدون نظر

دانلود مقاله ارزیابی و سنجش کارآیی شعب بیمه با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها (مطالعه موردی: شعب شرکت بیمه ایران در استان های جنوبی کشور)

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 5 ساعت پیش ارسال شده

مقاله ارزیابی و سنجش کارآیی شعب بیمه با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها (مطالعه موردی: شعب شرکت بیمه ایران در استان های جنوبی کشور) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در مدیریت بهره وری (فراسوی مدیریت) از صفحه ۷۱ تا ۹۴ منتشر شده است.
نام: ارزیابی و سنجش کارآیی شعب بیمه با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها (مطالعه موردی: شعب شرکت بیمه ایران در استان های جنوبی کشور)
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سنجش کارآیی
مقاله شعب بیمه ایران
مقاله تحلیل پوششی داده ها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دانیالی ده حوض محمود
جناب آقای / سرکار خانم: کتابی سعیده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ارزیابی و سنجش کارآیی سازمان همواره یکی از دغدغه های محققان بوده است و از این رو روشها و تکنیک های متعددی در طول سالیان متمادی برای انجام این مهم مطرح و مورد استفاده قرار گرفته است. یکی از این تکنیک ها که به وفور از آن استفاده و سهم بالایی در تحقیقات مختلف حوزه های علمی مرتبط با سنجش و ارزیابی دارد، تکنیک تحلیل پوششی داده ها است. از طرف دیگر صنعت بیمه بعنوان یک صنعت رو به رشد در کشور، مورد توجه فراوان محققان و مدیران است. از بین مسایل مختلف و متنوع این حوزه از صنعت، همواره مساله سنجش و ارزیابی کارآیی و عملکرد واحدها و شعب آن مورد عنایت صاحبنظران این حوزه بوده، چرا که با تعیین میزان کارایی و تعیین مقدارکمی آن و مقایسه آن در شعب و واحدهای مختلفمی توان راهکارهای مختلف افزایش کارایی شعب بیمه را بررسی نموده و در جهت بهبود آن گام های موثری برداشت. مطالعه حاضر با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها به بررسی و سنجش کارآیی شعب بیمه (شعب شرکت بیمه ایران در استان های جنوبی کشور) پرداخته و پس از برشماری شعب کارا و ناکارا به کمک تکنیک های مربوطه، به معرفی عوامل ناکارا بودن شعب ناکارا و ارایه پیشنهادات و راهکارهای کاربردی برای بهبود عملکرد این واحدها اشاره نموده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارWINQSB  استفاده شده است.

ادامه مطلب
بدون نظر

دانلود مقاله بررسی فنوتیپ و ژنوتیپ مقاومت آمینوگلیکوزیدی در سویه های استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین جدا شده از عفونت های بیمارستانی

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 5 ساعت پیش ارسال شده

مقاله بررسی فنوتیپ و ژنوتیپ مقاومت آمینوگلیکوزیدی در سویه های استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین جدا شده از عفونت های بیمارستانی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن ۱۳۹۲ در مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه از صفحه ۸۸۳ تا ۸۹۳ منتشر شده است.
نام: بررسی فنوتیپ و ژنوتیپ مقاومت آمینوگلیکوزیدی در سویه های استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین جدا شده از عفونت های بیمارستانی
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین
مقاله مقاومت آمینوگلیکوزیدی
مقاله ژنوتیپ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گودرزی علی
جناب آقای / سرکار خانم: ذوالفقاری محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: رضازاده محسن
جناب آقای / سرکار خانم: آموزنده علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ارجمندزادگان محمد
جناب آقای / سرکار خانم: غزنوی راد احسان اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پیش زمینه و هدف: آمینوگلیکوزیدها عوامل باکتری کش قدرتمندی هستند که اغلب به صورت ترکیبی همراه با بتالاکتام ها یا گلیکوپپتیدها در درمان عفونت های استافیلو کوکی مصرف می شوند. هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی فنوتیپ و ژنوتیپ مقاومت آمینوگلیکوزیدی در ایزوله های استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از عفونت های بیمارستانی است.
مواد و روش ها:طی مدت هشت ماه از  ۹۸ایزوله استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از نمونه های کلینیکی، ۵۳ مورد به عنوان MRSA ایزوله گردید.حساسیت این ایزوله ها نسبت به امینو گلیکوزیدها به روش دیسک دیفیوژن بررسی و MIC تعیین گردید. در نهایت ژن های ant(4′)-Ia, aph(3′)-IIIa. aac(6′)/aph(2′) با روش PCR ارزیابی شدند.
نتایج: ۷۷٫۳ و۲۶٫۴  درصد ایزوله ها نسبت به جنتا میسین ونتیل میسین مقاوم بودند. بر طبق نتایج حاصل ۷۷٫۳ درصد ایزوله ها دارای ژن aac(6′)/aph(2′) و ۱۶٫۹ درصد ایزوله ها دارای ژن aph(3′)-IIIa و ۱٫۸ درصد ایزوله ها دارای ژن ant(4′)-Ia بودند. همچنین ۱۶٫۹ درصد ایزوله ها دارای هردو ژن aac(6′)/aph(2′) و aph(3′)-IIIa بودند و ۱٫۸ درصد ایزوله ها دارای هر سه ژن بودند.
نتیجه گیری: شیوع بالای ژن های مقاومت آمینوگلیکوزیدی و همچنین میزان بالای حداقل غلظت بازدارندگی رشد در ایزوله های استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین در این بیمارستان نشان دهنده فشار انتخابی آنتی بیوتیکی ناشی از مصرف بالای آمینوگلیکوزیدها در این بیمارستان است و این نکته حائز اهمیت باید مورد توجه کمیته کنترل عفونت بیمارستان قرار گیرد.

ادامه مطلب
بدون نظر

دانلود مقاله اثر مقادیر مختلف پتاسیم بر عملکرد و شاخص های رشد سیب زمینی در شرایط آب و هوایی مشهد

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 5 ساعت پیش ارسال شده

مقاله اثر مقادیر مختلف پتاسیم بر عملکرد و شاخص های رشد سیب زمینی در شرایط آب و هوایی مشهد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی (علوم کشاورزی) از صفحه ۳۴۱ تا ۳۵۵ منتشر شده است.
نام: اثر مقادیر مختلف پتاسیم بر عملکرد و شاخص های رشد سیب زمینی در شرایط آب و هوایی مشهد
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پتاسیم
مقاله سیب زمینی
مقاله شاخص های رشد
مقاله عملکرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سبحانی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: حمیدی حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسى اثر مقادیر مختلف پتاسیم بر عملکرد غده و شاخص های رشد سیب زمینى آزمایشی در مرکز تحقیقات کشاورزى و منابع طبیعی خراسان رضوی (مشهد) در سال زراعی ۹۰-۱۳۸۹ انجام شد. در این تحقیق از اکسید پتاسیم (K2O) در سطوح ۰، ۹۰، ۱۸۰ و ۲۷۰ کیلوگرم در هکتار استفاده شد. با افزایش میزان پتاسیم عملکرد غده سیب زمینی به طور معنی داری افزایش یافت. در تیمارهای مصرف ۰، ۹۰، ۱۸۰ و ۲۷۰ کیلوگرم اکسید پتاسیم در هکتار عملکرد غده به ترتیب ۱۸٫۹، ۲۱٫۵۹، ۲۲٫۲۶ و ۲۴٫۹۴ تن در هکتار بود. افزایش مصرف پتاسیم باعث بالا رفتن وزن خشک کل (TDM)، وزن خشک ساقه، برگ، ریشه و غده، شاخص سطح برگ (LAI)، دوام سطح برگ (LAD)، سرعت رشد محصول (CGR) و سرعت جذب خالص (NAR) سیب زمینی شد. مصرف ۲۷۰ کیلوگرم در هکتار اکسید پتاسیم، بیشترین ماده خشک گیاه (۸۳۵ گرم در مترمربع( و عدم مصرف پتاسیم کمترین ماده خشک گیاهى (۷۷۸ گرم در مترمربع( را تولید نمود. حداکثر ماده خشک ساقه در ۱۸۰۰ درجه روز رشد (GDD)، حداکثر ماده خشک ریشه در۱۶۰۰ GDD ، حداکثر ماده خشک برگ در ۱۵۰۰GDD و حداکثر ماده خشک غده در۲۳۰۰ GDD  به دست آمد. حداکثر وزن خشک ساقه ۳۲۴٫۸۶ گرم در مترمربع، حداکثر وزن خشک برگ ۱۷۱ گرم در متر مربع، حداکثر وزن خشک ریشه ۲۶٫۱ گرم در مترمربع و حد اکثر وزن خشک غده ۵۰۰ گرم در متر مربع در تیمار مصرف ۲۷۰ کیلوگرم در هکتار پتاسیم به دست آمد. بیشترین مقدار LAD در تیمار ۲۷۰ کیلوگرم در هکتار اکسید پتاسیم به میزان ۳۰۹٫۳۷ متر مربع بر درجه روز رشد و در ۱۶۰۰GDD تولید شد. به طور کلی، نتایج نشان داد که مصرف اکسید پتاسیم باعث بهبود روند تغییرات کلیه شاخص های رشد در سیب زمینی گردید.

ادامه مطلب
بدون نظر

دانلود مقاله اثر محلول پاشی سالیسیلیک اسید بر میزان رنگیزه ها و فلورسانس کلروفیل ارقام کنجد تحت شرایط قطع آبیاری

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 5 ساعت پیش ارسال شده

مقاله اثر محلول پاشی سالیسیلیک اسید بر میزان رنگیزه ها و فلورسانس کلروفیل ارقام کنجد تحت شرایط قطع آبیاری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی (علوم کشاورزی) از صفحه ۳۲۷ تا ۳۴۰ منتشر شده است.
نام: اثر محلول پاشی سالیسیلیک اسید بر میزان رنگیزه ها و فلورسانس کلروفیل ارقام کنجد تحت شرایط قطع آبیاری
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله BBCH
مقاله تنش خشکی
مقاله فلورسانس
مقاله کلروفیل
مقاله کنجد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باقری ابراهیم
جناب آقای / سرکار خانم: مسعودسینکی جعفر
جناب آقای / سرکار خانم: برادران فیروزآبادی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: عابدینی اسفهلانی محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی اثر محلول پاشی سالیسیلیک اسید تحت شرایط قطع آبیاری (بر اساس BBCH، مراحل فنولوژی گیاهان) و اثر متقابل آنها بر غلظت کلروفیلa ، b، کاراتنوئید و فلورسانس کلروفیل در ارقام کنجد (Sesamum indicum) آزمایشی در سال زراعی ۹۱-۹۰ در استان سمنان، شهرستان شاهرود، شهر بیارجمند انجام شد. در این طرح اثر ۳ عامل مورد بررسی قرار گرفت. فاکتور اصلی، قطع آبیاری بر اساس BBCH (آبیاری کامل به عنوان شاهد، ۶۹BBCH (زمانی که %۹۰ گل های کنجد باز شده) و BBCH79 (زمانی که %۹۰ نیام های کنجد به اندازه نهایی خود رسیده باشند) و ارقام کنجد (بومی، دشتستان ۲ و داراب ۱) و سطوح محلول پاشی با سالیسیلیک اسید (غلظت ۰ (شاهد) و ۰٫۶ میلی مولار) به عنوان عوامل فرعی بودند. نتایج حاصل از تجزیه واریانس صفات نشان داد که تنش قطع آبیاری در پایان ۶۹BBCH  و ۷۹BBCH سبب اختلاف معنی دار در میزان کلروفیل a، کاراتنوئید و فلورسانس کلروفیل (F0, Fm, Fv, Fv/m) گردید. همچنین، محلول پاشی سبب مشاهده اختلاف معنی دار برای میزان کلروفیل b و فلورسانس کلروفیل (Fm و Fv) شد. نتایج همچنین نشان داد که بیشترین غلظت کلروفیل a و کارتنوئید در شرایط قطع آبیاری در۶۹BBCH  به ترتیب به میزان ۰٫۶۲۹ و ۰٫۲۶۵ میلی گرم بر گرم وزن تر و بیشترین غلظت Fv/Fm در شرایط آبیاری کامل به میزان ۰٫۶۵۶ به دست آمدند. بر اساس نتایج این آزمایش بیشترین مقدار کلروفیل b مربوط به رقم داراب به میزان ۰٫۴۲۳ میلی گرم بر گرم وزن تر و کمترین آن مربوط به رقم بومی به میزان ۰٫۳۶۴ میلی گرم بر گرم وزن تر در شرایط آبیاری کامل حاصل شد.

ادامه مطلب
بدون نظر

دانلود مقاله بررسی میزان آمادگی کارکنان دانشگاه ها برای پیاده سازی و استقرار مدیریت بهروری و کیفیت جامع (مطالعه موردی)

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 5 ساعت پیش ارسال شده

مقاله بررسی میزان آمادگی کارکنان دانشگاه ها برای پیاده سازی و استقرار مدیریت بهروری و کیفیت جامع (مطالعه موردی) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در مدیریت بهره وری (فراسوی مدیریت) از صفحه ۱۴۱ تا ۱۵۹ منتشر شده است.
نام: بررسی میزان آمادگی کارکنان دانشگاه ها برای پیاده سازی و استقرار مدیریت بهروری و کیفیت جامع (مطالعه موردی)
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آمادگی
مقاله اصول مدیریت کیفیت جامع
مقاله کارکنان دانشگاه
مقاله بهره وری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پاسبانی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: زنجانی سعید
جناب آقای / سرکار خانم: فاتحی خشکناب لیلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در هزاره سوم آموزش عالی از تک نقشی و تک نهادی به سوی چند نقشی و چند بعدی در حرکت است. به همین دلیل چالش های جدیدی بروی آموزش عالی گشوده می گردد جهت مقابله با این چالش ها بهترین رهیافت ممکن کیفیت است. مدیریت کیفیت جامع با نتایج بسیار چشمگیر در صنعت و تجارت اکنون وارد نظام آموزش عالی می گردد. کیفیت آموزشی و پژوهشی ازجمله دغدغه هایی است که همیشه نظام های دانشگاهی برای دستیابی به آن تلاش می کنند.ارتقای مستمر کیفیت آموزش عالی مستلزم استفاده از ارزیابی آموزشی است . کوشش های قابل توجهی در دو دهه اخیرجهت ارتقای کیفیت آموزش عالی و دستیابی به هدف های نظام های دانشگاهی در بسیاری از کشورها به عمل آمده است . هدف اصلی این تحقیق تعیین میزان آمادگی مدیران دانشگاه برای استقرار مدیریت کیفیت و بهره وری جامع بوده است. در این تحقیق، شش اصل تعهد، مشتری گرایی(تامین رضایت ارباب رجوع)، واقع گرایی، مشارکت و همکاری، آموزش و بهبود مستمر به عنوان اصول مدیریت کیفیت جامع در نظر گرفته شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان دانشگاه آزاداسلامی واحد زنجان تشکیل می دهند که از بین آنها باروش نمونه گیری تصادفی تعداد ۱۱۱ نفر انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss استفاده شده است و داده ها در دو سطح توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل شدند. نتایج تحقیق نشان داد که آمادگی کارکنان دانشگاه برای استقرار مدیریت کیفیت جامع در حد مناسبی نیست.

ادامه مطلب
بدون نظر
صفحه 1 از 34312345...102030...قبلی »