دانلود مقاله مقایسه میزان شیوع و علل آسیب دیدگی ورزشکاران نخبه خراسان جنوبی در رشته های گروهی و انفرادی

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 5 ساعت پیش ارسال شده

مقاله مقایسه میزان شیوع و علل آسیب دیدگی ورزشکاران نخبه خراسان جنوبی در رشته های گروهی و انفرادی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در فصلنامه تحقیقات در علوم زیستی ورزشی از صفحه ۷۱ تا ۸۲ منتشر شده است.
نام: مقایسه میزان شیوع و علل آسیب دیدگی ورزشکاران نخبه خراسان جنوبی در رشته های گروهی و انفرادی
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شیوع آسیب دیدگی
مقاله علل آسیب دیدگی
مقاله ورزشکار نخبه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رمضان پور محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: اعتصامی محبوبه
جناب آقای / سرکار خانم: افضل پور محمداسماعیل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از این پژوهش بررسی میزان شیوع و علل آسیب دیدگی ورزشکاران نخبه استان خراسان جنوبی و مقایسه آن در برخی از رشته های گروهی و انفرادی بود.
روش شناسی: این پژوهش از نوع توصیفی و علی پس از وقوع می باشد. ۱۸۱ ورزشکار نخبه رشته های کاراته، جودو، تکواندو، هندبال، بسکتبال و فوتسال خراسان جنوبی که حداقل سه سال سابقه فعالیت ورزشی در تیم های استان را داشتند به عنوان نمونه پژوهش انتخاب و پرسشنامه های مربوطه را تکمیل نمودند. برای تعیین میزان وقوع آسیب ها از آمار توصیفی، و برای تحلیل روابط میان داده ها از آزمون «مجذور خی ۲» استفاده شد.
یافته ها: تحلیل داده ها نشان داد: از بین ۱۸۱ ورزشکار نخبه، ۹۱٫۷ درصد آنها آسیب دیدگی داشتند. در رشته های گروهی، اندام فوقانی با ۴۹٫۹ و در رشته های انفرادی، اندام تحتانی با ۴۴٫۴ درصد بیشترین میزان آسیب را داشته اند. ۵۹٫۲ درصد آسیب ها در رشته های گروهی و ۶۱٫۳ درصد آسیب ها در رشته های انفرادی، از نوع عضلانی-وتری بود که کوفتگی با ۲۹٫۱ درصد در ورزش های گروهی و ۴۲٫۲ درصد در رشته های انفرادی، شایع ترین نوع آسیب بود. مهمترین علت آسیب دیدگی در ورزش های گروهی، عدم آمادگی جسمانی با ۳۴٫۴ و در رشته های انفرادی، بازیکن حریف با ۴۰٫۳ درصد بود.
نتیجه گیری: بین زمان، علت و محل آسیب دیدگی، در ورزش های گروهی و انفرادی اختلاف معناداری وجود دارد؛ اما در نوع آسیب دیدگی اختلاف معنادار نیست. گرم نکردن، کمبود آمادگی جسمانی، آسیب قبلی، مسائل روانی، رعایت نکردن مسایل ایمنی، کمبود تجهیزات و امکانات ورزشی، عدم حضور مربی و انگیزه پیروزی در ورزش های گروهی و انفرادی تاثیر متفاوت، ولی عدم آشنایی با اصول صحیح گرم کردن تاثیر یکسان در آسیب دیدگی داشته است.

ادامه مطلب
بدون نظر

دانلود مقاله بررسی اثر یک دوره تمرین استقامتی بر سطح پروژسترون در فاز لوتئال زنان ورزشکار

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 5 ساعت پیش ارسال شده

مقاله بررسی اثر یک دوره تمرین استقامتی بر سطح پروژسترون در فاز لوتئال زنان ورزشکار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در فصلنامه تحقیقات در علوم زیستی ورزشی از صفحه ۶۱ تا ۷۰ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر یک دوره تمرین استقامتی بر سطح پروژسترون در فاز لوتئال زنان ورزشکار
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تمرینات استقامتی
مقاله پروژسترون
مقاله فاز لوتئال
مقاله زنان ورزشکار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شریفی غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: فرزان فرد فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تمرینات ورزشی به عنوان یکی از قدرتمندترین عوامل محرک برای سیستم غدد درون ریز شناخته شده است. پاسخ های هورمونی به تمرینات ورزشی به عوامل مختلفی چون نوع تمرینات، شدت و مدت، شرایط تمرینی ورزشکار و مهم تر از همه جنسیت ورزشکار بستگی دارد. با توجه به اهمیت تاثیرات تمرین، خصوصا تمرینات استقامتی بر هورمون های جنسی و سیستم تولیدمثل در زنان ورزشکار، تحقیق حاضر با هدف اندازه گیری سطح سرمی پروژسترون در فاز لوتئال زنان ورزشکار پس از هشت هفته تمرین استقامتی انجام گردید. در این تحقیق از میان ورزشکاران علاقمندی که حداقل سه سال سابقه تمرینات ورزشی و شرکت در مسابقات ورزشی را داشتند، ۱۵ نفر انتخاب گردیدند. دامنه نرمال سطح سرمی پروژسترون در فاز لوتئال بین ۲-۲۵ ng/ml در نظر گرفته شد. ابتدا نمونه گیری اولیه از ورزشکاران انجام گرفت، اندازه به دست آمده داد ۳٫۸۲ ng/ml بود که تمامی آنان را در دامنه نرمال قرار می داد، آن گاه طبق برنامه تمرینی، این ورزشکاران به مدت هشت هفته و هر هفته سه جلسه به تمرینات استقامتی پرداختند. در پایان هشت هفته از آن ها نمونه خونی جهت اندازه گیری سطح سرمی پروژسترون در فاز لوتئال گرفته شد. هم چنین پس از گذشت یک ماه از تمرینات استقامتی اندازه گیری سوم سطح سرمی پروژسترون در فاز لوتئال، انجام گردید. تجزیه و تحلیل داده های تحقیق با استفاده از آزمون کالموگروف – اسمیرنوف و آزمون t همبسته در سطح  p≤۰٫۰۵انجام گرفت. نتایج بدست آمده حاکی از آن بود که بین اندازه گیری اول پروژسترون و پس از هشت هفته تمرین استقامتی (۱٫۳۲ ng/ml) کاهش معنی داری ( (p<0.05و بین مرحله دوم و سوم افزایش معنی داری (P=0.001) مشاهده گردید. هم چنین بین اندازه گیری سوم که یک ماه پس از تمرینات استقامتی انجام پذیرفت و میزان آن ۳٫۲۸ ng/ml بود، با میزان اولیه سطح سرمی پروژسترون تفاوت معناداری وجود نداشت (p>0.05). یعنی بعد از یک ماه میزان سطح سرمی پروژسترون به خط پایه خود نزدیک شد. پس نتیجه می گیریم تمرینات استقامتی موجب کاهش میزان سطح سرمی پروژسترون در فاز لوتئال زنان ورزشکار می گردد اما پس از یک ماه این کاهش به سطح اولیه خود باز می گردد. بنابراین نتایج به دست آمده از این پژوهش می تواند در جهت افزایش آگاهی مربیان در چگونگی اعمال شدت تمرینات و خصوصا تمرینات استقامتی با در نظر گرفتن تاثیرات آن در سیستم هورمونی زنان ورزشکار، مفید و مورد استفاده قرار گیرد.

ادامه مطلب
بدون نظر

دانلود مقاله ارتباط تعهد سازمانی و عجین شدن با وظیفه داوطلبان دانشکده های تربیت بدنی تهران

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 5 ساعت پیش ارسال شده

مقاله ارتباط تعهد سازمانی و عجین شدن با وظیفه داوطلبان دانشکده های تربیت بدنی تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در فصلنامه تحقیقات در علوم زیستی ورزشی از صفحه ۵۱ تا ۵۹ منتشر شده است.
نام: ارتباط تعهد سازمانی و عجین شدن با وظیفه داوطلبان دانشکده های تربیت بدنی تهران
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تعهد سازمانی
مقاله عجین شدن با وظیفه
مقاله داوطلب
مقاله انجمن دانشجویی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جورابچی بخارائی صفورا
جناب آقای / سرکار خانم: اسمعیلی نرگس
جناب آقای / سرکار خانم: فهیم دوین حسن
جناب آقای / سرکار خانم: حیدرپناهی سهیل
جناب آقای / سرکار خانم: حمیدی مهرزاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اصلی از انجام این پژوهش بررسی رابطه تعهد سازمانی و عجین شدن با وظیفه داوطلبان دانشکده های تربیت بدنی شهر تهران بود. جامعه آماری پژوهش شامل ۱۰۲ نفر دانشجوی داوطلب عضو انجمن های دانشجویی دانشکده های تربیت بدنی شهر تهران بودند. ابزارهای اندازه گیری تحقیق مشتمل بر پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و می یر (۱۹۹۳) و پرسشنامه عجین شدن با وظیفه لادال و کجنر (۲۰۰۱) بود که اعتبار آن بر اساس آلفای کرونباخ محاسبه و به ترتیب ۰٫۸۱ و ۰٫۸۰ مشخص شد و روایی آن توسط گروهی از اساتید صاحب نظر دانشگاهی بررسی و تایید شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی به منظور طبقه بندی نمرات خام و ترسیم نمودار و جداول استفاده شد و برای آمار استنباطی از آزمون کلمو گروف اسمیرنوف، آزمون لوین، آزمون ضریب همبستگی پیرسون و آزمون t استفاده گردید. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که بین تعهد سازمانی، تعهد عاطفی، تعهد مستمر و تعهد هنجاری با عجین شدن با وظیفه داوطلبان ارتباط معناداری وجود دارد (p=0.001). بین تعهد سازمانی داوطلبان زن و مرد تفاوت معنادار وجود دارد (p=0.05)، بین عجین شدن با وظیفه داوطلبان زن و مرد تفاوت معناداری وجود ندارد (p>0.05).

ادامه مطلب
بدون نظر

دانلود مقاله نارضایتی بدنی و سلامت روانی در پرورش اندام کاران مرد حرفه ای و غیر حرفه ای

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 5 ساعت پیش ارسال شده

مقاله نارضایتی بدنی و سلامت روانی در پرورش اندام کاران مرد حرفه ای و غیر حرفه ای که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در فصلنامه تحقیقات در علوم زیستی ورزشی از صفحه ۴۱ تا ۴۹ منتشر شده است.
نام: نارضایتی بدنی و سلامت روانی در پرورش اندام کاران مرد حرفه ای و غیر حرفه ای
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تصویر بدنی
مقاله سلامت روان
مقاله نارضایتی بدنی
مقاله پرورش اندام کاران حرفه ای و غیر حرفه ای

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حیرانی علی
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی شیرکو

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از انجام این پژوهش، بررسی نارضایتی بدنی و سلامت روانی پرورش اندام کاران مرد حرفه ای و غیر حرفه ای بوده است. به همین منظور تعداد ۹۷ نفر (۴۶ حرفه ای و ۵۱ غیر حرفه ای) از پرورش اندام کاران (دامنه سنی ۲۱ تا ۳۴ سال) سطح شهر تهران بطور تصادفی انتخاب شده و پرسشنامه سلامت عمومی روان و نارضایتی بدن را تکمیل کرده اند. نتایج حاکی از آن بود که از نظر خرده مقیاس های علائم جسمانی، اضطراب و افسردگی، بین دو گروه تفاوت معناداری وجود ندارد، در حالی که در بعد کارکرد عملکرد اجتماعی، عملکرد پرورش اندام کاران غیر حرفه ای بطور معناداری (p=0.001) بهتر بود. میانگین شاخص توده بدنی، و شاخص توده بدنی مطلوب در دو گروه برابر نبود. میزان نارضایتی از وزن بدنی و نارضایتی از فرم بدنی در دو گروه برابر نبوده و جهت این اختلاف ها در دو گروه همسو بود. به طور کلی به دلیل وجود تفاوت در میان شاخص توده بدنی و شاخص توده بدنی مطلوب، نارضایتی از وضعیت بدنی در میان هر دو گروه حرفه ای و غیرحرفه ای وجود داشت.

ادامه مطلب
بدون نظر

دانلود مقاله بررسی رابطه بین میزان چاقی با عوامل اثرگذار بر سلامت قلبی-عروقی و وضعیت اجتماعی-اقتصادی دانشجویان دانشگاه علوم و تحقیقات فارس

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 5 ساعت پیش ارسال شده

مقاله بررسی رابطه بین میزان چاقی با عوامل اثرگذار بر سلامت قلبی-عروقی و وضعیت اجتماعی-اقتصادی دانشجویان دانشگاه علوم و تحقیقات فارس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در فصلنامه تحقیقات در علوم زیستی ورزشی از صفحه ۲۹ تا ۴۰ منتشر شده است.
نام: بررسی رابطه بین میزان چاقی با عوامل اثرگذار بر سلامت قلبی-عروقی و وضعیت اجتماعی-اقتصادی دانشجویان دانشگاه علوم و تحقیقات فارس
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله چاقی
مقاله وضعیت اجتماعی-اقتصادی
مقاله آمادگی قلبی عروقی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نورا مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی سیدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: حسن پور قباد
جناب آقای / سرکار خانم: کیخسروی فریده
جناب آقای / سرکار خانم: آذربایجانی محمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: عباسی ابوذر
جناب آقای / سرکار خانم: فتحی ایمان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: چاقی با افزایش خطر بسیاری از بیماری ها از جمله گرفتگی عروق کرونر، فشار خون بالا و دیابت نوع دو همراه است و با سبک زندگی و وضعیت اجتماعی-اقتصادی افراد رابطه دارد. هدف از مطالعه حاضر بررسی رابطه بین میزان چاقی با عوامل اثرگذار بر سلامت قلبی-عروقی و وضعیت اجتماعی-اقتصادی دانشجویان پسر و دختر دانشگاه علوم و تحقیقات فارس بود.
روش تحقیق: بدین منظور ۱۰۲۵ دانشجوی پسر و دختر با میانگین سن ۱٫۹۳±۲۱٫۶۲ سال، قد ۶٫۴۸±۱۷۱٫۴۰ سانتیمتر و وزن ۱۳٫۱۲±۶۷٫۷۷ کیلوگرم به طور تصادفی از بین دانشجویان دانشگاه علوم و تحقیقات فارس انتخاب شدند. برای اندازه گیری وزن و درصد چربی از ترازو، کالیپر و متر نواری استفاده شد، همچنین وضعیت اجتماعی-اقتصادی توسط پرسشنامه مربوطه با روایی و پایایی قابل قبول (r=0.75) اندازه گیری شد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و استخراج نتایج از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن استفاده گردید.
یافته ها: نتایج نشان داد رابطه معنی دار مستقیمی بین صدک چربی بدن با فشار خون استراحتی وجود دارد (پسران:  p=0.000و r=0.19، دختران:  p=0.028و r=0.142). اما بین چاقی با وضعیت اجتماعی-اقتصادی رابطه معنی دار بدست نیامد (پسران:  p=0.63و r=0.01، دختران:  p=0.162و r=0.091).
نتیجه گیری: چاقی بیشتر متاثر از میزان فعالیت بدنی بوده و کمتر تحت تاثیر وضعیت اقتصادی-اجتماعی قرار می گیرد. از اینرو پیشنهاد می شود با توجه خاص به فعالیت های ورزشی در اوقات فراغت، سلامت قلبی-عروقی دانشجویان تقویت شود.

ادامه مطلب
بدون نظر

دانلود مقاله مقایسه پارامترهای کینتیکی و کینماتیکی دو نوع پرش عمودی اسکوات و پرش با حرکت مخالف

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 5 ساعت پیش ارسال شده

مقاله مقایسه پارامترهای کینتیکی و کینماتیکی دو نوع پرش عمودی اسکوات و پرش با حرکت مخالف که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در فصلنامه تحقیقات در علوم زیستی ورزشی از صفحه ۱۹ تا ۲۷ منتشر شده است.
نام: مقایسه پارامترهای کینتیکی و کینماتیکی دو نوع پرش عمودی اسکوات و پرش با حرکت مخالف
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پرش عمودی اسکوات
مقاله پرش عمودی با حرکت مخالف
مقاله صفحه نیروسنج

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: همت فر احمد
جناب آقای / سرکار خانم: بهپور ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: حسنوند راضیه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: تجزیه و تحلیل پرش عمودی از نظر بیومکانیکی جهت شناسایی بهترین روش پرش با بهره مکانیکی بالا ضروری است. بدیهی است که روش پرش در نتیجه و رکورد تاثیر معنی داری دارد. لذا مقایسه روشهای مختلف اهمیت اساسی دارد. هدف پژوهش حاضر، مقایسه پارامترهای کینتیکی و کینماتیکی دو نوع پرش عمودی اسکوات و پرش با حرکت مخالف است.
روش: بدین منظور از میان ۱۶ نفر بازیکنان بسکتبال ۱۷-۱۳ سال باشگاه ذوب آهن اصفهان که داوطلب شرکت در پژوهش بودند. ۱۱ نفر واجد شرایط با میانگین سن ۱٫۲۸±۱۴٫۶۴ سال، قد ۷٫۶±۱۷۹٫۵۵ سانتی متر، جرم ۸٫۷±۶۶٫۵۸، کیلوگرم و طول اندام تحتانی ۳٫۱±۸۴٫۳۶ سانتی متر بصورت داوطلبانه در این تحقیق شرکت کردند. آزمودنیها روی صفحه نیروسنج هر دو روش پرش عمودی را دوبار اجرا کردند و رکورد بهترین اجرا برای هر یک ثبت شد. در پرش اسکوات آزمودنی روی تخته نیرو در حالتی قرار می گرفت که زانوها دارای ۱۲۰ درجه فلکشن بود، و از همین وضعیت با باز کردن زانوها پرش عمودی می کرد. در حالی که در پرش با حرکت مخالف آزمودنی پس از قرار گرفتن بر روی تخته نیرو ابتدا زانوها را خم و در حالت مناسب با اکستنشن زانو پرش عمودی را انجام می داد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی و استنباطی (آزمون t مستقل و ضریب همبستگی پیرسون) استفاده شد. میزان خطای نوع اول ۵%£a در نظر گرفته شد.
نتایج: نشان داد که مقدار نیروی عکس العمل عمودی زمین (
P=0.03)، ارتفاع (P=0.01) و سرعت تیک آف (P=0.05) در پرش عمودی با حرکت مخالف بیشتر از پرش عمودی اسکوات بود. همچنین رابطه مستقیمی بین سرعت تیک آف پرش عمودی و ارتفاع بدست آمده در هر دو پرش حاصل شد.
نتیجه گیری: پرش عمودی با حرکت مخالف از نظر هر سه پارامتر وضعیت بهتری نسبت به پرش اسکوات دارد و می تواند بعنوان تکنیک برتر مورد توجه مربیان و ورزشکاران قرار گیرد.

ادامه مطلب
بدون نظر

دانلود مقاله ارتباط عدالت سازمانی با تعهد سازمانی در کارشناسان سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 5 ساعت پیش ارسال شده

مقاله ارتباط عدالت سازمانی با تعهد سازمانی در کارشناسان سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در فصلنامه تحقیقات در علوم زیستی ورزشی از صفحه ۵ تا ۱۷ منتشر شده است.
نام: ارتباط عدالت سازمانی با تعهد سازمانی در کارشناسان سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عدالت سازمانی
مقاله تعهد سازمانی
مقاله سازمان تربیت بدنی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ظریفی فریبرز
جناب آقای / سرکار خانم: یوسفی بهرام
جناب آقای / سرکار خانم: صادقی بروجردی سعید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف این تحقیق، بررسی ارتباط عدالت سازمانی با تعهد سازمانی کارشناسان سازمان تربیت بدنی بود. بر اساس جدول مورگان ۱۴۰ نفر به روش تصادفی ساده به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه اطلاعات فردی، پرسشنامه عدالت سازمانی نیهوف و مورمن (۱۹۹۳) و پرسشنامه تعهد سازمانی (میر وآلن ۱۹۹۰) استفاده شد. برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده گردید. نتایج آزمون تی استیودنت و تحلیل واریانس یک راهه نشان داد که، در ادراک عدالت سازمانی و تعهد سازمانی با توجه به متغیرهای جمعیت شناختی (جنسیت، سابقه خدمت و وضعیت استخدامی) تفاوت معناداری وجود ندارد، اما در ادراک عدالت سازمانی و تعهد سازمانی در سطوح تحصیلی تفاوت معناداری مشاهده شد. همچنین بررسی آماری با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون نشان داد بین عدالت سازمانی با تعهد سازمانی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد ((P<0.05.

ادامه مطلب
بدون نظر

دانلود مقاله سنجش کارائی ارزش ویژه برند با استفاده مدل ترکیبی SEM-DEA (مطالعه موردی برند خودرو در شهر اصفهان)

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 5 ساعت پیش ارسال شده

مقاله سنجش کارائی ارزش ویژه برند با استفاده مدل ترکیبی SEM-DEA (مطالعه موردی برند خودرو در شهر اصفهان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در مدیریت بازرگانی از صفحه ۱۳۷ تا ۱۵۴ منتشر شده است.
نام: سنجش کارائی ارزش ویژه برند با استفاده مدل ترکیبی SEM-DEA (مطالعه موردی برند خودرو در شهر اصفهان)
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزش ویژه برند
مقاله وفاداری
مقاله تحلیل پوششی داده ها
مقاله مدلسازی معادلات ساختاری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قندهاری مهسا
جناب آقای / سرکار خانم: خزایی پول جواد
جناب آقای / سرکار خانم: بهارستان امید
جناب آقای / سرکار خانم: بالویی جام خانه هادی
جناب آقای / سرکار خانم: کیالاشکی جعفر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از این پژوهش بررسی روابط بین متغیرهای ارزش ویژه برند و سنجش کارایی برندهای متفاوت از خودروها است. این پژوهش با توجه به هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی- پیمایشی و برپایه مدل معادلات ساختاری(SEM)  و تحلیل پوششی داده ها است. جامعه آماری این پژوهش متشکل از مصرف کنندگان ۲۳ برند خوردو در شهر اصفهان بود. تجزیه و تحلیل داده های پژوهش با استفاده از نرم افزار SPSS18،AMOS18 و DEA Solver انجام شد. یافته های پژوهش نشان داد که آگاهی از برند، کیفیت ادراک شده و تداعی برند بر وفاداری به برند تاثیرگذار بوده و وفاداری به برند نیز به نوبه خود بر ارزش ویژه برند تاثیرگذار است. از سوی دیگر، کارایی ارزش ویژه برند با استفاده از تحلیل پوششی داده ها سنجیده شد. نتایج بدست آمده از نرم افزار DEA Solver حاکی از آن است که در فاز اول و دوم برند مزدا ۳ از لحاظ برخورداری از ارزش ویژه برند نسبت به سایر برندها کاراتر است .

ادامه مطلب
بدون نظر

دانلود مقاله ارایه مدل سیاست گذاری تبلیغات اثربخش در صنعت بیمه با رویکرد نقشه شناختی

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 5 ساعت پیش ارسال شده

مقاله ارایه مدل سیاست گذاری تبلیغات اثربخش در صنعت بیمه با رویکرد نقشه شناختی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در مدیریت بازرگانی از صفحه ۱۲۱ تا ۱۳۶ منتشر شده است.
نام: ارایه مدل سیاست گذاری تبلیغات اثربخش در صنعت بیمه با رویکرد نقشه شناختی
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سیاستگذاری
مقاله تبلیغات اثربخش
مقاله نقشه شناختی
مقاله صنعت بیمه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قلی پور رحمت اله
جناب آقای / سرکار خانم: حسنقلی پور طهمورث
جناب آقای / سرکار خانم: همتی عبدالناصر
جناب آقای / سرکار خانم: شریفی کیومرث

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
یکی از اصلی ترین عوامل عدم توسعه صنعت بیمه در کشور، کافی نبودن آگاهی مردم در مورد خدمات بیمه است. از آنجاکه خدمات بیمه عینی نیست و آشناسازی مردم با این خدمات نیازمند ارائه اطلاعات گسترده ای است، فعالیت های تبلیغات حرفه ای شرکت های بیمه برای گسترش آگاهی مردم نمود بالایی پیدا می کند. سیاست گذار مناسب تبلیغات در صنعت بیمه، می تواند باعث افزایش ضریب نفوذ بیمه و درنتیجه افزایش امنیت اقتصادی و اجتماعی جامعه شود. هدف اصلی این پژوهش، تایید اجزای مدل سیاست گذار تبلیغات اثربخش در صنعت بیمه کشور و تعیین روابط بین این اجزا است. برای گردآوری داده های مورد نیاز، از مطالعات میدانی و ابزار پرسش نامه استفاده شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها و تایید اجزا و روابط مدل از روش های همبستگی پیرسون، کروسکال والیس، مقیاس پردازی چندبعدی، کیو. ای. پی، تحلیل خوشه ای و بلوک بندی استفاده شده است. نتایج پژوهش، ابعاد شش گانه مدل سیاست گذاری تبلیغات اثربخش شامل شرایط علی و مساله یابی؛ تدوین و تصویب سیاست ها؛ شرایط مداخله گر؛ شرایط زمینه ای؛ اجرای سیاست ها، راهبردها و اقدامات؛ و پیامدها و ارزیابی سیاست ها را تایید و چگونگی ارتباط بین ابعاد مدل نظری اولیه را تا حدود زیادی اصلاح و تعدیل کرده است.

ادامه مطلب
بدون نظر

دانلود مقاله بررسی رفتار کودک در جایگاه یک مصرف کننده

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 5 ساعت پیش ارسال شده

مقاله بررسی رفتار کودک در جایگاه یک مصرف کننده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در مدیریت بازرگانی از صفحه ۱۰۳ تا ۱۲۰ منتشر شده است.
نام: بررسی رفتار کودک در جایگاه یک مصرف کننده
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رفتار خرید کودک
مقاله فرآیند اجتماعی سازی
مقاله همسالان
مقاله رسانه های جمعی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالوند محمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: زمانی مقدم افسانه
جناب آقای / سرکار خانم: دهقانی سامانی نسترن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
یکی از مهم ترین موضوعات در بخش بازاریابی، مطالعه رفتار مصرف کننده است؛ بدیهی است کودکان نیز جدا از این مقوله نیستند. اینکه کودک چطور، چقدر، درچه زمان/ مکان و چگونه اطلاعات لازم را به دست آورده، انتخاب کرده و خرید می کند، موضوع مطالعه رفتار کودک در جایگاه یک مصرف کننده است. پژوهش پیش رو نیز با هدف اصلی شناسایی عوامل اثرگذار بر رفتار خرید کودک در شهر تهران انجام شده است. محور اصلی، استفاده از رویکرد اجتماعی سازی و بررسی نقش برخی عوامل آن است. بدین منظور هفت فرضیه تدوین شد. روش پژوهش کاربردی، توصیفی، همبستگی و ابزار جمع آوری داده، پرسش نامه و مصاحبه بود. برمبنای ادبیات موجود این مطالعه کودکانی با میانگین سنی ۷ تا ۱۲ سال انتخاب شدند. برای تعیین نمونه، از روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای استفاده شده است. در تحلیل داده ها، مدل سازی معادله ساختاری به کار گرفته شده است. نتایج نشان داد که عواملی چون، والدین، چگونگی برقراری ارتباط در خانواده و نام تجاری، بر رفتار خرید کودک اثرگذارست. به علاوه جنسیت نیز، موثر بوده، یعنی کودکان دختر و پسر رفتار خرید متفاوتی دارند؛ برخی از این تفاوت ها در نحوه تاثیرگذاری بر والدین و استقلال در خرید بود. در انتها بر اساس نتایج پژوهش، پیشنهادهایی ارائه شده است که مهم ترین آنها در زمینه فعالیت های پیشبردی و اطلاع رسانی شرکت های تولیدکننده محصولات کودکان است.

ادامه مطلب
بدون نظر
صفحه 1 از 6712345...102030...قبلی »